0

SKKN một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên

30 915 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:50

SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên MC LC PHN M U 2 1. Lý do chn đ tài 2 2. Mc đích, i tng và khách th , Gii hn phm vi nghiên cu , Gi thuyt khoa hc , nhim v nghiên cu . 3 3.Phng pháp nghiên cu . 4 CHNG 1: C S KHOA HC CA VIC XÂY DNG, BI DNG NHM NÂNG CAO CHT LNG I NG GIÁO VIÊN  TRNG THPT 4 1. Mt s khái nim c bn 4 2. C s lý lun 6 3. C s thc tin 9 4.C s pháp lý 10 Chng 2 : Thc trng giáo dc và cht lng đi ng giáo viên ca trng THPT S III Bo Yên 10 1. c đim tình hình 10 2. i ng giáo viên và biên ch đi ng 11 3.Thc trng đi ng giáo viên và công tác bi dng  trng THPT S III Bo Yên 12 CHNG III: BIN PHÁP QUN LÝ BI DNG GIÁO VIÊN NHM NÂNG CAO CHT LNG I NG NHÀ GIÁO  TRNG THPT S III BO YÊN 11 1. Nguyên tc xây dng các bin pháp 13 2. Nhng yêu cu xây dng các bin pháp qun lý nâng cao nng lc s phm cho giáo viên ph thông 14 3.  xut mt s bin pháp qun lý bi dng chuyên môn nhm nâng cao nng lc s phm cho giáo viên trng THPT S III Bo yên 15 PHN KT LUN 29 1. Mt s kt lun 29 2. Mt s kin ngh 29 SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên 30 TÀI LIU THAM KHO PHN M U 1. Lý do chn đ tài i hi đi biu toàn quc ln th 8 ca ng Cng Sn Vit Nam Quyt đnh đy mnh công nghip hóa - hin đi hóa (CNH-HH) và phn đu nm 2020 c bn nc ta tr thành mt nc công nghip. Ti Hi ngh ln th 2 Ban chp hành Trung ng khóa 8 đã khng đnh “Mun tin hành CNH-HH thng li phi phát trin mnh giáo dc, đào to, phát huy ngun lc con ngi, yu t c bn ca s phát trin nhanh và bn vng”. iu 2 Lut Giáo dc đã ghi: “Mc tiêu giáo dc là đào to làm ngi Vit Nam phát trin toàn din có đo đc, tri thc, sc khe. Thm m và ngh nghip trung thành vi lý tng đc lp dân tc và ch ngha xã hi, hình thành và bi dng nhân cách, phm cht và nng lc công dân, đáp ng yêu cu xây dng và bo v đt nc” ngha là giáo dc, đào to ra nhng con ngi có tri thc, có nhân cách, nhng ngi có đ “đc, trí, m, th”. Công viêc này không ai có th làm đc ngoài nhng nhà giáo dc và qun lý giáo dc mà đi ng giáo viên trong nhà trng là nhân t trung tâm ca s phát trin giáo dc. Vì vy ngi lãnh đo, qun lý nhà trng phi ht sc coi trng xây dng, bi dng đi ng giáo viên đ v s lng, mnh v cht lng hay nói mt cách khác là xây dng, bi dng đi ng giáo viên “va hng, va chuyên”. Ngh quyt Ban chp hành TW 2 khóa 8 ca ng cng đã khng đnh “Giáo viên là nhân t quyt đnh cht lng giáo dc, đào to và đc xã hi tôn vinh”. Trng THPT s III Bo Yên là mt trng mi thành lp đóng trên đa bàn có điu kin kinh t khó khn , trình đ dân trí còn hn ch , c s vt cht còn nhiu khó khn . i ng giáo viên còn tr và còn bt cp so vi yêu cu đi mi. Trình đ chuyên môn không đng đu, giáo viên mt s b môn cha đt chun. Mt s ít, nhn thc v vai trò ca giáo viên trong vic nâng cao cht lng giáo dc còn hn ch, trong ging dy còn thiu nhiu kinh nghim . SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên Xut phát t nhng lý do khách quan, lý do ch quan nh đã nêu trên, tôi mnh dn la chn đ tài “Bin pháp qun lý bi dng giáo viên nhm nâng cao cht lng đi ng nhà giáo  trng THPT S III Bo Yên ”. 2. Mc đích nghiên cu . Trên c s lý lun v qun lý nhà trng và qun lý công tác bi dng giáo viên trong trng ph thông và thc trng hot đng này ca trng trung hc ph thông S III huyn Bo Yên , tnh Lào Cai . Trên c s đó đa ra bin pháp qun lý công tác bi dng giáo viên nhm nâng cao cht lng đi ng nhà giáo trng THPT S III huyn Bo Yên , tnh Lào Cai . 3. i tng và khách th nghiên cu . 3.1.i tng nghiên cu . Bin pháp qun lý bi dng giáo viên trng THPT S III huyn Bo Yên , tnh Lào Cai . 3.2.Khách th nghiên cu. Bi dng giáo viên  trng THPT S III Bo Yên , huyn Bo Yên tnh Lào Cai . 4. Gii hn phm vi nghiên cu ca đ tài . 4.1.Gii hn v đi tng nghiên cu : Bin pháp qun lý bi dng giáo viên ca trng THPT S III Bo Yên,huyn Bo Yên , tnh Lào Cai . 4.2.Gii hn đa bàn nghiên cu : Trng THPT S III huyn Bo Yên tnh Lào Cai . 4.3.Gii hn khách th kho sát : - Giáo viên b môn toàn trng : 5. Gi thuyt khoa hc . Vic áp dng các bin pháp qun lý trong nhà trng nu theo hng thc hin đng b các chc nng qun lý trong vic : Qun lý hot đng bi dng SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên chuyên mt cách khoa hc và đng b phù hp vi điu kin nhà trng s nâng cao nng lc cho giáo viên trng THPT S III Bo Yên . 6. Nhim v nghiên cu . 6.1.Mt s c s lý lun v bi dng giáo viên trong nhà trng . 6.2.Tìm hiu thc trng qun lý công tác bi dng giáo viên ca trng THPT S III Bo Yên . 6.3. xut mt s bin pháp qun lý nhm nâng cao cht lng đi ng nhà giáo ca Trng THPT S III huyn Bo Yên . 7. Phng pháp nghiên cu . 7.1.Phng pháp nghiên cu lý lun . - Nghiên cu các vn kin , nghiên cu lý thuyt v qun lý và qun lý bi dng chuyên môn - Tìm hiu các khái nim , thut ng liên quan . 7.2. Nhóm phng pháp nghiên cu thc tin . 7.2.1.Phng pháp trng cu ý kin . - Xin ý kin ca 34 cán b nhà giáo ca trng . 7.2.2.Phng pháp phân tích : - Phân tích sn phm hot đng qun lý hot đng bi dng giáo viên ca nhà trng . 7.3.Phng pháp toán thng kê . - S dng công thc toán thng kê đ x lý s liu đã thu đc t nhng phng pháp khác nhau đ đm bo đ tin cy ca các nhn xét , rút ra t các s liu nghiên cu . PHN NI DUNG CHNG I C S KHOA HC CA VIC QUN LÝ HOT NG BI DNG GIÁO VIÊN  TRNG THPT . 1. Mt s khái nim c bn 1.1. Khái nim v qun lý SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên Khi xã hi loài ngi xut hin, mt lot các quan h nh quan h gia con ngi vi con ngi, gia con ngi vi thiên nhiên, gia con ngi vi xã hi và c quan h gia con ngi vi chính bn thân mình xut hin theo. iu này đã làm ny sinh nhu cu v qun lý. Ngày nay qun lý đã tr thành mt nhân t ca s phát trin xã hi. Yu t qun lý tham gia vào mi lnh vc trên nhiu cp đ và liên quan đn mi ngi. Vi ý ngha đó, ta có th hiu qun lý là s tác đng có t chc, có đnh hng ca ch th qun lý lên khách th qun lý, nhm s dng có hiu qu nht đnh tim nng các c hi ca t chc đ đt đc mc tiêu đt ra trong điu kin bin đng ca môi trng. 1.2. Chc nng qun lý Theo nhà qun lý ngi Pháp Henry Fayol thì qun lý bao gm các chc nng c bn đó là: * Chc nng k hoch hóa: ây là giai đon quan trng nht ca quá trình qun lý, bao gm son tho, thông qua đc nhng ch trng qun lý quan trng. * Chc nng t chc thc hin: ây chính là giai đon hin thc các quyt đnh, ch trng bng cách xây dng cu trúc t chc ca đi tng qun lý, to dng mng li quan h t chc, la chn sp xp cán b. * Chc nng ch đo: Ch dn đng viên điu chnh và phi hp các lc lng giáo dc trong nhà trng, tích cc hng hái ch đng theo s phân công đã đnh. * Chc nng kim tra, đánh giá: Là chc nng liên quan đn mi cp qun lý đ đánh giá kt qu hot đng ca h thng. Nó thc hin xem xét tình hình thc hin công viêc so vi yêu cu, t đó đánh giá đúng đn. 1.3 Khái nim qun lý giáo dc Theo tác gi Nguyn Minh ng: Qun lý giáo dc theo ngha tng quan “ Là hot đng điu hành, phi hp các lc lng xã hi nhm đy mnh công tác đào to th h tr theo yêu cu phát trin xã hi”. Ngày nay vi s mnh phát trin giáo dc thng xuyên, công tác giáo dc không ch gii hn  th h tr mà cho mi ngi, tuy nhiên trng tâm vn là giáo dc th h tr cho nên qun lý giáo dc SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên đc hiu là s điu hành h thng giáo dc quc dân. Ta có th hiu: Qun lý giáo dc là h thng tác đng có mc đích, có k hoch, hp quy lut ca ch th qun lý nhm làm cho h vn hành theo đng li giáo dc và nguyên lý ca ng, thc hin đc các tính cht ca nhà trng xã hi ch ngha Vit Nam, mà tiêu đim hi t là quá trình dy hc – giáo dc th h tr, đa h giáo dc ti mc tiêu d kin, tin lên trng thái mi v cht. 1.4. Khái nim v qun lý trng hc Trng hc là mt t chc giáo dc c s mang tính nhà nc – xã hi, là ni trc tip làm công tác giáo dc th h tr . Theo Phm Minh Hc: Qun lý nhà trng là thc hin đng li giáo dc ca ng trong phm vi trách nhim ca mình, tc là đa nhà trng vn hành theo nguyên lý giáo dc đ tin ti mc tiêu giáo dc, mc tiêu đào to đi vi ngành giáo dc đào to, đi vi th h tr và hc sinh. 1.5. Khái nim nng lc và nng lc s phm 1.5.1. Khái nim nng lc Nói đn nng lc con ngi trc ht chúng ta cn phi hiu đc; nng lc ca con ngi là có đ kh nng làm mt cái gì đó. Nói mt cách khoa hc, nng lc là tng th nhng thuc tính đc đáo ca mt cá nhân phù hp vi mt hot đng nht đnh và làm cho hot đng đó đt hiu qu. Trong tâm lí hc, khái nim nng lc đc hiu nh là mt t hp các phm cht sinh lí – tâm lí phù hp vi yêu cu ca mt hot đng hoc mt lnh vc hot đng nào đó, nó là c s đm bo cho hot đng ca con ngi đt hiu qu cao. 1.5.2. Khái nim nng lc s phm * Nng lc s phm nói chung: Nng lc s phm là t hp nhng đc đim tâm lý cá nhân ca nhân cách đáp ng yêu cu ca hot đng s phm và quyt đnh s thành công trong vic nm vng và thc hin hot đng y”. * Nng lc s phm: là kh nng ca ngi giáo viên có th thc hin nhng hot đng s phm. Giáo viên có nng lc s phm là ngi đã tích ly đc vn tri thc, hiu bit và k nng nht đnh đ làm tt hot đng ging dy và giáo dc . SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên * Mi quan h gia nng lc và k nng: Nng lc và k nng có mi quan h cht ch, nng lc s phm là thuc tính là đc đim ca nhân cách, còn k nng s phm là nhng thao tác riêng ca hot đng s phm trong các dng hot đng c th. - Nng lc ging dy là mt thành t cu thành nng lc s phm, nó giúp cho giáo viên thc hin hot đng ging dy có hiu qu và có cht lng. Nng lc này bao gm s k nng tng ng nh; k nng la chn và vn dng ni dung dy hc, các phng pháp và hình thc t chc dy hc thuc môn hc; k nng son bài, t chc các hot đng hc tp cng nh hot đng đc lp ca tr; k nng kèm cp và giúp đ hc sinh kém, bi dng hc sinh gii; k nng s dng thành tho các phng tin dy hc; k nng phân tích, đánh giá, rút kinh nghim các hot đng dy hc, kim tra đánh giá tri thc, k nng, k xo ca hc sinh nm đc thông qua các hot đng dy hc- giáo dc. - Cùng vi nng lc ging dy, ngi giáo viên  bt kì cp hc nào cng cn có nng lc giáo dc (theo ngha hp). Nng lc giáo dc cng là mt thành t quan trng ca nng lc s phm, bao gm trong nó nhng k nng chuyên bit v giáo dc nh; k nng s dng các phng pháp, hình thc giáo dc tr; k nng t chc, phi hp các lc lng giáo dc; k nng t chc các hot đng giáo dc ni khóa; v.v - Có nhiu nghiên cu phân chia các nng lc s phm thành 3 nhóm đó là: + Nng lc thuc v nhân cách : Lòng yêu tr là phm cht c bn trong cu trúc nhân cách s phm. Nng lc t kim ch và t ch là mt phm cht quan trng đi vi giáo viên, đòi hi giáo viên trong mi tình hung, mi hoàn cnh đu làm ch đc bn thân mình, điu khin đc tình cm tâm trng ca mình; nng lc điu khin đc các trng thái tâm lí, tâm trng ca mình đ sao cho giáo viên luôn tnh táo gii quyt mi chuyn xy ra trên lp. + Nng lc dy hc: Bao gm nng lc chun b, nng lc thc hin, nng lc s dng ngôn ng ca giáo viên, nng lc s dng các thit b và phng tin dy hc, nng lc hot đng trong và ngoài trng, nng lc kim tra đánh giá. SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên + Nng lc t chc, giao tip: Nng lc t chc th hin  hai mt. T chc tp th hc sinh và t chc công vic ca chính mình. Nng lc này đc th hin qua tính cn thn và chính xác khi lp k hoch hot đng và kim tra hot đng; nng lc giao tip là nng lc thit lp các mi quan h qua li đúng đn gia con ngi vi con ngi, gia cá nhân vi tp th, có tính đn đc đim cá nhân và la tui ca tr. 1.6. Hiu trng ch đo bi dng chuyên môn. Giáo viên là lc lng quyt đnh cht lng giáo dc, vì th h phi thng xuyên đc hc tp, bi dng đ nâng cao trình đ chuyên môn nghip v, đáp ng nhng yêu cu đi mi ca đt nc và ca ngành hc. Công tác bi dng giáo viên bao gm nhng mt sau: - V bi dng chính tr t tng: Giúp cho giáo viên luôn nm đc nhng quan đim, ch trng, đng li giáo dc ca ng, nhà nc, ca ngành, trng và đa phng. - V bi dngtrình đ chuyên môn: Nhm hoàn thin và nâng cao h thng tri thc khoa hc, ngoi ng, công ngh thông tin, đáp ng công vic đc giao đt đc mt trình đ chun theo quy đnh ngành hc. - V bi dng nghip v: Nhm đm bo cht lng giáo dc v k nng ngh nghip. V hình thc t chc, t chc cho giáo viên tham quan hc tp kinh nghim các trng tiên tin đin hình trong tnh hoc các trng ngoài đa phng, t chc trao đi ta đàm, nghe các ý kin t vn ca chuyên gia. Hiu trng cng cn quan tâm to điu kin v thi gian và kinh phí đ đng viên giáo viên, luôn phát huy phong trào nâng cao t hc, t bi dng v trình đ chuyên môn nghip v ca mình. - V bi dng thc hin chuyên đ: Chuyên đ đc hiu là vn đ chuyên môn đc đi sâu ch đo trong mt thi gian nht đnh, nhm to ra s chuyn bin cht lng v vn đ đó, góp phn nâng cao cht lng . Chính vì vy, hàng nm hiu trng cn có k hoch ch đo chuyên sâu tng vn đ và tp trung vào nhng SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên vn đ khó, vn đ còn hn ch ca nhiu giáo viên hoc vn đ mi theo ch đo ca ngành, giúp cho giáo viên nm vng nhng vn đ lý lun và có k nng thc hành chuyên đ tt. 2. C s lý lun . Th k 21 là th k ca nn vn minh tri thc – Tin hc. Trong đó cuc cách mng khoa hc công ngh phát trin mnh cha tng thy. Th gii đang bc vào thi k hi nhp và xu th toàn cu hóa mà không mt nc nào cng li đc. t nc ta đang  thi k có nhiu thun li cng không ít khó khn, thách thc. Mt khác nc ta đang bc vào giai đon đu ca thi k CNH-HH. Mun vy phi phát trin mnh nn giáo dc đào to nhm to ra ngun lc mi, ngun vn ngi có hàm lng cht xám cao đ phát trin kinh t – xã hi to đà cho CNH-HH đt nc. Vì vy trong các vn kin ca i hi ng đã khng đnh: “Giáo dc và đào to là quc sách hàng đu” phát trin giáo dc là nhm “nâng cao dân trí, bi dng nhân lc, đào to nhân tài” đ xây dng và bo v t quc. Bác H đã tng nói “Mun xây dng ch ngha xã hi thì phi có nhng con ngi xã hi ch ngha”. ó là nhng con ngi có nhân cách, có tri thc, sc khe, k nng ngh nghip cao, t ch sáng to, có k lut, yêu CNXH. Ngh quyt TW 2 khóa 8 ca ng đã khng đnh: “Giáo viên là nhân t quyt đnh cht lng ca giáo dc và đào to và đc xã hi tôn vinh”. Ông cha ta t xa ti nay cng đã nói: “Không có thy đ mày làm nên”. Bi vì ngi thy đã đào to nên nhng con ngi có nhân cách, có tri thc, có lý tng cao đp, nhng con ngi có đ “đc, trí, m, th” đ xây dng đt nc ta tr thành mt nc công nghip vào nm 2020. Ngi thy giáo là ngi t chc, hng dn gi m đ ngi hc tip thu mt cách ch đng sáng to nhm nâng cao cht lng giáo dc. 3. C s thc tin. Hi ngh TW 2 khóa 8 ca ng đã ch ra nhng yu kém ca giáo dc nc ta hin nay trong đó có s yu kém ca đi ng giáo viên “Giáo dc và đào to nc ta còn nhiu yu kém, bt cp c v qui mô, c cu và nht là v cht lng giáo dc và hiu qu giáo dc, cha đáp ng kp thi nhng đòi hi ln và ngày càng SKKN 2010 - 2011 Phm Thanh Hi - Phó HT trng THPT s 1 Bo Yên cao v nhân lc ca công cuc đi mi kinh t – xã hi, xây dng và bo v t quc, thc hin CNH-HH đt nc theo đnh hng xã hi ch ngha”. i ng giáo viên nhà trng hin nay hu ht đã đc đào to chính qui bc i hc, song cht lng không đng đu. Mt s giáo viên mi ra trng nng lc chuyên môn và nng lc s phm còn hn ch, kinh nghim ging dy ít, phng pháp dy cha đáp ng yêu cu đi mi. 4. C s pháp lý. iu 14 Chng I Lut giáo dc qui đnh “Nhà giáo gi vai trò quyt đnh trong vic đm bo cht lng giáo dc. Nhà giáo phi không ngng hc tp, rèn luyn, nêu gng tt cho ngi hc”. Nhim v ca ngi giáo viên đc qui đnh rõ “giáo viên là ngi làm nhim v ging dy, giáo dc trong nhà trng và các c s giáo dc khác”. iu l trng ph thông cng đã qui đnh rõ v quyn hn ca hiu trng, phó hiu trng đó là “Qun lý giáo viên, nhân viên, hc sinh, qun lý chuyên môn, phân công công tác, kim tra đánh giá vic thc hin nhim v ca giáo viên, nhân viên, thc hin đúng các ch đ chính sách ca nhà nc đi vi giáo viên, nhân viên, hc sinh. T chc thc hin qui ch dân ch trong mi hot đng ca nhà trng”. Nh vy xây dng, bi dng giáo viên đ nâng cao cht lng đi ng giáo viên trong trng THPT thuc v cán b qun lý nhà trng đng đu là Hiu trng nhm xây dng đi ng giáo viên “va hng, va chuyên”, nâng cao cht lng giáo dc lên mt bc. CHNG 2 THC TRNG GIÁO DC VÀ CHT LNG I NG GIÁO VIÊN CA TRNG THPT S III BO YÊN . 1. c đim tình hình. 1.1.Thun li . [...]... linh ho t, trong quá trình qu n lý nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên ph thông 3.3 t c hi u qu xu t m t s bi n pháp qu n lý b i d n ng l c s ph m cho giáo viên tr ng chuyên môn nh m nâng cao ng THPT S III B o Yên 3.3.1 Bi n pháp 1 Nâng cao nh n th c c a cán b qu n lý và giáo viên v nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên ph thông 3.3.1.1 C s xu t bi n pháp SKKN 2010 - 2011 Xu t phát t Ph m Thanh... pháp lý, phân tích th c tr ng ng giáo viên tr b id ng THPT s III B o Yên chúng tôi ã ng nh m nâng cao ch t l ng i xu t m t s bi n pháp i ng giáo viên c a nhà tr ng Nh v y m c ích, nhi m v nghiên c u ã hoàn thành Chúng tôi ã m nh d n xu t m t s bi n pháp b i d ng v a mang tính th c ti n, v a mang tính kh thi là 1 Nâng cao nh n th c c a cán b qu n lý và giáo viên v nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên. .. thông tin trong giáo d c + T ch c cho các giáo viên theo h c các l p ào t o chính quy,không chính quy nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên +T o ng l c kích l giáo viên t b id ng nâng cao n ng l c s ph m 3.3.2.4 Quy trình th c hi n bi n pháp - H ng d n các v n b n c a c p trên v yêu c u chu n tác b i d ng chuyên môn, nghi p v i v i giáo viên và công i v i giáo viên trong n m h c và trong giai o n 2010... c h c t p nâng cao trình c a giáo viên Vi c và n ng l c s ph m i m i giáo d c trong giai o n hi n nay ng viên, kích l giáo viên tham gia h c t p, t o các i u ki n thu n l i cho giáo viên trong th i gian h c t p 3.3.3 Bi n pháp 3 T o môi tr ng thu n l i và t o ng l c thúc y giáo viên phát huy n ng l c s ph m c a mình Môi tr ng c s v t ch t và tinh th n là i u ki n quan tr ng cao hi u qu giáo d c, phát... bi n pháp qu n lý chuyên môn nh m nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên, chúng tôi ti n hành th m dò ý ki n v tính kh thi c a các bi n pháp trên v i 29 giáo viên nhà tr ng, k t qu c th hi n : B ng 5 Ý ki n nh n xét v tính c p thi t và tính kh thi c a m t s bi n pháp qu n lý c a hi u tr Các gi i M c ng nh m nâng cao n ng l c s ph m cho giáo viên c n i m Th Tình kh thi i m Th SKKN 2010 - 2011 pháp. .. cán b giáo viên 3.3.2.1 C s xu t bi n pháp - D a vào v n b n pháp quy c a B v nh biên cho các tr hóa giáo viên , c n c vào tình hình th c t c a nhà tr b id ng cho giáo viên, v s l ng, cân i th c hi n m c tiêu k ho ch giáo d c trong nhà tr - cb t nh m c ích, n i dung và th i gian th c hi n Trong k ho ch hàng n m c a nhà tr d ng cho giáo viên ph i phát huy giáo viên là l c l vi c b i d ng giáo viên hi... c hi n bi n pháp D a vào các v n b n pháp quy c a l ng giáo d c trong nhà tr ng Ph i h p ch t ch các l c ng T o m i i u ki n v c s v t ch t và tinh th n cho giáo viên trong các ho t ng 3.3.2 Bi n pháp 2 T ng c Công tác b i d ng, ngành, tr ng công tác b i d ng, t b i d ng cho giáo viên ng có ý ngh a to l n trong vi c nâng cao ch t l ng i ng giáo viên v chính tr , n ng l c s ph m cho giáo viên Xu t phát... các bi n pháp ch o th c hi n ch ng trình, ph viên, công tác b i d o nh : Xây d ng k ho ch, ch ng pháp d y h c, công tác ki m tra, ánh giá giáo ng cho giáo viên Tuy nhiên nh ng t n t i, h n ch trong công tác, theo chúng tôi ây là m t c s th c ti n quan tr ng d n các bi n pháp qu n lý b i d l c s ph m cho giáo viên tr ng giáo viên c a hi u tr BI N PHÁP QU N LÝ B I D NG n vi c xu t ng nh m nâng cao n ng... cho giáo viên ph thông - Vi c th c hi n các bi n pháp ph i l ng, hi u qu m i giáo viên trong th c hi n công vi c - Phù h p v i trình , n ng l c và nhu c u c a giáo viên, h c sinh phát tri n trong i u ki n xã h i c ng ang bi n - Phát huy m b o nâng cao n ng l c s ph m có ch t i c tính tích c c, ch ng, viên khi tham gia vào công tác giáo d c tri n Trong m i bi n pháp c l p, sáng t o, t giác c a m i giáo. .. th c hi n bi n pháp Nâng cao nh n th c cho cán b qu n lý và giáo viên v s c n thi t ph i t o môi tr ng giáo d c Có nh ng quy n p th c hi n t nh c th cho t ng giáo viên kh i, l p, t o n giác, nghiêm túc và th cho giáo viên ph ng xuyên.Chú ý nv n b id ng ng pháp s d ng thi t b d y h c và ng d ng công ngh thông tin vào trong công tác ch m sóc giáo d c tr Cung c p y thi t b d y h c, sách giáo khoa, sách . pháp qun lý bi dng chuyên môn nhm nâng cao nng lc s phm cho giáo viên trng THPT S III Bo Yên . 3.3.1. Bin pháp 1. Nâng cao nhn thc ca cán b qun lý và giáo viên v nâng cao. hiu trng nhm nâng cao nng lc s phm cho giáo viên trng THPT S III Bo Yên . CHNG 3 BIN PHÁP QUN LÝ BI DNG GIÁO VIÊN NHM NÂNG CAO CHT LNG I NG NHÀ GIÁO  TRNG THPT. bin pháp 13 2. Nhng yêu cu xây dng các bin pháp qun lý nâng cao nng lc s phm cho giáo viên ph thông 14 3.  xut mt s bin pháp qun lý bi dng chuyên môn nhm nâng cao nng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên, SKKN một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên,