0

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng môn toán lớp 2

36 4,706 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 16:24

Nhằm nâng cao chất lượng học toán ở lớp 2.Rèn kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng tính toán cho học sinh khi học toán.Định hướng cho học sinh hoạt động theo hướng tích cực (lấy học sinh làm trung tâm).Giúp giáo viên xác định được tầm quan trọng của phương pháp dạy giải toán và sử dụng hợp lý phương pháp dạy giải toán cho học sinh. Trờng tiểu học Hơng Sơn Phòng GD &ĐT Quang Bình Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài: Một số phơng pháp nâng cao chất lợng môn toán lớp 2 I.sơ yếu lí lịch -Họ và tên: Hoàng Thị hồng Bí danh:không Nữ. -Ngày sinh:21/4/1976 -Dân tộc: Kinh Tôn giáo:không -Quê quán: Hồng Phúc Ninh Giang Hải Dơng -Chỗ ở hiện nay: Hùng An Bắc Quang Hà Giang. - Trình độ văn hóa:12/12. - Trình độ chuyên môn: 9+3. -Ngày bắt đầu tham gia công tác:01/9/1996. -Ngày gia nhập các đoàn thể: Đảng: 06/5/2010 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:26/3/1991 - Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác:Trờng Tiểu học Hơng Sơn. II.mục đích yêu cầu của đề tài Hong Th Hng Trng Tiu Hc Hng Sn 1 Trêng tiĨu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh -Nhằm nâng cao chất lượng häc to¸n ở lớp 2. -Rèn kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng tính toán cho học sinh khi học toán. -Đònh hướng cho học sinh hoạt động theo hướng tích cực (lấy học sinh làm trung tâm). -Giúp giáo viên xác đònh được tầm quan trọng của phương pháp dạy giải toán và sử dụng hợp lý phương pháp dạy giải toán cho học sinh. III.nh÷ng c¨n cø vỊ mỈt lÝ ln vµ thùc tiƠn ®Ị tµi 1.C¬ së lÝ ln M«n to¸n lµ mét trong nh÷ng m«n häc cã vÞ trÝ quan träng ë bËc TiĨu häc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu thÕ chung cđa thÕ giíi lµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chđ ®éng s¸ng t¹o cđa häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Mét trong nh÷ng bé phËn cÊu thµnh ch¬ng tr×nh to¸n TiĨu häc mang ý nghÜa chn bÞ cho viƯc häc gi¶i to¸n cã lêi v¨n ë c¸c cÊp häc trªn, ®ång thêi gióp häc sinh nh÷ng hiĨu biÕt cÇn thiÕt khi tiÕp xóc víi nh÷ng “t×nh hng to¸n häc” trong cc sèng hµng ngµy. Trong nhiỊu n¨m häc, t«i ®· d¹y líp 2. T«i nhËn thÊy viƯc d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n trong ch¬ng tr×nh to¸n ë bËc tiĨu häc nãi chung vµ ë líp 2 nãi riªng lµ hÕt søc cÇn thiÕt, ë løa ti häc sinh tiĨu häc, t duy cđa c¸c em cßn h¹n chÕ vỊ mỈt suy ln, ph©n tÝch viƯc d¹y “gi¶i to¸n cã lêi v¨n” ë TiĨu häc sÏ gãp phÇn gióp häc sinh ph¸t triĨn ®ỵc n¨ng lùc t duy, kh¶ n¨ng quan s¸t, trÝ tëng tỵng cao vµ kü n¨ng thùc hµnh gi¶i to¸n cã lêi v¨n ®Ỉt nỊn mãng v÷ng ch¾c cho c¸c em häc tèt m«n to¸n sau nµy ë cÊp häc phỉ th«ng c¬ së. ViƯc d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n líp 2 nh thÕ nµo ®Ĩ ®¹t ®ỵc hiƯu qu¶ cao nhÊt ph¸t huy ®ỵc tÝnh chđ ®éng tÝch cùc cđa häc sinh phï hỵp víi yªu cÇu ®ỉi míi cđa ph¬ng ph¸p d¹y häc ®ã lµ néi dung t«i mn ®Ị cËp tíi trong ®Ị tµi. 2. C¬ së Thùc tiƠn Trong môn Toán ở Tiểu học, việc giải các bài toán có lời văn chiếm một vò trí rất quan trọng vì : Các khái niệm, các quy tắc về Toán nói chung đều được giảng dạy thông qua các ví dụ bằng số và giải các bài toán, phần lớn nội dung Hồng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn 2 Trêng tiĨu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh trong sách giáo khoa là dành cho các bài toán, kết quả học tập môn Toán của học sinh thường được đánh giá qua kỹ năng giải các bài toán có lời văn. Giải toán giúp học sinh hình thành, củng cố vận dụng kiến thức, kỹ năng về Toán. Đồng thời qua giải toán, giáo viên dễ dàng phát hiện những ưu điểm hoặc những thiếu sót trong kiến thức, kỹ năng của học sinh, để giúp các em phát huy ưu điểm khắc phục thiếu sót. Việc giải toán còn có tác dụng giáo dục các em ý chí vượt khó, đức tính cẩn thận, chu đáo, làm việc có kế hoạch. Thói quen tự kiểm tra công việc của mình, có óc độc lập suy nghó, óc sáng tạo, phát triển tư duy. Qua nhiều năm thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và việc thay sách giáo khoa lớp 2, tôi đã thấy được ưu điểm khi dạy môn Toán dạng bài : giải toán có lời văn, học sinh đọc được đề bài, tóm tắt được bài toán dễ dàng và tự phát huy tính tích cực, tìm tòi ngay đáp số bài toán và biết trình bày bài giải một cách hoàn chỉnh. Mặt khác, nhằm từng bước kiện toàn phương pháp dạy toán có lời văn đạt được hiệu quả cao hơn. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Mét sè ph¬ng ph¸p n©ng cao chÊt lỵng m«n to¸n lớp 2”. iv.néi dung vµ thêi gian thùc hiƯn ®Ị tµi. 1. MỤC TIÊU CỦA GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN : */ Kiến thức : Học sinh giải được bài toán có lời văn theo các dạng : -Đêà bài cho sẵn. -Dựa vào tóm tắt. -Sơ đồ đoạn thẳng. */ Kỹ năng : -Học sinh nhận biết các bài toán có lời văn theo các dạng ở trên và biết tìm hiểu đề bài (thông qua cá nhân hoặc thảo luận nhóm). -Học sinh biết vận dụng tìm tòi lời giải cho bài to¸n có lời văn (qua cá nhân hoặc nhóm). -Học sinh giải được bài toán có lời văn, lời giải hợp lý và kết quả đúng với yêu cầu của đề bài toán. 2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ : Trong những năm học vừa qua, dựa trên cơ sở bài thi của học sinh. Nhìn chung, kết quả giải bài toán có lời văn đạt tỉ lệ rất thấp, lí do đạt như vậy là do các bài toán có lời văn các em chưa hiểu, chưa nắm vững cách tiến hành thực hiện giải toán nên các em có thái độ lơ là và chán nản đối với những bài toán có Hồng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn 3 Trêng tiĨu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh lời văn. Đặc biệt là ở lời giải, các em lóng túng không biết đặt như thế nào cho đúng, không xác đònh được yêu cầu của đề bài hỏi gì? Vì vậy dẫn đến chất lượng học tập của các em còn hạn chế. Nên cần có biện pháp khắc phục. 3.C¸c biƯn ph¸p 1/ Giải toán là một hoạt động trí tuệ khó khắn, phức tạp : Giải toán không phải chỉ dựa vào mẫu để giải mà đòi hỏi phải biết vận dụng các kỹ năng linh hoạt, sáng tạo. Đòi hỏi học sinh phải nắm được những khái niệm cơ bản khi giải toán có lời văn. Nắm vững các bước giải toán có lời văn và biết vận dụng kết hợp mẫu, khái niệm và tính sáng tạo. *Từ những vấn đề trên, ta thấy hoạt động giải toán có lời văn là một hoạt động phức tạp và khó khăn, không đơn giản. 2/ Phương pháp giảng dạy : Có nhiều phương pháp như : Hỏi đáp, quan sát, trò chơi… nhưng chủ yếu là phương pháp lấy học sinh làm trung tâm. Có nhiều phương pháp nhưng không có phương pháp nào là tối ưu cả, nên trọng tâm dạy học người giáo viên phải biết kết hợp nhiều phương pháp một cách linh hoạt và sáng tạo thì mới đạt hiệu quả cao. 3/ Các bước giải toán có lời văn ở lớp 2 : a.Nghiên cứu đề bài : -Tìm hiểu bài : +Cho học sinh đọc đề bài toán nhiều lần. +Xác đònh yêu cầu của đề bài toán (cái đã cho và cái cần tìm). -Trình bày số liệu đã tìm được. Ví dụ : +Bài toán cho biết gì ? +Bài toán hỏi (yêu cầu tìm) gì ? b.Thiết lập các mối quan hệ của bài toán : -Học sinh thảo luận, tóm tắt nội dung bài toán. -Đònh dạng phép tính và kết quả của phép tính. c.Lập kế hoạch giải bài toán. Học sinh thảo luận tìm tòi lời giải cho bài toán. d.Tiến hành giải. -Sau khi tiến hành thiết lập các mối quan hệ và tiến hành giải toán. -Có thể chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ thảo luận đặt lời giải và phép tính cho bài toán có lời văn. -Đưa ra đáp số cho bài toán. Hồng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn 4 Trêng tiĨu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh g.Kiểm tra kết quả của bài toán. -Sau khi đưa ra kết quả, học sinh cần phải kiểm tra lại đề bài và kết quả theo dự kiện đề toán. -Thay thế kết quả và thử lại theo dự kiện. 4/ Các ví dụ minh họa. a.Dạng đề cho sẵn : Ví dụ 1 : Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu xe đạp ? (Sách giáo khoa Toán 2, trang 5). -Bước 1 : Học sinh đọc đề bài, xác đònh cái đã cho và cái cần tìm (Đề cho biết gì ? Hỏi gì ? -Bước 2 : Lập kế hoạch giải. +Muốn biết hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp ta làm gì ? +Tìm lời giải (dựa vào câu hỏi của bài toán), đơn vò. -Bước 3 : Trình bày bài giải. Hai buổi cửa hàng bán được số xe đạp là : 12 +20 = 32 (xe đạp) Đáp số : 32 xe đạp. -Bước 4 : Kiểm tra đánh giá cách giải. +Xem lại dự kiện và yêu cầu của bài toán. +Lấy kết quả làm điều kiện để so sánh (32 lớn hơn các số đã cho là 12 và 20 có thể là hướng đúng, vì tất cả nghóa là phải cộng lại …). *Lưu ý : Cần tóm tắt đề theo 1 hoặc 2 dạng sau : Dạng 1 Dạng 2 Buổi sáng : 12 xe đạp 12 Buổi chiều : 20 xe đạp 20 Cả hai buổi : ? xe đạp b.Dạng đề dựa vào tóm tắt. Ví dụ 2 : Giải toán theo tóm tắt sau : Gói kẹo chanh : 28 cái Gói kẹo dừa : 26 cái Cả hái gói : ? cái. (Sách giáo khoa Toán 2, trang 22). -Bước 1 : Đọc tóm tắt, xác đònh cái đã cho, cái cần tìm. -Bước 2 : Lập kế hoạch giải (như ví dụ 1). -Bước 3 : Tiến hành giải và kiểm tra. c /Dạng đề tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng: Hồng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn 5 }? Trêng tiĨu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh Ví Dụ 3 : Giải toán theo tóm tắt sau : Đội 1 : 15 người Đội 2 : 2người ? người (Sách giáo khoa Toán 2 trang 25) -Bước 1 : Xác đònh dự kiện đề toán, tìm cái đã cho và cái cần tìm. -Bước 2 : Lập kế hoạch giải (tìm lời giải, phép tính, đơn vò). -Bước 3 : Tiến hành giải. Đội hai có số người là : 15 + 2 = 17 (người) Đáp số : 17 người. -Bước 4 : Kiểm tra kết quả (như các ví dụ trước). v.nh÷ng gi¶i ph¸p ®· thùc hiƯn -Vận dụng các kỹ năng linh hoạt, sáng tạo. Đòi hỏi học sinh phải nắm được những khái niệm cơ bản khi giải toán có lời văn. -Có nhiều phương pháp như : Hỏi đáp, quan sát, trò chơi… nhưng chủ yếu là phương pháp lấy học sinh làm trung tâm. *.Nghiên cứu đề bài : *.Thiết lập các mối quan hệ của bài toán : *.Lập kế hoạch giải bài toán. *.Tiến hành giải. *.Kiểm tra kết quả của bài toán. vi.kÕt qu¶ thùc hiƯn Tríc khi ¸p dơng ®Ị tµi kÕt qu¶ thi kh¶o s¸t ®Çu n¨m häc 2011 -2012 lµ: Líp SÜ sè Kh¶o s¸t ®Çu n¨m Kh¸ Trung b×nh Ỹu 2B 9 9/9 0 5 4 Qua các lần kiểm tra ci kì I trong năm häc 2011 - 2012, số lượng học sinh líp 2 ®iĨm trêng th«n NghÌ sè lỵng đạt điểm trung bình, kh¸ tăng đáng kể, cụ thể như sau : Líp SÜ sè KiĨm tra ci k× I Kh¸ Trung b×nh Ỹu Hồng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn 6 Trêng tiĨu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh 2B 9 9/9 2 6 1 Qua các lần kiểm tra gi÷a kì II trong năm häc 2011 - 2012, số lượng học sinh líp 2 ®iĨm trêng th«n NghÌ sè lỵng đạt điểm trung bình, kh¸ tăng đáng kể, cụ thể như sau : Líp SÜ sè KiĨm tra gi÷a k× II Kh¸ Trung b×nh Ỹu 2B 9 9/9 4 5 0 vii.bµi häc kinh nghiƯm. -Trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp học và việc thay sách giáo khoa lớp 2 với môn Toán (giải toán có lời văn) cần lưu ý sau : +Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh ngay từ đầu, phân loại học sinh theo đúng trình độ và có kế hoạch bồi dưỡng kòp thời. +Nghiên cứu, tìm tòi phương pháp áp dụng đúng với nội dung bài học và đúng với trình độ của học sinh. +Kết hợp ba môi trường giáo dục, tạo niềm tin say mê học Toán giải toán của học sinh. +Phát huy được tính tích cực của học sinh, học sinh tự tìm hiểu và khắc sâu kiến thức bài học. viii.kÕt ln. Trên đây là Mét sè ph¬ng ph¸p n©ng cao chÊt lỵng m«n to¸n líp 2 , tơi đã áp dụng những cách dạy đó nhằm nâng cao chất lượng học tốn cho lớp mà tơi chủ nhiệm. Bước đầu các em đã thực sự phấn khởi, tự tin khi học tốn. Đối với tơi, cách dạy trên đã góp phần khơng nhỏ vào việc dạy học và giáo dục các em. Bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n cßn nhiỊu thiÕu sãt, t«i rÊt mong ®ỵc sù ®ãng gãp ý kiÕn nhiƯt t×nh cđa Ban Gi¸m hiƯu, tỉ Chuyªn m«n vµ c¸c b¹n ®ång nghiƯp ®Ĩ t«i cã ®ỵc c¸c ph¬ng ph¸p d¹y To¸n líp 2 ngµy cµng tèt h¬n. Ci cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! H¬ng S¬n, ngày25 tháng 4 năm 2012 Người thực hiện Hồng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn 7 Trờng tiểu học Hơng Sơn Phòng GD &ĐT Quang Bình Hoàng Thị Hồng Nhận xét của tổ khối chuyên môn: Phê duyệt của thủ trởng đơn vị: Hong Th Hng Trng Tiu Hc Hng Sn 8 Trêng tiÓu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh X¸c nhËn cña phßng GD&§T X¸c nhËn cña H§T§KT huyÖn Hoàng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn 9 Trêng tiÓu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh Hoàng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn 10 [...]... thành tích chung của đồng đội II Những giải pháp để nâng cao chất lượng dạy Đạo đức ở Tiểu học 21 Hoàng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn Trêng tiÓu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh 1 Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - Giáo viên cần nắm chắc quy trình và phương pháp dạy một tiết Đạo đức - Tổ chức các chuyên đề dạy Đạo đức ở các khối lớp - Giáo viên nghiên cứu tài liệu, sách giáo... Nguyên Từ đó tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng giờ Đạo đức III Nhiệm vụ nghiên cứu 1 Tìm hiểu vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Đạo đức ở tiểu học 2 Tìm hiểu thực trạng việc dạy Đạo đức ở trường tiểu học Thống Nhất Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên - Mối quan hệ giữa môn Đạo đức với các môn học khác - Những ưu, nhược điểm và đồ dùng chuẩn bị cho việc Dạy - Học môn Đạo đức - Những hạn chế... khi lên lớp 2 Nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh, phụ huynh về môn Đạo đức - Coi môn Đạo đức là quá trình giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh - Phân tích để phụ huynh và học sinh hiểu học các bài Đạo đức, học sinh được thực hành những hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức cụ thể của cuộc sống hằng ngày 3 Học sinh nắm chắc mục tiêu của môn Đạo đức ở Tiểu học - Có một số chuẩn... để có biện pháp tác động hữu hiệu đến quá trình dạy – học 1 Mối quan hệ giữa môn Đạo đức với môn học khác Môn Đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ với các môn học khác ở Tiểu học, đặc biệt là các môn: Tiếng Việt, Nghệ thuật, Tự nhiên và xã hội Đó là mối quan hê hai chiều, thể hiện ở: - Các môn học khác cũng có khả năng giáo dục đạo đức cũng tham gia vào quá trình giáo dục đạo đức, hỗ trợ đắc lực cho môn Đạo... đức - Những hạn chế của giáo viên và học sinh khi dạy môn Đạo đức 3 Đề xuất những kinh nghiệm dạy Đạo đức - Các nguyên tắc dạy Đạo đức - Những giải pháp để nâng cao chất lượng giờ Đạo đức - Kinh nghiệm dạy Đạo đức ở Tiểu học IV Đối tượng nghiên cứu Giáo viên và học sinh Trường tiểu học Thống Nhất , TP Thái Nguyên V Các phương pháp nghiên cứu 1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu Đọc tài liệu, giáo trình,... trong đổi mới phương pháp dạy 13 Hoàng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Hương Sơn Trêng tiÓu häc H¬ng S¬n Phßng GD &§T Quang B×nh học - Thực hiện tốt quy trình dạy học hòa nhập b Xây dựng môi trường học tập thuận lợi cho học sinh - Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, số lượng học sinh trên một lớp phải hợp lý ( 35 em ) - Xây dựng phòng học và tổ chức không gian lớp học mang tính... quan trọng của việc hình thành những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cao hơn ở Trung học cơ sở Ở thời đại nào cũng vậy, người ta coi trọng văn hóa, đồng thời với coi trọng học làm người Trong chương trình tiểu học mới, môn Đạo đức đã trở thành một môn học chính thức cũng như các môn học khác như: Toán, Tiếng việt, Tự nhiên và xã hội Môn Đạo đức có nhiệm vụ tạo dựng cơ sở ban đầu, giúp học sinh xây dựng... thành cho học sinh một số kĩ năng sống cơ bản như: - Kĩ năng giao tiếp - Kĩ năng tự nhận thức - Kĩ năng ra quyết định - Kĩ năng giải quyết vấn đề - Kĩ năng kiên định - Kĩ năng đặt mục tiêu Nói chung chương trình gần gũi với cuộc sống thực của học sinh Ngoài ra chương trình còn dành phần mềm 3 tiết/năm cho mỗi lớp để các trường dạy những vấn đề đạo đức cần quan tâm b.Nhược điểm Một số bài Đạo đức xa... học sinh Từ đó rút ra những phương pháp dạy hay áp dụng cho bản thân và đồng nghiệp PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lý luận I Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Đạo đức ở Tiểu học 1 Thế nào là đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học ? - Đổi mới phương pháp dạy học có thể hiểu là tìm con đường ngắn nhất để đạt được chất lượng và hiệu quả dạy học cao Con đường này không có sẵn, không... Đổi mới phương pháp bao hàm cả hai mặt: Phải đưa vào các phương pháp dạy học mới đồng thời tích cực phát huy những ưu điểm của phương pháp dạy học truyền thống - Đổi mới phương pháp là sự phối hợp đồng bộ của nhiều khâu: Bồi dưỡng giáo viên, biên soạn sách, thiết bị dạy học, đánh giá học sinh và quản lý chỉ đạo 2 Tại sao phải đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học ? - Đổi mới phương pháp dạy học ở . phúc Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài: Một số phơng pháp nâng cao chất lợng môn toán lớp 2 I.sơ yếu lí lịch -Họ và tên: Hoàng Thị hồng Bí danh:không Nữ. -Ngày sinh :21 /4/1976 -Dân tộc: Kinh Tôn giáo:không -Quê. 20 Cả hai buổi : ? xe đạp b.Dạng đề dựa vào tóm tắt. Ví dụ 2 : Giải toán theo tóm tắt sau : Gói kẹo chanh : 28 cái Gói kẹo dừa : 26 cái Cả hái gói : ? cái. (Sách giáo khoa Toán 2, trang 22 ). -Bước. bán được số xe đạp là : 12 +20 = 32 (xe đạp) Đáp số : 32 xe đạp. -Bước 4 : Kiểm tra đánh giá cách giải. +Xem lại dự kiện và yêu cầu của bài toán. +Lấy kết quả làm điều kiện để so sánh ( 32 lớn hơn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng môn toán lớp 2, SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng môn toán lớp 2,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan