0

SKKN: Áp dụng kỹ thuật dạy học theo dự án vào môn GDCD lớp 12

23 1,384 5
  • SKKN: Áp dụng kỹ thuật dạy học theo dự án vào môn GDCD lớp 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:31

S GIÁO DC VÀ ÀO TO LÀO CAI TRNG THPT S 2 TP LÀO CAI  TÀI KINH NGHIM TÊN  TÀI: ÁP DNG K THUT DY HC THEO D ÁN VÀO MÔN GIÁO DC CÔNG DÂN 12 Ngi thc hin: NGUYN HOÀNG KIÊN T : Vn – S – GDCD. NM HC 2010 - 2011 1 2 MC LC Ni dung Trang Phn m đu Phn ni dung I. C s thc tin 1. nh ngha Dy hc theo d án 2. Hc sinh là trung tâm ca quá trình dy hc 3. D án tp trung vào nhng mc tiêu hc tp quan trng gn vi các chun kin thc k nng ca môn hc. 4. D án đc đnh hng theo b câu hi khung. 5. D án đòi hi các hình thc đánh giá đa dng và thng xuyên 6. D án có liên h vi thc t 7. Công ngh thông tin h tr và thúc đy vic hc ca hc sinh 8. Thit k k hoch dy hc theo d án. II. C s thc tin A. Bài son minh ho B. Hiu qu đt đc khi áp dng kinh nghim này vi bn thân. Phn kt lun Danh mc tài liu tham kho 3 PHN M U 1/ Lí do chn đ tài. Nm hc 2010 – 2011 vi ch đ “Tip tc đi mi qun lí, nâng cao cht lng giáo dc”, cùng vi các phong trào thc hin Hai không vi bn ni dung, cuc vn đng hc tp và làm theo tm gng đo đc H Chí Minh, mi thy cô giáo là tm gng đo đc, t hc và sáng to, xây dng trng hc thân thin hc sinh tích cc, nm hc din ra trong thi đim đt nc din ra nhiu s kin chính tr, kinh t vn hoá xã hi trng đi ca đt nc đã đt ra cho thy và trò ca nhà trng nói riêng và ngành giáo dc nói chung không ít nhng thi c đ phát trin cng nh thách thc. Mt trong nhng nhim v trng tâm đc chn là khâu đt phá đ gii quyt c bn các nhim v ca nm hc là đi mi phng pháp dy và hc, thúc đy tính tích cc ca ngi hc theo phng châm ly hc sinh làm trung tâm. Nhn thc sâu sc đc điu đó bn thân tôi trong nhng nm qua đã c gng bi dng chuyên môn, đc bit là hc hi đ áp dng các phng pháp, k thut dy hc tích cc bên cnh các phng pháp dy hc truyn thng. Trong đt bi dng chuyên môn hè va qua chúng tôi đc hc tp nhiu k thut dy hc mi và đã thng nht áp dng c th vào mt s bài hc trong nm nay đ thí đim, t đó rút kinh nghim cho các giai đon tip theo. Mt trong nhng k thut mi đó mà bn thân tôi đã áp dng là k thut dy hc theo d án, đây là mt k thut dy hc tích cc, đc đánh giá là hiu qu, đã áp dng ph bin  cp THCS nhng li mi m  cp THPT. Chính vì l đó tôi quyt đnh chn đ tài “ÁP DNG K THUT DY HC THEO D ÁN VÀO MÔN GIÁO DC CÔNG DÂN 12” đ làm đ tài kinh nghim cho mình, va là đánh giá li kt qu thc t, va mun qua đây đ trao đi, hc hi kinh nghim ca đng nghip. 2/ Tình hình nghiên cu ca đ tài. 4 Trong các tài liu nghiên cu hin nay v k thut dy hc theo d án thì ch yu chuyn ti phn lí thuyt đi cng nói chung di dng các công trình nghiên cu, đc gii thiu qua các lp tp hun hoc trên các trang mng mà cha có mt tài liu chính thng mang tính pháp quy. Có chng là mt s bài son  nhng môn t nhiên đc các nhà nghiên cu dung đ minh ho cho tài liu ca mình mà cha có c th v môn Giáo dc công dân cp THPT. 3/ Mc đích, nhim v ca đ tài.  tài nhm tìm hiu mt cách h thng t các lí thuyt ca k thut dy hc theo d án, hình dung cách thc hin, áp dng mt cách sáng t, thun thc. áp dng vào dy hc c th  môn Giáo dc công dân khi 12, t đó đánh giá rút ra nhng bài hc kinh nghim đ tip tc thc hin trong các giai đon tip theo, cng nh làm t liu đ trao đi gia các đng nghip. 4/ i tng, phng pháp nghiên cu. i tng nghiên cu là hc sinh 4 lp 12a3, 12a4, 12a5, 12a6 ca trng THPT s 2 TP Lào Cai nm hc 2010 – 2011. Phng pháp nghiên cu đc áp dng là: logic lch s, quy np, din dch 5/ Ý ngha thc tin ca đ tài.  tài s góp phn nht đnh trong vic phân tích, đánh giá thun li, khó khn cng nh hiu qu vn dng k thut dy hc theo d án trong môn Giáo dc công dân lp 12 trong thi gian qua.  xut mt s kinh nghim vn dng.  tài có th xem nh là mt t liu tham kho cho giáo viên trong vic đi mi phng pháp dy hc theo hng tích cc hoá hot đng ca hc sinh. 5 PHN NI DUNG I. C S LÍ LUN 1. nh ngha Dy hc theo d án Hc theo d án (Project Work) là hot đng hc tp nhm to c hi cho hc sinh tng hp kin thc t nhiu lnh vc hc tp, và áp dng mt cách sáng to vào thc t cuc sng. Dy hc theo d án là mt mô hình dy hc ly hc sinh làm trung tâm. Nó giúp phát trin kin thc và các k nng liên quan thông qua nhng nhim v mang tính m, khuyn khích hc sinh tìm tòi, hin thc hoá nhng kin thc đã hc trong quá trình thc hin và to ra nhng sn phm ca chính mình. Chng trình dy hc theo d án đc xây dng da trên nhng câu hi đnh hng quan trng, lng ghép các chun ni dung và t duy bc cao trong nhng bi cnh thc t. Bài hc thit k theo d án cha đng nhiu k thut dy hc khác nhau, có th lôi cun đc mi đi tng hc sinh không ph thuc vào cách hc ca h. Thông thng hc sinh s đc làm vic vi các thy cô giáo và nhng thành viên trong lp, trong cng đng đ gii quyt vn đ, hiu sâu ni dung hn. Các phng tin k thut cng đc s dng đ h tr vic hc. Trong quá trình thc hin d án có th vn dng nhiu cách đánh giá khác nhau đ giúp hc sinh to ra nhng sn phm có cht lng. Nhng đc đim ca bài hc đc thit k theo d án mt cách hiu qu Có rt nhiu kiu d án đc tin hành trong lp hc. Mt d án đc coi là hiu qu khi nó đt đc s cân bng gia kh nng thc hin ca hc sinh vi ý đ thit k ca giáo viên, ch rõ nhng công vic hc sinh cn làm. Nhng đc đim di đây s giúp nhn din rõ th nào là bài hc theo d án hiu qu. 2. Hc sinh là trung tâm ca quá trình dy hc Bài hc theo d án đc thit k cn thn, lôi cun hc sinh vào nhng nhim v m và có tính thc tin cao. Các nhim v ca d án kích thích kh nng ra quyt đnh, nim cm hng, say mê ca hc sinh trong quá trình thc hin và to 6 ra sn phm cui cùng. Hc sinh lnh hi kin thc bài hc thông qua vic tìm hiu và t quyt đnh mc đ hoàn thành các nhim v ca d án. Giáo viên gi vai trò ngi h tr hay hng dn. Hc sinh hp tác làm vic vi nhau trong các nhóm, phát huy ti đa nng lc cá nhân khi đm nhn nhng vai trò khác nhau. 3. D án tp trung vào nhng mc tiêu hc tp quan trng gn vi các chun kin thc k nng ca môn hc. Nhng d án tt đc phát trin da trên nhng ni dung ct lõi ca chng trình đáp ng các chun quc gia và đa phng. D án có các mc tiêu rõ ràng gn vi các chun và tp trung vào nhng hiu bit ca hc sinh sau quá trình hc. T vic đnh hng vào mc tiêu, giáo viên s chn la hình thc dy hc phù hp, lp k hoch đánh giá và t chc các hot đng dy và hc. Kt qu ca d án đc th hin kt tinh trong sn phm ca hc sinh và quá trình thc hin nhim v, ví d phn thuyt trình đy thuyt phc hay n phm thông tin th hin s lnh hi các chun ni dung và mc tiêu dy hc. 4. D án đc đnh hng theo b câu hi khung. Câu hi khung chng trình s giúp các d án tp trung vào nhng hot đng dy hc trng tâm. Hc sinh đc gii thiu v d án thông qua các câu hi gi m nhng ý tng ln, xuyên sut và có tính liên môn. Hc sinh s buc phi t duy sâu hn v các vn đ ni dung ca môn hc theo các chun và mc tiêu. Có ba dng câu hi khung chng trình: Câu hi khái quát, Câu hi bài hc và Câu hi ni dung. Câu hi khái quát là các câu hi rng, có tính m, đ cp đn các ý tng ln và các khái nim xuyên sut. Câu hi loi này thng mang tính liên môn, giúp hc sinh hiu đc mi quan h gia các môn hc. Các câu hi bài hc đc gn trc tip vi d án, h tr vic tìm kim li gii cho Câu hi khái quát. Các câu hi bài hc th hin mc đ hiu nhng khái nim ct lõi v d án ca hc sinh. Các câu hi ni dung thng mang tính thc tin cao, bám sát các chun và mc tiêu đã đ ra. 5. D án đòi hi các hình thc đánh giá đa dng và thng xuyên 7 Ngay t khi trin khai d án, các kt qu d kin cn phi đc làm rõ và phi luôn đc rà soát nhiu ln đ kim chng mc đ lnh hi bng các phng pháp đánh giá khác nhau. Hc sinh s đc xem mu và hng dn trc đ thc hin công vic có cht lng nht, và phi bit rõ điu gì đang ch đi ngay t khi bt đu d án. Cn phi to c hi đ rà soát, phn hi hay điu chnh trong sut quá trình thc hin d án. 6. D án có liên h vi thc t D án phi gn vi đi sng thc t ca hc sinh, có th mi các chuyên gia ngoài cùng tham gia đ to ra nhng tình hung dy hc. Hc sinh có th th hin vic hc ca mình trc nhng đi tng thc t, liên h vi các ngun lc cng đng, tham kho các chuyên gia trong lnh vc nghiên cu, hoc trao đi thông qua công ngh hin đi. Hc sinh th hin s hiu bit ca mình thông qua sn phm hoc quá trình thc hin . Thông thng các d án đc kt thúc vi vic hc sinh th hin thành qu hc tp ca mình thông qua các bài thuyt trình, các vn bn tài liu, các mô hình dàn dng, các đ án hoc thm chí là các s kin mô phng nh mt hi tho gi. Nhng sn phm cui cùng này giúp hc sinh th hin kh nng din đt và làm ch quá trình hc tp. 7. Công ngh thông tin h tr và thúc đy vic hc ca hc sinh Hc sinh đc tip cn vi nhiu công ngh khác nhau giúp h tr phát trin k nng t duy, cho ý kin đánh giá v ni dung và h tr to ra sn phm cui. Vi s tr giúp ca công ngh, hc sinh t ch hn vi kt qu cui cùng, có c hi “cá nhân hoá sn phm”. Hc sinh có th vn ra khi 4 bc tng lp hc bng cách cng tác vi các lp hc t xa qua email và các trang web t to, hoc trình bày vic hc ca mình qua các chng trình đa phng tin. K nng t duy là không th thiu trong làm vic theo d án. Làm vic theo d án s h tr phát trin c k nng t duy siêu nhn thc ln t duy nhn thc nh hp tác, t giám sát, phân tích d liu, và đánh giá thông tin. Trong sut quá trình thc hin d án, các câu hi khung chng trình s kích thích hc sinh t 8 duy và liên h vi các khái nim mang ý ngha thc tin cao. Chin lc dy hc đa dng h tr phong cách hc đa dng. Các chin lc dy hc s to ra mt môi trng hc tp đa dng hn, thúc đy t duy bc cao hn. Nhng chin lc dy hc s giúp đm bo cho hc sinh đc tip cn vi tòan b hc liu ca chng trình, to c hi thành công cho mi hc sinh. Trong ging dy có th kt hp các k thut dy hc hp tác, làm vic nhóm, phân nhánh t chc, nhn xét phn hi t giáo viên hoc t bn hc. 8. Thit k k hoch dy hc theo d án. * Có nhiu tài liu nghiên cu đa ra các mô hình thit k khác nhau v k thut dy hc theo d án, qua nghiên cu và hc hi tôi thy rng mô hình thit k gm 5 bc sau đây là đy đ và d dàng thc hin hn c: Tên d án I. Mc tiêu d án 1. Kin thc 2. K nng 3. Thái đ II. Các bc tin hành 1. Xác đnh ch đ và mc đích d án (t d án ln có th chia thành nhiu d án nh hn) hoc nghiên cu c d án ln 2. Xây dng k hoch làm vic - Phác tho đ cng - Bng phân công công vic cho các thành viên trong nhóm 3. Thc hin HS làm vic cá nhân và nhóm theo k hoch - Thu thp tài liu - Tng hp kt qu nghiên cu, tìm hiu ca các thành viên trong nhóm - Vit báo cáo và chun b các tài liu liên quan 4. Gii thiu sn phm trc lp - Mi nhóm c mt đi din lên trình bày vn đ đã tìm hiu. - C lp tho lun đ xây dng hoàn thin. 9 5. ánh giá. - T chc cho HS t đánh giá hoc đánh giá ln nhau - GV tng kt đánh giá. Rút kinh nghim. * Xác đnh ch đ, mc đích ca d án Là bc đu tiên quan trng, GV cùng tt c các thành viên trong nhóm (hoc lp) cùng tham gia xây dng và xác đnh đc: - Mc đích ca d án -  xut ý tng d án - Tho lun v ý tng d án - Quyt đnh ch đ, mc đích d án. Xác đnh ch đ bng cách đ ra ý tng hoc ch đ ln ban đu đc phát trin thành nhiu ch đ nh (tiu ch đ) bng cách s dng s đ t duy. Tiu ch đ chính là đi tng nghiên cu. S dng s đ t duy đ tp hp ý kin ca các thành viên, kt hp các ý tng, xây dng cu trúc kin thc, xác đnh quy mô nghiên cu, xác đnh các hot đng hc tp cn thc hin. Cách lp s đ t duy:  các ý tng phát trin t do Tôn trng ý kin ca ngi khác (Không phê phán) Kt hp các ý tng t câu hi đ phát trin các ý tng C mt thành viên ghi li tt c các ý tng Khi không có thêm ý tng mi, bt đu lp s đ tý duy Lp s đ t duy nh th nào? K thut đt câu hi 5W1H, xây dng ý tng mi nh th nào? 2. Cái gì 1. Ai 4. Khi nào 5W1H 6. Nh th nào 5. Ti sao 3.  đâu * Xây dng k hoch Sau khi la chn đc ch đ nghiên cu, HS vi s hng dn ca GV xây dng đ cng cng nh k hoch cho vic thc hin d án. Cn xác đnh nhng công vic phi làm, thi gian d kin, vt liu, kinh phí, phng pháp tin hành và phân công công vic trong nhóm… Mt ví d v bng phân công nhim v trong nhóm 10 [...]... ph m d án th • • • • • • ng, mô hình,…), powerpoint, … ng bao g m: Tên d án Lý do nghiên c u M c tiêu d án Các ho t ng tìm hi u D li u và bàn lu n K t lu n Bài h c kinh nghi m sau khi th c hi n d án * ánh giá d án: GV và HS ánh giá quá trình th c hi n và k t qu c ng nh kinh nghi m t c T ó rút ra nh ng kinh nghi m cho vi c th c hi n các d án ti p theo Có th s d ng phi u ánh giá trong h c theo d án nh... tích 5 ánh giá - T ch c cho HS t ánh giá ho c ánh giá l n nhau 19 - GV t ng k t ánh giá Rút kinh nghi m B Hi u qu t c khi áp d ng kinh nghi m này v i b n thân Có r t nhi u ph ng pháp d y h c a l i hi u qu cho môn h c Vi c l a ch n m t ho c m t s ph ng pháp, k thu t phù h p cho n i dung bài h c, môn h c là r t c n thi t Sau m t th i gian gi ng d y b môn Giáo d c công dân l p 12 tôi nh n th y vi c áp d... g m các ph ng pháp d y h c truy n th ng (tr c quan, gi ng gi i, v n áp ) và các ph ng pháp, k thu t d y h c m i (nh óng vai, liên h th c ti n, d 20 án ) M i ph ng pháp và k thu t d y h c u có m t m nh và m t h n ch riêng Các ph ng pháp s phù h p v i t ng lo i bài riêng, t ng ho t ng trong ti t d y Do c tr ng c a môn h c Giáo d c công dân l p 12 nên vi c áp d ng k thu t d y h c theo d án là r t c n thi... thu t d y h c theo d án t o ra các em c ti p xúc v i th c ti n nhi u h n và phân tích hi u sâu s c n i dung bài h c, môn h c H c sinh bi t v n d ng ki n th c và th c ti n bi t ánh giá th c ti n và phát huy c tính tích c c trong h c t p Quá trình v n d ng k thu t d y h c theo d án vào môn Giáo d c công dân l p 12 ã t c nh ng k t qu nh t nh a s h c sinh trong l p th y h ng thú v i ph ng pháp và k thu t... t ch c Hi u Tính sáng t o T duy tích c c Làm vi c nhóm n t ng chung T ng c ng II C S TH C TI N A Bài so n minh ho : Bài so n minh ho c ng nh mô t l i quá trình th c hi n d án c a h c sinh nh m th hi n vi c ã áp d ng k thu t d y h c theo d án Bài so n này s d ng d y h c môn Giáo d c công dân 12, b t h c song song v i quá trình d y h c và k t thúc ngo i khoá cu i c a kì h c, các ho t án u th c hi n t... p 12 tôi nh n th y vi c áp d ng k thu t d y h c theo d án là r t c n thi t và phù h p Khi ã a k thu t d y h c này vào bài h c thì hi u qu c a liên h th c ti n c phát huy tích c c H c sinh h c theo cách l ng ghép câu và t giác, ch ng, các em s c m th y h ng thú và t ng tính liên h th c ti n H u h t h c sinh các l p 12 ã c m th y h ng thú và thích h c b môn vì nó gi m i tính khô khan Nh ng t li u, công... thông tin ã thu th p và các k t qu th o lu n trong s theo dõi cho thúc GV có th rà soát l i s theo dõi ki m tra ti n n khi d án k t th c hi n d án c a HS * Làm th c nghi m ho c quan sát: Khi làm th c nghi m ho c quan sát, c n thi t k tr c các ho t ng Th c nghi m nh m ch ng minh ho c ph nh n m t gi thuy t M t th c nghi m bao g m: M c tiêu, ph ng pháp, o l ng ho c quan sát, k t qu và th o lu n, k t lu... nhi m v và giám sát, n khi d B n báo cáo Nguy n Huy ôn c ho t S ghi chép, nh t kí án hoàn ng c a nhóm, k t qu , hình Hoàng báo cáo th ng h c theo d án, i n thành vào nh ch p các (Nhóm xuyên v i giáo cu i h c kì, tho i cá nhân, viên v ti n ho t ng tr ng) làm vi c, tr c ti p tr c tu n 14 tham gia các công vi c c a nhóm M i tháng Khu di tích Hà, Nam, Phát d n c , làm Dao phát, ch i quét th c hi n s ch trong... d li u: Nh t ký H c theo D án (cá nhân/nhóm) Ch : L p: HS/thành viên nhóm: Ngày Câu h i liên quan Ai có th Th nào … h ng d n tôi? T i sao … âu, khi nào, bao lâu, … Thông tin Thông tin Thông tin Thông tin Ngu n [Ngu n 1] [Ngu n 2] Bên c nh ó Thông tin Thông tin Thông tin Thông tin giúp HS ghi l i quá trình th c hi n các nhi m v a d ng trong d án h c t p, có th l p “S theo dõi d án s d ng HS ghi l i... giáo viên khi v n d ng vào bài d y Mu n phát huy tính tích c c c ng nh kh c ph c h n ch c a k thu t này òi h i c giáo viên và h c sinh ph i n l c h t mình trong quá trình d y và h c ây c ng là yêu c u trong quá trình i m i ph ng pháp d y h c nói chung và c a b môn Giáo d c công dân l p 12 nói riêng Cu i cùng tôi xin c m n Ban Giám hi u nhà tr ng cùng các th y cô trong t chuyên môn ã c, góp ý ph n bi . thuyt ca k thut dy hc theo d án, hình dung cách thc hin, áp dng mt cách sáng t, thun thc. áp dng vào dy hc c th  môn Giáo dc công dân khi 12, t đó đánh giá rút ra nhng bài.  TÀI KINH NGHIM TÊN  TÀI: ÁP DNG K THUT DY HC THEO D ÁN VÀO MÔN GIÁO DC CÔNG DÂN 12 Ngi thc hin: NGUYN HOÀNG KIÊN T : Vn – S – GDCD. NM. tôi quyt đnh chn đ tài ÁP DNG K THUT DY HC THEO D ÁN VÀO MÔN GIÁO DC CÔNG DÂN 12 đ làm đ tài kinh nghim cho mình, va là đánh giá li kt qu thc t, va mun qua đây đ trao
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Áp dụng kỹ thuật dạy học theo dự án vào môn GDCD lớp 12, SKKN: Áp dụng kỹ thuật dạy học theo dự án vào môn GDCD lớp 12, SKKN: Áp dụng kỹ thuật dạy học theo dự án vào môn GDCD lớp 12

Từ khóa liên quan