0

Bài tập lớn môn quản trị dự án: Phân biệt PERT và CPM thông qua các ví dụ

24 2,702 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 06:21

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐỀ TÀI: PHÂN BIỆT PERT VÀ CPM THÔNG QUA CÁC VÍ DỤ 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PERT VÀ CPM 1. Tổng quan về hoạt động quản lý dự án 1.1. Lịch sử hình thành Với tư cách là một ngành khoa học, quản lý dự án phát triển từ những ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, kỹ thuật và quốc phòng. Ở Hoa Kỳ, hai ông tổ của quản lý dự án là Henry Gantt, được gọi là cha đẻ của kỹ thuật lập kế hoạch và kiểm soát, người đã cống hiến hiểu biết tuyệt vời của mình bằng việc sử dụng biểu đồ Gantt như là một công cụ quản lý dự án, và Henri Fayol người tìm ra 5 chức năng của quản lý, là cơ sở cho những kiến thức cốt lõi liên quan đến quản lý dự án và quản lý chương trình. Cả hai ông Gantt và Fayol đều được biết đến như là những học trò, theo trường phái lý thuyết quản lý theo khoa học, của Frederick Winslow Taylor. Thuyết Taylor là nguyên mẫu đầu tiên cho các công cụ quản lý dự ánh h iện đại , bao gồm cả cấu trúc phân chia công việc và phân bổ nguồn lực. Những năm 1950, đánh dấu sự bắt đầu của kỷ nguyên quản lý dự án hiện đại. Quản lý dự án đã được chính thức công nhận là một ngành khoa học phát sinh từ ngành khoa học quản lý. Một lần nữa, tại Hoa Kỳ, trước những năm 1950, các dự án đã được quản lý trên một nền tảng đặc biệt bằng cách sử dụng chủ yếu là biểu đồ Gantt, cùng các kỹ thuật và các công cụ phi chính thức. 2 Henry Gantt (1861-1919), cha đẻ của kỹ thuật lập kế hoạch và kiểm soát dự án. Henri Fayol (1841-1925). 1.2. Nội dung hoạt động quản lý dự án Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định. Thách thức chính của quản lý dự án là phải đạt được tất cả các mục tiêu đề ra của dự án trong điều kiện bị khống chế bởi phạm vi công việc (khối lượng và các yêu cầu kỹ thuật), thời gian hoàn thành (tiến độ thực hiện) và ngân sách (mức vốn đầu tư) cho phép. 1.3. Một số phương pháp sơ đồ mạng trong hoạt động quản lý dự án Trong lịch sử phát triển của kỹ thuật lập kế hoạch tiến độ dự án, có nhiều loại phương pháp sơ đồ mạng đã được phát triển, mỗi loại có thể kế thừa các kỹ thuật của loại 3 khác, và phát triển thêm các kỹ thuật riêng theo các hướng phát triển khác nhau. Các loại sơ đồ mạng đó là: - Sơ đồ mạng CPM (Phương pháp Đường găng): là phương pháp mà cốt lõi của nó là dùng lý thuyết đồ thị có hướng để xác định đường đi trong mạng, từ thời điểm khởi công dự án đến thời điểm kết thúc dự án, qua một số các công việc và các mối quan hệ giữa các công việc này, có chiều dài lớn nhất. Chiều dài đường găng cũng chính là tổng thời gian thực hiện toàn bộ dự án. - Sơ đồ mạng PERT (Kỹ thuật ước lượng và đánh giá chương trình, hay Kỹ thuật ước lượng và kiểm tra dự án): là phương pháp áp dụng kết hợp giữa lý thuyết xác suất thống kê (để ước tính thời lượng công việc trong các dự án mà công việc có thời lượng không xác định trước), với dạng sơ đồ mạng đường găng sử dụng lý thuyết đồ thị. Phương pháp này do người Hoa Kỳ phát triển vào năm 1958. - Sơ đồ mạng ADM ( Phương pháp sơ đồ mạng thể hiện bằng mũi tên): là phương pháp sơ đồ mạng CPM thể hiện công việc bằng mũi tên. - Sơ đồ mạng MPM (Metra potential method - Sơ đồ mạng nút công việc): là phương pháp sơ đồ mạng CPM thể hiện công việc bằng nút, quan hệ bằng mũi tên (cũng là lý thuyết mạng đồ thị có hướng), được phát triển độc lập bởi người Pháp vào năm 1958 cùng lúc với PERT. - Sơ đồ mạng PDM (tức là Phương pháp sơ đồ mạng theo quan hệ, hay Phương pháp sơ đồ mạng nút): là phương pháp sơ đồ mạng CPM thể hiện công việc bằng nút, được người Hoa Kỳ phát triển trên cơ sở cải tiến các phương pháp CPM của Hoa Kỳ và phương pháp sơ đồ mạng MPM của người Pháp. Phương pháp này chú trọng việc thể hiện được tất cả các kiểu mối quan hệ trong thực tế giữa các công việc mà phương pháp sơ đồ mạng ADM không thể hiện được (phương pháp ADM chỉ thể hiện được một loại mối quan hệ duy nhất là mối quan hệ tuần tự FS (Finish to Start), với các loại quan hệ 4 khác ADM phải dùng các cách đặc biệt trong đó có việc dùng công việc ảo). Phương pháp PDM này là cơ sở thuật toán cho phần mềm Microsoft Project. - Sơ đồ mạng CCPM (Sơ đồ mạng Chuỗi găng, hay Sơ đồ mạng dây chuyền công tác găng CCM (Critical Chain Method), hoặc Quản lý dự án theo dây chuyền găng CCPM (Critical Chain Project Management)). 2. Lý luận chung về Phương pháp đường găng – CPM (Critical Path Method) 2.1. Lịch sử hình thành Phương pháp Đường găng CPM được liên doanh giữa công ty Dupont và công ty Remington Rand phát triển nhằm quản lý các dự án bảo vệ thực vật và hóa dầu. Ở Mỹ phương pháp được phát triển vào năm 1959 gần như đồng thời với phương pháp PERT (năm 1958), đầu tiên được gắn với dạng thể hiện công việc trên mũi tên (phương pháp ADM), nên thường được đồng nhất với phương pháp sơ đồ mạng ADM. Ngay sau đó người Mỹ đã ứng dụng phương pháp Đường găng CPM vào sơ đồ mạng PERT kết hợp với lý thuyết xác suất thống kê để ước tính thời lượng công việc trong các dự án mà công việc có thời lượng không xác định trước. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, gần như đồng thời với người Mỹ, người Pháp cũng dựa trên thuật toán của lý thuyết đồ thị để phát triển một kỹ thuật lập tiến độ khác theo phương pháp đường găng, độc lập với người Mỹ là sơ đồ mạng MPM, chỉ khác với dạng thể hiện sơ đồ mạng CPM của người Mỹ lúc đó ở chỗ: sơ đồ mạng MPM dùng nút thể hiện công việc thay vì mũi tên, còn mũi tên chỉ mối quan hệ tuần tự giữa các công việc trước-sau trong sơ đồ mạng. Người đầu tiên đưa phương pháp Đường găng, cùng lý thuyết về sơ đồ mạng (một phần của hệ thống lý thuyết toán học là lý thuyết đồ thị) vào Việt Nam là giáo sư Hoàng Tụy (vào khoảng năm 1961-1966), ban đầu dưới dạng sơ đồ mạng PERT. Nên ở Việt Nam sơ đồ mạng được gọi với tên gọi là sơ đồ PERT, thậm chí đến ngày nay 5 Về sau, người Mỹ đã tiến hành kết hợp dạng sơ đồ mạng nút MPM của người Pháp, cải tiến nó theo hướng đưa thêm các dạng thể hiện mối quan hệ giữa các công việc theo đúng logic thực tế (tuần tự, song song) thành dạng sơ đồ mạng theo quan hệ PDM, thay thế cho cả hai dạng sơ đồ mũi tên ADM lẫn dạng sơ đồ nút MPM trong việc thể hiện phương pháp đường găng CPM. Đồng thời đưa phương pháp Đường găng thể hiện bằng sơ đồ mạng PDM vào phần mềm quản lý dự án Microsoft Project. 2.2. Phương pháp thực hiện Khi mô hình của mạng đã được thiết lập, người ta sẽ tính được thời gian của từng công việc trên cơ sở các định mức về lao động. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành dự án là bao nhiêu, thì cần phải có một phương pháp tính toán để xác định. Muốn tính được điều đó, cần phải biết được các thông số thời gian sau: - Thời điểm sớm và muộn của từng sự kiện ( hay thời gian sớm nhất và muộn nhất đạt tới các sự kiện ) - Thời điểm bắt đầu sớm nhất và muộn nhất của từng công việc. - Thời điểm kết thúc sớm nhất và muộn nhất của từng công việc. - Đường Găng. Về hình thức, các thông số thời gian trong CPM và PERT là như nhau. Do đó trong phần này sẽ giới thiệu cách phân tích và tính toán các chỉ tiêu thời gian, cũng như cách lập và điều khiển tiến độ bằng sơ đồ mạng, coi đó là những cái chung mà phương pháp PERT có thể áp dụng được. Về phương pháp thực hiện, có 6 bước cơ bản được áp dụng chung cho cả PERT và CPM: 1. Xác định các công việc (nhiệm vụ ) cần thực hiện của dự án. 2. Xác định mối quan hệ và trình tự thực hiện các công việc. 3. Vẽ sơ đồ mạng công việc. 4. Tính toán thời gian và chi phí cho từng công việc dự án. 6 5. Xác định thời gian dự trữ của các công việc và sự kiện. 6. Xác định đường Găng. 2.2.1. Các nguyên tắc bắt buộc khi lập sơ đồ mạng lưới - Tất cả mỗi tên công việc từ trái đến phải về phái sơ đồ phát triển đến sự kiện cuối cùng. - Trong sơ đồ mạng lưới không có chu trình khép kín hay chỗ giao nhau. - Sự đánh số các sự kiện từ trên xuống dưới,từ trái qua phải và theo thứ tự liên tiếp từ sự kiện đầu tiên đến sự kiện cuối cùng. Sự kiện ở đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên. Chỉ đánh số các sự kiện có nhiều mũi tên cùng đến khi các sự kiện ở đuôi những mũi tên này đã được đánh số. - Trong sơ đồ lớn nếu một nhóm công việc có liên hệ với nhau mà khi biểu diễn trong sơ đồ mạng nó trở thành một mạng con gộp lại thành dạng công việc thời gian thực hiện một công việc gộp lại lấy bằng khoảng thời gian dài nhất từ sự kiện đầu tiên đến sự kiện cuối cùng. - Nếu một nhóm có công việc tính chất như nhau cùng làm song song thì làm gộp chúng lại thành một việc duy nhất biểu thị bằng một cung 7 - Nếu công việc có tính chất khác nhau cùng làm song song có chung sự kiện khởi công và kết thúc thì phải thêm các sự kiện phụ thuộc và công việc giả(sự phụ thuộc) - Khi áp dụng phương pháp thi công dây chuyền và chia công tác để thi công thì cần chi nhỏ công việc thành những công việc độc lập. Ví dụ: Giả sử có 3 công việc a b c khi công việc a hoàn thành một công việc nhỏ a 1 thì b bắt dần sau c việc a hoàn thành a 1 + a 2 thì công việc c khi đó có thể biến diển như sau. - Cách thể hiện quy trình công nghệ vè sự liên quan giữa các sơ đồ mạng lưới. Người ta dùng công việc giả để chi mối liên hệ giữa các công việc có sự ràng buộc về quá trình công nghệ Giả sử có 5 công việc a, b, c, d, e: + Với công việc d làm sau công viêc a &b. Công việc e làm sau công việc a,b,c biểu diễn như sau. 8 +Khi d sau a &b; e sau a &c. + Khi d sau a &b; d sau a; e sau a - Trên sơ đồ mạng cần phải thể hiện được mối liên hệ giữa công trường bên ngoài + Trường hợp 3 công việc a, c cần vật liệu thì thêm một sự kiện đặc biệt công việc k. + Trường hợp bên ngoài chỉ liên quan công việc b thì thêm sự kiện và công việc như sau 9 2.1.2. Đường Găng Đường Găng là đường đi từ sự kiện xuất phát đến sự kiện hoàn thành có chiều dài lớn nhất. Các công việc nằm trên đường Găng gọi là “Công việc Găng” (Critical Task ). Thời gian của đường Găng cũng là thời gian hoàn thành dự án, hoặc là thời gian xây dựng công trình. Trong sơ đồ mạng thường có một đường Găng nhưng cũng có thể có nhiều đường Găng, thậm chí tất cả các công việc đều Găng. Xét một sơ đồ mạng với thông số thời gian của từng công việc đã được ghi trên đó như sau: Ta thấy có hai đường: đường 1-2-3-4-5-6 và đường 1-2-4-5-6 đều có thời gian dài nhất là 20 ngày. Vậy sơ đồ mạng trên có 2 đường Găng. Việc tìm ra đường Găng trong sơ đồ mạng trên cơ sở tính toán, là một trong những ưu điểm nổi bật của sơ đồ mạng. Trên thực tế, đường Găng đóng vai trò hết sức quan trọng trong tiến độ quản lý dự án vì: Trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, nhất là trong ngành điều khiển tự động, nguyên tắc quan trọng để giải quyết tốt nhiệm vụ phức tạp là phải nắm vững những công việc chủ yếu, quan trọng. Đường Găng bao gồm những công việc chủ yếu, quan trọng đó. Trên thực tế, người có kinh nghiệm thường biết được các công việc chủ yếu nhưng đó là những nhận biết cảm tính. Còn với những dự án lớn, phức tạp, mới mẻ thì ngay cả chuyên gia nhiều kinh nghiệm cũng không thể biết hết được. Trong quản lý dự án, xác định đường Găng trên cơ sở tính toán, tức là tìm ra trong số những công việc phải hoàn 10 6 3 4 5 4 3 8 7 1 2 3 4 5 6 [...]... để lập và sử dụng - Khi khối lượng công việc của dự án lớn, việc lập sơ đồ này trở nên khá phức tạp và khó quan sát CHƯƠNG 2: PHÂN BIỆT PERT VÀ CPM THÔNG QUA CÁC VÍ DỤ 1 Phân biệt thông qua khía cạnh khái niệm 19 Ngay từ tên gọi, chúng ta đã thấy PERT và CPM có sự khác biệt Ở đây, PERT là viết tắt của Program Evaluation and Review Technique – Kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án; trong khi đó CPM là... Theo CPM, vì thời gian của các công việc là xác định nên thời gian sớm nhất đạt tới sự kiện là xác định Sự kiện Ej Lj 1 2 3 4 5 6 0 5 7 11 15 21 0 5 11 11 15 21 3 Phân biệt thông qua khía cạnh ứng dụng 3.1 Giống nhau CPM và PERT đều là công cụ hữu hiệu để lập kế hoạch và quản lý dự án, chúng đều chỉ rõ mối quan hệ liên tục giữa các công việc, tính toán tường găng, thời gian dự trữ công việc PERT và CPM. .. dụng chung cho cả PERT và CPM: 1 Xác định các công việc (nhiệm vụ ) cần thực hiện của dự án 20 2 Xác định mối quan hệ và trình tự thực hiện các công việc 3 Vẽ sơ đồ mạng công việc 4 Tính toán thời gian và chi phí cho từng công việc dự án 5 Xác định thời gian dự trữ của các công việc và sự kiện 6 Xác định đường Găng 2.2 Khác nhau • Xác định thời gian thực hiện từng công việc: - PERT ra đời quản lý dự. .. sự ứng dụng của các nguyên tắc toán và khoa học khác vào thực tế để thiết kế, chế tạo và vận hành các cấu trúc, máy móc, quá trình, hệ thống một cách kinh tế và hiệu quả” - Theo Ủy ban kiểm định Hoa kỳ:”Kỹ thuật là lĩnh vực ở đó kiến thức về khoa học tự nhiên và toán học – có được thông qua học tập, nghiên cứu, thí nghiệm và thực hành được quyết định để phát triển các cách thức khai thác một cách kinh... Găng sẽ đi qua tất cả các sự kiện Găng nhưng ngược lại sẽ không đúng, nghĩa là nếu nối tất cả các sự kiện Găng, ta chưa chắc đã thu được đường Găng Vì vậy, khi tìm đường Găng ta phải có quy tắc để đảm bảo cả điều kiện cần và đủ 2.1.4 Thời gian sớm, thời gian muộn của các công việc và thời gian dự trữ của các công việc Trong quản lý dự án, việc quản lý thời gian, đặc biệt là thời gian dự trữ của các công... gian dự trữ công việc PERT và CPM cho phép người sử dụng để quản lý các nguồn lực khác ngoài thời gian và tiền bạc tài nguyên, phân tích các loại lịch trình khác nhau, và để cân bằng việc sử dụng các nguồn lực 3.2 Khác nhau 23 CPM sử dụng phương pháp xác định thời gian tất định bởi vậy thường được dùng cho các dự án mà trước đây đã thực hiện, hay các công việc tương tự chúng Trên cơ sở xem thời hạn... thì phương pháp là cách thức nghiên cứu, nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội hoặc phương pháp là định hướng đi kèm các bước thực hiện để thực hiện một công việc Chỉ với những điểm khác biệt ngay từ tên gọi, người sử dụng đã có thể có một cảm nhận về việc PERT đòi hỏi cao hơn về sự phức tạp trong phương thức sử dụng, còn CPM có thể sẽ đơn giản hơn 2 Phân biệt thông qua khía cạnh phương... định được và liên hệ các hoạt động này với nhau theo một trật tự logic và chi tiết hơn nhiều so với biểu đồ Gantt: - Đây là công cụ hữu hiệu để xây dựng lịch thực hiện chung cho toàn bộ dự án, cũng như cho từng công việc cụ thể, chi tiết - Cung cấp mối quan hệ tương hỗ giữa các hoạt động và lịch trình sử dụng kinh phí và các nguồn lực khác - Đòi hỏi có những mô tả rõ mối quan hệ giữa các hoạt động b Nhược... thành dự án ; do đó nó rất phù hợp với những trường hợp, nhũng số liệu ban đầu và các công việc đang được nghiên cứu thực hiện chưa có định mức, các dự án tạo ra sản phẩm mới, dự án mới, nghiên cứu phát triển R&D, mà trước đây chưa có dự án tương tự nào thực hiện .PERT chú trọng tới thời gian thực hiện dự án và xác suất hoàn thành dự án đúng hạn, thời gian sớm nhất hoàn thành, muộn nhất hoàn thành dự án... trong phương pháp CPM, sử dụng thời gian tất định Điều đó trong thực tế chưa hẳn đã đúng Bởi trên thực tế có rát nhiều dự án bị chi phối bởi các điều kiện khách quan cũng như chủ quan, khiến cho thời gian cũng như nhiều yếu tố khác của dự án không cố định Ta chỉ có thể ước lượng nó trong khoảng nào đó hợp lý Vì vậy, phương pháp CPM được sử dụng nhiều trong giai đoạn đầu của quản lý dự án vì tính hiệu . tạp và khó quan sát. CHƯƠNG 2: PHÂN BIỆT PERT VÀ CPM THÔNG QUA CÁC VÍ DỤ 1. Phân biệt thông qua khía cạnh khái niệm 19 Ngay từ tên gọi, chúng ta đã thấy PERT và CPM có sự khác biệt. Ở đây, PERT. DỰ ÁN ĐỀ TÀI: PHÂN BIỆT PERT VÀ CPM THÔNG QUA CÁC VÍ DỤ 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PERT VÀ CPM 1. Tổng quan về hoạt động quản lý dự án 1.1. Lịch sử hình thành Với tư cách là một ngành. Găng. Về hình thức, các thông số thời gian trong CPM và PERT là như nhau. Do đó trong phần này sẽ giới thiệu cách phân tích và tính toán các chỉ tiêu thời gian, cũng như cách lập và điều khiển tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn môn quản trị dự án: Phân biệt PERT và CPM thông qua các ví dụ, Bài tập lớn môn quản trị dự án: Phân biệt PERT và CPM thông qua các ví dụ,