0

rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9

25 2,409 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:50

TÊN ĐỀ T I:À RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ V NHÀ ẬN XÉT BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 9 PH Ầ N I : MỞ ĐẦU I. LÝ DO CH Ọ N ĐỀ T I:À Biểu đồ l mà ột công cụ trực quan rất có công dụng trong giảng dạy, học tập địa lí, đặc biệt l à địa lí kinh tế, vì phải tiếp xúc, l m vià ệc nhiều với các số liệu v bà ảng thống kê. Muốn nhấn mạnh v à đặc biệt lưu ý đến những dữ kiện số liệu n o à đó, phải đưa chúng lên biểu đồ. Cùng với các loại bản đồ, trong môn học Địa Lí, biểu đồ đã trở th nh mà ột phần quan trọng không thể thiếu trong kênh hình. Có thể nói biểu đồ l mà ột trong những “ngôn ngữ đặc thù” của khoa học địa lí. Chính vì vậy m kà ỹ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ đã trở th nh mà ột yêu cầu không thể thiếu đối với người dạy v hà ọc địa lí, do đó nó đã trở th nh mà ột nội dung đánh giá học sinh học môn Địa Lí. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết học sinh ở các trường trung học cơ sở đặc biệt l hà ọc sinh lớp 9, kỹ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ địa lí của các em còn yếu. Trong khi đó năm học 2010-2011 Bộ GD & ĐT đưa ra hướng dẫn chuẩn kiến thức, kĩ năng thế nhưng giáo viên cũng chưa có một t i lià ệu chuẩn n o à để hướng dẫn cho học sinh rèn luyện kỹ năng n y.à Xuất phát từ lí do trên, cho nên tôi chọn đề t i “à Rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9” l m và ấn đề nghiên cứu với tham vọng nhằm giúp học sinh rèn luyện một cách có hiệu quả kỹ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ địa lí, đồng thời qua đó giáo viên có thể tham khảo để hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng n y tà ốt hơn. II. NHI Ệ M V Ụ ĐỀ T I:À - Nghiên cứu các cơ sở lí luận v thà ực tiễn của việc rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ trong việc học tập môn Địa Lí của học sinh lớp 9. - Tìm hiểu một số phương pháp rèn luyện kĩ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ địa lí của giáo viên bộ môn. 1 - Tìm hiểu vai trò của giáo viên trong việc thực hiện chuẩn kiến thức v kà ĩ năng theo hướng dẫn của Bộ GD& ĐT năm 2010. - Tìm hiểu cách rèn luyện kỹ năng v nhà ận xét biểu đồ địa lí của học sinh. - Trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến góp phần cùng các giáo viên giảng dạy bộ môn Địa Lí trong việc rèn luyện kỹ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9 được hiệu qủa hơn. III. PH ƯƠ NG PH P TIÁ Ế N H NH:À Để tiến h nh nghiên cà ứu đề t i n y, tôi sà à ử dụng các phương pháp sau: 1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết. 2. Phương pháp quan sát. 3. Phương pháp điều tra, khảo sát, trò chuyện với các giáo viên. 4. Phương pháp tổng hợp t i lià ệu. 5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. IV. C Ơ S Ở V THÀ Ờ I GIAN TI Ế N H NH NGHIÊN CÀ Ứ U ĐỀ T I:À 1. C ơ s ở nghiên c ứ u: - Hơn 20 năm công tác tại Trường THCS Hùng Vương, tôi nhận thấy một bộ phận phụ huynh học sinh ít quan tâm đến việc học tập của con em mình, nhiều em khả năng lĩnh hội v và ận dụng kiến thức còn chậm dẫn đến việc học tập các môn học nói chung v vià ệc học tập bộ môn Địa Lí nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. - Căn cứ v o tình hình thà ực tế nêu trên, tôi đã chọn đề t i: “à Rèn luyện kỹ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9” l m cà ơ sở cho việc nghiên cứu của mình. 2. Th ờ i gian ti ế n h nh nghiên cà ứ u đề t i:à Tôi đã tiến h nh nghiên cà ứu đề t i : “à Rèn luyện kỹ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9” từ năm học 2007 – 2008 đến nay tại Trường THCS Hùng Vương 2 _________________________________________________________ PH Ầ N II : NỘI DUNG ĐỀ T IÀ I. TH Ự C TR Ạ NG 1. V ề giáo viên: Hiện nay, việc thực hiện chương trình v sách giáo khoa mà ới cũng như việc cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học ở các môn học nói chung v à ở môn Địa Lí nói riêng đang được triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, ở các trường trung học cơ sở trong huyện chưa có t i lià ệu n o quy à định thống nhất về tiêu chuẩn, quy tắc thể hiện biểu đồ, trong khi đó một số t i lià ệu tham khảo môn Địa Lí lại chưa thể hiện sự nhất quán trong việc lựa chọn, vẽ v nhà ận xét các loại biểu đồ, điều đó gây lúng túng cho giáo viên trong việc soạn giảng cũng như thực hiện các giờ thực h nh và ẽ v nhà ận xét biểu đồ trên lớp, không gây được hứng thú học tập cho học sinh, l m cho già ờ học trở nên nặng nề, nh m chán. à 2. V ề h ọ c sinh: Trên thực tế, học sinh lớp 9 phần lớn đều yếu kỹ năng quan trọng n y.à Thường thì các em không xác định được yêu cầu của đề b i, không xác à định được kiểu biểu đồ sẽ vẽ l gì, chà ưa vẽ được biểu đồ thích hợp v à đúng với yêu cầu của đề b i, kà ỹ năng vẽ biểu đồ còn lúng túng, chưa nắm được các bước tiến h nh khi và ẽ biểu đồ, hoặc học sinh rất yếu trong việc nhận xét biểu đồ. Bằng sự điều tra của bản thân, qua trò chuyện, trao đổi với các đồng nghiệp 3 trong cùng cơ quan, cũng như một số đồng nghiệp ở các trường trong huyện, tôi nhận biết được một số nguyên nhân dẫn đến kĩ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ địa lí của học sinh còn yếu: Một l , do hà ọc sinh không tập trung theo dõi b i dà ạy trên lớp của giáo viên: Phần lớn những học sinh n y l các hà à ọc sinh yếu-kém, trong giờ học môn Địa Lí hầu như các em không hề để ý đến sự hướng dẫn của giáo viên trong việc tìm hiểu b i, do à đó các em không hiểu được b i, nhà ất l các già ờ thực h nh và ẽ và nhận xét biểu đồ thì các em không vẽ v nhà ận xét được, từ đó dẫn đến sự chán nản trong việc học tập bộ môn n y.à Hai l , do tâm lí hà ọc sinh v phà ụ huynh học sinh vẫn còn xem môn Địa Lí l mà ột môn h“ ọc phụ nên không ” đầu tư nhiều cho việc học tập bộ môn. Ba l , do hà ọc sinh chưa d nh thà ời gian thích đáng cho việc học tập bộ môn II. N Ộ I DUNG GI Ả I PH P MÁ Ớ I: Từ thực trạng nêu trên, với mục đích nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, tạo hứng thú cho học sinh trong việc học tập bộ môn Địa Lí, thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT . Qua kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi nhận thấy rằng để l m à được điều n y trà ước tiên đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp hướng dẫn việc tìm hiểu b i cà ủa học sinh sao cho có hiệu quả, hấp dẫn v dà ễ hiểu, v mà ột trong những phương pháp đó là hướng dẫn học sinh kỹ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ. Muốn có được kĩ năng n y,à giáo viên cần hướng dẫn cho các em nắm chắc các kỹ năng sau: *Kỹ năng lựa chọn được biểu đồ thích hợp nhất. *Kỹ năng tính toán, xử lý số liệu. *Kỹ năng vẽ biểu đồ. *Kỹ năng nhận xét biểu đồ. 1. K ỹ n ă ng l ự a ch ọ n đượ c bi ể u đồ thích h ợ p nh ấ t: 4 Câu hỏi trong các b i tà ập thực h nh và ề kĩ năng biểu đồ thường có 3 th nhà phần: Lời dẫn (đặt vấn đề); Bảng số liệu thống kê ;Lời kết (nêu yêu cầu cụ thể cần l m).à 1.1. C ă n c ứ v o là ờ i d ẫ n ( đặ t v ấ n đề ): Trong câu hỏi thường có 3 dạng sau: * Dạng lời dẫn có chỉ định: Trong trường hợp n y câu hà ỏi b i tà ập thực h nhà đã yêu cầu vẽ loại biểu đồ cụ thể. Ví dụ: “Từ bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu sử dụng n… ăm ”. Như vậy, ta có thể xác định ngay được biểu đồ cần thể hiện. * Dạng lời dẫn kín: Trong trường hợp n y cà ần phải căn cứ v o th nh phà à ần 2 v th nh phà à ần 3 để lựa chọn loại biểu đồ thích hợp. Ví dụ: Hãy vẽ biểu đồ thích hợp v nêu nhà ận xét. * Dạng lời dẫn mở: Trong trường hợp n y cà ần bám v o mà ột số từ gợi mở - Đối với biểu đồ đường biểu diễn thường có các từ gợi mở như: “tăng trưởng”, “biến động”, “phát triển”, v kèm theo l mà à ột chuỗi thời gian “qua các năm từ đến ”. Ví dụ: B i tà ập 2, câu a, trang 38-SGK Địa Lí 9 có câu “ th… ể hiện chỉ số tăng trưởng đ n gia súc, gia cà ầm qua các năm 1990, 1995, 2000 v 2002”.à - Đối với biểu đồ hình cột thường có các từ gợi mở như: ”khối lượng”, “sản lượng”, “diện tích”, v kèm theo m… à ột hoặc v i mà ốc thời gian hoặc thời kì, giai đoạn (v o nà ăm , trong n… ăm , trong các n… ăm , qua các th… ời kì ). Ví d… ụ: B i tà ập 2, trang 99-SGK Địa Lí 9 có câu “ th… ể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, th nh phà ố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 v nêuà nhận xét”. - Đối với biểu đồ hình tròn, cột chồng thường có các từ gợi mở như: “cơ cấu”, “phân theo”, “trong đó”, “bao gồm”, “chia ra”, “chia theo” v kèm theo sà ố liệu tương đối hoặc số liệu tuyệt đối nhưng phải hợp đủ giá trị tổng thể của các th nhà phần, để từ đó có cơ sở tính ra tỉ lệ %. Ví dụ: B i tà ập 1,câu a, trang 38-SGK Địa Lí 9 có câu “ th… ể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng của các nhóm cây”. 5 L ư u ý: Nếu trong tổng thể có những th nh phà ần chiếm tỷ trọng quá nhỏ hoặc trong tổng thể có quá nhiều cơ cấu th nh phà ần thì rất khó vẽ trên biểu đồ hình tròn (vì góc hình quạt sẽ quá hẹp). Trường hợp n y cà ần chuyển sang vẽ loại biểu đồ cột chồng bởi vì ta có thể vẽ chiều cao của cột tùy theo nhu cầu thể hiện. - Đối với biểu đồ miền cần phải quan sát trên bảng số liệu: khi các đối tượng trải qua trên 3 mốc thời gian, không vẽ biểu đồ hình tròn hoặc hình cột chồng mà nên chuyển sang vẽ biểu đồ miền l thích hà ợp nhất. 1.2. C ă n c ứ v o bà ả ng s ố li ệ u th ố ng kê: - Nếu đề b i à đưa ra dãy số liệu (tỷ lệ % hay số liệu tuyệt đối) phát triển theo một chuỗi thời gian. Ta sẽ chọn vẽ biểu đồ đường biểu diễn. - Nếu có dãy số liệu tuyệt đối về quy mô, khối lượng của một hay nhiều đối tượng biến động theo một số thời điểm hay theo các thời kỳ (giai đoạn). Ta sẽ chọn vẽ biểu đồ hình cột đơn. - Trường hợp gặp bảng số liệu được trình b y theo dà ạng phân chia ra từng th nhà phần cơ cấu như: Năm Tổng số Nông-lâm- ngư nghiệp Công nghiệp Xây dựng Dịch vụ … … … … … Trước bảng số liệu trên, ta sẽ chọn vẽ loại biểu đồ cơ cấu (tròn, cột chồng hoặc miền) 1.3. C ă n c ứ v o là ờ i k ế t c ủ a câu h ỏ i (yêu cầu nhận xét, giải thích về điều gì?) 2. K ỹ n ă ng tính toán, x ử lý s ố li ệ u: Đối với học sinh lớp 9 cần rèn luyện cho các em các kỹ năng tính toán sau: 2.1. Tính tỷ lệ cơ cấu (%) của từng th nh phà ần trong một tổng thể. Có 2 trường hợp xảy ra: - Trường hợp 1: bảng thống kê có cột tổng số, ta chỉ tính theo công thức: Tỷ lệ cơ cấu (%) của A = 6 Số liệu tuyệt đối của thành phần A x 100 Tổng số 6474,6 x 100 9040 Ví d ụ : B i tà ập 1, trang 38-SGK Địa Lí 9 Tỷ lệ cơ cấu cây lương thực (1990) = = 71,6% - Trường hợp 2: Nếu bảng số liệu thống kê không có cột tổng số, ta phải cộng số liệu giá trị tuyệt đối của từng th nh phà ần ra tổng số, rồi tính như trường hợp 1. 2.2. Tính qui đổi tỷ lệ (%) với hình tròn 360 0 như vậy 1% tương ứng với 3,6 0 (Sau đó dùng thước đo độ để thể hiện cho chính xác). Ví d ụ : Như ví dụ trên, tỷ lệ cơ câu cây lương thực (1990) l 71,6%, à để tính ra độ ta l m nhà ư sau: 71,6 x 3,6 = 258 0 L ư u ý : không cần trình b y tà ừng phép tính qui đổi ra độ v o b i l m.à à à 2.3. Tính bình quân đất theo đầu người: Bình quân đất theo đầu người (ha/người) Ví d ụ : B i tà ập 3, trang 75-SGK Địa Lí 9 Bình quân đất nông nghiệp/người của cả nước = = 0,12 (ha/người) 2.4. Tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên: Gia tăng dân số tự nhiên (‰) = Tỉ suất sinh (‰) – Tỉ suất tử (‰) Ví d ụ : B i tà ập 3, trang 10-SGk Địa Lí 9 Gia tăng tự nhiên của dân số nước ta năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3‰ Muốn đổi ra phần trăm ta lấy 14,3 : 10 = 1,43% 3. K ỹ n ă ng nh ậ n xét bi ể u đồ : * Một số điểm cần chú ý: - Đọc kĩ yêu cầu câu hỏi để “khoanh vùng” nội dung, phạm vi cần nhận xét. - Trước tiên cần nhận xét các số liệu có tầm khái quát chung, tiếp đến l các sà ố liệu th nh phà ần. 7 Diện tích (ha) Số dân (người) 9406800 79700000 - Tìm mối quan hệ so sánh các con số theo h ng dà ọc, h ng ngang (nà ếu có). - Chú ý những giá trị nhỏ nhất, lớn nhất v trung bình, nhà ất l nhà ững số liệu được thể hiện trên hình vẽ mang tính đột biến (tăng hoặc giảm nhanh). - Cần thiết phải tính toán ra tỉ lệ % hoặc tính ra số lần tăng, giảm của các con số l m cà ơ sở chứng minh ý kiến nhận xét. * Về sử dụng ngôn ngữ trong lời nhận xét biểu đồ: - Trong các loại biểu đồ cơ cấu m sà ố liệu đã được qui th nh các tà ỉ lệ (%). Khi nhận xét phải dùng từ “tỷ trọng” trong cơ cấu để so sánh nhận xét. Ví dụ, nhận xét biểu đồ cơ cấu giá trị các ng nh kinh tà ế nước ta qua một số năm. Không được ghi: “Giá trị của ng nh nông-lâm-ngà ư có xu hướng tăng hay giảm”. Mà phải ghi: “Tỉ trọng giá trị của ng nh nông - lâm - ngà ư có xu hướng tăng hay giảm”. - Khi nhận xét về trạng thái phát triển của các đối tượng trên bản đồ, cần sử dụng những từ ngữ phù hợp: + Về trạng thái tăng: Ta dùng những từ nhận xét theo từng cấp độ như: “tăng”, “tăng mạnh”, “tăng nhanh”, “tăng đột biến”, “tăng liên tục”, kèm theo v… ới các từ đó, bao giờ cũng phải có số liệu dẫn chứng cụ thể tăng bao nhiêu (triệu tấn, tỉ đồng, triệu người; Hay tăng bao nhiêu (%), bao nhiêu lần?),… + Về trạng thái giảm: Cần dùng những từ sau: “giảm”, “giảm ít”, “giảm mạnh”, “giảm nhanh”, “giảm chậm”, “giảm đột biến”, kèm theo c… ũng l nhà ững con số dẫn chứng cụ thể (triệu tấn, tỉ đồng, triệu dân; Hay giảm bao nhiêu (%); Giảm bao nhiêu lần?), + Về nhận xét tổng quát: Cần dùng các từ diễn đạt sự phát triển như: “phát triển nhanh”; “phát triển chậm”, ”phát triển ổn định”; “phát triển không ổn định”, “phát triển đều”, “có sự chệnh lệch giữa các vùng” … L ư u ý: cùng với việc dùng các từ ngữ trên, nội dung lập luận nhận xét cần phải hợp lý, viết thật ngắn gọn, sát với yêu cầu câu hỏi… Ví d ụ 1: B i tà ập 3, trang 37-SGK Địa Lí 9 8 “Biểu đồ về sản lượng thủy sản của nước ta thời kì 1990-2002 ” (Lo… ại biểu đồ đường biểu diễn) Nh ậ n xét: -Tổng sản lượng thủy sản của nước ta từ năm 1990-2002 tăng liên tục (tăng 2,97 lần). -Sản lượng khai thác lớn hơn sản lượng nuôi trồng (năm 2002: lớn hơn 2,13 lần). -Tốc độ tăng của nuôi trồng nhanh hơn so với khai thác: + Nuôi trồng: từ 1990-2002 tăng 5,21 lần. + Khai thác: từ 1990-2002 tăng 2,47 lần. Ví d ụ 2: B i tà ập 3, trang 120-SGK Địa Lí 9 “Biểu đồ về cơ cấu kinh tế của Th nh phà ố Hồ Chí Minh năm 2002 ”… (Loại biểu đồ hình tròn) Nh ậ n xét: - Tỷ trọng của ng nh dà ịch vụ cao nhất trong cơ cấu kinh tế (51,6%). - Tỷ trọng của ng nh nông, lâm, ngà ư nghiệp thấp nhất trong cơ cấu kinh tế (1,7%). 4. K ỹ n ă ng v ẽ bi ể u đồ : 4.1 Biểu đồ đường biểu diễn (đồ thị): B ướ c 1: Xác định loại biểu đồ thích hợp thông qua việc đọc v nghiênà cứu kĩ câu hỏi của b i tà ập. B ướ c 2: Nhận định loại biều đồ được thể hiện trên hệ trục tọa độ, trong đó trục tung thể hiện giá trị của đại lượng, trục ho nh thà ể hiện mốc thời gian. - Trường hợp dạng biểu đồ có hai đại lượng khác nhau cần phải vẽ hai trục tung (mỗi trục thể hiện một đại lượng). - Ở đầu trục tung ghi tên đại lượng, ở đầu trục ho nh ghi nà ăm, ở hai đầu trục vẽ hình mũi tên, ghi rõ gốc tọa độ “0”. 9 - Trong trường hợp có từ 3 đại lượng trở lên hoặc giá trị chênh lệch quá lớn, cần phải chuyển đại lượng từ giá trị tuyệt đối sang giá trị tương đối, đơn vị % được thể hiện trên trục tung. - Trên trục ho nh, khoà ảng cách phải được chia phù hợp với tỷ lệ các năm. Còn trên trục tung, khoảng cách giá trị phải được chia đều nhau v phà ải ghi mốc giá trị cao nhất vượt quá mốc giá trị cao nhất của chuỗi số liệu (nếu có chiều âm phải ghi giá trị âm một cách rõ r ng).à B ướ c 3: Tiến h nh và ẽ đường biểu diễn: - Xác định lần lượt từng tọa độ giao điểm giữa trục tung v trà ục ho nhà (tọa độ giao điểm đầu tiên phải được thể hiện ngay trên trục tung, có nghĩa mốc thời gian sớm nhất được đặt tại gốc tọa độ). - Kẻ các đoạn thẳng bằng cách nối các tọa độ giao điểm để có được đường biểu diễn, lưu ý không nên dùng nét đứt vẽ nối. - Ghi số liệu ngay trên đầu các tọa độ giao điểm (điểm nút) v có thà ể ghi ngay tên từng đường biểu diễn. B ướ c 4: Ho n thià ện phần vẽ đồ thị - Lập bảng chú giải, trường hợp có nhiều đường biểu diễn phải ký hiệu khác nhau (theo ký hiệu điểm nút chấm tròn, ô vuông, tam giác, dấu nhân ).… - Ghi tên biều đồ ở ngay trên hoặc dưới biểu đồ đã vẽ một cách đầy đủ: Biểu đồ thể hiện vấn đề gì, ở đâu, thời điểm n o?à B ướ c5: Nhận xét, giải thích theo yêu cầu của câu hỏi đặt ra. L ư u ý: Đối với dạng biểu đồ có từ 2 hay nhiều đường biểu diễn trở lên cần thận trọng khi lựa chọn mốc thang giá trị trên trục tung một cách hợp lý để khi vẽ các đường biểu diễn không bị sít v o nhau; còn à đối với mốc thời gian ở trục ho nh cà ần phải đảm bảo tương ứng với tỷ lệ khoảng cách năm v luônà được tính theo chiều từ trái sang phải. 10 [...]... dụng các kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ nêu trên vào các bài làm kiểm tra một tiết trong từng năm học tăng lên rõ rệt - Năm học: 2007 – 2008 là năm đầu tiên áp dụng các kỹ năng trên vào giảng dạy, số học sinh vẽ và nhận xét biểu đồ đúng chỉ đạt 63,1% - Năm học: 2008-20 09, số học sinh vẽ và nhận xét biểu đồ đúng đạt 73,3% - Năm học: 20 09- 2010, số học sinh vẽ và nhận xét biểu đồ đúng đạt 87 ,9% , tăng hơn... KÊ KẾT QUẢ VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT QUA CÁC NĂM: 2007-2008 2008-20 09 20 09- 2010 T.số T.số điểm cho HS vẽ và nhận xét HS vẽ và nhận HS cả phần vẽ và nhận khối Năm học xét biểu đồ 141 146 1 49 3 3 3 biểu đồ đúng Tỉ lệ SL (%) 89 63.1 107 73,3 131 87 ,9 xét biểu đồ sai Tỉ lệ SL (%) 52 36 .9 39 26.7 18 12.1 Qua bảng thống kê trên, ta thấy số lượng học sinh sau... như sau: Học sinh xác định được cách chọn và vẽ biểu đồ phù hợp, đúng với yêu cầu đề bài - Học sinh nắm được các bước tiến hành trong khi vẽ biểu đồ - Học sinh nắm được các kĩ năng cơ bản khi vẽ biểu đồ 21 - Học sinh biết khai thác biểu đồ để nhận xét một cách tương đối ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ theo yêu cầu của đề bài Từ đó tỉ lệ học sinh vẽ và nhận xét biểu đồ được đánh giá qua các bài kiểm tra một... phần 4 Hoàn thiện biểu đồ: - Chú thích tên thành phần trên biểu đồ hoặc có bảng chú giải - Ghi đầy đủ tên biểu đồ 5 Hình vẽ và chữ viết phải đẹp và rõ ràng 6 Nhận xét, phân tích tốt, đảm bảo đủ ý, sát yêu cầu bài tập thực hành Bài tập vận dụng: Bài 16 Thực hành, trang 60-SGK Địa Lí 9 Cho bảng số liệu sau đây: Bảng 16.1: Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 199 1-2002 (%) 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tổng... học 2007-2008 đến 24,8% Như vậy, qua các số liệu này cho chúng ta nhận định rằng kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí của học sinh lớp 9 ngày càng được củng cố vững chắc Tuy nhiên, kết quả khả quan nêu trên cũng mới chỉ là sự thử nghiệm của bản thân trong quá trình giảng dạy PHẦN III: KẾT LUẬN - Trong phạm vi nội dung của đề tài, tôi chỉ giới thiệu một số kĩ năng vẽ và nhận xét với các dạng biểu đồ. .. phần trên biểu đồ đường hoặc có bảng chú giải và ghi đầy đủ tên biểu đồ (Thể hiện vấn đề gì, ở đâu, thời gian nào?) 5 Hình vẽ và chữ viết phải đẹp và rõ ràng 6 Nhận xét, phân tích tốt, đảm bảo đủ ý, sát yêu cầu bài tập thực hành Bài tập vận dụng: Bài tập 3, trang 37-SGK Địa Lí Căn cứ vào bảng 9. 2, hãy vẽ biểu đồ 3 đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản thời kì 199 0-2002 Nêu nhận xét Bảng 9. 2 Sản... biểu đồ địa lí chủ yếu ở bậc THCS nói chung và ở lớp 9 22 nói riêng Khi lên bậc THPT các em sẽ có dịp làm quen với các dạng biểu đồ mới như: biểu đồ miền “chồng từ gốc tọa độ”, biểu đồ hình ô vuông,… Tóm lại, thực hiện được các kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ trong việc dạyhọc môn Địa Lí trong nhà trường là hết sức cần thiết và quan trọng, hơn thế nữa nó còn góp phần thay đổi phương pháp dạy học truyền... giải - Ghi đầy đủ tên biểu đồ Bước 5: Nhận xét, đánh giá *Tóm tắt những tiêu chí chủ yếu để đánh giá kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ cột chồng: 1 Lựa chọn đúng loại biểu đồ 2 Thể hiện đúng quy cách vẽ hệ trục tọa độ 3 Thể hiện biểu đồ cột chồng: - Vẽ chính xác theo số liệu - Vạch ký hiệu phân biệt từng thành phần - Có ghi chú số liệu cho từng thành phần và tổng thể 4 Hoàn thiện biểu đồ: - Có bảng chú giải... (nên vẽ theo hình thức nét chãi) Bước 4: Hoàn thiện phần vẽ biểu đồ hình cột - Lập bảng chú giải.( tô màu nếu cần) - Ghi tên biểu đồ một cách đầy đủ ở trên hoặc dưới biểu đồ đã vẽ Bước 5: Nhận xét theo yêu cầu bài tập đã cho, chú ý vận dụng kiến thức đã học để giải thích một cách rõ ràng, gãy gọn *Tóm tắt những tiêu chí chủ yếu để đánh giá kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ hình cột: 1 Lựa chọn đúng loại biểu. .. 162,1 Năm 199 0 890 ,6 199 4 1465,0 1120 ,9 344,1 199 8 Nghìn tấn Tổng số 1782,0 1357,0 425,0 2002 2647,4 1/ Bài giải: 1802,6 844,8 2/ Vẽ biểu đồ: Chú giải: Tổng số Khai thác Nuôi trồng 11 2647,4 1782,0 1465,0 890 ,6 1802,6 1357.0 1120 ,9 844,8 728,5 344,1 425,0 162,1 Năm Biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản của nước ta thời kì 199 0-2002 2 Nhận xét: Tổng sản lượng thủy sản của nước ta từ năm 199 0-2002 tăng . tiễn của việc rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ trong việc học tập môn Địa Lí của học sinh lớp 9. - Tìm hiểu một số phương pháp rèn luyện kĩ năng vẽ v nhà ận xét biểu đồ địa lí của giáo. Xuất phát từ lí do trên, cho nên tôi chọn đề t i “à Rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9 l m và ấn đề nghiên cứu với tham vọng nhằm giúp học sinh rèn luyện một cách. I:À RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ V NHÀ ẬN XÉT BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 9 PH Ầ N I : MỞ ĐẦU I. LÝ DO CH Ọ N ĐỀ T I:À Biểu đồ l mà ột công cụ trực quan rất có công dụng trong giảng dạy, học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9, rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan