0

kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh lớp 6

12 2,783 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:26

1    PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ MỸ THO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Người viết : ĐÀO VĂN HÒA Môn học : Tiếng Anh 6 2006 - 2007  KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6 KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6 2 MỤC LỤC Mở đầu Lý do chọn đề tài Mục tiêu Để đoán nghóa Để nhớ nét viết Vừa để đoán nghóa và viết đúng Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu Đnh hướng̣ Quan sát Phỏng vấn Nội dung Hệ thống hóa các từ theo chủ điểm Hướng Học hành Nghề nghiệp Gia đ nh́ Thể thao Giao thông Tính chất Đồ vật Hành vi Nơi chốn Các bài tập gợi ý 2.1 : Jumbled words 2.2 : Word folks 2.3 : Wordsquares 2.4 : Crossword Puzzle 2.5 : Networds VI- Kết qủa thực hiện Bài học kinh nghiệm Một số bài tập tham khảo thêm cho nội dung MỤC LỤC Mở đầu Lý do chọn đề tài Mục tiêu Để đoán nghóa Để nhớ nét viết Vừa để đoán nghóa và viết đúng Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu Đnh hướng̣ Quan sát Phỏng vấn Nội dung Hệ thống hóa các từ theo chủ điểm Hướng Học hành Nghề nghiệp Gia đ nh́ Thể thao Giao thông Tính chất Đồ vật Hành vi Nơi chốn Các bài tập gợi ý 2.1 : Jumbled words 2.2 : Word folks 2.3 : Wordsquares 2.4 : Crossword Puzzle 2.5 : Networds VI- Kết qủa thực hiện Bài học kinh nghiệm Một số bài tập tham khảo thêm cho nội dung Mở đầu : Việc học tiếng Anh ở lớp đầu cấp là tối quan trọng. Có nền móng vững chắc các em sẽ yên tâm và tự tin hơn ở các lớp liền sau. Để đạt được điều này giáo viên phải rèn luyện thường xuyên cho các em 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết. I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Thực tế giảng dạy theo phương pháp mới, công việc của 1 tiết dạy đối với người thầy và trò là quá nhiều hoạt động mang tính trò chơi. Đến khi nghiệm thu qua các bài kiểm tra viết thì vốn từ (đúng nét, đúng nghóa) không đáp ứng được yêu cầu. Bề nổi của các em là tính sinh động trong các hoạt động ở lớp, nhưng chiều sâu của kiến thức thì còn long chong, thiếu tính chuẩn xác. Với qui đònh của Phòng giáo dục và trường về ôn tập học kỳ như hiện nay (1 tuần hoặc hơn), người thầy có điều kiện thời gian nhiều để cũng cố và hệ thống lại vốn từ qua các bài tập : cách để thuộc và nhớ từ vựng. II- MỤC TIÊU : Cần hình thành hệ thống kiến thức bằng cách sử dụng 1 số bài tập để khắc sâu. Tăng cường các loại hình bài tập và số lượng bài tập để giúp cho các em cũng cố và ghi nhớ bền chắc về nghóa của từ và nét viết của từ. Thí dụ : 1) Để đoán nghóa : Có thể dùng “Word folks” Wait for Drive Leave a bus Have Buy 2) Đề nhớ nét viết : Có thể dùng “Open words” hoặc “hangman” V__ L __ __ G __ (village) S __ __ __ __ R (Soccer) 3 3) Vừa để đoán nghóa và viết đúng : có thể dùng “Networds” để tìm mối liên quan giữa các từ đã học. III- GIỚI HẠN ĐỀ TÀI : - Các kỹ thuật để kiễm tra và ôn tập những từ vừa học trong 1 tiết hoặc đã học. - Phạm vi từ vựng của học kì 1. IV- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 1) Đònh lượng : Hệ thống hóa mang tính thống kê những từ các em đã học và thường gặp. 2) Quan sát : Trải qua thực tế nhiều tiết đứng lớp có quan sát, thăm dò và đối chiếu với các lớp khác nhau, đặc biệt qua nhiều lần chấm bài đủ loại hình bài tập thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề này. 3) Phỏng vấn : Sau các lần kiểm tra các em đều được chất vấn về lãnh vực từ. Với tư cách là tổ trưởng, qua các phiên họp đều có tham vấn với các tổ viên hoặc lấy ý kiến phản hồi từ phụ huynh và chủ nhiệm. V- NỘI DUNG : Để đầu tư cho các bài tập, trước tiên giáo viên hệ thống lại các từ theo chủ điểm. - Viết lên bảng tiêu đề các chủ điễm đã học, - Giáo viên nói nghóa tiếng việt, học sinh nói nghóa tiếng Anh hoặc ngược lại. 1) Hệ thống hóa các từ theo chủ điểm : a/ Hướng : behind, in front of, to the left of, to the right of, opposite, near, next to, between. 4 BODY head ar m hand finger s ches t leg toes foot face mout h eyes ears nos e teet h lip hair b/ Học hành : school, grade, classroom, English, literature, history, geography, math, timetable. c/ Nghề nghiệp : student, teacher, nurse, doctor, engineer, worker, driver, farmer, business, policeman. d/ Gia đình : family, sister, brother, father, mother, children, classmate, friend. e/ Thể thao : sport, soccer, football, volleyball. f/ Giao thông : bus, plane, bike, car, motorbike, truck, road sign, accident, traffic light, intersection. g/ Tính chất / đặc điểm : big, small, noisy, quiet, beautiful, tall, late, old, high, difficult, dangerous. h/ Đồ vật : desk, door, window, board, clock, waste basket, schoolbag, pencil, pen, ruler, eraser, bookshelf, stereo, lamp, couch, armchair, table, chair, stool, television, telephone, bench, letter, photo, flower, tree. k/ Hành động : come in, sit down, stand up, close, open, get up, get dressed, brush one’s teeth, wash one’s face, have breakfast, go to school / bed, do one’s homework, take a shower, play games / soccer, read, have job, spell, walk, turn, eat, start, finish, ride, drive, wait for, travel, fly, arrive, unload, load, copy, correct, work, park, warn, slow down, cross, lie, help, end, change. l/ Nơi chốn : house, living room, class, school, floor, classroom, city, town, street, country, farm, lake, rice paddy, paddy fields, river, park, yard, hotel, village, store, temple, restaurant, bank, hospital, factory, museum, stadium, drugstore, toystore, movie theatre, zoo, police station, bakery, well, garden, mountain, clinic, post office, shop, supermarket, market, apartment, sea, foodstall, pool, canteen. 2) Các bài tập gợi y ù : Để các em có sự thuận lợi trong việc đònh hướng, giáo viên cần đưa ra chủ điểm để học sinh suy nghó tập trung hơn. 2.1 : Jumbled words :  Đồ vật : = (stereo) = (eraser) = (board) = (couch) 5 seetor seerra dobar chocu = (bench) = (telephone) = (clock) = (lamp)  Moân hoïc : = (English) = (literature) = (math) = (history) = (timetable) = (geography) 2.2 : Word folks : football eat soccer have watch television end his breakfast volleyball finish lesson stop …………………. Start to the right of beautiful to the left of noisy in front of quiet next to house tall hotel between old behind new 6 chenb notelephe koccl paml lengshi turelitera tham rosyht biemlatel gygrapheo opposite big near small 2.3 : Wordsquares :  Ñoà vaät :  Nôi choán / Xe coä : V M J C P O O L A T E O M L L X P O O P G U A I A H O Y W A E N R N N Z N E R R T T K I E I L D M K A A E C R D E S K P E K T E E H S C M O C N A O P U O E R L O L N P E C H A I R 7 Anwer  desk , chair  eraser , clock , pen  pencil  couch Answer  pool , car , temple  well , garden , bus  train , zoo  bank  apartment  park , vegetable , market , mountain , clinic , plane A L E K N A B I T R N N C A R U L N T E M P L E S Q E  Höôùng : A T C Q W X N E N Z R I G H T L E Y B E H I N D A K N M S B E J R F R O N T X F Q A P L E F T T K P U V T H O O O B E T W E E N  Giôùi töø / haønh vi : H O M E W O R K S L I S T E N T T D O P L A Y A A G W O R K O K R O N R E A D E T W A T C H T E 8 Answer  right , behind , front , left , between  near , next  opposite Answer  homework , listen , do , play , work , on , read , watch , at , music , finish , in  start , to , take , eat , at T M U S I C V A O F I N I S H T 2.4 : Crosswork Puzzle :  Ñoà vaät : T O L C T E V P L S H C H O R B H  Nôi choán : R E P Y T E V D H U 9 Answer • Stereo • Telephone • Pencil • Chair • Bench • Television • Couch • Eraser V A F T 2.5 : Networds : 10 Answer • Rice paddy • Tree • River • House • Village • Factory • Restaurent • yard FAMILY father siste r friend mother brother children ROAD / STREET bus bik e train motorbike accident truck car sign intersection traffic light armchair stool bookcase lamp book [...]... HIỆN : 61 63 66 Trước khi áp dụng 20 / 37 15 / 36 19 / 37 Sau khi áp dụng 30 / 37 26 / 36 28 / 37 VII- BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Với đối tượng học sinh ở trường Học Lạc, việc chăm học từ mới ở nhà là cả một vấn đề (các em lười phổ biến, và phụ huynh ít quan tâm) Vì thế sự cố gắng của thầy trong việc chòu khó đầu tư tìm tòi các loại hình bài tập là tối cần thiết Việc thiết kế bài đa dạng đáp ứng cho từng... thường xuyên trong các hoạt động cũng cố hoặc ôn tập từng giai đoạn sẽ góp phần khắc sâu và nhớ lâu ở từng học sinh Việc làm này sẽ kích thích hưng 11 phấn ở các em và thuộc từ vựng ngay tại lớp, không phải mất thời gian cho việc học ở nhà Để không mất thời gian nhiều trên lớp, điều cần thiết là giáo viên phải chuẩn bò các POSTER trước khi đến lớp, và để các em không lúng túng ở lúc đầu giáo viên . KINH NGHIỆM Người viết : ĐÀO VĂN HÒA Môn học : Tiếng Anh 6 20 06 - 2007  KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6 KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6 2 MỤC LỤC Mở đầu Lý do chọn đề tài Mục tiêu Để. HIỆN : 6 1 6 3 6 6 Trước khi áp dụng 20 / 37 15 / 36 19 / 37 Sau khi áp dụng 30 / 37 26 / 36 28 / 37 VII- BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Với đối tượng học sinh ở trường Học Lạc, việc chăm học từ mới. để tìm mối liên quan giữa các từ đã học. III- GIỚI HẠN ĐỀ TÀI : - Các kỹ thuật để kiễm tra và ôn tập những từ vừa học trong 1 tiết hoặc đã học. - Phạm vi từ vựng của học kì 1. IV- PHƯƠNG PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh lớp 6, kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh lớp 6,