0

hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty thông tin di động

49 288 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 09:18

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐOÀN THỊ NHẬT HỒNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. VŨ TRỌNG TÍCH Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Vào lúc: giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện của Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hóa. Thị trường luôn mở ra những cơ hội kinh doanh mới nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, tìm tòi một hướng đi mới cho phù hợp. Vì vậy các doanh nghiệp phải quan tâm, tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Có nâng cao hiệu quả kinh doanh thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển, qua đó mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ nhân viên và tạo được sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là bài toán khó với nhiều doanh nghiệp. Ở nước ta hiện nay, số doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh vẫn chưa nhiều. Điều này có nhiều nguyên nhân như: hạn chế trong công tác quản lý, hạn chế trong năng lực sản xuất hay kém thích ứng với nhu cầu của thị trường… Do đó các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng. Từ những nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề này và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà đang gặp một số vấn đề khó khăn, cần tháo gỡ để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài : “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà”. 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Cho đến nay chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện đến hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà để từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà. 2 3. Mục đích nghiên cứu - Về mặt lý luận: Nghiên cứu, hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. - Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng về thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả kinh doanh Công ty Cổ phần Simco Sông Đà. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng về hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà trong 3 năm từ 2011 đến 2013. 5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phần lý thuyết tham khảo các tài liệu liên quan đến đề tài như: Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp căn bản, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Quản trị điều hành…từ đó chọn lọc và hệ thống hóa để làm cơ sở lý luận cho đề tài. - Phần đánh giá hiệu quả kinh doanh được thực hiện từ nguồn dữ liệu thứ cấp gồm: Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo kinh doanh… của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà, mạng internet… - Tham khảo ý kiến chuyên gia bằng cách trao đổi với Bộ phận kinh doanh, Quản lý chất lượng… để tìm hiểu rõ nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà. - Phần giải pháp được thực hiện dựa vào kết quả phân tích thực trạng , các mục tiêu kinh doanh và tham khảo ý kiến của một số phòng ban trong Công ty. 6. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu - kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà 3 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1. Khái niệm, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 1.1.1. Khái niệm Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp nhằm đạt được kết quả của mục tiêu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh được biểu hiện bằng chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là mục tiêu số một, nó chi phối toàn bộ quá trình kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu của phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp là đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận và chung cho toàn doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực kinh doanh, đánh giá hiệu quả cuối cùng của kinh doanh thông qua chỉ tiêu lợi nhuận. Trên cơ sở đó có các biện pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh. 1.1.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích hiệu quả kinh doanh 1.1.2.1. Ý nghĩa Thông tin phân tích hiệu quả kinh doanh rất hữu ích cho nhiều đối tượng khác nhau, để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh có lợi cho từng đối tượng. 1.1.2.2. Nhiệm vụ Nhiệm vụ phân tích hiệu quả kinh doanh được xét trên mọi góc độ như phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả sử dụng nguồn vốn, hiệu quả sử dụng chi phí. Tùy theo mục tiêu các nhà quản trị kinh doanh có thể phân tích chi tiết, đánh giá khái quát… sau đó tổng hợp để đưa ra nhận xét. 1.1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh 4 1.1.3.1. Phương pháp so sánh Phương pháp này được sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích. 1.1.3.2. Phương pháp loại trừ (phương pháp thay thế liên hoàn) Phương pháp loại trừ (phươn pháp thay thế liên hoàn) là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích qua việc thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố để xác định trị số của chỉ tiêu khi nhân tố thay đổi. Sau đó lấy kết quả trừ đi chỉ tiêu khi chưa có biến đổi của nhân tố nghiên cứu sẽ xác định được mức độ ảnh hưởng của nhân tố này. 1.1.4. Nhân tố ảnh hưởng Nhân tố là những yếu tố bên trong của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình… và mỗi sự biến động của nó tác động trực tiếp đến độ lớn, tính chất, xu hướng và mức độ xác định của chỉ tiêu phân tích. Nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh rất nhiều, có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Theo nội dung kinh tế của nhân tố, bao gồm hai loại: - Những nhân tố thuộc về điều kiện kinh doanh. - Những nhân tố thuộc về kết quả kinh doanh. Theo tính tất yếu của nhân tố, gồm hai loại: - Nhân tố chủ quan. - Nhân tố khách quan. Theo tính chất của nhân tố, gồm hai loại: - Nhân tố số lượng. - Nhân tố chất lượng. Theo xu hướng tác động của nhân tố, gồm hai loại: - Nhân tố tích cực. - Nhân tố tiêu cực. 5 1.1.4.1. Môi trường vi mô của doanh nghiệp a. Nhân tố con người Mặc dù trong quá trình hoạt động doanh nghiệp chịu nhiều sự ràng buộc của môi trường kinh doanh, nhưng nếu sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực sẽ quyết định việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. b. Cơ sở vật chất kỹ thuật và khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật Cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến sẽ tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng ít lao động tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, giảm giá bán hàng hoá, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. c. Tiềm lực về vốn Mọi quá trình kinh doanh đều bắt nguồn từ vốn. Toàn bộ các hoạt động trên đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực vốn hùng mạnh mới thực hiện được. d. Khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường và triển khai sản phẩm mới Khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường là yếu tố quyết định khả năng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong môi trường kinh doanh hiện đại không phải doanh nghiệp sản xuất cái mà doanh nghiệp có khả năng, mà phải sản xuất cái mà thị trường cần. Do vậy, sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra phải phù hợp với nhu cầu thị trường, được thị trường chấp nhận. 1.1.4.2. Môi trường vĩ mô a. Môi trường quốc tế * Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế * Xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ b. Môi trường trong nước * Môi trường pháp lý 6 * Môi trường kinh tế * Đối thủ cạnh tranh * Khách hàng * Môi trường tự nhiên * Môi trường văn hóa xã hội 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 1.2.1. Yêu cầu đối với chỉ tiêu Những yêu cầu đặt ra cho hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: - Phục vụ cho mục tiêu phát triển của ngành. - Thể hiện được đặc điểm sản xuất kinh doanh. - Đảm bảo tính thống nhất trong phương pháp xác định và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu. - Đảm bảo tính chính xác, khoa học và tính thực tế. - Đảm bảo tính hệ thống. Khi đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh cần phải nghiên cứu một cách toàn diện cả về thời gian, không gian, môi trường kinh doanh và đồng thời đặt nó trong mối quan hệ với hiệu quả chung của toàn xã hội. 1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 1.2.2.1. Chỉ tiêu tổng hợp - Tính theo dạng hiệu số: Hiệu quả kinh doanh = Kết quả đầu ra – Chi phí đầu vào - Tính theo dạng phân số: Các chỉ tiêu tổng hợp gồm có: a. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 7 Ch tiờu ny phn ỏnh sc sn xut, sc sinh li bỡnh quõn ca u vo trong thi k sn xut kinh doanh. b. Ch tiờu doanh li ng vn (%) Ch tiờu ny phn ỏnh sc sinh li ca s vn kinh doanh, phn ỏnh mc t hiu qu kinh doanh ca s vn m doanh nghip ó s dng. c. Doanh li doanh thu bỏn hng(%) Ch tiờu ny cho bit trong mt ng doanh thu cú bao nhiờu ng li nhun trc v sau thu trong mt thi k nht nh. 1.2.2.2. Ch tiờu chi tit ỏnh giỏ kt qu kinh doanh Cỏc ch tiờu chi tit ỏnh giỏ kt qu kinh doanh c th hin trong bng 1.1 di õy: Bng 1.1 : H thng cỏc ch tiờu chi tit hiu qu kinh doanh ca doanh nghip Yếu tố nguồn lực và chi phí Các chỉ tiêu hiệu q uả kinh doanh Công thức tính 1. Vốn cố định 1. Hiệu suất sử dụng vốn cố định H VCD = D/V CD 2. Suất hao phí vốn cố định S VCD = V CD /D 3.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định LN VCD = LN/V CD 2. Vốn lu động 4. Hiệu suất sử dụng vốn lu động H VLD = D/V LD 5. Suất hao phí vốn lu động S VLD = V LD /D 6.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lu động LN VLD = LN/V LD 3. Tổng vốn KD 7. Hiệu suất sử dụng tổng vốn kinh doanh H VKD = D/V KD 8. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh LN VKD = LN ST /V KD 9.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn LN VCSH = 8 chủ sở hữu LN/V CSH 4. Lao động 10. Năng suất lao động W = D/T 11. Suất hao phí lao động S LD = T/Q 12. Hiệu suất tiền lơng tính theo doanh thu H TLD = D/ Tổng quỹ lơng 13. Hiệu suất tiền lơng tính theo lợi nhuận H TLLN = LN/ Tổng quỹ lơng 14. Lơng bình quân/tháng L BQ = QL/T 5. Chi phớ 15. Hiệu suất sử dụng chi phí kinh doanh H CKD = D/C KD 16. Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí kinh doanh LN CKD = LN/C KD CHNG II: THC TRNG HIU QU KINH DOANH TI CễNG TY C PHN SIMCO SễNG 2.1. Gii thiu chung v Cụng ty C phn Simco Sụng 2.1.1. Lch s phỏt trin - Ngy 18/06/2007, Cụng ty chớnh thc i tờn Cụng ty thnh "Cụng ty c phn SIMCO Sụng ". Hin nay cụng ty hot ng trờn nhng lnh vc chớnh sau: - Xut khu lao ng - Giỏo dc o to - Kinh doanh bt ng sn - u t ti chớnh - Xõy dng Ngoi ra cụng ty cũn hot ng kinh doanh thng mi, u t cụng ngh v phỏt trin k thut cao, thi cụng xõy lp. 2.1.2. Chc nng, nhim v v c cu t chc 2.1.2.1. C cu t chc ca Cụng ty C phn Simco Sụng [...]... giá trị gia tăng trên mạng di động Chương 2: Thực trạng hoạt động truyền thông marketing các dịch vụ giá trị gia tăng của công ty Thông tin di động Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty Thông tin di động Chương 1 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN DI ĐỘNG 1.1 Dịch vụ giá trị gia tăng. .. đến hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty Thông tin di động 2.2.1.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp  Môi trường vĩ mô  Môi trường vi mô 2.2.1.2 Các nhân tố bên trong 2.2.2 Quy trình thực hiện hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty Thông tin di động Tại MobiFone, các bước thực hiện hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng. .. truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty Thông tin di động Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: - Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về hoạt động truyền thông marketing dịch vụ, một số nội dung về dịch vụ giá trị gia tăng trên di động - Phân tích thực trạng hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của. .. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG 2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty Thông tin di động 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1993: Thành lập Công ty Thông tin di động; 2009: Công ty Thông tin di động nhận giải Mạng di động xuất sắc nhất năm 2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng; 2013: Kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Thông tin di động và... 2 Hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty Thông tin di động Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty Thông tin di động - Về thời gian: Sử dụng các số liệu nghiên cứu trong giai đoạn 2009 - 2013 4 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp được lấy từ công ty Thông tin di động. .. trị gia tăng của công ty Thông tin di động giai đoạn 2009 - 2013 Từ đó rút ra nhận xét đánh giá những ưu điểm, những tồn tại và nguyên nhân tồn tại của công ty Thông tin di động trong hoạt động truyền thông các dịch vụ giá trị gia tăng trong giai đoạn này - Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty Thông tin di động 3 Đối tượng... dịch vụ giá trị gia tăng và đã chính thức thành lập Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng Tính đến năm 2013, MobiFone đã cung cấp đến khách hàng 72 dịch vụ giá trị gia tăng Doanh thu từ nhóm dịch vụ này đã tăng 2,06 lần sau bốn năm, từ gần 7 nghìn tỷ đồng (năm 2009) lên hơn 14,4 nghìn tỷ (năm 2013) 2.2 Thực trạng hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty Thông tin di động 2.2.1... loại dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động  Phân loại theo dịch vụ nội dung - Thứ nhất: Dịch vụ giá trị gia tăng có chứa nội dung - Thứ hai: Dịch vụ giá trị gia tăng không chứa nội dung Phân loại theo điều kiện sử dụng - Thứ nhất: Dịch vụ giá trị gia tăng hỗ trợ hầu hết các dòng máy điện thoại: - Thứ hai: Dịch vụ giá trị gia tăng có yêu cầu điều kiện sử dụng:  Phân loại theo chức năng của dịch vụ. .. trong hoạt động truyền thông marketing của một số doanh nghiệp 1.3.1 Hoạt động truyền thông marketing của Viettel - Đánh giá hoạt động truyền thông của Viettel: trong hoạt động truyền thông marketing của mình, Viettel đã kết hợp hài hòa và hiệu quả các hoạt động quảng cáo, truyền thông, tài trợ, quan hệ công chúng và xây dựng thương hiệu Từ đó, Viettel đã đạt được những thành công nhất định trong hoạt động. .. truyền thông marketing của doanh nghiệp thường có Kênh truyền thông trực tiếp, Kênh truyền thông gián tiếp và Kênh phối hợp giữa truyền thông trực tiếp với truyền thông gián tiếp 1.2.3 Vai trò của truyền thông marketing Truyền thông marketing là công cụ hữu hiệu trong việc chiếm lĩnh thị trường và tăng tính cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp trên thị trường Thông qua hoạt động truyền thông . điện Công nhân công xưởng. 2.1.3.2. Hoạt động đào tạo Hoạt động đào tạo của công ty tập trung chủ yếu vào các dự án đào tạo người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Hoạt động đào. Hình 2.2: Quy trình hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty Các ngành nghề chủ yếu của Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: - Lao động phổ thông. - Lao động ngành xây dựng (xây,. soát: kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của công ty, tập trung vào những nội dung trọng . Ban Tổng giám đốc: Tổng giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty thông tin di động, hoạt động truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng của công ty thông tin di động,

Từ khóa liên quan