Giáo án đại số 7 cả năm

143 1,037 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:11

Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngàydạy: 19.8.2013 Chương I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC Tiết 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I. Mục tiêu: - Kiến thức: + Học sinh nắm được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, qua đó đó biết vận dụng so sánh các số hữu tỉ + Học sinh nhận biết được mối quan hệ giữa các tập số tự nhiên, số nguyên, và số hữu tỉ - Kỹ năng: Rèn kỹ năng so sánh các số hữu tỉ và biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc II. Chuẩn bi: - Giáo viên: Trục số hữu tỉ, bảng phụ vẽ hình 1 SGK - Học sinh: Ôn tập kiến thức phần phân số học lớp 6 III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) Câu hỏi: 1. Nêu định nghĩa phân số bằng nhau? cho ví dụ 2. Cho phân số 7 1− tìm các phân số bằng phân số đã cho HS: Trả lời GV: Chữa lại 3. Bias mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài(1’) Ở lớp 6 ta đã học về khái niệm phân số vậy tất cả các số biểu diễn một số gọi là gì? Để tìm hiểu ta học bài hôm nay Hoạt động 2: 1. Số hữu tỉ(15’) Em quan sát cách viết các số ở ví dụ SGK qua bảng phụ sau: Ví dụ: 3 9 2 6 1 3 3 ==== 4 2 2 1 2 1 − = − = − Vậy các số ở trên đều là các số hữu tỉ, em hãy nêu khái niệm số hữu tỉ Khái niệm: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng b a với 0;; ≠∈ bZba HS: Quan sát trên bảng phụ và SGK và đưa ra nhận xét mỗi số có vô số cách viết khác nhau nhưng có cùng một giá trị HS: Số hữu tỉ là số có dạng b a với 0;; ≠∈ bZba HS ghi vào vở Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 GV: Đưa ra kí hiệu Yêu cầu HS làm ?1; ?2 (SGK/T5) theo nhóm GV nhận xét các nhóm và chốt HS: Hoạt động theo nhóm Hoạt động 3:2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số(12’) GV: Em nhắc lại cách biểu diễn số nguyên trên trục số Ví dụ 1: Biểu diễn số nguyên trên trục số Ví dụ 2: Biểu diễn số 4 5 trên trục số Tương tự với một số bất kỳ ta sẽ biểu diễn được trên trục số HS: Nhắc lại cách biểu diễn số nguyên trên trục số HS: Để biểu diễn số 4 5 trên trục số ta làm như sau Chia đoạn thẳng đơn vị làm 4 phần Lấy 1 đoạn làm đơn vị mới bằng 4 1 vậy số 4 5 đẵ được biểu Hoạt động 4:3. So sánh hai số hữu tỉ(5’) GV: Em hãy nhắc lai các phương pháp so sánh hai phân số Vậy để so sánh hai số hữu tỉ ta có thể đưa về việc so sánh hai phân số Hoặc ta so sánh hai số hữu tỉ qua việc biểu diễn nó trên trục số GV: Cho      < > = ∈ yx yx yx Zyx; Yêu cầu HS nghiên cứu VD1 và VD2 (SGK/T6,7) GV giới thiệu về số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm, số 0 Yêu cầu HS làm ?5 (SGK/T7) theo nhóm HS : Nhắc lại HS nghiên cứu VD1 và VD2 (SGK/T6,7) HS làm ?5 theo nhóm Kết quả là: Số hữu tỉ dương: 5 3 ; 3 2 − − Số hữu tỉ âm: 5 1 ; 7 3 − − ; -4 Số hữu tỉ không âm cũng không dương: 2 0 − Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Rút ra nhận xét: b a >0 nếu a, b cùng dấu b a <0 nếu a, b khác dấu Hoạt động 5: Củng cố bài dạy (5’) - Thế nào là số hữu tỉ? Cho ví dụ? - Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm thế nào? Bảng phụ: Bài 1(SGK/T7) Gọi 1 HS lên điền Bài 2(SGK/T7) Yêu cầu HS làm theo nhóm HS trả lời câu hỏi 1HS lên điền bảng phụ HS làm BT 2 theo nhóm 5. Hướng dẫn về nhà: (3’) 1. Về nhà học và xem lại nội dung bài gồm: khái niệm số hữu ti, biểu diễn số hữu trên trục số và so sánh hai số hữu tỉ 2. Giải các bài tập sau: Số 3; 4; 5; Trang 3, 4, 3. Giáo viên hướng dẫn bài tập sau: Bài tập 5:Theo bài ra x < y suy ra a < b bbabbba baabaaa 2 2 <+⇒+⇒<⇒ +<⇒+<+⇒ từ đó suy ra: x <z IV. RÚT KINH NGHIỆM ********************************* Ngày soạn: 23.8.2012 Tiết 2: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh nắm chắc quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ, hiểu quy tắc “chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ - Kỹ năng: Rèn kỹ năng cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng vận dụng tốt quy tắc “chuyển vế ” - Thái độ: Hình thành tác phong làm việc theo quy trình II. Chuẩn bi: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Bảng nhóm, Ôn tập quy tắc cộng, trừ phân số, quy tắc “ chuyển vế ” và quy tắc “dấu ngoặc ”(Toán 6) Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (6’) Câu hỏi: 1. Thực hiện phép tính a. 8 3 2 1 + ; b. 7 4 3 2 − − HS: làm bài GV: Nhận xét bài làm của học sinh 3. B ài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’) Ta đã biết làm tính với các phân số vậy với một số hữu tỉ bất kỳ ta làm như thế nào? Hoạt động 2: 1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ (10’) GV: Em thực hiện phép tính 3 2 6,0 − + Vậy để làm tính cộng hai số hữu tỉ ta cần làm gì? Ta làm ví dụ sau theo nhóm Ví dụ: Tính )4,0( 3 1 −− Qua ví dụ em có đưa ra kết luận gì? Quy tắc: (SGK/T8) Gọi 2 HS nhắc lại quy tắc GV ghi dạng tổng quát lên bảng Yêu cầu HS làm bài 6 (SGK/T10) theo nhóm Nhóm chẵn: a, b Nhóm lẻ: c, d HS: Thực hiện tính cộng 15 1 15 10 15 9 3 2 5 3 3 2 10 6 3 2 6,0 − = − += − += − += − + HS: Đưa số hữu tỉ về phân số làm tính với các phân số HS làm theo nhóm Ta có 15 11 15 6 15 5 5 2 3 1 )4,0( 3 1 =+=+=−− HS: Đưa ra nhận xét qua bài làm của nhóm bạn HS: đưa ra kết luận về quy tắc cộng trừ hai số hữu tỉ 2HS nhắc kại quy tắc HS ghi vào vở HS làm bài 6 (SGK/T10) theo nhóm Kết quả: a) 2 1 b) -1 c) 3 1 d) 14 53 Hoạt động 3:2. Quy tắc chuyển vế (15’) GV: Em nhắc lai quy tắc chuyển vế đã được học ở phần số nguyên Tương tự ta có quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ Em hãy phát biểu quy tắc SGK HS: Nhắc lại quy tắc chuyển vế đã được học ở phần số nguyên HS: Phát biểu quy tắc SGK Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 GV: Nhắc lại Khi chuyển vế một số hạng từ vế này sang vế kia một đẳng thức ta phải đổi dấu cộng thành dấu trừ và dấu trừ thành dấu cộng Yêu cầu HS nghiên cứu VD (SGK/T9) . Vận dụng làm ?2 theo nhóm Nhóm chẵn: a) Nhóm lẻ: b) GV: Nêu chú ý Phép tính cộng trừ trong tập Q có đủ các tính chất như trong tập số nguyên Z HS: làm ?2 a) 6 1− =x b) x = 28 29 Hoạt động 4: Củng cố bài dạy(10’) Yêu cầu HS làm bài 8(a,c) và bài 9(a,c) (SGK/T10) theo nhóm Nhóm 1,2,3: Bài 8a) Nhóm 4,5: Bài 8c) Nhóm 6,7,8: Bài 9a) Nhóm 9,10: Bài 9c) Têu cầu các nhóm nhận xét bài làm của nhóm bạn HS: làm việc theo nhóm Kết quả: Bài 8: a) 70 187− c) 70 27 Bài 9: a) x= 12 5 c) x = 21 4 HS: Đưa ra nhận xét qua lời giải của các nhóm khác 4. Hướng dẫn về nhà: (2’) 1. Về nhà học thuộc quy tắc và công thức tổng quát Phép cộng và trừ số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế 2. Giải các bài tập sau: Bài 7b; bài 8b,d; Bài 9b,d; Bài 10 (SGK/T10) Bài 12,13 (SBT/T5) 3. Ôn tập lại quy tắc nhân, chi phân số. Các tính chất của phép nhân trong Z, phép nhân phân số. Giờ sau: “ Nhân, chia số hữu tỉ ” IV. RÚT KINH NGHIỆM ************************************************************* Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngày soạn: 25.8.2012 Tiết 3: NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ I. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh nắm vững quy tắc nhân chia các số hữu tỉ và học sinh hiểu khái niệm tỉ số của hai số hữu tỉ - Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng - Thái độ: Hình thành tác phong làm việc theo quy trình ở học sinh II.Chuẩn bị: - Giáo viên: Phiếu học tập ghi bài tập 11, 12 - Học sinh: Xem trước nội dung bài III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: Tính: 1. 8 21 . 7 2− 2. 25 3 :6 HS: Làm bài GV: Nhận xét và chữa lại 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’) Ta đã biết mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phận số vậy việc nhân chia số hữu tỉ ta đưa về nhân chia các phân số Hoạt động 2: 1. Nhân hai số hữu tỉ (10’) GV: Gọi 1HS lên bảng làm phép tính sau Tính: 2 1 2. 4 3− Qua ví dụ trên em có nhận xét gì Tức là ta có: Cho Qyx ∈, ( ) 0;;; ≠== db d c y b a x db ca d c b a yx . . == Yêu cầu HS làm bài 11(SGK/T12) theo nhóm Dãy 1: a) Dãy 2: b) Dãy 3: c) Các nhóm nhận xét bài của nhóm bạn HS: Làm tính 8 15 2.4 5.3 2 5 . 4 3 2 1 2. 4 3 − = − =−= − Để thực hiện phép nhân hai số hữu tỉ ta đưa về thực hiện phép nhân hai phân số HS: Làm theo nhóm BT 11 trên bảng nhóm Kết quả: a) 4 3− ; b) - 10 9 ; c) 6 7 HS: Nhận xét bài làm của các nhóm khác Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Hoạt động 3:2. Chia hai số hữu tỉ (8’) Em thực hiện tinh chia các phân số sau 4 3 : 5 2 Như vậy để thực hiện phép chia hai số hữu tỉ ta đưa về việc thực hiện phép chia hai phân số Tức là: Cho Qyx ∈; )0;;(; ≠== dcb d c y b a x c d b a d c b a y xyx .: 1 .: =⇔= Yêu cầu HS tự nghiên cứu VD (SGK/T11). Sau đố vận dụng làm ? (SGK/T11) Gọi 2 HS lên bảng làm HS1: a) HS2: b) Chú ý: SGK HS: Làm tính chia Có 15 8 3 4 . 5 2 4 3 : 5 2 == HS nghiên cứu VD trong SGK và làm ? Kết quả: a) 10 49− b) 46 5 Hoạt động 4: Củng cố bài dạy (7’) Yêu cầu HS làm bài 13 (SGK/T12) theo nhóm Nhóm 1,2,3: a) Nhóm 4,5 : b) Nhóm 6,7,8: c) Nhóm 9,10: d) HS: Làm bài 13 theo nhóm Kết quả: a) 2 15− b) 8 19 c) 15 4 d) - 6 7 4. Hướng dẫn về nhà: (3’) 1. Về nhà học thuộc quy tắc nhân, chia số hữu tỉ 2. Giải các bài tập sau: Bài 12,14,15,16 (SGK/T12,13) Bài 10,11,14,15 (SBT/T4,5) 3. Ôn tập giá trị tuyệt đối của một số nguyên Giờ sau: “ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân” IV. RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngày soạn: 26.8.2012 Tiết 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN I. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm tuyệt đối của một số hữu tỉ và làm tốt các phép tính với các số thập phân - Kỹ năng: Có kỹ năng xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Thái độ: Hình thành tác phong làm việc theo quy trình II.Chuẩn bị: - Giáo viên: Trục số nguyên,bảng phụ - Học sinh: Bảng nhóm. Ôn tập giá trị tuyệt đối của một số nguyên III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (6’) Câu hỏi: 1. Cho x = 4 tìm |x| = ? 2. Cho x = -4 tìm |x| = ? HS: làm bài GV: Chữa lại 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’) Từ trên ta có |4| = |-4| = 4 vậy mọi Qx ∈ thì | x| = ? Hoạt động 2:1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ (15’) GV: Ta đã biết tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên một cách tương tự ta có thể tìm được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ vậy em nhắc lại cách tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên Vậy giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là Có    − = x x x Hay ta có thể hiểu |x| là khoảng cách từ điểm x trên trục số tới điểm 0 trên trục số Bảng phụ 1: ?1 SGK Yêu cầu HS nghiên cứu VD (SGK/T14) Rút ra nhận xét Yêu cầu HS làm ?2 (SGK/T14) theo nhóm Nhóm chẵn: a,b) HS: Nhắc lại HS ghi vở: Có    − = x x x 1 HS lên điền bảng phụ HS: Đưa ra nhận xét SGK/T14 HS làm ?2 theo nhóm Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Nếu x <0 xxx o< Nếu x o≥ Nếu x o≥ Nếu x <0 xxx o< Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Nhóm lẻ: c,d) Bảng phụ 2: Bài 17 (SGK/T15) Gọi 1 HS lên điền bảng phụ 1 HS lên bảng làm bài 17 trên bảng phụ Hoạt động 3:2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân(12’) GV: Số thập phân là số hữu tỉ vậy để thực hiện các phép tính trên số thập phân ta đưa về thực hiện phép tính với số hữu tỉ Hoặc ta đã được làm quen với việc thực hiện phép tính trên số thập phân ở lớp 4 ta áp dụng như đã được học Em làm ví dụ sau: Ví dụ: Tính a. (1,13) + (-1,41) b. -5,2. 3,14 c. 0,408: (-0,34) Gọi 3 HS lên bảng làm Yêu cầu HS làm ?3 (SGK/14) HS1: a) HS2: b) Bài 18 (SGK/T15). Yêu cầu HS làm theo nhóm Nhóm chẵn: a,b) Nhóm lẻ: c,d) 3HS lên làm ví dụ Kêt quả: a) -0,28 b) – 16,328 c) – 1,2 2 HS lên bảng làm ?3. Dưới lớp làm vào vở. Kết quả: a) – 2,853 b) 7,992 HS làm bài 18 (SGK/T15) theo nhóm Kết quả: a) – 5,639 b) – 0,32 c) 16,027 d) – 2,16 Hoạt động 4: Củng cố bài dạy (8’) Bảng phụ 3: Bài 19 (SGK/T15) Yêu cầu Hs đứng tại chỗ trả lời GV: Đưa ra nhận xét và chốt lại Bài 20a, b (SGK/T15) Gọi 2 HS lên bảng làm HS1: a) HS2: b) HS đứng tại chỗ trả lời bài 19 2 HS lên bảng làm Kết quả: a) 4,7 b) 0 5. Hướng dẫn về nhà: (2’) 1. Học thuộc định nghĩa và công thức xác định giá trị tuyệt đối số hữu tỉ 2. Giải các bài tập sau: Bài 20c,d; bài 21 (SGK trang 15) Bài 24,25,27 (SBT/T7,8) 3. Ôn lại so sánh số hữu tỉ Chuẩn bị máy tính bỏ túi Giờ sau: “ Luyện tập ” IV. RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngày soạn: 28/8/2012 Tiết 5: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh củng cố kiến thức về tập hớp số hữu tỉ, các phép tính trên tập hợp số hữu tỉ và giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Kỹ năng: rèn kỹ năng thực hiện các phép tinh nhanh và đúng - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận ở học sinh II.Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ, thước, máy tính bỏ túi - Học sinh: Máy tính bỏ túi, bảng nhóm. III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: 1. Cho 7 2 −=x tìm |x| 2. Cho x = 4,5 tìm |x| 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’) Để củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập ta đi luyện tập Hoạt động 2:Chữa bài tập củng cố tập số hữu tỉ (15’) Bài 21: SGK Yêu cầu HS làm bài theo nhóm Qua bài làm của nhóm bạn em có nhận xét gì GV: Chữa lại như sau a) 5 2 35 14 −=− ; 7 3 63 27 −=− ; 5 2 65 26 −=− 7 3 84 36 −=− ; 5 2 85 34 −= − Vậy các phân số 85 34 ; 65 26 ; 35 14 − −− biểu diễn cùng một số hữu tỉ b) Viết 3 ph/s cùng biểu diễn số hữu tỉ 7 3− ? Bài 22: (SGK/T16) Yêu cầu HS làm bài độc lập GV: Nhận xét và chữa bài. 2 5 4 1 0,875 0 0,3 3 6 13 − < − < − < < < Bài 23: (SGK/T16) HS: Thảo luận nhóm làm bài tập 21 và làm trên bảng nhóm HS: Đưa ra nhận xét của mình qua bài làm nhóm bạn HS ghi vào vở HS: Lên bảng làm phần b. 1HS lên bảng trình bày HS: Ghi vào vở HS: Lên bảng trình bày Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ [...]... |x-1 ,7| =2,3  − A, khiA < 0 HS ghi vào vở  x − 1, 7  Ta có x − 1, 7 = − x − 1, 7 )  (  Ta có x − 1, 7 = 2,3 ⇔ x − 1, 7 = 2,3 nếu x ≥ 1, 7 ⇒ x = 2,3 + 1, 7 ⇒ x = 4 Và x − 1, 7 = 2,3 ⇔ − ( x − 1, 7 ) = 2,3 nếu x < 1, 7 ⇒ − x + 1, 7 = 2,3 ⇒ − x = 2,3 − 1, 7 ⇒ − x = 0,6 ⇒ x = −0,6 4 Củng cố: (3’) Theo từng phần trong giờ luyện tập Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm. .. theo nhóm Bài 85, 87 (SBT/T15) Bài 85: Các phân số này đều ở dạng tối Yêu cầu HS làm theo nhóm Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Nhóm chẵn: Bài 85 Nhóm lẻ: Bài 87 Năm học 2013 - 2014 giản, mẫu không chứa thừa số nguyên tố nào khác 2 và 5 16 = 24; 40 =23.5 125 = 53 ; 25 = 52 7 2 = -0,4 375 ; = 0,016 16 125 11 − 14 = 0, 275 ; = -0,56 40 25 Bài 87: Các phân số này đều ở dạng... 2,04 : (-3,12) = 204 17 = − 213 − 26 Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 1 −3 5 −3 4 −6 : = = 2 2 4 2 5 5 3 23 16 c) 4 : 5 = 4 : = 4 4 23 3 3 73 73 73 14 d) 10 : 5 = : = = 2 7 14 7 14 7 73 b) ( − 1 ) : 1,25 = Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo bài của nhau GV: Chốt lại dạng bài tập này và yêu cầu HS làm vào vở Dạng 2: Tìm số chưa biết trong tỉ lệ thức Bài... Vậy: 0,(31) = 0,3(13) Bài 72 : (SGK/T35) HS đứng tại chỗ trả lời bài 90 (SBT/T15) Gợi ý: Hãy viết các số thập phân đó dưới a) Có vô số số a dạng không gọn VD: a = 313,96; a = 314 Gọi 1HS lên bảng viết, dưới lớp viết vào vở a = 313,( 97) Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Bài 90: (SBT/T15) Gọi HS đứng tại chỗ trả lời Năm học 2013 - 2014 b) Có vô số số a VD: a = -35 ; a = -35,2... dạng phân số các số thập phân sau: 1,235; 0,(35); 1,2(51) 3 Xem trước bài “ Làm tròn số ” Tìm VD thực tế về làm tròn số IV RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Ngày soạn: 7. 10.2012 Tiết 14: §10 Năm học 2013 - 2014 LÀM TRÒN SỐ I Mục tiêu: - Kiến thức: HS có khái niệm về llàm tròn số, biết... HS: Cả lớp làm bài sau đó 1 em trả GV: Trong bài toán này, ta thấy tỉ số phần trăm lời của số HS khá giỏi của nhà trường là một số thập Tỉ số phần trăm HS khá giỏi là: phân vô hạn Để dễ nhớ, dễ so sánh, tính toán 569.100% = 71 ,48241 % 79 6 người ta thường làm trón số Vậy làm tròn số như thế nào, đó là nội dung bài học hôm nay 3 Bài mới: Hoạt động 2:1.Ví dụ (10’) GV: đưa ra một số ví dụ về làm tròn số. .. Ôn tập lại định nghĩa số hữu tỉ - Đọc trước bài: Số thập phân hữu hạn Số thập phân vô hạn tuần hoàn IV RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 01.10.2012 Tiết 12: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 I Mục tiêu: - Kiến thức: HS nhận biết được số thập phân hữu hạn,... cầu HS làm lại phép chia bằng máy tính Có cách làm nào khác vẫn ra được đáp số như vậy không? Cách khác: GV: Các số thập phân như: 0,15; 1,48 gọi là số thập phân hữu hạn 3 3 3.5 15 = 4 = 2 2 = = 0,15 20 2 5 2 5 100 37 37 37. 2 2 148 = = = = 1,48 25 5 2 5 2.2 2 100 Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Bảng phụ 2: VD2 (SGK/T32) Yêu cầu HS nghiên cứu và nêu... Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngày soạn: 18.9.2012 Tiết 10:TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU I Mục tiêu: - Kiến thức: HS nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Kỹ năng: Rèn kĩ năng vận dụng tính chất này để giải các bài toán chia theo tỉ lệ - Thái độ: Say mê môn học, lễ phép với thầy cô II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ... Ta có y = 0,8 = 5 và y – x = 20 Giáo viên : Lê Xuân Tam – Trường THCS Thành Mỹ Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 x y y − x 20 = = = = 20 (vì y-x = 20) 4 5 5−4 1 x Do đó: = 20 ⇒ x = 4.20 = 80 4 y = 20 ⇒ y = 20.5 = 100 5 ⇒ Bài 61 (SGK/T31) Từ hai tỉ lệ thức đã cho làm thế nào để có dãy tỉ số bằng nhau? Vậy: Số cây đã trồng của lớp 7A: 80 cây Số cây đã trồng của lớp 7B: 100 cây Gọi 1HS lên bảng áp . Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngàydạy: 19.8.2013 Chương I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC Tiết 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I. Mục tiêu: - Kiến thức: + Học sinh nắm được khái niệm số hữu tỉ,. 4:3. So sánh hai số hữu tỉ(5’) GV: Em hãy nhắc lai các phương pháp so sánh hai phân số Vậy để so sánh hai số hữu tỉ ta có thể đưa về việc so sánh hai phân số Hoặc ta so sánh hai số hữu tỉ. diễn số hữu tỉ trên trục số( 12’) GV: Em nhắc lại cách biểu diễn số nguyên trên trục số Ví dụ 1: Biểu diễn số nguyên trên trục số Ví dụ 2: Biểu diễn số 4 5 trên trục số Tương tự với một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số 7 cả năm, Giáo án đại số 7 cả năm, Giáo án đại số 7 cả năm