Giáo án lịch sử lớp 5 HK2

28 645 4
Giáo án lịch sử lớp 5 HK2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỊCH SỬ: CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954). I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết tầm quan trọng của chiến dòch Điện Biên Phủ, sơ lược diễn biến của chiến dòch Điện Biên Phủ, ý nghóa của chiến dòch Điện Biên Phủ. 2. Kó năng: - Nêu sơ lược diễn biến và ý nghóa chiến dòch Điện Biên Phủ. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu nước, tự hào tinh thần chiến đấu của nhân dân ta. II. Chuẩn bò: + GV: Bản đồ hành chính VN. Lược đồ phóng to. Tư liệu về chiến dòch Điện Biên Phủ, phiếu học tập. + HS: Chuẩn bò bài. Tư liệu về chiến dòch. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 18’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Hậu phương những năm sau chiến dòch Biên giới. - Hãy nêu sự kiện xảy ra sau năm 1950? - Nêu thành tích tiêu biểu của 7 anh hùng được tuyên dương trong đại hội anh hùng và chiến só thi đua toàn quốc lần thứ I? - Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: - Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5- 1954). 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Tạo biểu tượng của chiến dòch Điện Biên Phủ. Mục tiêu: Học sinh nắm sơ lược diễn biến, ý nghóa của chiến dòch Điện Biên Phủ. Phương pháp: Thảo luận, giảng giải. - Giáo viên nêu tình thế của Pháp từ sau thất bại ở chiến dòch Biên giới đến năm 1953. Vì vậy thực dân Pháp đã tập trung 1 lượng lớn với nhiều vũ khí hiện đại để xây dựng tập đoàn cứ điểm kiên cố nhất ở chiến trường Đông Dương tại Điện Biên Phủ - Hát - Học sinh nêu. Hoạt động lớp, nhóm. nhằm thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, giành lại thế chủ động chiến trường và có thể kết thúc chiến tranh. (Giáo viên chỉ trên bản đồ đòa điểm Điện Biên Phủ) - Nội dung thảo luận: - Điện Biên Phủ thuộc tình nào? Ở đâu? Có đòa hình như thế nào? - Tại sao Pháp gọi đây là “Pháo đài khổng lồ không thể công phá”. - Mục đích của thực dân Pháp khi xây dựng pháo đài Điện Biên Phủ? → Giáo viên nhận xét → chuyển ý. - Trước tình hình như thế, ta quyết đònh mở chiến dòch Điện Biên Phủ. - Thảo luận nhóm bàn. - Chiến dòch Điện Biên Phủ bắt đầu và kết thúc khi nào? - Nêu diễn biến sơ lược về chiến dòch Điện Biên Phủ? → Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu theo các ý sau: + Đợt tấn công thứ nhất của bộ đội ta. + Đợt tấn công thứ hai của bộ đội ta. + Đợt tấn công thứ ba của bộ đội ta. + Kết quả sau 56 ngày đêm đánh đòch. → Giáo viên nhận xét + chốt (chỉ trên lượt đồ). - Giáo viên nêu câu hỏi: + Chiến thắng Điện Biên Phủ có thể ví với những chiến thắng nào trong lòch sử chống ngoại xâm của dân tộc? + Chiến thắng có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đấu tranh của, nhân dân các dân tộc đang bò áp bức lúc bấy giờ? → Rút ra ý nghóa lòch sử. - Học sinh đọc SGK và thảo luận nhóm đôi. - Thuộc tỉnh Lai Châu, đó là 1 thung lũng được bao quanh bởi rừng núi. - Pháp tập trung xây dựng tại đây 1 tập đoàn cứ điểm với đầy đủ trang bò vũ khí hiện đại. - Thu hút lực lượng quân sự của ta tới đây để tiêu diệt, đồng thời coi đây là các chốt để án ngữ ở Bắc Đông Dương. - Học sinh thảo luận theo nhóm bàn. → 1 vài nhóm nêu (có chỉ lược đồ). → Các nhóm nhận xét + bổ sung. Hoạt động cá nhân. - Học sinh nêu. - Học sinh nêu. 7’ 5’ - Chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp đònh Giơ-ne-vơ đã chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (7-5- 1954), đã kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp, phá tan cách đô hộ của thực dân Pháp, hòa bình được lập lại, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, CMVN bước sang giai đoạn mới.  Hoạt động 2: Làm bài tập. Mục tiêu: Rèn kỹ năng nắm sự kiện lòch sử. Phương pháp: Thực hành , thảo luận. - Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập theo nhóm. N1: Chỉ ra những chứng cứ để khẳng đònh rằng “tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ” là “pháo đài” kiên cố nhất của Pháp tại chiến trường Đông Dương vào năm 1953 – 1954. N2: Tóm tắt những mốc thời gian quan trọng trong chiến dòch Điện Biên Phủ. N3: Nêu những sự kiện tiêu biểu, những nhân vật tiêu biểu trong chiến dòch Điện Biên Phủ. N4: Nguyên nhân thắng lợi của chiến dòch Điện Biên Phủ. → Giáo viên nhận xét.  Hoạt động 3: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức. Phương pháp: Vấn đáp, động não. - Nêu ý nghóa lòch sử của chiến dòch Điện Biên Phủ? Nêu 1 số câu thơ về chiến thắng Điện Biên. → Giáo viên nhận xét + tuyên dương. 5. Tổng kết - dặn dò: - Học bài. - Chuẩn bò: “Ôn tập: 9 năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.” - Nhận xét tiết học - Học sinh lập lại (3 lần). Hoạt động nhóm (4 nhóm). - Các nhóm thảo luận → đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. → Các nhóm khác nhận xét lẫn nhau. Hoạt động lớp. - Thi đua theo 2 dãy. 1’ LỊCH SỬ: ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Học sinh nhớ lại những sự kiện tiêu biểu từ 1945 – 1954, lập được bản tổng kết đơn giản, thống kê các tư liệu. 2. Kó năng: - Nêu được các sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn 1945 – 1954, rèn kỹ năng tổng kết theo niên đại các sự kiện lòch sử tiêu biểu trong giai đoạn lòch sử này. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, yêu quý và giữ gìn quê hương. II. Chuẩn bò: + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, phiếu học tập. + HS: Chuẩn bò bài. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 25’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954). - Nêu diễn biến của chiến dòch Điện Biên Phủ? - Ý nghóa lòch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ? → Nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: Ôn tập. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Ôn tập. Mục tiêu: Củng cố kiến thức có liên quan trong giai đoạn 1945 – 1954. Phương pháp: Luyện tập, hỏi đáp. - Phát phiếu học tập có nội dung sau: - Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh nhớ lại các sự kiện lòch sử trong giai đoạn 1945 – 1954. → Điền vào bảng trên. - Hát Hoạt động lớp, cá nhân. - Học sinh trả lời và điền vào bảng trên. Năm Quân sự Chính trò Kinh tế Văn hoá – XH 5’ + 19/ 12 năm 1946, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã quyết đònh điều gì? - Gọi học sinh đọc câu hỏi 2, 3 SGK? - Giáo viên nhận xét.  Hoạt động 2: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức. Phương pháp: Động não. - Trò chơi “Ai đúng – Ai sai?”. - Giáo viên đọc nội dung câu hỏi. - Giáo viên nhận xét + Tuyên dương đội thắng. 5. Tổng kết - dặn dò: - Dự kiến: - Học sinh đọc → Học sinh trả lời. - Mỗi dãy 4 em. - 2 đội đưa bảng Đ – S. Năm Quân sự Chính trò Kinh tế Văn hoá-XH 1946 12/9/1946 Toàn quốc kháng chiến “Không một tấc đất bỏ hoang” Cả nướctăng gia sản xuất Phong trào bình dân học vụ phát triển mạnh 1947 Chiến dòch VB thu đông 1947 1950 Chiến dòch BG thu đông 1950 Mở rộng giao lưu quốc tế Đẩy mạnh sản xuất Xây dựng cuộc sống mới 1951 Đại hội Đảng Lần thứ 2 (2/1951) 1952 Đại hội anh hùng và chiến só thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1/5/1952) 1954 Chiến dòch ĐBP. - Nhân dân ta đã chống lại “Giặc đói” và “Giặc dốt” như thế nào? + Năm 1947, có sự kiện lòch sử nào xảy ra? + Ta quyết đònh mở chiến dòch Biên Giới vào thời điểm nào? + Ta mở chiến dòch Biên Giới nhằm mục đích gì? + Sau chiến thắng Biên Giới, chính quyền ta đã làm gì? + Chiến dòch Điện Biên Phủ xảy ra vào thởi điểm nào? → Giáo viên nhận xét + chốt ý. 1’ - Học bài. - Chuẩn bò: “Nước bò chia cắt”. - Nhận xét tiết học LỊCH SỬ: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Học sinh biết: Đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp đònh Giơ-ne-vơ, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. - Mỹ_Diệm ra sức tàn sát đồng bào miền Nam, gây ra cảnh đầu rơi máu chảy và nỗi đau chia cắt. - Không còn con đường nào khác, nhân dân ta phải cầm súng đứng lên chống Mỹ_Diệm 2. Kó năng: - Học sinh hiểu được tình hình nước nhà sau khi Mỹ phá vỡ Hiệp đònh Giơ-ne-vơ 3. Thái độ: - Yêu nước, tự hào dân tộc. II. Chuẩn bò: + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, tranh ảnh tư liệu. + HS: Chuẩn bò bài, tranh ảnh tư liệu. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 15’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Ôn tập. - Kể 5 sự kiện lòch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945 – 1954? - Sau cách mạng tháng 8/ 1945, cách mạng nước ta như thế nào? → Nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: Nước nhà bò chia cắt. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Tình hình nước ta sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Mục tiêu: Học sinh nắm tình hình đất nước. Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận. - Hãy nêu các điều khoản chính của Hiệp đònh Giơ-ne-vơ? - - Hát Hoạt động nhóm đôi. - Học sinh thảo luận nhóm đôi. → Nội dung chính của Hiệp đònh: Chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam và Đông Dương. Quy đònh vó tuyến 17 (Sông Bến hải) làm giới tuyến quân sự tạm thời. Quân ta sẽ tập kết ra Bắc. Quân Pháp rút khỏi miền Bắc, chuyển vào Nam. 10’ 5’ - Giáo viên nhận xét và chốt ý: sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, thực hiện Hiệp đònh Giơ-ne-vơ, đất nước ta bò chia cắt với vó tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời.  Hoạt động 2: Nguyện vọng chính của nhân dân không được thực hiện. Mục tiêu: Biết nguyên nhân nguyện vong của nhân dân lại không được thực hiện? Phương pháp: Hỏi đáp. - Nêu nguyện vọng chính đáng của nhân dân? - Nguyện vọng đó có được thực hiện không? Vì sao? - Âm mưu phá hoại Hiệp đònh Giơ- ne-vơ củ Mỹ_Diệm như thế nào? - Giáo viên nhận xét + chốt: Mỹ_Diệm ra sức phá hoại Hiệp đònh bằng hành động dã man làm cho máu của đồng bào miền Nam ngày ngày vẫn chãy. Trước tình hình đó, con đường duy nhất của nhân dân ta là đứng lên cầm súng đánh giặc. - Nếu không cầm súng đánh giặc thì nhân dân và đất nước sẽ ra sao? - Cầm súng đứng lên chống giặc thì điều gì sẽ xảy ra? - Sự lựa chọn của nhân dân ta thể hiện điều gì? → Giáo viên nhận xét + chốt.  Hoạt động 3: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức. Phương pháp: Động não, hỏi đáp. - Hãy nêu những dẫn chứng tội ác của Mỹ_Ngụy đối với đồng bào miền Nam. Trong 2 năm, quân Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Đến tháng 7/ 1956, tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Hoạt động cá nhân, lớp. - Sau 2 năm, đất nước sẽ thống nhất, gia đình sẽ sum họp. - Không thực hiện được. Vì đế quốc Mỹ ra sức phá hoại Hiệp đònh Giơ- ne-vơ. - Mỹ dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, lập ra chính phủ thân Mỹ, tiêu diệt lực lượng cách mạng. - Học sinh trả lời. - Học sinh nêu. - Học sinh nêu. Hoạt động lớp. - Học sinh nêu. 1’ - Tại sao gợi sông Bên Hải, cầu Hiền Lương là giới tuyến của nỗi đau chia cắt? - Thi đua nêu câu ca dao, bài hát về sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. 5. Tổng kết - dặn dò: - Học bài. - Chuẩn bò: “Bến Tre Đồng Khởi”. - Nhận xét tiết học - Học sinh nêu. - 2 dãy thi đua. LỊCH SỬ: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Mó – Diện đã ra sức tàn sát đồng bào miền Nam. Không còn con đường nào khác, đồng bào miền Nam đã đồng loạt đứng lên khởi nghóa. - Tiêu biểu cho phong trào đồng khời của miền Nam là cuộc đồng khởi của nhân dân Bến Tre. 2. Kó năng: - Rèn kó năng thuật lại phong trào Đồng Khởi. 3. Thái độ: - Yêu nước, tự hào dân tộc. II. Chuẩn bò: + GV: Ảnh SGK, bản đồ hành chính Nam Bộ. + HS: Xem nội dung bài. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 17’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Nước nhà bò chia cắt. - Vì sao đất nước ta bò chia cắt? - Âm mưu phá hoạt hiệp đònh Giơ- ne-vơ của Mó – Diệm như thế nào? - Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: Bến Tre Đồng Khởi. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Tạo biểu tượng về phong trào đồng khởi Bến Tre. Phương pháp: Thảo luận, giảng giải - Giáo viên cho học sinh đọc SGK, đoạn “Từ đầu … đồng chí miền Nam.” - Giáo viên tổ chức học sinh trao đổi theo nhóm đôi về nguyên nhân bùng nổ phong trào Đồng Khởi. - Hát - Học sinh trả lời. Hoạt động nhóm đôi. - Học sinh đọc. - Học sinh trao đổi theo nhóm. → 1 số nhóm phát biểu. 8’ 5’ 1’ - Giáo viên nhận xét và xác đònh vò trí Bến Tre trên bản đồ. → nêu rõ: Bến Tre là điển hình của phong trào Đồng Khởi. - Tổ chức hoạt động nhóm bàn tường thuật lại cuộc khởi nghóa ở Bến Tre. → Giáo viên nhận xét.  Hoạt động 2: Ý nghóa của phong trào Đồng Khởi. Mục tiêu: Học sinh nắm ý nghóa của phong trào Đồng khởi. Phương pháp: Hỏi đáp. - Hãy nêu ý nghóa của phong trào Đồng Khởi? → Giáo viên nhận xét + chốt. - Phong trào đồng khởi đã mở ra thời kì mới: nhân dân miền Nam cầm vũ khí chiến đấu chống quân thù. → Rút ra ghi nhớ.  Hoạt động 3: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức. Phương pháp: Động não, hỏi đáp. - Vì sao nhân dân ta đứng lên đồng khởi? - Ý nghóa lòch sử của phong trào Đồng Khởi? 5. Tổng kết - dặn dò: - Học bài. - Chuẩn bò: “Nhà máy cơ khí Hà Nội – con chim đầu đàn của ngành cơ khí Việt Nam”. - Nhận xét tiết học - Học sinh thảo luận nhóm bàn. → Bắt thăm thuật lại phong trào ở Bến Tre. Hoạt động lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh đọc lại (3 em). - Học sinh đọc ghi nhớ SGK. Hoạt động lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh nêu. LỊCH SỬ: NHÀ MÁY CƠ KHÍ HÀ NỘI CON CHIM ĐẦU ĐÀN CỦA NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Học sinh biết sự ra đời và vai trò của nhà máy cơ khí Hà Nội như là sự kiệntiêu biểu của thời kì xây dựng CNXH ở miền Bắc. 2. Kó năng: - Nêu các sự kiện. 3. Thái độ: - Yêu quê hương, có ý thức học tập tốt hơn. II. Chuẩn bò: + GV: Một số ảnh tư liệu về nhà máy cơ khí Hà Nội. Phiếu học tập. + HS: SGK, ảnh tư liệu. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 15’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Bến Tre Đồng Khởi. - Phong trào “Đồng Khởi” đã diễn ra ở Bến Tre như thế nào? - Ý nghóa lòch sử của phong trào? → GV nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: - Nhà máy cơ khí Hà Nội – Con chim đầu đàn của ngành cơ khí VN. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhà máy cơ khí HN. Mục tiêu: Học sinh nắm được sự ra đời và tác dụng đơn vò sự nghiệp xây dựng Trung Quốc. Phương pháp: Hỏi đáp. - Giáo viên cho học sinh đọc đoạn “Sau chiến thắng lúc bấy giờ”. - Hãy nêu bối cảnh nước ta sau hoà bình lập lại? - Muốn xây dựng miền Bắc, muốn thắng lợi trong đấu tranh thông nhất nước nhà thì ta phải làm gì? - Nhà máy cơ khí HN ra đời sẽ tác động ra sao đến sự nghiệp cách mạng của nước ta? - Giáo viên nhận xét. * Chia theo nhóm bàn. - Nêu thời gian khởi công, đòa điểm xây dựng và thời gian khánh thành nhà máy cơ khí HN. - Giáo viên nhận xét. - Hãy nêu thành tích tiêu biểu của - Hát - Hoạt cá nhân. - 2 học sinh nêu. Hoạt động lớp, cá nhân. - 1 học sinh đọc. - Học sinh nêu. - Học sinh nêu. - Học sinh nêu. - Học sinh họp nhóm bàn thảo luận nội dung câu hỏi. → 1 số nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung. - Ngày khởi công tháng 12 năm 1955. - Tả lại khung cảnh lễ khánh thành nhà máy. [...]... phát biểu 5 5 1’ đâu? Như thế nào? - Giáo viên nhận xét + chốt - Giáo viên nêu câu hỏi - Nhà máy cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào? + Xuân Mậu Thân 1968 xảy ra sự kiện gì? + Năm 19 75, xảy ra sự kiện lòch sử gì quan trọng? → Giáo viên nhận xét  Hoạt động 2: Ý nghóa lòch sử của cuộc kháng chiến chống Mó cứu nước Mục tiêu: Học sinh nêu ý nghóa lòch sử Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận - Giáo viên... gì? → Giáo viên nhận xét bài cũ 1’ 3 Giới thiệu bài mới: Ôn tập: Lòch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay 30’ 4 Phát triển các hoạt động: 12’  Hoạt động 1: Nêu các sự kiện Hoạt động lớp tiêu biểu nhất Phương pháp: Đàm thoại - Hãy nêu các thời kì lòch sử đã học? - Học sinh nêu 4 thời kì: + Từ 1 858 đến 1930 + Từ 1930 đến 19 45 + Từ 19 45 đến 1 954  Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung + Từ 1 954 đến 19 75 10’... nêu thắc → Giáo viên kết luận  Hoạt động 3: Phân tích ý nghóa mắc, nhận xét (nếu có) Hoạt động nhóm đôi lòch sử Phương pháp: Đàm thoại, động não, thảo luân - Hãy phân tích ý nghóa của 2 sự kiện trọng đại cách mạng tháng 8 - Thảo luận nhóm đôi trình bày ý nghóa lòch sử của 2 sự kiện 19 45 và đại thắng mùa xuân 19 75 - Cách mạng tháng 8 19 45 và đại → Giáo viên nhận xét + chốt thắng mùa xuân 19 75 - 1 số... dương nhóm diễn hay nhất  Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghóa lòch sử của chiến thắng ngày 30/ 4/ 19 75 Mục tiêu: Học sinh nắm ý nghóa lòch sử Phương pháp: Hỏi đáp - Giáo viên nêu câu hỏi: - Chiến thắng ngày 30/ 4/ 19 75 có tầm quan trọng như thế nào? → Giáo viên nhận xét + chốt - Là 1 trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lòch sử dân tộc - Đánh tan chính quyền Mó – Ng, giải phóng hoàn toàn miền Nam,... lại và hệ thống hoá các thời kỳ lòch sử và nội dung cốt lõi của thời kỳ đó kể từ năm 1 858 đến nay 2 Kó năng: - Phân tích ý nghóa lòch sử của cách mạng tháng 8 năm 19 45 và đại thắng mùa xuân 19 75 3 Thái độ: - yêu thích, tự học lòch sử nước nhà II Chuẩn bò: + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, phiếu học tập + HS: Nội dung ôn tập III Các hoạt động: TG 1’ 4’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -... nêu câu hỏi: - Nêu ý nghóa lòch sử của cuộc kháng chiến chống mó cứu nước? → Giáo viên nhận xét + chốt - Là 1 trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lòch sử dân tộc - Đánh tan chính quyền Mó – Ng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh - Từ đây, Nam – Bắc được thống nhất  Hoạt động 3: Củng cố - Nêu các sự kiện lòch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mó, cứu nước? -... nhắc lại (3 em) Hoạt động lớp - Học sinh nêu 1’ - Học bài - Chuẩn bò: “Ôn tập” - Nhận xét tiết học ÔN TẬP: XÂY DỰNG VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Học sinh nhớ lại những mốc thới gian, những sự kiện lòch sử tiêu biểu nhất từ 1 954 → 19 75 và nêu được ý nghóa của các sự kiện lòch sử đó 2 Kó năng: - Nêu lại các sự kiện lòch sử 3 Thái độ: - Tự hào lòch sử dân tộc II Chuẩn bò:... CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1 Khởi động: - Hát 4’ 2 Bài cũ: Tiến vào dinh độc lập - Tại sao Tổng thống Dương Văn - 2 học sinh trả lời Minh phải đầu hàng không điểu kiện? - Ý nghóa lòch sử ngày 30/ 4/ 19 75? → Nhận xét bài cũ 3 Giới thiệu bài mới: 1’ Ôn tập 4 Phát triển các hoạt động: 30’  Hoạt động 1: Ôn tập các sự kiện 20’ lòch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1 954 Hoạt động nhóm, lớp – 19 75. .. Hoạt động nhóm, lớp - Học sinh thảo luận nhóm 4 + Gạch bằng bút chì dưới các ý chính - 1 vài nhóm phát biểu → nhóm khác bổ sung (nếu có) Hoạt động lớp - Học sinh đọc SGK và trả lời → Hiệp đònh Pa-ri đã đánh dấu 1 giai đoạn mới của CMVN Đế quốc Mó buộc phải thừa nhận sự thất bại trong chiến tranh VN - Đánh dấu 1 thắng lợi lòch sử mang tính chiến lược: Chúng ta đã “Đánh cho Mó cút”, “Đánh cho Ng nhào”,... Củng cố 2’ - Giáo viên nêu: - Từ sau 19 75, cả nước ta cùng bước - Học sinh lắng nghe vào công cuộc xây dựng CNXH - Từ 1986 đến nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành công cuộc đổi mới thu được nhiều thành tựu quan trọng, đưa nước nhà tiến vào giai đoạn CNH – HĐH đất nước 5 Tổng kết - dặn dò: - Học bài 1’ - Chuẩn bò: “Ôn tập thi HKII” - Nhận xét tiết học LỊCH SỬ: ÔN TẬP LỊCH SỬ: ÔN TẬP . ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 15 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Ôn tập. - Kể 5 sự kiện lòch sử tiêu biểu trong giai đoạn 19 45 – 1 954 ? - Sau cách mạng tháng 8/ 19 45, cách. giai đoạn 19 45 – 1 954 . Phương pháp: Luyện tập, hỏi đáp. - Phát phiếu học tập có nội dung sau: - Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh nhớ lại các sự kiện lòch sử trong giai đoạn 19 45 – 1 954 . → Điền. nhau. Hoạt động lớp. - Thi đua theo 2 dãy. 1’ LỊCH SỬ: ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Học sinh nhớ lại những sự kiện tiêu biểu từ 19 45 – 1 954 , lập

Ngày đăng: 23/11/2014, 14:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954).

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ

  • ĐỘC LẬP DÂN TỘC.

  • TG

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT.

   • TG

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

    • BẾN TRE ĐỒNG KHỞI.

    • TG

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

     • NHÀ MÁY CƠ KHÍ HÀ NỘI

     • CON CHIM ĐẦU ĐÀN CỦA NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM.

     • TG

     • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

      • ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN.

      • TG

      • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

       • SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA.

       • TG

       • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”.

        • TG

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

         • LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI.

         • TG

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan