Giáo án lịch sử lớp 5

69 350 0
Giáo án lịch sử lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B lÞch sư “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH I-MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh biết : - Trương Đònh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Kì . - Với lòng yêu nước , Trương Đònh đã không tuân theo lệnh vua , kiên quyết ở lại cùng nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược . II-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Hình trong SGK phóng to . - Bản đồ hành chính Việt Nam . - Phiếu học tập : III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A- Mở bài: Kiểm tra bài cũ : Bài mới : *Hoạt động 1 : ( làm việc cả lớp ) Giới thiệu bài : Giáo viên giới thiệu bài và kết hợp dùng bản đồ để chỉ đòa danh Đà Nẵng . -Sáng 1/9/1858 , thực dân Pháp chính thúc nổ súng tấn công Đà Nẵng , mở đầu cuộc xâm lược nước ta . Tại đây quân Pháp đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của quân dân ta nên chúng không thực hiện được kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh . -Năm sau , Pháp phải chuyển hướng đánh vào Gia Đònh , nhân dân Nam Kì khắp nơi đứng lên chống Pháp xâm lược , đáng chú ý nhất là phong trào kháng chiến của nhân dân dưới sự chỉ huy của Trương Đònh . B – Phát triển bài: Nhiệm vụ học tập của học sinh : +Khi nhận được lệnh của triều đình , Trương Đònh có điều gì phải băn khoăn suy nghó ? +Trước những băn khoăn đó , nghóa quân và dân chúng đã làm gì ? + Trương Đònh đã làm gì để đáp lại tấm lòng tin yêu của nhân dân ? -Chuẩn bò tập vở , dụng cụ học tập . -Băn khoăn , suy nghó của Trương Đònh khi nhận đươc lệnh vua ban xuống : giữa lệnh vua và lòng dân , Trương Đònh không biết hành động như thế nào cho phải lẽ . -Nghóa quân và nhân dân suy tôn Trương Đònh làm “Bình Tây đại nguyên soái” - Cảm kích trước tấm lòng của nghóa quân và dân chúng , Trương Đònh đã không tuân lệnh vua , ở lại cùng nhân dân chống giặc Pháp . *Hoạt động 2 ( làm việc theo nhóm ) Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Gợi ý trả lời những câu hỏi đã nêu ở phần nhiệm vụ học tập của học sinh . +Nhấn mạnh : -Năm 1862 giữa lúc phong trào kháng chiến của nhân dân ta của nhân dân ta đang dâng cao , thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn lúng túng thì triều đình nhà Nguyễn vội vã kí hiệp ước , trong đó có điều khoản : nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì ( Gia Đònh , Đònh Tường , Biên Hoà ) cho thực dân Pháp . Triều đình nhà Nguyễn cũng dùng niều biện pháp nhắm chấm dứt phong trào chống Pháp ở 3 tỉnh miền Đông . Để tách Trương Đònh ra khỏi phong trào đấu tranh của nhân dân , triều đình đã thăng chức cho ông làm Lãnh binh An Giang ( 1 trong 3 tỉnh miền Tây Nam Kì là Vónh Long , An Giang , Hà Tiên ) và yêu cầu phải đi nhận chức ngay . -Dưới chế độ phong kiến , không tuân lệnh vua là phạm tội lớn như tội khi quân , phản nghòch sẽ bò trừng trò . *Hoạt động 3 ( làm việc cả lớp ) -Đại diện học sinh trình bày kết quả làm việc của mình . *Hoạt động 4 ( làm việc cả lớp ) -Em có suy nghó như thế nào trước việc Trương Đònh không tuân lệnh triều đình quyết tâm cùng nhân dân ở lại chống Pháp ? -Em có biết đường phố , trường học nào mang tên Trương Đònh ? -Em có biết gì về Trương Đònh ? -Thảo luận chung . C – Phần kết thúc -Hỏi đáp lại các câu hỏi ở SGK . -Chuẩn bò bài sau . lÞch sư ngun trêng té mong mn canh t©n ®Êt níc I-MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh biết : - Những đề nghò chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ . Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B - Nhân dân đánh giá về lòng yêu nước của người đề xướng canh tân đất nước . II-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Hình trong SGK . III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC A- Mở bài: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Kiểm tra bài cũ : Bài mới : B – Phát triển bài: *Hoạt động 1 ( làm việc cả lớp ) Giáo viên giới thiệu bài mới nhằm nêu được : +Bối cảnh nước ta nửa sau thế kỷ XIX +Một số người có tinh thần yêu nước , muốn làm cho đất nước giàu mạnh để tránh họa xâm lăng ( trong đó có Nguyễn Trường Tộ ) Nhiệm vụ học tập của học sinh : +Những đề nghò canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì ? +Những đề nghò đó có được triều đình thực hiện không ? +Nêu cảm nghó của em về Nguyễn Trường Tộ ? -Trả lời các câu hỏi SGK bài học trước . *Hoạt động 2 ( làm việc theo nhóm ) Gợi ý : -Ý 1 : +Mở rộng quan hệ ngoại giao , buôn bán với nhiều nước . +Thuê chuyên gia nươc ngoài giúp ta phát triển kinh tế . +Xây dựng quân đội hùng mạnh . +Mở trường dạy cách sử dụng máy móc , đóng tàu , đúc súng . . . -Ý 2 : +Triều đình bàn luận không thống nhất , vua Tự Đức cho rằng không cần nghe theo Nguyễn Trường Tộ . +Có điều đó là vì vua quan nhà Nguyễn bảo thủ . -Ý 3 : + Nguyễn Trường Tộ có lòng yêu nước , muốn canh tân để đất nước phát triển . -Thảo luận trả lời các câu hỏi trên . Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B +Khâm phục tinh thần yêu nước của Nguyễn Trường Tộ . *Hoạt động 3 ( làm việc cả lớp ) -Lí do triều đình không muốn canh tân đất nước ? -Các nhóm trình bày kết quả thảo luận . -Vua quan nhà Nguyễn lạc hậu , không hiểu được những đổi thay của các nước trên thế giới . Ngay cả những sự việc như đèn treo ngược , không có dầu vẫn sáng ( đèn điện ) ; xe đạp hai bánh chuyển động rất nhanh mà không bò đổ . . . vua quan nhà Nguyễn vẫn không tin điều đó là sự thật .Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ không muốn có sự thay đổi . Vua Tự Đức cho rằng không cần nghe theo Nguyễn Trường Tộ , những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi . *Hoạt động 4 ( làm việc cả lớp ) -Tại sao Nguyễn Trường Tộ lại được người đời kính trọng ? -Trước họa xâm lăng , bên cạnh hững người Việt Nam yêu nước cầm vũ khí lên chống Pháp như : Trương Đònh , Nguyễn Công Trực , Nguyễn Hữu Huân . . . còn có những người đề nghò canh tân đất nước , mong muốn dân giàu , nước mạnh như Nguyễn Trường Tộ . C – Phần kết thúc -Hỏi đáp lại các câu hỏi ở SGK . -Chuẩn bò bài sau . lÞch sư cc ph¶n c«ng ë kinh thµnh h I-MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh biết : - Cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại tổ chức , đã mở đầu cho phong trào Cần Vương ( 1885-1896) - Trân trọng , tự hào về truyền thống yêu nước , bất khuất của dân tộc . II-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Lược đồ kinh thành Huế năm 1885 . - Bản đồ hành chính Việt Nam . Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B - Hình trong SGK . - Phiếu học tập của học sinh . III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC A- Mở bài: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A-Kiểm tra bài cũ : B-Bài mới : *Hoạt động 1 ( làm việc cả lớp ) Giới thiệu bài : Giáo viên trình bày một số nét chính về tình hình nước ta sau khi triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt ( 1884 ) công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn đất nước ta . Tuy triều đình đầu hàng nhưng nhân dân ta không chòu khuất phục . Lúc này , các quan lại trí thức nhà Nguyễn đã phân hoá thành hai phái : phái chủ chiến và phái chủ hòa . B – Phát triển bài: Nhiệm vụ học tập của học sinh : +Phân biệt điểm khác nhau giữa phái chủ chiến và phái chủ hoà trong triều đình Nguyễn . +Tôn Thất Thuyết đã làm gì để chuẩn bò chống Pháp ? +Tường thuật lại cuộc phản công kinh thành Huế +Ý nghóa cuộc phản công kinh thành Huế . *Hoạt động2 ( làm việc theo nhóm ) Gợi ý trả lời : 1)+Phái chủ hoà chủ trương hòa với Pháp . +Phái chủ chiến chủ trương chống Pháp . 2)+ Tôn Thất Thuyết bí mật lập căn cứ kháng chiến . 3)+Tường thuật lại diễn biến theo các ý : thời gian hành động của Pháp , tinh thần quyết tâm chống Pháp của phái chủ chiến ; điều thể hiện lòng yêu nước của một bộ phận quan lại trong triều đình Nguyễn , khích lệ nhân dân đấu tranh chống Pháp . -Trả lời các câu hỏi SGK bài học trước . -Thảo luận các nhiệm vụ học tập . -SGK/8 *Hoạt động3 ( làm việc cả lớp ) Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Nhấn mạnh : Tôn Thất Thuyết quyết đònh đưa vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng lên vùng rừng núi Quảng Trò ( trong xã hội phong kiến , việc đưa vua và đoàn tùy tùng ra khỏi kinh thành là một sự kiện hết sức quan trọng ) +Tại căn cứ kháng chiến , Tôn Thất Thuyết lấy danh nghóa vua Hàm Nghi thảo chiếu “ Cần Vương” kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên giúp vua đánh Pháp . +Một số cuộc khởi nghóa tiêu biểu : giới thiệu hình ảnh một số nhân vật lòch sử ( kết hợp sử dụng bản đồ ) -Các nhóm trình bày kết quả thảo luận . *Hoạt động 4 ( làm việc cả lớp ) -Em biết gì thêm về phong trào Cần Vương ? C – Phần kết thúc -Hỏi đáp lại các câu hỏi ở SGK . -Chuẩn bò bài sau . lÞch sư x· héi viƯt nam ci thÕ kû xix ®Çu thÕ kû xx I-MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh biết : - Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX , nền kinh tế , xã hội nước ta có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc đòa của Pháp . - Bước đầu nhận biết về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội ( kinh tế thay đổi đồng thời xã hội cũng thay đổi theo ) II-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Hình trong SGK phóng to . - Bản đồ Hành chính Việt Nam ( để giới thiệu các vùng kinh tế ) - Tranh ảnh , tư liệu phản ánh về sự phát triển kinh tế , xã hội ở Việt Nam thời bấy giờ ( nếu có ) Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC A- Mở bài: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A-Kiểm tra bài cũ : B-Bài mới : *Hoạt động 1 ( làm việc cả lớp ) Giới thiệu bài theo hướng: Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh vũ tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp đã làm gì? Việc làm đó có tác động như thế nào đến tình hình kinh tế, xã hội nước ta ? Nhiệm vụ học tập của học sinh : +Những biểu hiện về sự thay đổi trong nền kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX . +Những biểu hiện về sự thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX . +Đời sống của công nhân , nôngdân thời kì này . -Trả lời các câu hỏi SGK bài học trước *Hoạt động 2 ( làm việc theo nhóm ) Gợi ý : +Trước khi bò thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành nào là chủ yếu? Những ngành kinh tế nào mới ra đời? Ai sẽ được hưởng các nguồn lợi do sự phát triển kinh tế ? +Trước đây xã hội Việt Nam có những giai cấp nào ? Đến đầu thế kỉ XX, xuất hiện thêm những giai cấp nào, tầng lớp mới nào? Đời sống của công nhân và nông dân Việt Nam ra sao ? -Thảo luận các nhiệm vụ học tập . -SGK/10,11 *Hoạt động 3 ( làm việc cả lớp ) -Giáo viên sửa chữa và giúp học sinh hoàn thiện phần trình bày. -Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận . *Hoạt động 4 ( làm việc cả lớp ) Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Giáo viên tổng hợp các ý kiến của học sinh, nhấn mạnh những biến đổi về kinh tế, xã hội ở nước ta đầu thế kỉ XX . C – Phần kết thúc -Hỏi đáp lại các câu hỏi ở SGK . -Chuẩn bò bài sau . lÞch sư phan béi ch©u vµ phong trµo ®«ng du I-MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh biết : - Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỉ XX . - Phong trào Đông Du là một phong trào yêu nước nhằm mục đích chống thực dân Pháp . II-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Ảnh trong SGK phóng to . - Bản đồ thế giới để xác đònh vò trí Nhật bản . - Tư liệu về Phan Bội Châu và phong trào Đông Du ( nếu có ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC A- Mở bài: Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiÓu häc Hîp Thanh B Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu häc Hîp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B A-Kiểm tra bài cũ : B-Bài mới : *Hoạt động 1 ( làm việc cả lớp ) Giới thiệu bài : Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta nhân dân ta từ Nam chí Bắc đã đứng lên kháng chiến chống Pháp , nhưng tất cả các phong trào đấu tranh đều bò thất bại . -Đến thế kỉ XX xuất hiện hai nhà yêu nước tiêu biểu là Phan Bội Châu là Phan Châu Trinh . Hai ông đã đi theo xu hướng cứu nước mới . B – Phát triển bài: Giáo viên giao nhiệm vụ học tập cho học sinh : + Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông du nhằm mục đích gì ? +Kể lại những nét chính về phong trào Đông du . +Ý nghóa của phong trào Đông du . *Hoạt động 2 ( làm việc theo nhóm ) -Trả lời các câu hỏi SGK bài học trước . -Thảo luận các ý nêu trên *Hoạt động 3 ( làm việc cả lớp ) *Hoạt động 4 ( làm việc cả lớp ) -Phong trào Đông du kết thúc như thế nào? -Tại sao chính phủ Nhật bản thỏa thuận vơi Pháp chống lại phong trào Đông du , trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ? -Lo ngại trước sự phát triển của phong trào Đông du , thực dân Pháp đã cấu kết với Nhật chống lại phong trào . Năm 1908 , chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu ra khỏi Nhật Bản . *Hoạt động 5 ( làm việc cả lớp ) Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B [...]... lỵc vµ ®« hé ( 1 858 – 19 45 ) I-MỤC TIÊU : - Học xong bài này , học sinh nhớ lại những mốc thời gian , sự kiện lòch sử tiêu biểu nhất từ năm 1 858 -19 45 và ý nghóa của những sự kiện lòch sử đó II-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Bản đồ Hành chính Việt Nam - Bảng thống kê các niên đại và sự kiện đã học ( từ bài 1 đến bài 10 ) III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1-Phương pháp chủ yếu của bài này là đàm thoại Giáo viên gợi... : Em biết gì về cuộc nước khởi nghóa giành chính quyền năm + Báo cáo kết quả thảo luận 19 45 ở quê hương em ? Giáo viên sử dụng tư liệu lòch sử đòa phương để liên hệ về thời gian , không khí khởi nghóa cướp chính quyền ở đòa phương *Hoạt động 3 ( làm việc cả lớp ) Học sinh thảo luận +Khí thế của cách mạng tháng Tám -Lòng yêu nước , tinh thần cách mạng thể hiện điều gì ? +Cuộc vùng lên của nhân dân... tiêu biểu của Cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghóa giành chính quyền ở Hà Nội - Ngày 19-08 trở thành ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám nước ta - Ý nghóa lòch sử của cách mạng tháng Tám ( sơ giản ) - Liên hệ với các cuộc khởi nghóa giành chính quyền ở đòa phương - Phiếu học tập của học sinh II-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Ảnh tư liệu về Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội và tư liệu lòch sử về ngày khởi nghóa giành... lại có tinh thần quyết tâmnhư vậy ? Giáo viên sửa chữa và giúp học sinh -Báo cáo kết quả thảo luận hoàn thiện phần trình bày *Hoạt động 4 ( làm việc cả lớp ) Sử dụng một số hình ảnh tư liệu và trích dẫn tư liệu tham khảo để học sinh nhận xét về tinh thần cảm tử của quân và dân Hà Nôò Lưu ý : sử dụng ảnh tư liệu trong SGK -Sưu tầm tư liệu về những ngày toàn quốc kháng chiến ở quê em -Hỏi đáp lại các... tháng tấn công lên Việt Bắc , quân đòch rơi vào tình thế như thế nào ? +Sau 75 ngày đêm đánh đòch , ta đã thu được kết quả ra sao ? -Pháp huy động lực lượng lớn , chia thành ba mũi tấn công lên Việt Bắc -Thực dân Pháp bò sa lầy ở Việt Bắc buộc phải rút lui -Đánh bại cuộc tấn công lớn của thực dân Pháp , bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến +Chiến thắng này có tác động gì đến cuộc kháng... mới : *Hoạt động 1 ( làm việc cả lớp ) Giới thiệu bài : Có thể sử dụng đoạn băng ghi âm lời kêu gọi của Chủ tòch Hồ Chí Minh để dẫn dắt học sinh vào bài học ( hoặc sử dụng tranh ảnh , tư liệu về cuộc chiến đầu của cảm tử quân ở Thủ đô Hà Nội ) B – Phát triển bài: Nhiệm vụ học tập của học sinh : +Tại sao phải tiến hành kháng chiến toàn quốc? +Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tòch Hồ Chí Minh... 60 ngày đêm , ta đánh hơn 200 trận giam chân đòch để bảo vệ cho đồng bào và Chính phủ rời về căn cứ kháng chiến -Hàng vạn người dân các huyện lân -Noi gương quân và dân Thủ đô , đồng cận cũng tham gia kháng chiến , lập bào cả nước đã thể hiện tinh thần vành đai bao vây thành phố , giam kháng chiến ra sao ? chân đòch trong thời gian dài -Suy nghó của em về những ngày đầu toàn quc kháng chiến ? Vì sao... Ngày 19-8-19 45 : khởi nghóa giành chính quyền ở Hà Nội - Ngày 2-9-19 45 : Chủ tòch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Bïi Sinh Huy - Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B 3-Tập trung vào 2 sự kiện : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cách mạng tháng Tám -Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh thảo luận về ý nghóa lòch sử của hai sự... 12-9-1946 , nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc - Tính thần chống Pháp của nhân dân Hà Nội và một số đòa phương trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến II-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Ảnh tư liệu về những ngày đầu toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội , Húê , Đà Nẵng - Băng ghi âm lời Chủ tòch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Tư liệu về những ngày đầu kháng chiến bùng nổ tại đòa phương -... Việt Bắc , cô lập cuộc kháng chiến của nhân dân ta với quốc tế Vì vậy , ta quyết đònh mở chiến dòch Biên giới B – Phát triển bài: +Vì sao ta quyết đònh mở chiến dòch Biên giới thu – đông 1 950 ? +Vì sao quân ta tấn công Đông Khê để mở màn chiến dòch ? +Chiến thắng Biên giới thu – đông 1 950 có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến của ta *Hoạt động 2 ( làm việc cả lớp) Tìm hiểu vì sao đòch . : Bài mới : *Hoạt động 1 : ( làm việc cả lớp ) Giới thiệu bài : Giáo viên giới thiệu bài và kết hợp dùng bản đồ để chỉ đòa danh Đà Nẵng . -Sáng 1/9/1 858 , thực dân Pháp chính thúc nổ súng tấn. được kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh . -Năm sau , Pháp phải chuyển hướng đánh vào Gia Đònh , nhân dân Nam Kì khắp nơi đứng lên chống Pháp xâm lược , đáng chú ý nhất là phong trào kháng chiến của. giai cấp nào, tầng lớp mới nào? Đời sống của công nhân và nông dân Việt Nam ra sao ? -Thảo luận các nhiệm vụ học tập . -SGK/10,11 *Hoạt động 3 ( làm việc cả lớp ) -Giáo viên sửa chữa và giúp học

Ngày đăng: 14/08/2015, 09:18

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan