Giáo án lịch sử lớp 5 Mới ( CKT ).

70 730 1
Giáo án lịch sử lớp 5 Mới ( CKT ).

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

§¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam Ngµy so¹n : 17/8/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 3 ( 18/ 8 / 2009 ) líp 5B tiÕt 2 BS Thø 3 ( 18 / 8 / 2009 ) líp 5A tiÕt 3 BS Bài 1: “B×nh t©y ®¹i nguyªn so¸i” tr¬ng ®Þnh. I. Mục tiêu: Sau bài học HS nêu được. -Trương Đònh là một trong những tấm gương tiêu biêu trong phong trào đấu tranh chống thực dân pháp xâm lược của nhân dân Nam Kì. -Ông là người có lòng yêu nước sâu sắc, dám chống lại lệnh vui đê kiên quyết cùng nhân dân chống quân pháp xâm lược. -Ông được nhân dân khâm phục, tin yêu và suy tôn là " Bình Tây đại nguyên soái". -Sơ đồ kẻ sẵn theo mục củng cố. II: Đồ dùng – Ph¬ng ph¸p : §å dïng : -Hình vẽ trong SGK, phóng to nếu có điều kiện. -Bản đồ học tập cho HS. -Phiếu học tập. -Sơ đồ kẻ sẵn theo mục củng cố. Ph¬ng ph¸p : §µm tho¹i , trùc quan , hái ®¸p , th¶o ln . III . Ho¹t ®éng d¹y – häc : ND – TL Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1.Bµi míi:30’ a. GTB : 3’ HĐ1; Tình hình đất nước ta sau khi thực dân pháp mở cuộc xâm lược. -GV giới thiệu bài cho HS. -GV yêu cầu HS làm việc với SGK và trả lời cho các câu hỏi sau. +Nhân dân Nam Kì đã làm gì khi thực dân Pháp xâm lược nước ta? +Triều đình nhà Nguyễn có thái độ thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp? -GV gọi HS trả lời các câu hỏi trước lớp. -GV giảng thêm cho HS hiĨu. -Nghe. -HS đọc SGK, suy nghó và tìm câu trả lời. -Dũng cảm đứng lên chống thực dân pháp xâm lược. Nhiều cuộc khởi nghóa đã nổ ra…. +Nhượng bộ không kiên quyết chiến đấu bảo vệ đất nước. -2 HS lần lượt trả lời, cả lớp theo dõi và bổ sung. Page 1 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam HĐ2; Trương Đònh kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược. HĐ3: Lòng biết ơn của nhân dân ta với Bình Tây Đại Nguyên Soái. -GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu. -Đọc sách thảo luận để trả lời câu hỏi. . Năm 1862, vua ra lệnh cho Trương Đònh làm gì? Theo em, lệnh của nhà vua đúng hay sai? Vì sao? . Nhận được lệnh vua, Trương Đònh có thái độ và suy nghó như thế nào? ……… -GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận từng câu hỏi trước lớp. +Cử 1 HS làm chủ toạ của cuộc toạ đàm. +HD HS dựa vào các câu hỏi đã nêu để điều khiên toạ đàm. +GV theo dõi HS làm việc và là cố vấn, trọng tài khi cần thiết. -Nhận xét kết quả thảo luận. -GV kết luận ngắn về nội dung hoạt động: Năm 1862 triều đình nhà Nguyễn kí hoà ước… -GV lần lượt nêu câu hỏi. +Nêu cảm nghó của em về Bình Tây đại nguyên soái Trương Đònh? +Hãy kể thêm một vài mẩu chuyện mà em biết về ông? …… Kl: Trương Đònh là một trong -HS chia thành các nhóm nhỏ, cùng đọc sách, thao luận để hoàn thành phiếu. -Ban lệnh xuống buộc Trương Đònh phải giải tán nghóa quân và đi nhận chức Lãnh Binh ở An Giang. -Lệnh của nhà vua là không hợp lí…. -Băn khoăn suy nghó: làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không phải chòu tội phản nghòch… -Báo cáo kết quả thảo luận và HD của GV. -Lớp cử một HS khá, mạnh dạn. -HS cả lớp phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của bạn chủ toạ. -HS suy nghó, tìm câu trả lời và giơ tay xin phát biểu ý kiến. -Ông là người yêu nước, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh ban thân mình cho dân tộc, cho đất nước. -HS kể chuyện mình sưu tầm được. Page 2 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam 3 Củng cố dặn dò: 5’ những tấm gương tiêu biểu trong phòng trào đấu tranh chống thực dân pháp…. -GV yêu cầu HS cả lớp suy nghó và hoàn thành nhanh sơ đồ. -GV tổng kết, giờ học và tuyên dương các HS tích cực hoạt động tham gia xây dựng bài. -Dặn dò HS về nhà học thuộc bài và làm các bài tập tự đánh giá kết quả và sưu tầm câu chuyện kể về Nguyễn Trường Tộ. -HS kẻ sơ đồ vào vở và hoàn thành sơ đồ. -HS l¾ng nghe -L¾ng nghe Ngµy so¹n : 26/8/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 5 (27 / 8 / 2009 ) líp 5B tiÕt 2 BS Thø 5 ( 27 / 8 / 2009 ) líp 5A tiÕt 3 BS Bµi 2 : Ngun trêng té mong mn canh t©n ®Êt níc . I . Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: -Những đề nghò chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. -Suy nghó và đánh giá của nhân dân ta về những đề nghò về canh tân và lòng yêu nước của ông. II : Đồ dùng – Ph¬ng ph¸p : §å dïng : -Chân dung Nguyễn Trường Tộ. -HS tìm hiĨu về Nguyễn Trường Tộ. Ph¬ng ph¸p : §µm tho¹i , trùc quan , hái ®¸p , th¶o ln . III. Ho¹t ®éng d¹y – häc : ND – TL Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1 Kiểm tra bài cũ : 5’ 2.Bµi míi : 25’ a. GTB : 3’ HĐ1:Tìm hiểu -GV gọi một số HS lên bảng kiĨm tra bài. -Nhận xét cho điểm HS. -GV giới thiệu bài cho HS. -GV tổ chức cho HS hoạt -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. -Nghe. -HS chia thành các nhóm nhỏ, Page 3 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam về Nguyễn Trường Tộ. HĐ2: Tình hình đất nước ta trước sự xâm lược của thực dân pháp. động theo nhóm để chia sẻ cá thông tin đã tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ theo hướng dẫn. . Từng bạn trong nhóm đưa ra cá thông tin mà mình sưu tầm được. . Cả nhóm chọn lọc thông tin và thư kí ghi vào phiếu theo trình tự. -Năm sinh mất của Nguyễn Trường Tộ. -Quê quán của ông…… -GV cho HS các nhóm báo cáo kết quả làm việc. -GV nhận xét kết quả làm việc của HS và ghi một số nét chính về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ. -GV nêu tiếp vấn đề; Vì sao lúc đó Nguyễn Trường Tộ lại nghó đến việc phải thự hiện canh tân đất nước. -GV yêu cầu HS tiếp tục hoạt động theo nhóm, cùng trao đổi để trả lời các câu hỏi. -Tại sao Pháp có thể dễ dµng xâm lược nước ta? Điều đó cho thấy tình hình đất nước ta lúc đó như thế nào? -GV cho HS báo cáo kết quả trước lớp. H: theo em, tình hình đất nước như trên đã đặt ra yêu mỗi nhóm có 6-8 HS hoạt đông theo HD. -Kết quả thảo luận, tìm hiĨu tốt là: Nguyễn trường Tộ sinh năm 1830 mất năm 1971. -Quê quán: Làng Bùi Chu- Hưng Nguyên-Nghệ An. ……… -Đại diện nhóm dán phiếu của nhóm mình lên bảng và trình bày các nhóm khác theo dõi bổ sung. -HS hoạt động trong nhóm cùng trao đổi và trả lời câu hỏi. Có thể nêu: Vì: Triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ thực dân pháp. -Kinh tế đất nước nghèo nàn, lạc hậu. -Đất nước không đủ sức để tự lập… -Đại diện 1 nhóm HS phát biểu ý kiến trước lớp, HS các nhóm khác bổ sung. -Cần đổi mới để đủ sức tự lập, tự cường. Page 4 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam HĐ3: những đề nghò canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ cầu gì để khỏi bò lạc hậu? KL: Vào nửa thế kỉ XIX, khi thực dân pháp xâm lược nước ta…. -GV yêu cầu HS tự làm việc với SGK và trả lời câu hỏi. +Nguyễn Trường Tộ đưa ra những đề nghò gì để canh tân đất nước? +Nhà vua và triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nào với những đề nghò của Nguyễn Trường Tộ? Vì sao? -GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp; GV nêu từng câu hỏi cho HS trả lời. -Việc vua quan nhà Nguyễn phản đối đề nghò canh tân của Nguyễn Trường Té cho thấy họ là người như thế nào? -GV yêu cầu HS lấy những ví dụ chứng minh sự lạc hậu của vua quan nhà Nguyễn. KL: Với mong muốn canh tân đất nước, phụng sự quốc gia, Nguyễn Trường Tộ đã gửi đến nhà vua nhiều bản điều trần đề nghò…. -HS đọc SGK và tìm câu trả lời cho các câu hỏi. -Mở rộng quan hệ ngoại giao. -Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát triển kinh tế. -Xây dựng quân đội… -Mở trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng tàu, đúc súng…. -Không thực hiện theo đề nghò của ông. Vua Tự Đức b¶o thủ cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi. -2 HS lần lượt nêu ý kiến của mình trước lớp. -Họ là người bảo thủ. -Là người lạc hậu, không hiểu gì về thế giới bên ngoài. -VD: Vua nhà Nguyễn không tin rằng đèn treo ngược, không có dầu mà vẫn sáng. - Chó ý l¾ng nghe Page 5 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam 3 Củng cố dặn dò : 5’ -GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời. +Nhân dân ta đánh giá như thế nào về con người và những đề nghò canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ? +Hãy phát biểu cảm nghó của em về Nguyễn Trường Tộ. -GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài và sưu tầm thêm các tài liệu về Chiếu Cần Vương. -HS tiếp nối nhau trả lời trước lớp. -Nhân dân tỏ thái độ kính trọng ông, coi ông là người có hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu nước mạnh. -Em rất kính trọng Nguyễn Trường Tộ, thông cảm với hoàn cảnh của ông… - Chó ý l¾ng nghe . Ngµy so¹n : 02/9/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 5 (3 / 9 / 2009 ) líp 5B tiÕt2 BS Thø 5 ( 3 / 9 / 2009 ) líp 5A tiÕt BS Bµi 3 : Cc ph¶n c«ng ë kinh thµnh h I . Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: -Thuật lại được cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết chỉ huy vào đêm mồng 5-7-1885. -Nêu được cuộc phản công ở kinh thành Huế đã mở đầu cho phong trào Cần Vương (1885-1896). -Biết trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta. II. Đồ dùng – Ph¬ng ph¸p : §å dïng : -Lược đồ kinh thành Huế năm 1885, có các vò trí kinh thành Huế, đồn Mang Cá, toà Khâm sứ nếu có. -Bản đồ hành chính VN. -Hình minh hoạ tronng SGK. -Phiếu học tập. Ph¬ng ph¸p : §µm tho¹i , trùc quan , hái ®¸p , th¶o ln . III .Ho¹t ®éng d¹y – häc : Page 6 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam ND – TL Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1 Kiểm tra bài cũ :5’ 2.Bµi míi:25’ 1 Giới thiệu bài mới.1’ HĐ1:Người đại diện phía chủ chiến. 6’ HĐ2: Nguyên nhân diễn biến và ý nghóa của cuộc phản cônng ở kinh thành Huế 8’ -GV gọi một số HS lên bảng kiĨm tra bài. -Nhận xét cho điểm HS. -GV giới thiệu bài cho HS. -GV nêu vấn đề: 1884, triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân pháp trên toàn đất nước ta. Sau hiệp ước này, tình hình nước ta có những nét chính nào? Em hãy đọc SGK và trả lời câu hỏi. +Quan lại triều đình nhà Nguyễn có thái độ đối với thực dân Pháp như thế nào? +Nhân dân ta phản ứng thế nào trước sự việc triều đình kí hiệp ước với thực dân pháp? -GV nêu từng câu hỏi trên và gọi HS trả lời trước lớp. -GV nhận xét câu trả lời của HS sau đó nêu KL. -GV chia HS thành cacù nhóm, yêu cầu thảo luận để trả lời các câu hỏi. +Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công ở kinh thành Huế? -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. -Nghe. -Nghe và nêu để xác đònh vấn đề, sau đó tự đọc SGK và tìm câu trả lời cho các câu hỏi. -Quan lại nhà Nguyễn chia thành 2 phái. Chủ hoà và chủ chiến. -Chủ hoà chủ trương thuyết phục thực dân pháp. -Chủ chiến. Đại diện là Tôn Thất Thuyết, cùng nhân dân tiếp tục chiến đấu… -Không chòu khuất phục thực dân pháp. -2 HS lần lượt trả lời, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến. -Chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4-6 HS, cùng thảo luận và ghi các câu trả lời vào phiếu. -Tôn Thất Thuyết đã tích cực chuẩn bò để chống giặc pháp. Giặc pháp lập mưu bắt ông nhưng không thành. Trước sự uy hiếp của kẻ thù ông quyết Page 7 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam HĐ3: Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương. 10’ +Hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra khi nào? Ai là người lãnh đạo? Tinh thần phản công của quân ta như thế nào? Vì sao cuộc phản công thất bại? -GV tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp. -GV nhận xét về kết quả thảo luận của HS. -GV yêu cầu HS trả lời: +Sau khi cuộc phản công ở kinh thành Huết thất bại. Tôn Thất Thuyết đã làm gì? Việc làm đó có ý nghóa như thế nào với phong trào chống Pháp của nhân dân ta? -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, chia sẻ với các bạn trong nhóm những thông tin, hình ảnh mình sưu tầm được về Hàm Nghi và chiếu Cần Vương. -GV gọi HS trình bày kết quả thảo luận và yêu cầu HS các nhóm khác theo dõi, bổ sung ý kiến khi cần thiết. -GV có thể giới thiêu thêm về vua Hàm Nghi. -GV nêu câu hỏi. -Em hãy nêu tên các cuộc khởi nghóa tiêu biểu hưởng ứng chiếu Cần Vương. -GV tóm tắt nôi dung hoạt động đònh nổ súng trước để giành thế chủ công. +Đêm mông 5-7 -1885, cuộc phản công bắt đầu bằng tiếng nổ rầm trời cảu súng " thần công" quân ta do Tôn Thất Thuyết chỉ huy đã tấn cônng và đồn Mạng Cá và toà Khâm sứ pháp…… -3 nhóm HS cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận. -Đã đưa vua Hàm Nghi và đoàn tuỳ tùng lên vùng rừng núi Quảng Trò để tiếp tục kháng chiến. Tại đây ông đã lấy danh nghóa vua Hàm Nghi ra chiếu Cần vương kể gọi nhân dân cả nước giúp vua. -HS làm việc trong nhóm theo yêu cầu của GV. -3 HS lần lượt trình bày kết quả chia sẻ kiến thức trước lớp. -Phạm Bành, Đình Công Tráng (Ba đình- Thanh hoá) -Phan đình Phùng (Hương khê- hà tónh) Page 8 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam 3 Củng cố dặn dò :5’ 3. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương các HS, nhóm HS tích cực tham gia xây dựng bài, nhắc nhở các HS còn chưa cố gắng. -Dặn HS về nhà học thuộc bài và chuẩn bò bài sau. ……… -L¾ng nghe Ngµy so¹n : 8/9/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 4 ( 9 / 9 / 2009 ) líp 5B tiÕt2 BS Thø 4 ( 9 / 9 / 2009 ) líp 5A tiÕt 3 BS Bµi 4 : x· héi viƯt nam ci thÕ kû xix - ®Çu thÕ kû xx I. Mục tiêu: Sau bài học nêu được. -Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, xã hội nước ta có nhiều biến đổi do hệ quả của chính sách khai thác thuộc đòa của thực dân pháp. -Bước đầu nhận biết mối quan hệ giữa kinh tế xã hội. II Đồ dùng – Ph¬ng ph¸p : §å dïng : -Các hình minh hoạ trong SGK phóng to, nếu có điều kiện. -Phiếu học tập cho HS. -Tranh ảnh, tư liệu về kinh tế xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. Ph¬ng ph¸p : §µm tho¹i , trùc quan , hái ®¸p , th¶o ln . III . Ho¹t ®éng d¹y – häc : ND – TL Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1 Kiểm tra bài cũ : 5’ 2.Bµi míi:25’ a. Giới thiệu bài mới. 1’ HĐ1:Những thay đổi của nền kinh tế -GV gọi một số HS lên bảng kiĨm tra bài. -Nhận xét cho điểm HS. -GV giới thiệu bài cho HS. -GV yêu cầu HS làm việc theo cặp cùng đọc sách, quan sát các hình minh hoạ để trả lời -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. -Nghe. -HS làm việc theo cặp để cùng nhau bàn bạc giải quết vấn đề. Page 9 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam Việt Nam cuối thể kỉ 19 đầu thề kỉ 20. 10’ HĐ2: Những thay đổi trong xã hôi VN cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. 14’ các câu hỏi sau: +Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành nào là chủ yếu? +Sau khi thực dân pháp đặt ách thống trò ở VN chúng đã thi hành những biện pháp nào để khai thác, bóc lột vơ vét tài nguyên của nước ta? … +Ai là người được hưởng những nguồn lợi do phát triển kinh tế? -GV gọi HS phát biểu ý kiến trước lớp. KL: Từ cuối thế kỉ 19 thực dân pháp tăng cường khai mỏ…. -GV tiếp tục yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời các câu hỏi sau đây. +Trước khi thực dân Pháp vào xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào? ……… +Nêu những nét chính về đời sống của công nhân và nông dân Việt Nam cuối thế kỉ 19 đầu thề kỉ XX. -GV cho HS phát biểu ý kiến trước lớp. -GV nhận xét kết quả làm việ của HS và hỏi thêm. -KL: Những nét chính về sự biến đổi trong xã hội nước ta… -GV yêu cầu HS lập bảng so sánh tình hình kinh tế, xã hội -Trước khi pháp xâm lược kinh tế Việt Nam dựa vào nông nghiệp là chủ yếu… -Chúng khai thác khoáng sản của đất nước ta như khai thác than, thiếc, bạcc, vàng…… -Người pháp là những người được hưởng nguồn lợi của sự phát triển kinh tế. -3 HS lần lượt phát biêu ý kiến, sau mỗi lần có HS phát biểu, các bạn khác lại cùng nhận xét. -HS làm việc theo cặp cùng trao đổi và trả lời câu hỏi. -Có 2 giai cấp là đòa chủ phong kiến và nông dân. +Nông dân Việt Nam bò mất ruông đất, đói nghèo phải vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền và nhận đồng lương rẻ mạt… -3 HS lần lượt trình bày ý kiến của mình theo các câu hỏi trên. -HS làm việc cá nhân, tự hoàn thành bảng so sánh. Page 10 [...]... Bài 11: ¤n tËp : H¬n t¸m m¬i n¨m chèng thùc d©n Ph¸p x©m lỵc vµ ®« hé ( 1 858 – 19 45 ) I Mục tiêu: Giúp HS: -Lập bảng thống kê các sự kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ý nghóa lòch sử của các sự kiện đò II Đồ dùng – Ph¬ng ph¸p : §å dïng : -Bảng kẻ sẵn bảng thống kê các sự kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến 19 45 -Giấy khổ to kẻ sẵn các ô chữ của trò chơi: Ô chữ kì diệu -Cờ, hoăc... quốc kháng chiến -KL: hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, cả dân tộc VN đã đứng lên kháng chiến … -GV yêu cầu HS nêu cảm nghó của em về những ngày đầu toàn -Một số HS nêu ý kiến trước lớp quốc kháng chiến -GV tổng kết giờ hoc, dặn HS về nhà học thuộc bài và chuẩn - Chó ý , l¾ng nghe bò b sau Ngµy so¹n : 16/11/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 3 ( 17/ 11 / 2009 ) líp 5A tiÕt 4 BS Thø 5 ( 19 / 11 / 2009 ) líp 5B tiÕt... về nhà học thuộc bài, làm các bài tập tự đánh giá kết quả học nếu có và chuẩn bò bài ôn tập, hoàn thành bảng thống kê các sự kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1 858 -19 45 theo mẫu Ngµy so¹n : 26/10/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 3 ( 27 / 10 / 2009 ) líp 5B tiÕt 2 BC Page 28 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam Thø 3 ( 27 / 10 / 2009 ) líp 5 A tiÕt 3 BC Bài 11: ¤n tËp : H¬n t¸m m¬i... 2009 Ngµy gi¶ng : Thø 3 ( 12 / 10 / 2009 ) líp 5B tiÕt 2 BS Thø 3 ( 12 / 10 / 2009 ) líp 5A tiÕt 3 BS Bài 9: C¸ch m¹ng mïa thu I Mục tiêu: Sau bài học HS nêu được -Mïa thu năm 19 45, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ, cc cách m¹ng này được gọi là Cách mạng tháng tám -Tiêu biểu cho Cách m¹ng tháng tám là cuộc khởi nghóa giành chính quyền ở Hà Nội vào ngày 19-8-19 45 Ngày 19-8 trở thành... 1/9/1 858 xảy ra sự kiện lòch sử gì? -Sự kiện lòch sử này có nội dung cơ bản, ( nghóa) là gì? Page 29 Ho¹t ®éng cđa HS -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV -Nghe -HS cả lớp làm việc dưới sự điều khiển của bạn lớp trưởng +HS điều khiển nêu câu hỏi +HS cả lớp trả lời, bổ sung ý kiến +HS điều khiển kết luận đúng, sai, nếu đúng thì mở bảng thống kê cho các bạn đọc lại, nếu sai yêu cầu các bạn khác sửa... nêu ý kiến trước lớp trước lớp cả lớp cùng theo dõi và bổ sung ý kiến -GVKL: bản tuyên ngôn độc Page 27 §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TH H¬ng S¬n – Gi¸o viªn so¹n gi¶ng : Ph¹m Hnh Nam HĐ4: Ý nghóa của sự kiện lòch sử ngày 2-919 45 lập mà Bác Hồ đọc ngày 2-919 45 đã khẳng đònh độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc VN… -GV hướng dẫn HS thảo luận tìm hiểu ý nghóa lòch sử dủa sự kiện 2-9-19 45 thông qua câu hỏi... Ho¹t ®éng d¹y – häc : ND – TL 1 Kiểm tra bài cũ : 5 2.Bài mới: 25 * GTB: 1’ HĐ1:Thống kê các sự kiện lòch sử tiêu biểu từ 1 858 đến 19 45 14’ Ho¹t ®éng cđa GV -GV gọi một số HS lên bảng kiĨm tra bài -Nhận xét cho điểm HS -Dẫn dắt và ghi tên bài -GV treo bảng thống kê đã hoàn chỉnh nhưng che kín các nội dung -GV chọn 1 HS giỏi điều khiển các bạn trong lớp đàm thoại để cùng xây dựng bảng thống kê, sau... lợi, đi đầu và cổ vũ cho tháng 8 năm 19 45 ở nước ta? nhân dân cả nước tiến lên tổng khởi nghóa giành chính quyền - L¾ng nghe -GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà học thuôc bài và tìm hiểu về ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước VN dân chủ cộng hoà 2-9-19 45 Ngµy so¹n : 19/10/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 3 ( 20 / 10 / 2009 ) líp 5B tiÕt2 BC Thø 3 ( 20 / 10 / 2009 ) líp 5A tiÕt 3BC Page 24 §¬n... cố dặn dò 5 Việt Nam trước khi thực dân pháp xâm lược nước ta và sau khi thực dânn pháp xâm lược nước ta -GV nhận xét phần lập bảng của HS Sau đó tổng kết tiết - L¾ng nghe học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài và chuẩn bò bài sau: Sưu tầm tranh ảnh tư liệu về nhân vật lòch sử Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du Ngµy so¹n : 14/9/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 3 ( 15 / 9 / 2009 ) líp 5B tiÕt 2 BS Thø 3 ( 15 / 9 /... quyền ở quê hương ta năm 19 45? -GV kể về cuộc khởi nghóa giành chính quyền ở đòa phương năm 19 45, dựa theo lòch sử đòa phương -GV yêu cầu HS làm việc theo cặp để tìm hiểu nguyên Page 23 -HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4 HS, lần lượt từng HS thuật lại trước nhóm cuộc khởi nghóa 198-19 45 ở Hà Nội, các HS cùng nhóm theo dõi, bổ sung ý kiến cho nhau -1 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung . vật lòch sử Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du. - L¾ng nghe Ngµy so¹n : 14/9/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 3 ( 15 / 9 / 2009 ) líp 5B tiÕt 2 BS Thø 3 ( 15 / 9 / 2009 ) líp 5A tiÕt 3 BS Bài 5: Phan. - Chó ý l¾ng nghe . Ngµy so¹n : 02/9/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 5 (3 / 9 / 2009 ) líp 5B tiÕt2 BS Thø 5 ( 3 / 9 / 2009 ) líp 5A tiÕt BS Bµi 3 : Cc ph¶n c«ng ë kinh thµnh h I . Mục tiêu: Sau. Đông du. -Môt số HS nêu ý kiến trước lớp. -L¾ng nghe Ngµy so¹n : 21/9/2009 Ngµy gi¶ng : Thø 3 ( 22 / 9 / 2009 ) líp 5B tiÕt 2 BS Thø 3 ( 22 / 9 / 2009 ) líp 5A tiÕt3 BS Bài 6: qut trÝ ra ®i t×m

Ngày đăng: 12/07/2014, 00:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan