giáo an lịch sử lớp 5

21 741 0
giáo an lịch sử lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử KIỂM TRA BÀI CŨ HS1: Đọc bài học và trả lời câu hỏi: - Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? HS2: Đọc bài học và trả lời câu hỏi: - Nêu ý nghóa của thắng lợi Việt Bắc thu – đông 1947? Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 CAO BẰNG ĐÔNG KHÊ Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 Thảo luận nhóm đôi Câu 1: Nếu để Pháp khoá chặt biên giới Việt – Trung, sẽ ảnh hưởng gì đến căn cứ đòa Việt Bắc và kháng chiến của ta? Câu 2: Nhiệm vụ của kháng chiến lúc này là gì? Đáp án: Câu 1: Căn cứ đòa Việt Bắc bò cô lập. - Không khai thông được đường liên lạc quốc tế. Câu 2: Phátan âm mưu khoá chặt biên giới của đòch, khai thông biên giới, mở rộng quan hệ giữa ta và quốc tế. Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 1. Chủ trương của ta: - Gi¶i phãng mét phÇn biªn giíi. - Cđng cè vµ më réng C¨n cø ®Þa ViƯt B¾c. - Khai th«ng ®%êng liªn l¹c qc tÕ. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4, khố biên giới Việt – Trung. 2/ Thiết lập một “hành lang Đơng – Tây” (Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La) để cơ lập căn cứ Việt Bắc. 3/ Chuẩn bị tấn cơng lên căn cứ Việt Bắc lần thứ hai để tiêu diệt cơ quan đầu não Việt Minh và nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 2. Diễn biến, kết quả của chiến dòch Biên giới thu – đông 1950: Thảo luận nhóm 5,6 - Trận đánh mở màn cho chiến dòch Biên giới thu – đông là trận nào? Hãy thuật lại trận đánh đó. - Sau khi mất Đông Khê, đòch làm gì? Quân ta làm gì trước hành động đó của đòch? - Nêu kết quả của chiến dòch Biên giới thu – đông 1950? §«ng Khª S¸ng 18 -9-1950 Lỵc ®å chiÕn dÞch Biªn giíi thu-®«ng1950 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 1. Chủ trương của ta: - Gi¶i phãng mét phÇn biªn giíi. - Cđng cè vµ më réng C¨n cø ®Þa ViƯt B¾c. - Khai th«ng ®%êng liªn l¹c qc tÕ. 2. DiƠn biÕn: - Ngµy 16 - 09 - 1950 qu©n ta tÊn c«ng cơm cø ®iĨm §«ng Khª. - S¸ng 18-9-1950, qu©n ta chiÕm cơm cø ®iĨm §«ng Khª. - Sau 29 ngµy ®ªm, chiÕn dÞch Biªn giíi kÕt thóc th¾ng lỵi. 3. Ý nghóa cũa chiến thắng Biên giới thu – đông 1950. Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 3. Ý nghóa cũa chiến thắng Biên giới thu – đông 1950. Thảo luận theo cặp. - Nêu điểm khác biệt chủ yếu của chiến dòch Biên giới thu đông 1950 với chiến dòch Việt Bắc thu đông 1947. Điều đó cho thấy sức mạnh của quân và dân ta như thế nào so với những ngày đầu kháng chiến? - Chiến thắng Biên giới thu – đông đem lại kết quả gì cho kháng chiến của ta? - Chiến thắng Biên giới thu –đông 1950 có tác động thế nào đến đòch? Mô tả những gì em thấy trong hình 3. Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 1. Chủ trương của ta: - Gi¶i phãng mét phÇn biªn giíi. - Cđng cè vµ më réng C¨n cø ®Þa ViƯt B¾c. - Khai th«ng ®%êng liªn l¹c qc tÕ. 2. DiƠn biÕn: - Ngµy 16 - 09 - 1950 qu©n ta tÊn c«ng cơm cø ®iĨm §«ng Khª. - S¸ng 18-9-1950, qu©n ta chiÕm cơm cø ®iĨm §«ng Khª. - Sau 29 ngµy ®ªm, chiÕn dÞch Biªn giíi kÕt thóc th¾ng lỵi. 3. Ý nghóa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950. Thắng lợi của chiến dòch Biên giới thu – đông 1950 tạo một chiển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, đưa kháng chiến vào gia đoạn mới, giai đoạn chúng ta nắm quyền chủ độngtiến công, phản công trên chiến trường Bắc Bộ [...]... tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 - Hãy kể những điều em biết về tấm gương chiến đấu dũng cảm của anh La Văn Cầu Em có suy nghó gì về anh La Văn Cầu và tinh thần chiến đấu của bộ độ ta? La Văn Cầu Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 Cø ®iĨm §«ng Khª... CAO BẰNG Đơng Khê BẮC KẠN LẠNG SƠN Đường số 4 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 -Nêu những suy nghó của em về hình ảnh Bác Hồ trong chiến dòch B¸c Hå quan s¸t trËn ®Þa L¸n ë cđa B¸c trong chiÕn dÞch Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 Chống gậy lên non xem trận địa Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây Qn ta khí mạnh nuốt... lự Chiến dòchnhtả mọibiêtrongichiế là ngườ Trong chiến tiê n i ra tham lượchiếnnđấu?phán o? ở đâu? nBiên giới diễ đồn đòch”? g lớ h ở tỉnh nà ra cá n tay CAOB ẰN G 2 ÁC L I Ệ T L AV ĂN CẦU 3 ĐƠNGKHÊ 4 5 ĐỒ NG S ỨC 1 . thúc chiến tranh. Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 2. Diễn biến, kết quả của chiến dòch Biên giới thu – đông 1 950 : Thảo luận nhóm 5, 6 - Trận đánh. Biên giới thu – đông 1 950 ? §«ng Khª S¸ng 18 -9-1 950 Lỵc ®å chiÕn dÞch Biªn giíi thu-®«ng1 950 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 Thứ hai ngày 30. 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 CAO BẰNG ĐÔNG KHÊ Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 Thảo luận nhóm đôi Câu 1:

Ngày đăng: 01/11/2014, 01:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan