Giáo án sinh học 10 cả năm

103 2.6K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:27

Phần mộtGIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNGTiết 1 : CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNGA. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này HS cần phải: 1. Kiến thức: : Nªu ®­îc c¸c cÊp tæ chøc cña thÕ giíi sèng tõ thÊp ®Õn cao theo nguyªn t¾c thø bËc. Trình bày được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. 2. Kĩ năng : Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học. RÌn kü n¨ng quan s¸t h×nh vÏ ®Ó ph¸t hiÖn kiÕn thøc. 3. Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn. Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB Ngy son: Phn mt GII THIU CHUNG V TH GII SNG Tit 1 : CC CP T CHC CA TH GII SNG A. MC TIấU: Sau khi hc xong bi ny HS cn phi: 1. Kin thc: : - Nêu đợc các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc. - Trỡnh by c c im chung ca cỏc cp t chc sng. 2. K nng : - Rốn luyn t duy h thng v rốn luyn phng phỏp t hc. - Rèn kỹ năng quan sát hình vẽ để phát hiện kiến thức. 3. Thỏi : Giỏo dc hc sinh ý thc hc tp b mụn. B. PHNG PHP - Phng phỏp quan sỏt tỡm tũi. - Phng phỏp hi ỏp tỡm tũi + hot ng nhúm. C. Phơng tiện H 1 sgk D. TIN TRèNH LấN LP 1. n nh t chc: Ngày giảng Tiết Lớp Kiểm diện 2. Kim tra bi c: Giỏo viờn gii thiu chng trỡnh sinh hc ton cp v lp 10. 3. Bi mi a. t vn : Th gii sng gm cỏc cp khỏc nhau. Vy cỏc cp ú l gỡ ? c im chung ca cỏc t chc sng ? b. Trin khai bi : Hot ng ca thy & trũ Ni dung Trng THPT S 5 Qung Trch Nguyn Khc Tho 1 Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB H1: Tỡm hiu cỏc cp t chc ca th gii sng GV. Y/c hc sinh quan sỏt H1 v c SGK, tho lun cỏc ni dung sau : - Em hóy nờu cỏc cp t chc ca th gii sng? - Cỏc cp t chc c bn ca th gii sng? Gii thớch cỏc khỏi nim : t bo, c th, qun th, qun xó v h sinh thỏi ? - Ti sao núi t bo l n v c bn cu to nờn mi c th sinh vt - Virỳt cú c coi l c th sng? HS. Quan sỏt H1, c SGK thu thp thụng tin, tho lun v thng nht ỏp ỏn. GV. Gi i din 1-3 nhúm tr li cõu hi v yờu cu cỏc nhúm cũn li nhn xột v b sung. HS. Thc hin theo yờu cu ca giỏo viờn. - Trong cỏc cp t chc c bn thỡ cp t chc no l c bn nht? Ti sao? - Ti sao phõn t, i phõn t, bo quan, mụ, c quan, h c quan l cỏc cp t chc trung gian ca th gii sng? GV. B sung v tng kt. I. Cỏc cp t chc ca th gii sng: - Th gii sng c chia thành các cấp độ tổ chức từ thấp đến cao theo nguyờn tc th bc : T bo C th Qun th Qun xó H sinh thỏi- Sinh quyn - T bo l n v c bn cu to nờn mi c th sinh vt H2: Tỡm hiu c im chung ca cỏc cp t chc sng GV. Yờu cu hc sinh c SGK v tr li cõu hi : - Nguyờn tc th bc l gỡ? HS : ( ) GV: Kt lun, b sung - Th no l c tớnh ni tri ? Vớ d ? HS : ( ) GV: Kt lun, b sung - c tớnh ni tri do õu m cú ? HS : ( ) GV: Kt lun, b sung - c tớnh ni tri c trng cho c th sng l gỡ? HS. c SGK thu thp thụng tin v tr li cõu hi ca giỏo viờn. GV. Chnh lớ, b sung v kt lun. II.c im chung ca cỏc cp t chc sng: 1) T chc theo nguyờn tc th bc: - Nguyên tắc thứ bậc: Cỏc t chc sng cp di lm nn tng xõy dng nờn t chc sng cp trờn. Bo quan t bo mụ c quanc th -Tớnh ni tri: + Ch cú t chc cp cao hn. + c hỡnh thnh do s tng tỏc ca cỏc b phn cu thnh m mi b phn cu thnh khụng th cú c. - c im ni tri c trng ca c th sng : chuyn hoỏ vt cht v nng lng, sinh sn, sinh trng v phỏt trin, cm ng, kh nng t Trng THPT S 5 Qung Trch Nguyn Khc Tho 2 Giáo án sinh học 10 - CB GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : - Tại sao cơ thể sống là một hệ thống mở ? HS : (… ) GV: Kết luận, bổ sung - Tại sao các cơ thể sống luôn phải tự điều chỉnh ? HS : (… ) GV: Kết luận, bổ sung - Tại sao ăn uống ko hợp lí sẽ dẫn đến phát sinh các bệnh ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi : - Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác ? HS : (… ) GV: Kết luận, bổ sung -Do đâu sinh vật thích nghi với môi trường? HS : (… ) GV: Kết luận, bổ sung -Vì sao cây xương rồng khi sông trên sa mạc có nhiều gai nhọn? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. điều chỉnh và khả năng thích nghi. 2) Hệ thống mở và tự điều chỉnh: - Hệ thống mở: Giữa cơ thể và môi trường sống luôn có tác động qua lại qua quá trình trao đổi chất và năng lượng. - Tự điều chỉnh: Các cơ thể sống luôn có khả năng tự điều chỉnh duy trì cân bằng động trong hệ thống (cân bằng nội môi) để giúp nó tồn tại, sinh trưởng, phát triển… 3) Thế giới sống liên tục tiến hoá: - Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin di truyền trên ADN từ thế hệ này sang thế hệ khác. -Thế giới sống có chung một nguồn gốc trải qua hàng triệu triệu năm tiến hoá tạo nên sự đa dạng và phong phú ngày nay của sinh giới -Sinh giới sinh vật không ngừng tiến hoá. 4.Củng cố: - Nêu các cấp độ tổ chức sống cơ bản ? - Đặc tính nổi trội của cơ thể sống ? 5. Dặn dò: - Kiến thức trọng tâm : + Các cấp tổ chức sống cơ bản. + Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. - Đọc trước bài 2 và trả lời các câu hỏi sau : + Khái niệm giới ? + Đặc điển của giới nguyên sinh ? + Sự khác nhau giữa giới thực vật và giới động vật ? Trường THPT Số 5 Quảng Trạch Nguyễn Khắc Thảo 3 Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB ***** Ngy son: Tit 2 : CC GII SINH VT A. MC TIấU: Sau khi hc xong bi ny HS cn phi: 1. Kin thc: - Hc sinh phi nờu c khỏi nim gii. - Trỡnh by c h thng phõn loi sinh gii ( h thng 5 gii). - Nờu c c im chớnh ca mi gii sinh vt(gii Khi sinh, gii Nguyờn sinh, gii Nm, gii Thc vt, gii ng vt). - Vẽ đợc sơ đồ phát sinh giới Động vật, giới Thực vật - Nêu đợc sự đa dạng của thế giới sinh vật. 2. K nng : - Rốn luyn k nng quan sỏt, thu nhn kin thc t s , hỡnh v, vẽ sơ đồ 3.Thỏi : Giỏo dc hc sinh lũng yờu thớch b mụn, có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học B. PHNG PHP - Phng phỏp quan sỏt tỡm tũi. - Phng phỏp hi ỏp tỡm tũi + hot ng nhúm. C. Phơng tiện: H 2 (SGK) D. TIN TRèNH LấN LP 1. n nh t chc: Ngày giảng Tiết Lớp Kiểm diện 2. Kim tra bi c: c im chung ca cỏc cp sng ? 3. Bi mi : a. t vn Sinh vt c phõn chia thnh cỏc gii khỏc nhau. Vy c im ca cỏc gii l gỡ ? b. Trin khai bi Hot ng 1: Tỡm hiu gii v h thng phõn loi 5 gii Hot ng ca thy & trũ Ni dung GV. Yờu cu hc sinh c SGK v tr li cỏc cõu hi : - Gii l gỡ ? - H thng phõn loi sinh vt ? HS. c SGK thu thp thụng tin v tr li cõu hi ca giỏo viờn. I. Gii v h thng phõn loi 5 gii: 1) Khỏi nim gii: - Gii sinh vt l n v phõn loi ln nht, bao gm Trng THPT S 5 Qung Trch Nguyn Khc Tho 4 Giáo án sinh học 10 - CB GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H 2 , đọc SGK và trả lời các câu hỏi : nêu các giới trong hệ thống phân loại 5 giới ? HS. Quan sát H 2 và Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. - Giới  ngành  lớp  bộ  họ  chi  loài. 2)Hệ thống phân loại 5 giới: -Giới Khởi sinh (Monera)→ Tế bào nhân sơ -Giới Nguyên sinh(Protista) -Giới Nấm(Fungi) Tế bào -Giới Thực vật(Plantae) nhân thực -Giới Động vật(Animalia) Hoạt Động 2: Tìm hiểu đặc điểm chính của mỗi giới Hoạt động của thầy & trò Nội dung GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi : Đặc điểm cấu tạo, môi trường sống, phương thức sống của giới Khởi sinh? HS. Quan sát H 2 và Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau : đặc điểm của các đại diện ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau : - Giới Nấm gồm những đại diện nào? - Đặc điểm cấu tạo chung, hình II. Đặc đặc điểm chính của mỗi giới: 1)Giới Khởi sinh:( Monera) - Gồm những loài vi khuẩn nhân sơ có kích thước nhỏ 1-5µm. - Môi trường sống : đất, nước, không khí, trên cơ thể sinh vật khác. - Phương thức sống đa dạng : hoại sinh, quang tự dưõng, hoá tự dưỡng. 2) Giới Nguyên sinh:(Protista) ( Tảo, Nấm nhày và Động vật nguyên sinh) -Tảo:S.vật nhân thực,đơn bào, đa bào.Hình thức sống quang tự dưỡng(cơ thể có diệp lục) -Nấm nhày:S.vật nhân thực, cơ thể tồn tại 2 pha đơn bào và hợp bào.Hình thức sống dị dưỡng, hoại sinh. - ĐVNS:S,vật nhân thực, đơn bào.Hình dạng đa dạng, sống dị dưỡng. 3) Giới Nấm:(Fungi) Trường THPT Số 5 Quảng Trạch Nguyễn Khắc Thảo 5 Giáo án sinh học 10 - CB thức sống của giới Nấm? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau : - Đặc điểm của giới thực vật ? Đại diện ? - Sự phát triển của thực vật ở trên cạn ? - Vai trò của giới thực vật ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau : - Giới Động vật gồm những đại diện nào? - Đặc điểm cấu tạo chung, hình thức sống của giới Động vật? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. -Gồm những sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào. Thành tế bào chứa kitin. - Sinh sản hữu tinh và vô tính(nhờ bào tử). - Hình thức sống dị dưỡng: Hoại sinh, ký sinh, cộng sinh. 4) Giới Thực vật:( Plantae) (Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín) -Sinh vật nhân thực, đa bào, thành tế bào cấu tạo bằng xenlulôzơ. -Hình thức sống:Sống cố định, có khả năng quang hợp(có diệp lục) là sinh vật tự dưỡng, cảm ứng chậm. 5) Giới Động vật:(Animalia) (Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp, Da gai và Động vật có dây sống) - Sinh vật nhân thực, đa bào, có cấu trúc phức tạp với các cơ quan và hệ cơ quan chuyên hoá cao. - Hình thức sống: dị dưỡng và có khả năng di chuyển. 4. Củng cố : Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập : PHIẾU HỌC TẬP Giới Đại diện Đặc điểm Nhân sơ Nhân thực Đơn bào Đa bào Tự dưỡng dị dưỡng Khởi sinh Vi khuẩn + + + + Nguyên sinh Tảo + + + + Nấm nhày + + + ĐVNS + + + + Trường THPT Số 5 Quảng Trạch Nguyễn Khắc Thảo 6 Giáo án sinh học 10 - CB Nấm Nấm men + + + Nấm sợi + + + Thực vật Rêu,Quyết Hạt trần Hạt kín + + + + Động vật Đ.vật có dây sống Cá,lưỡng cư + + + 5. Dặn dò: - Kiến thức trọng tâm : Đặc điểm chung của các giới sinh vật. - Đọc thêm hệ thống 3 lãnh giới (tr13, sinh học 10 cơ bản). - Đọc trước bài 3 và trả lời câu hỏi : cấu trúc hoá học và vai trò của nước trong tế bào ? ***** Ngày soạn:03/08/2010 Phần II : SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG 1 : THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Tiết 3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này HS cần phải: 1. Kiến thức: : - Học sinh phải nêu được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào. - Nêu được vai trò của các nguyên tố đa lượng và vi lượng đối với tế bào. - Phân biệt được nguyên tố vi lượng và nguyên tố đa lượng. - Giải thích được cấu trúc hoá học của phân tử nước quyết định các đặc tính lý hoá của nước. - Trình bày được vai trò của nước đối với tế bào 2. Kĩ năng : Rèn luyện học sinh các kĩ năng : quan sát, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3.Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn. B. PHƯƠNG PHÁP. - Phương pháp quan sát tìm tòi. - Phương pháp hỏi đáp tìm tòi. C. PHƯƠNG TIỆN H.3.1, H3.2, H.4.1 D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: Ngµy gi¶ng TiÕt Líp KiÓm diÖn Trường THPT Số 5 Quảng Trạch Nguyễn Khắc Thảo 7 Giáo án sinh học 10 - CB 2. Kiểm tra bài cũ Hãy nêu các đặc điểm của giới động vật và thực vật ? 3. Bài mới : a. Đặt vấn đề Không có nước thì không có sự sống. Vậy nước có vai trò như thế nào đối với cơ thể sinh vật ? b. Triển khai bài Hoạt Động 1 : Tìm hiểu các nhân tố hóa học Hoạt động của thầy & trò Nội dung GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau : - tại sao 4 nguyên tố C, H ,O ,N là những nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào? - vì sao C là nguyên tố quan trọng? HS. Đọc SGK thu thập thông tin, trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. Y/c học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi sau : - Phân biệt nguyên tố đa lượng và vi lượng ? - Vai trò của nguyên tố đa lượng và vi lượng ? Ví dụ ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lỉ và kết luận I. Các nguyên tố hoá học: - Tế bào được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học - Các nguyên tố C,H,O,N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống - C là nguyên tố đặc biệt quan trọng tạo nên sự đa dạng các đại phân tử hữu cơ - Nguyên tố đaị lượng: + Các nguyên tố có tỷ lệ >= 0,01% + Tham gia cấu tạo các đại phân tử như protein, axit nucleic,… + VD : C, H, O, N, S, P, K… - Các nguyên tố vi lượng: + Các nguyên tố có tỷ lệ <= 0,01% + VD : F, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co, B, Cr… + Vai trò : * Tham gia xây dựng nên cấu trúc tế bào. * Thành phần cơ bản của enzim, vitamin… Hoạt Động 2 : Tìm hiểu nước và vai trò của nước trong tế bào Hoạt động của thầy & trò Nội dung Trường THPT Số 5 Quảng Trạch Nguyễn Khắc Thảo 8 Giáo án sinh học 10 - CB GV. Yêu câu học sinh quan sát H 3. Bài mới1-2, đọc SGK và trả lời câu hỏi sau : - Hãy nêu cấu trúc và đặc tính lý hoá của nước? HS: (……… ) GV: Kết kuận, bổ sung. - Em nhận xét về mật độ và sự liên kết giữa các phân tử nước ở trạng thái lỏng và rắn?(khi cho nước đá vào cốc nước thường) HS: (……… ) GV: Kết kuận, bổ sung. - Điều gì xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào trong ngăn đá tủ lạnh? Giải thích ? HS. Quan sát H3.2, đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lỉ và kết luận GV. HS đọc SGK và trả lời câu hỏi : theo em nước có vai trò như thế nào? đối với tế bào cơ thể sống?( Điều gì xảy ra khi các sinh vật không có nước?) HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lỉ và kết luận II.Nước và vai trò của nước trong tế bào: 1)Cấu trúc và đặc tính lý hoá của nước: - Phân tử nước được cấu tạo từ 1 nguyên tử ôxy với 2 nguyên tử hyđrô bằng liên kết cộng hoá trị. - Phân tử nước có tính phân cực. - Giữa các phân tử nước có lực hấp dẫn tĩnh điện( do liên kết hyđrô) tạo ra mạng lưới nước. 2)Vai trò của nước đối với tế bào: - Là thành phần chủ yếu trong mọi cơ thể sống - Là dung môi hoà tan các chất - Là môi trường phản ứng , tham gia các phản ứng sinh hoá 4. Củng cố: - Tại sao cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không nên chỉ ăn 1 số các món ăn ưa thích?( Cung cấp các nguyên tố vi lượng khác nhau cho tế bào, cơ thể ) -Tại sao người ta phải trồng rừng và bảo vệ rừng? 5. Dặn dò: - Kiến thức trọng tâm : nguyên tố đa lượng và vi lượng, vai trò của nước. - Đọc trước bài 4 ***** Trường THPT Số 5 Quảng Trạch Nguyễn Khắc Thảo 9 Giáo án sinh học 10 - CB Ngày soạn: Tiết 4: LIPIT, PRÔTÊIN , CACBONHYĐRAT A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này HS cần phải: 1. Kiến thức: - Nêu được cấu tạo hoá học lipit có trong các cơ thể sinh vật và trình bày được chức năng của các loại lipit trong cơ thể. - Nêu được cấu tạo hoá học của prôtêin. - Nêu được chức năng của 1 số loại prôtêin và đưa ra được các ví dụ minh hoạ. - Nêu được cấu tạo hoá học của cacbonhyđrat, vai trò sinh học của chúng trong tế bào 2. Kĩ năng : Rèn luyện học sinh các kĩ năng : quan sát, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3.Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn. B. PHƯƠNG PHÁP. - Phương pháp quan sát tìm tòi. - Phương pháp hỏi đáp tìm tòi. C. PHƯƠNG TIỆN H.4.2, H.5.1, H.5.2 D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: Ngµy gi¶ng TiÕt Líp KiÓm diÖn 2. Kiểm tra bài cũ: - Phân biệt các nguyên tố đa lượng với vi lượng? - Vai trò của nước đối với tế bào ? 3. Bài mới : Hoạt động 1: Tìm hiểu về Cacbonhyđrat Hoạt động của thầy & trò Nội dung GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau : - Cấu tạo chung của cacbonhydrat ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin, trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. III. Cacbohyđrat: ( Đường) 1. Cấu tạo chung : - Hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố : C, H, O. - Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân : glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ. 2. Các loại cacbohydrat. Trường THPT Số 5 Quảng Trạch Nguyễn Khắc Thảo 10 [...]... giỳp trao i cht vi mụi trng sng nhanh sinh trng, sinh sn nhanh( thi gian sinh sn ngn) Hot ng 2: Tỡm hiu cu to t bo nhõn s Hot ng ca thy & trũ Ni dung II Cu to t bo nhõn s: GV: - Mng sinh cht cú cu to nh th 1 mng sinh cht: no ? Gm: Phụtpholipit HS: ( ) Prụtờin Trng THPT S 5 Qung Trch 16 Nguyn Khc Tho Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB GV: Kt lun 2 T bo cht GV Yờu cu hc sinh c SGK tr li - Cu to : Gm bo tng cõu... Duyt ca TTCM Nguyn Khc Tho Ngy son:13/08/2 010 Tit 10 : THC HNH TH NGHIM CO V PHN CO NGUYấN SINH A MC TIấU 1 Kin thc: Qua tit ny hc sinh phi : - Hc sinh phi bit cỏch iu khin s úng, m ca t bo khớ khng thụng qua iu khin mc thm thu ra vo t bo - Quan sỏt v v c t bo ang cỏc giai on co nguyờn sinh khỏc nhau Trng THPT S 5 Qung Trch 25 Nguyn Khc Tho Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB - T mỡnh thc hin c thớ nghim theo... b ca hc sinh nh v kt qu thc hnh ca hc sinh theo nhúm - Cho im nhúm lm tt - Yờu cu hc sinh thu dn dng c v v sinh phũng 5 Dn dũ : ễn tp chng I, II theo hng dn ***** - Ngy son: Tit 10: ễN TP A MC TIấU: Sau khi hc xong bi ny hc sinh cn phi: 1 Kin thc: Qua tit ny hc sinh phi : T cng c cỏc kin thc v : cu to v chc nng ca cỏc thnh phn t bo nhõn thc v t bo nhõn s 2 K nng : Rốn luyn hc sinh cỏc... ? A Sinh vt nhõn thc, bo, sng d dng hay t dng B Sinh vt nhõn thc, a bo, cú cu trỳc dng si C Sinh vt nhõn thc, a bo, thnh t bo cú xenlulụz D Sinh vt nhõn thc, n bo, cú sc t quang hp Cõu 28: iu kin vn chuyn th ng qua mng sinh cht din ra l A cú s chờnh lch nng bờn trong v ngoi mng sinh cht B nng cỏc cht ho tan bờn ngoi cao hn trong mng sinh cht C nng cỏc cht ho tan bờn ngoi thp hn trong mng sinh. .. Nguyn Khc Tho Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB Hot ng 2: Tỡm hiu cu trỳc v chc nng ca mng sinh cht Hot ng ca thy & trũ GV:Hng dn HS quan sỏt H .10. 2 kt hp vi ni dung SGK v tr li cõu hi: - Mng sinh cht cú cu to gm nhng thnh phn no? HS: ( ) GV: Kt lun, b sung GV: - Ti sao mụ hỡnh cu trỳc MSC c gi l mụ hỡnh khm ng ? HS: ( ) GV: Kt lun, b sung - Nờu chc nng ca mng sinh cht? Ni dung III/ Mng sinh cht - Gm: + Lp phtpholipit... hc sinh cn phi: 1 Kin thc: : - Mụ t c cu trỳc v chc nng ca lc lp - Nờu c chc nng ca khụng bo, ribụxụm - Mụ t c cu trỳc mng sinh cht,hiu c vỡ sao MSC cú cu trỳc khm ng - K tờn c 1 s thnh phn khỏc ca t bo 2 K nng : Rốn luyn hc sinh cỏc k nng : quan sỏt, thu thp thụng tin Trng THPT S 5 Qung Trch 20 Nguyn Khc Tho Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB 3.Thỏi : Giỏo dc hc sinh ý thc hc tp b mụn B PHNG TIN H.9.2, H .10. 1,... cha hoàn chỉnh + Trao đi chất , sinh trởng và sinh sản nhanh - Kích thớc nhỏ tỉ lệ s/v lớn tế bào trao đổi chất với môi trờng 1cách nhanh chóng sinh trỏng , sinh sản nhanh (1đ) ***** - Ngy son: CHNG III : CHUYN HO VT CHT V NNG LNG TRONG T BO Tit 13: KHI QUT V NNG LNG V CHUYN HO VT CHT A MC TIấU: Sau khi hc xong bi ny hc sinh cn phi: 1 Kin thc: Qua tit ny hc sinh phi : - Phỏt biu c khỏi nim... nghim giỏo viờn i tng bn kim tra, sa sai, hng dn hc sinh lm thớ nghim Ni dung v cỏch tin hnh: 1.Quan sỏt hin tng co v phn co nguyờn sinh t bo biu bỡ lỏ cõy: * Chỳ ý: tỏch 1 lp mng phớa di lỏ a phin kớnh vo gia vi trng v vt kớnh bi giỏc bộ 10 ri chn vựng cú lp t bo mng a vo gia vi trng Trng THPT S 5 Qung Trch 26 Nguyn Khc Tho Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB - Chuyn vt kớnh sang bi giỏc ln hn ì40 quan sỏt... xong bi ny hc sinh cn phi: Trng THPT S 5 Qung Trch 17 Nguyn Khc Tho Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB 1 Kin thc: : - Hc sinh phi trỡnh by c cỏc c im chung ca t bo nhõn thc - Mụ t c cu trỳc v chc nng ca nhõn t bo - Mụ t c cu trỳc v chc nng ca cỏc bo quan trong t bo cht:li mi cht, b mỏy Gụngi, ti th - Phõn bit c t bo nhõn thc vi t bo nhõn s - Phõn bit c t bo thc vt vi t bo ng vt 2 K nng : Rốn luyn hc sinh cỏc k... MNG SINH CHT A MC TIấU: Sau khi hc xong bi ny hc sinh cn phi: 1 Kin thc: : - Nờu c cỏc con ng vn chuyn th ng v vn chuyn ch ng - Nờu c s khỏc bit gia vn chuyn th ng v vn chuyn ch ng, xut bo v nhp bo - Mụ t c cỏc hin tng nhp bo v xut bo Trng THPT S 5 Qung Trch 22 Nguyn Khc Tho Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB - Phõn bit c th no l khuch tỏn, thm thu, dung dch(u trng, ng trng, nhc trng) 2 K nng : Rốn luyn hc sinh . Nguyễn Khắc Thảo 10 Giáo án sinh học 10 - CB GV. Treo tranh các loại đường. HS quan sát tranh và đọc SGK,trả lời câu hỏi sau : - Phân biệt các loại đường ? HS. Quan sát tranh và đọc SGK thu. quan có màng bao bọc. - Kích thước khoảng 1- 5µm, bằng khoảng 1 /10 tế bào nhân thực. =>Lợi thế : Kích thước nhỏ giúp trao đổi chất với môi trường sống nhanh→ sinh trưởng, sinh sản nhanh(. Giáo án sinh học 10 - CB GV. Chỉnh lí, bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H 2 , đọc SGK và trả lời các câu hỏi : nêu các giới trong hệ thống phân loại 5 giới ? HS. Quan sát

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan