0

dạy học tác phẩm chuyện chức phán sự đền tản viên của nguyễn dữ theo đặc trưng thể loại cho học sinh miền núi phía bắc

80 2,090 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2014, 16:15

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỒNG HẠNH DẠY - HỌC TÁC PHẨM “CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN” CỦA NGUYỄN DỮ THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI CHO HỌC SINH MIỀN NÚI PHÍA BẮC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN - TIẾNG VIỆT MÃ SỐ: 60. 14. 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG HỮU BỘI THÁI NGUYÊN - 2012 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trì nh nghiên cứ u củ a cá nhân tôi dướ i sự hướ ng dẫ n khoa họ c củ a TS . Hong Hu Bi . Nộ i dung đề tà i nghiên cứ u củ a luậ n văn chưa đượ c công bố trong công trì nh nà o khá c. Ngườ i hướ ng dẫ n khoa họ c TS. Hong Hu Bi Tc gi lun văn Nguyễ n Hồ ng Hạ nh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Lịch sử vấn đề 6 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 13 4. Mục đích nghiên cứu 13 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 13 6. Phương pháp nghiên cứu 13 7. Cấu trúc lun văn 14 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng 1: THỂ LOẠI TRUYỆN TRUYỀN KỲ VÀ TÁC PHẨM “CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN” CỦA NGUYỄN DỮ 14 1.1 Truyện truyền kỳ trong văn học trung đại Việt Nam - đặc điểm về thể loại 15 1.2 Tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tn Viên” của Nguyễn D 28 Chƣơng 2: ĐƢA HỌC SINH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐẾN VỚI TÁC PHẨM “CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN” 38 2.1 Kho sát nhng vướng mắc của học sinh miền núi phía Bắc khi đến với “Chuyện chức phán sự đền Tn Viên” 39 2.2 Mt số biện pháp giúp học sinh miền núi phía Bắc vượt qua trở ngại để đến với “Chuyện chức phán sự đền Tn Viên” 46 2.2.1 Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh tự học kiến thức về thể loại truyện truyền kỳ 46 2.2.2 Biện pháp 2: Gii to nhng vướng mắc về ngôn ng và vốn văn hoá cho học sinh miền núi phía Bắc 47 2.2.3 Biện pháp 3: Kích thích trí tưởng tượng của học sinh miền núi phía Bắc khi thâm nhp vào hình tượng nhân vt 49 2.2.4 Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh miền núi phía Bắc khám phá hàm nghĩa của tác phẩm 52 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 2.2.5 Biện pháp 5: Tổ chức hoạt đng ngoại khoá về truyện truyền kỳ 55 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM VỀ DẠY - HỌC TÁC PHẨM “CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN” 58 3.1 Thiết kế của lun văn về bài học “Chuyện chức phán sự đền Tn Viên” 58 3.1.1 Ni dung thiết kế bài học 58 3.1.2 Gii thích thiết kế 68 3.2 Dạy thực nghiệm bài học “Chuyện chức phán sự đền Tn Viên” 70 3.2.1 Mục đích thực nghiệm 70 3.2.2 Đối tượng thực nghiệm 70 3.2.3 Địa bàn thực nghiệm 70 3.2 4 Thời gian thực nghiệm 70 3.2.5 Kết qu thực nghiệm 71 PHẦN KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1 Đề tài đƣợc lựa chọn từ yêu cầu hoàn thiện dần lý thuyết về vấn đề dạy - học tác phẩm văn chƣơng theo đặc trƣng loại thể Lý thuyết về dạy - học tác phẩm văn chương theo đặc trưng loại thể đã được các nhà nghiên cứu bàn nhiều, tiêu biểu là cuốn Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể của tp thể tác gi Trần Thanh Đạm, Huỳnh Lý, Hong Như Mai, Phan Sĩ Tấn, Đm Gia Cẩn (Nhà xuất bn Giáo dục, 1976). Các tác gi đã giới thiệu mt số kiến thức cơ bn nhất về các loại thể văn học và phương php vn dụng đặc trưng cc loại thể vào ging dạy các tác phẩm văn chương. Song các tác gi chưa đề cp đến phương php ging dạy truyện truyền kỳ. Cuốn Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương (theo loại thể) của Nguyễn Viết Ch (Nhà xuất bn Đại học Sư phạm, 2004) đã đề cp đến phương pháp và biện pháp dạy học các tác phẩm tự sự trong đó có dạy học truyện truyền kỳ (tiêu biểu là Chuyện người con gái Nam Xương và Chuyện chức phán sự đền Tản Viên) nhưng mới ở bước gợi ý mang tính định hướng lý thuyết. 1.2 Đề tài đƣợc lựa chọn từ thực tiễn dạy - học truyện truyền kỳ cho chủ thể cảm thụ có những đặc thù riêng - học sinh miền núi Lý thuyết về dạy - học tác phẩm văn chương cho chủ thể cm thụ có đặc thù riêng - học sinh miền núi đã được nghiên cứu trong nhng năm qua. Tiêu biểu là công trình nghiên cứu của tác gi Hoàng Hu Bi về Dạy và học tác phẩm văn học ở trường phổ thông trung học miền núi (Nhà xuất bn Giáo dục, 1997), cuốn Mt số vấn đề về phương pháp dạy - học văn trong nh trường của Nguyễn Huy Quát - Hoàng Hu Bi (Nhà xuất bn Giáo dục, 2001) đề cp tới nhng vấn đề: “Dạy và học văn ở miền núi; Sự tht thà với việc học văn chương”; “Về dạy và học văn ở trường phổ thông miền núi, Con đường khắc phục “chủ nghĩa hiện thực ngây thơ” trong cm thụ văn chương của học sinh miền núi”; “Việc gii tỏa “hng ro ngôn ng” cho học sinh dân tc thiểu số khi tiếp nhn tác phẩm văn chương”, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 Tuy nhiên, dạy - học truyện truyền kỳ cho chủ thể cm thụ có đặc thù riêng - học sinh miền núi cũng chưa có nh nghiên cứu nào quan tâm gii quyết. 1.3. Đề tài đƣợc lựa chọn từ thực tiễn dạy - học truyện truyền kỳ của chƣơng trình và sách giáo khoa mới ban hành Thực tiễn dạy - học Ng Văn trong nh trường theo sách giáo khoa mới có nhng yêu cầu riêng như dạy - học theo hướng tích hợp, dạy - học theo hướng tích cực. Văn bn truyện truyền kỳ Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn D lại l văn bn vừa được đưa vo chương trình v Sách giáo khoa Ng Văn ở trường trung học phổ thông. Khi dạy tác phẩm này, thầy và trò ở miền núi gặp mt số trở ngại, vướng mắc. Vì vy, chúng tôi đã chọn đề tài này với hi vọng đóng góp mt phần nhỏ bé để tháo gỡ nhng vướng mắc, trở ngại đó. 2. Lịch sử vấn đề Trong số nhng tài liệu chúng tôi có được, vấn đề dạy học Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đã được đặt ra và gii quyết ở nhng công trình sau: - Cuốn Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương (theo loại thể) của Nguyễn Viết Ch, Nhà xuất bn Đại học Sư phạm, 2004 đã đề ra phương php và biện pháp dạy học các tác phẩm tự sự, trong đó có văn xuôi cổ trung đại và phương php riêng khi tiến hành ging dạy. Đối với tác phẩm Người con gái Nam Xương hay Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là mt trong 20 truyện ở Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn D, tác gi lưu ý: “(…) hầu hết các truyện đều có lời bình. Đằng sau mỗi truyện ta vẫn thấy ẩn hiện mt nhân vt tr tình, mt kẻ sĩ cứng cỏi, lấy truyện xưa m nói nay, lấy cái kỳ, cái o mà nói cái thực. Các tác phẩm của Nguyễn D là sự lưu hợp tinh hoa gia truyện cổ dân gian v tư duy bác học, có sự xen lẫn gia: thơ, từ v văn biền ngẫu. Khi ging dạy các tác phẩm này dứt khoát phi hình thành tích truyện, đọc kĩ ở lớp nhng đoạn có tính chất thẩm mĩ nghệ thut cao. Có thể cho học sinh từ hiểu truyện đến hiểu lời bình rồi phát biểu sự cm nhn cá nhân. Thi kể sáng tạo (diễn cm), tóm tắt truyện nhanh nhất, có thể diễn thnh văn vần. Trong quá trình phân tích, sử dụng ít nhiều loại câu hỏi phân tích, hình dung tưởng tượng, chi tiết nghệ thut. Nên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 sử dụng con đường theo đề tài chủ đề (vì truyện vừa có chất dã sử, có chất truyền kỳ đôi khi cũng nhuốm màu cổ tích)” [tr.120-121]. - Các cuốn sách tham kho dạy học Ng Văn 10 chia lm hai loại: loại sách gợi ý về phương php dạy học và loại sách phân tích, bình ging các tác phẩm có trong Ng Văn 10. + Loại sách gợi ý về phương php dạy học, chúng tôi quan tâm đến sách giáo viên và sách thiết kế: Sách giáo viên Ng Văn 10, Phan Trọng Lun (chủ biên), Nhà xuất bn Giáo dục Việt Nam, 2006 gợi ý về phương php dạy - học: Phân công học sinh đọc theo bốn đoạn (“Ngô Tử Văn… không cần gì c”; “Đốt đền xong… khó lòng thoát nạn”; “Tử Văn vâng lời… không bệnh mà mất”; “Năm Gip Ngọ… quan phán sự”); giúp học sinh tr lời các câu hỏi trong phần “Hướng dẫn học bài”; từ ni dung câu tr lời, gio viên đúc kết lại trọng tâm của bi như sau: 1. Sự kiên định chính nghĩa của Ngô Tử Văn (phẩm chất và sự thắng lợi của cuc đấu tranh của Ngô Tử Văn). 2. Ngụ ý phê phn (hướng đến hai đối tượng: hồn ma tên tướng giặc xâm lược, thánh thần quan lại ở cõi âm). 3. Nghệ thut kể chuyện đặc sắc. Về ni dung bài học, gio viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu phẩm chất dũng cm, kiên cường của nhân vt chính Ngô Tử Văn - đại biểu cho chính nghĩa chống lại nhng thế lực gian t, qua đó củng cố lòng yêu chính nghĩa v niềm tự hào về người trí thức nước Việt; thấy được nghệ thut kể chuyện sinh đng, hấp dẫn, giàu kịch tính với cách dẫn dắt truyện khéo léo và nhng tình tiết lôi cuốn. Cuốn Thiết kế bài học Ng Văn 10, Phan Trọng Lun (chủ biên), Nhà xuất bn Giáo dục, 2006 hướng trọng tâm bài học vào tính cách của Ngô Tử Văn v tên tướng giặc họ Thôi, nghệ thut của thể loại truyền kỳ. Đồng thời cuốn sch cũng chú ý nhng điểm khó: nhng yếu tố hoang đường trong tác phẩm có thể khiến học sinh hiểu truyền kỳ như l truyện cổ tích hoặc không nhn ra ý nghĩa phn ánh hiện thực ẩn sau lớp vỏ chi tiết chi tiết li kì, cc điển Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 tích, điển cố, từ khó, từ cổ. Về phương php, các tác gi gợi ý cần chú ý tích hợp với kiến thức về tác gi Nguyễn D và thể loại truyện truyền kỳ đã được học ở chương trình Trung học cơ sở, đọc - tiếp xúc với văn bn tác phẩm, tìm hiểu nhân vt Tử Văn v nghệ thut của tác phẩm, khi qut tư tưởng tác phẩm, đưa học sinh đến với phần “Ghi nhớ” ở Sách giáo khoa Ng Văn 10 (cơ bn) và củng cố luyện tp. Về ni dung, giáo viên cần hướng dẫn học sinh tìm hiểu: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao tinh thần khng khi cương trực, dm đấu tranh chống lại cái ác trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn - mt người trí thức nước Việt, đồng thời thể hiện niềm tin công lý, chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng gian tà. Người học cũng khẳng định được nghệ thut kể chuyện lôi cuốn của tác phẩm, nhân vt được xây dựng sắc nét, tình tiết và diễn biến truyện giàu kịch tính. Cuốn Thiết kế bài học Ng Văn 10 của tác gi Hoàng Hu Bi, Nhà xuất bn Giáo dục, 2006 định hướng về phương php dạy học: tiếp xúc bước đầu với tác phẩm (đọc văn bn và gii thích từ ng, giới thiệu tác gi và tác phẩm, tóm tắt cốt truyện), thâm nhp vo hình tượng nhân vt Ngô Tử Văn (đốt đền, gia phiên toà xử kiện của Diêm Vương, nhn chức phán sự đền Tn Viên), tìm hiểu nghệ thut kể chuyện của tác gi và cuối cùng nhấn mạnh đến việc khắc sâu ấn tượng về tác phẩm với nhng chi tiết đến ngày nay vẫn còn mang tính thời sự. Từ đó thấy được ni dung của truyện là ca ngợi vẻ đẹp của hình tượng Ngô Tử Văn: khng khái, chính trực, dũng cm, muốn vì dân trừ hại. Đồng thời thể hiện tinh thần dân tc mạnh mẽ vì đã diệt trừ hồn tên tướng giặc xâm lược, bo vệ Thổ công nước Việt. Người đọc cm nhn được cái tài của Nguyễn D là kết hợp hai yếu tố hiện thực v hoang đường, kì o vào mt cốt truyện giàu kịch tính: có mở đầu, thắt nút, đỉnh điểm, mở nút, Tác gi tài tình trong việc dẫn dắt truyện, cách kể và cách t gin dị m sinh đng, thể hiện kín đo tình cm v thi đ của mình. Cuốn Thiết kế bài giảng Ng Văn 10, cơ bản, tập 2, Nguyễn Văn Đường (chủ biên), Nhà xuất bn Hà Ni, 2007 định hướng: đọc - kể tóm tắt, gii thích mt số từ khó (nhan đề ch Hán) theo chú thích trong sách giáo khoa; phân tích nhân vt Ngô Soạn (Tử Văn) - người đốt đền tà, nhng ngụ ý phê phán, nghệ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 thut kể chuyện và vai trò của yếu tố kỳ o; hướng dẫn tổng kết và luyện tp. Ni dung của Chuyện chức phán sự đền Tản Viên l đề cao tinh thần khng khái, cương trực, dm đấu tranh chống lại cái ác, trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn - mt trí thức nước Việt, đồng thời thể hiện niềm tin công lý, chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng gian tà. Với nghệ thut kể chuyện lôi cuốn, nhân vt chính được xây dựng sắc nét, tình tiết và diễn biến giàu kịch tính, truyện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người đọc. Cuốn Thiết kế bài giảng Ng Văn 10, tập 2 do Trần Đình Chung chủ biên, Nhà xuất bn Đại học Sư phạm, 2007 gợi ý dạy - học theo hướng tích hợp và tích cực. Tác gi có ý thức gắn kết hoạt đng đọc - hiểu văn bn Chuyện chức phán sự đền Tản Viên với đặc điểm thể loại truyện truyền kỳ trong văn học thời trung đại; với các yếu tố đặc trưng văn tự sự, với quan niệm về thần linh ma quỷ trong dân gian, với đặc điểm truyện truyền kỳ của Nguyễn D, với Chuyện người con gái Nam Xương (đã học ở Trung học cơ sở). Đồng thời tác gi cũng tích cực hoá hoạt đng dạy học bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên theo hướng đan xen kể chuyện với phân tích bằng câu hỏi đm thoại tương ứng với thể loại tự sự truyền kỳ, kết hợp cá nhân tự bc l và học nhóm với lời ging bình. Cụ thể là bắt đầu từ việc đọc - tái hiện văn bn đến việc phân tích văn bn theo hướng phân tích nhân vt Tử Văn (đốt đền, đương đầu với ma quỷ, làm chức phán sự đền Tn Viên), đnh gi ý nghĩa văn bn và bài tp củng cố. Qua câu chuyện kể về cuc đấu tranh của nhân vt Tử Văn quyết liệt chống lại tà ma vì sự tht, văn bn đã ca ngợi mt con người dũng cm, trọng công lý. Từ đó, tc gi muốn bày tỏ quan niệm nhân sinh của mình: chính nghĩa thắng gian tà, tôn kính thần linh tiên tổ. Truyện đã thể hiện đặc sắc trong cách nhn thức biểu đạt của văn tự sự trung đại được l rõ qua hình thức kể chuyện truyền kỳ của văn bn Chuyện chức phán sự đền Tản Viên: dùng cách kể chuyện tưởng tượng với nhiều yếu tố hoang đường như thần linh, ma quỷ để phn ánh hiện thực và thể hiện quan niệm nhân sinh tích cực của tác gi. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 Cuốn Để dạy và học tốt tác phẩm văn chương (phần trung đại) ở chương trình phổ thông, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nhà xuất bn Đại học Sư phạm, 2007 đã trình by thiết kế của cô giáo Nguyễn Thị Thuý về Chuyện chức phán sự đền Tản Viên: học sinh tiếp xúc với văn bn tác phẩm bằng mt trong hai hình thức (đọc phân vai, tóm tắt tình tiết chính); tìm hiểu nhân vt Ngô Tử Văn, nhân vt hồn ma của viên Bách h họ Thôi, nghệ thut của thể loại truyền kỳ trong tác phẩm (kết hợp yếu tố thực và o, cách xây dựng tình huống truyện, cách xây dựng nhân vt của nh văn làm sáng tỏ ni dung tư tưởng và nghệ thut). + Loại sách phân tích, bình ging các tác phẩm có trong Ng Văn 10 gồm có nhng tài liệu sau: Cuốn Rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh lớp 10, Nguyễn Trọng Hoàn (chủ biên), Phạm Tuấn Anh, Lê Hồng Mai, Nguyễn Thị Nhàn, Nhà xuất bn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008 khẳng định sức hấp dẫn riêng của truyện là sự xen lẫn các yếu tố hiện thực và yếu tố kỳ o. Nhân vt chính Ngô Tử Văn được giới thiệu theo cách kể quen thuc của văn học trung đại, bao gồm tên tuổi, quê qun v tính cch. Đối lp với sự ngay thẳng của Tử Văn l sự gian trá, xo quyệt của viên Bách h họ Thôi. Chủ đề nổi bt của truyện l “ca ngợi sự chính trực ngay thẳng và tố cáo ti ác của nhng kẻ xâm lược. Ngô Tử Văn - tấm gương tiêu biểu cho nhng người trí thức nước Việt khng khi, cương trực, dũng cm chống lại ci c để trừ hại cho dân. Sự chiến thắng của Tử Văn l sự chiến thắng của lẽ phi, của công lý, thể hiện niềm tin của nhân dân lao đng vào lẽ phi (…) Bên cạnh đó, tc phẩm còn chĩa mũi nhọn phê phán vào bọn xâm lược và vạch trần mặt trái của xã hi” [tr. 190]. Cuốn Phân tích tác phẩm Ng Văn 10, Trần Nho Thìn (chủ biên), Lê Nguyên Cẩn, Phạm Thu Yến, Nhà xuất bn Giáo dục Việt Nam, 2009 xc định chủ đề của truyện l “ca ngợi tinh thần dũng cm của Ngô Tử Văn dm đấu tranh chống lại bọn quan lại sách nhiễu nhân dân và sự bao che dung túng cho bọn chúng. Khi qut hơn, có thể nói truyện ca ngợi tinh thần đấu tranh bo vệ [...]... Viên của Nguyễn Dữ Chương 2: Đưa học sinh miền núi phía Bắc đến với tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ Chương 3: Thực nghiệm sư phạm về dạy - học truyện truyền kỳ Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng 1 THỂ LOẠI TRUYỆN TRUYỀN KỲ VÀ TÁC PHẨM “CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN” CỦA NGUYỄN... truyện truyền kỳ, về dạy học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp phù hợp với lý luận và thực tế, đồng thời thiết kế Chuyện chức phán sự đền Tản Viên theo đặc trưng thể Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 loại và phù hợp với chủ thể tiếp nhận đặc thù là học sinh miền núi phía Bắc để dạy thực nghiệm, nhằm... kỳ của học sinh miền núi 4.2 Đề xuất phương án dạy - học phù hợp với đặc trưng thể loại cho chủ thể cảm thụ có những đặc điểm riêng - học sinh miền núi nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học truyện truyền kỳ trong nhà trường phổ thông 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu trên bình diện lý thuyết: dạy - học truyện truyền kỳ theo đặc trưng thể loại 5.2 Nghiên cứu thực tiễn: dạy - học truyện truyện kỳ cho. .. thiết kế thể nghiệm giờ học truyện truyền kỳ ở trường THPT, trong đó có thiết kế thể nghiệm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Như vậy, các tài liệu trên khá thống nhất trong việc nghiên cứu và đề xuất phương pháp, biện pháp dạy - học Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Các tài liệu đã đặt ra cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc dạy học một truyện truyền kỳ theo đúng đặc trưng thể loại Đề tài của chúng... khoa học cần thiết và hiệu quả sư phạm cho thiết kế đó 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: hoạt động dạy - học của giáo viên và học sinh đối với thể loại truyện truyền kỳ trong nhà trường phổ thông 3.2 Phạm vi nghiên cứu: dạy - học truyện truyền kỳ Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ cho đối tượng học sinh miền núi 4 Mục đích nghiên cứu 4.1 Phát hiện đặc trưng. .. đẹp hơn của con người 1.2 Tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ 1.2.1 Về nội dung Chuyện chức phán sự đền Tản Viên 1.2.1.1 Nội dung phản ánh Tác phẩm văn học là sự kết tinh những sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, nó còn là hình ảnh về thời đại lịch sử xã hội, về cuộc sống sinh hoạt, về những tâm tư, suy nghĩ của con người được phản ánh trong đó Truyền kỳ mạn lục được Nguyễn. .. của luận văn để đánh giá hiệu quả thực thi Gồm thiết kế Chuyện chức phán sự đền Tản Viên do luận văn đề xuất, dạy thực nghiệm, đưa ra kết quả dạy thực nghiệm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 14 7 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Thể loại truyện truyền kỳ và tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên. .. tưởng, sự đánh giá của tác giả đối với đời sống Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 34 - Trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, lời kể của tác giả ở ngôi thứ ba, tạo ra tính khách quan Người kể trực tiếp chứng kiến cảnh đốt đền và diễn biến hành động của các nhân vật nên mang tính khách quan, chính xác, cụ thể và tăng thêm tính thuyết phục của câu chuyện. .. trong tác phẩm thì mới hiểu được những điều nhà văn muốn tâm sự, những thể nghiệm về cuộc sống, những quan niệm đạo đức xã hội được gửi gắm Tìm hiểu được điều đó là lúc chúng ta nâng cao tâm hồn mình, làm cho cuộc sống thêm sâu sắc và phong phú hơn Nội dung biểu hiện trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là thái độ trân trọng, đề cao phẩm chất của kẻ sĩ; thể hiện niềm tin vào sự chiến thắng của. .. dạy - học truyện truyện kỳ cho đối tượng học sinh miền núi 5.3 Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng những đề xuất của luận văn 6 Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Tổng hợp lý luận: lý luận về dạy - học truyện truyền kỳ, lý luận về đặc điểm cảm thụ của học sinh miền núi với thể loại truyện truyền kỳ 6.2 Khảo sát thực tiễn: phương pháp điều tra thực trạng dạy - học truyện truyền kỳ ở trường THPT Chiềng . Chuyện chức phán sự đền Tn Viên của Nguyễn D 28 Chƣơng 2: ĐƢA HỌC SINH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐẾN VỚI TÁC PHẨM “CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN” 38 2.1 Kho sát nhng vướng mắc của học sinh miền. chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn D Chương 2: Đưa học sinh miền núi phía Bắc đến với tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn D Chương 3: Thực nghiệm sư phạm về dạy - học. sinh miền núi phía Bắc khi đến với Chuyện chức phán sự đền Tn Viên 39 2.2 Mt số biện pháp giúp học sinh miền núi phía Bắc vượt qua trở ngại để đến với Chuyện chức phán sự đền Tn Viên 46
- Xem thêm -

Xem thêm: dạy học tác phẩm chuyện chức phán sự đền tản viên của nguyễn dữ theo đặc trưng thể loại cho học sinh miền núi phía bắc, dạy học tác phẩm chuyện chức phán sự đền tản viên của nguyễn dữ theo đặc trưng thể loại cho học sinh miền núi phía bắc,

Từ khóa liên quan