0

SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CÁ BIỆT CỦA LỚP CHỦ NHIỆM

16 3,565 34

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 15:03

Giáo dục là quá trình toàn vẹn hình thành nhân cách, được tổ chức có mục đích, có kế hoạch, thông qua hoạt động và quan hệ giữa nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội của loài người. Giáo dục là quá trình tác động tới thế hệ trẻ về đạo đức, tư tưởng, hành vi nhằm hình thành niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen ứng xử đúng đắn trong xã hội. Giáo dục làm một nhiệm vụ vô cùng cần thiết là rèn luyện, biến đổi dần dần tính cách con người, hướng người ta đến sự hoàn thiện của một nhân cách tốt đẹp, xây dựng một xã hội với những con người có ích và hướng thiện, bản lĩnh bước vào đời, trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Làm thế nào để sự nghiệp giáo dục mang lại hiệu quả tốt? Đây chính là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của tất cả những người làm công tác giáo dục. Bên cạnh công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng đóng một vai trò khá quan trọng. Công tác chủ nhiệm là một công việc thường xuyên, khá gắn bó với người giáo viên và hầu như giáo viên dạy bộ môn nào cũng từng kinh qua công tác này.    !"#$%&'() *+, &#/0&123.'(#45)   !"# $"#%"&#""' "()"%*+$,#"'- $".%/0 1"(02 1"$"3$4"*56"7"*+$- $%!8"9:;%<99 "'.""'#=>%,#$?@*;>"$*+ $.&""'."%<A )<.'1 &""'!"*+$-BC=>"%@"#"  %A?DE;%",#*+$,#FA&""' !""-GH !""A" ;!",%I"" $#J#K"-L!",%$!"%'"*;H "7<."'"H9"H ;<$!I"M"# !";-NO;?.P""A%K"; 0Q$=?"%H"-R3&#"' ";#; 8".=><$,#*+$=>"#ST$"++1 HF0=#C@"?#J$"H,%F0 !"0I-UV4&""%"H,%Q9 ##=/<WX"H(?!",% ?%,#:;%4";"?3"6@41 &""'=?"%"3"#- 672#/8&123.'(#45) Y Z["'""'"[RL\H"K=@   0.""#S" "K=<]<]C3"#4 #"<$"- Z^#0S"A" ;I"0S!",%- _SK`aYbZ`aYc!'"@!",%?.@dC .@db-E;SK9F@H4JF<1"X=#O #=.@,%#AA=9S#%C0 ?"K=".@MK=-^#=>@*6.4"F 9e9,#SKfc99g!O"0O@C.@ =#h[O@C.@# 0@.@#?Hi4K= *@ "K=<%- \[[ RKH RK; R#3["j Y L#^?R" * * ` BH[j[8; * b _";e[#B" * * c _";e[j_"Kk * l _";eNS_O * * d _";e[j_OB% * * i _";eR&R;RO * * [m%K=<%`anfioblK=g ` Z^#'"#4p"qS`aYb$=?<C%""  C=#h rL4'"FO>".@Yl@6;<9"'l@6"' 4'" ;A;A1"< -U!"O@"7""4 9;!"A"<!""V@< r['"*;H@ $K=!"<]"!"4 S"<A"H rR#;"#;"P#.< ".@- r['"*;H!"$<I10!-U<?P"W@!"<  "W"9"6@X"KO@!"j@?@!";"PA1" AKO@,#< - rs$=?<]"'#144<7 rs$<$@O]@;#4m!"%"# '"##;K#"%"  - rs$=?"H!"0'"#CC7<7tC A,#K=- 9:;260&'(#45) ["6#"A" ;1<O[RL\"H"%"F@ K=$?@!"C4#"<.$=?" =#;"HJ@A#%" C4- G1u ?"?,#"'GRWM"v !"%"I"!""'! "w-xK=.@d?.@4=>#;0!'"=  KO@K0 y.4-Lu;0? "K==u#4j@.!'".y# =# %A1"AKO@I" ,#4-L &"K=;1K=<%".@6"#< 0;<%@@"6@X$&%&"K=; =u&"$"6""@@9"#F"KO@ H$ b O@C.@&" -zF@M9SK`aYbZ `aYc!K0h  C"H"6@X4- 5<568&23.'(#45) E0;m>%1?"K='"[RL\{# G$L|E#B$|^A"_#- !=>?@9@-A&) ["!"" K==>@'""# *+$!8"#K"-B6=3=#J,#"#, K 9"#'""@@9;jK@!"fMCK ."Kg".#J,#'""#*+$"?-EC ?%"@}F ?=?"K=[RL\@A@ tu."#- _'""#*+$#J"#?.=> @C@}F ?=?",#K=-["?#% '"*4",$"j.""%@?@. "#*+$-_'"!'""%3#. >%S"";H"%@H'">"" %AF$,&";?9CC;$"= " M@#"#*+$-[>!'"=?"%#;yJ$=?% "H>% *+$$7@'< "%6-T+$"H >!'"" !""M"A1"  ?=?",#K=-NO;NL_9@@;(" 0%,#F.'=>j". ".fj."jp"g~"0 $",# *+$Zj"%?"j1N%_#0;0>, %!"~<WX"$=?QS"= jZ*+$9 -E3=12O!KF0;- c !=>?#672#5B&) ["*+$%#;0j'"'=?"2,# "'A%3##I"MPv3Fw99.vS "t@wS3"#03~=15#"# S#"&#.I"F# "-E0+$"0=> OC<,#K=6"#-LH#e"OF;("K =";#;!"#=" C<3-[;H#!" C!"<.t,#0j'"-_&"*F+#"4 ]%/6"#-_'<!4&""' !""<O@;@A<SS7"-^#># OF; K=#"H*?" ;0?"v[!= K" w'"<j*4-•W% *+$;0@*6S #@}W;'< #6;TC9;y;.7-E#J"3 &#&"K=*4'"!eO?"? 9;!"#"  ;T-("=#$=><#4"6",#"#-[> " ;!A";S&""'!",%.@-G1 "'"H,%mA4J@A ;P@Aj %0tKO@ ,#4-€,%.@$!" %S!8""H6-  E3=1>e,#!6!#S1>#K "H0  -["<];!*## $=?@3"@@"A;F0!+@"!""!" ,%&"S# '"[RL\{#G$L- C5:-&1&165D&2E-) "2'5F+#G&66G&6) H6-A&@I5)ZE#=?K="9'"$j#@3"- Z{9.K=2•O#"#u@V@.9;!<"' #-[>#"# $"@"EE$'".@- l ZL3=1OF.#"#"-[ !"@F"K=" H-{J"K= "3=1OF3"?9;,#"<j:  <"K=CA""W,#K== .'- ZH,%O=>m #==,#G#R% ,#L!""3=18"=>"6@X,#FA<#""RE\{ '"- ZE$"I9;!"<$!%;H"0%#;H !&""- ZH,%S"K]J=" "'>@"A"  ;![H'"#@*6..@,%fcoY9g- ZR9@;K=0F#%KI"  ,#4- ZE$"I=>.@O@"&"H># $"- J6KL6M&) ZGA!"@A"'j#@3"H"t@S"%S]@ ;K=T ZE9SK`aYbZ`aYc!G#R%'"@!",% .@db-E;.@04'K#3‚"jA1" A#,#.@- ZE#=?K=#2KO@J#3- Zs$=?@;K=@A<3A$=?"0%C# S= ZNyJ$=?4K=<%#;'"KO@'"*;H@  $'"A1"@",#.@- Z[M&"OSHC?!",%!*## $=?@3"@@"=#h NO)  1. Công việc đầu tiên khi mới nhận lớp chủ nhiệm: d ZH@A7<7,#.@h\m=?#&?"K= =?% H ."#- Zƒj.@<9<#=>.@!"#=>%,#K= ".@r=>C0.@,#NL_- ZNL_<.9@A7<7j@'K=9#94p 03- Z[@ K=<%h r_FhRK;- r_#hR#3"j"K;- ZN%@=7@*@P"W,#4f=#K@<#=>.@C0 KO@ ,#K=F&"4K; # ?g-LP"W$"2F.4h rU!"HC4K=;#;;%"W<H#-_&"4; I"!"H"W<H5#.t5#=?"7"=7@*@4;"W <H&"4K?"H6""'K- Nh„hL#^?R"_";eNS_O#K=K;#;'#; "X".@!@AK&"4K?"94BH {.R"_")#_";eEPs#["W<H - „h_";e[j_OB%_";e[j_"Kk#K=K; $""K $"9! *@"W<H4h_";e[jU0 B_";e_"K['"K?#;;%-G("AS" %,#4h_")#[B['"+MM"6@< hB%k R"_O<$9H!"&"0tKO@y0t -R" !"J ""mK 9%@ - rz;>"!< KO@1'"I"1- 2. Tiếp xúc với học sinh cá biệt: ZH,%@*6'"*;H.K=.< 4<"9"4"'A#=#-L@*6. 4.V"7A""&#9;J4!"J4"  i :77=u>3  <$< &"%,#.@&" =,#<ATt<%4K=<%$$m9@ *6$"H4=uF;<$,#4- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lớp và giờ sinh hoạt lớp: ZH,%@At..@'S@69<- H.@O;C"6@4!< &"@ ,# 4<%- Nh„L#^?R"4;'"*;HH1!"V@< K-N.4;P<.@!>@C#1"9=  .@;H94;#, 1NL_C#fH"Y "g- ZH@A !"/A""'= .@- H.@O*V" $""9.'"#"7fN  C.@O@"@H<K=<%g'"#03%  #@3"."9.= S"%:)S"=?"A'? %4;#"#J#O@/8"O@C- ZE?.K=#;@ $;,#'"<A"HI" O@C#4p"6@X#;"H7@H<.O@C.@- H9@AF;3";H'u@A@"C4 O#%=#,#-L…" h„B"'"*;Ht9;=% O@C.@@ANL_71F09< ;y!"#;- N.<%@@hs'b< h['"[f@""H6gB"8"NL_ "t@#;%J!A0'"0.@-\#!.$" #< ;H&"'0< B"@.'@ p",#NL_9.A#4B"- ZH,%962%4Hj@'?.K=- H!"Hj@A!""4I"H4- _&"'$"H4%?&"'714=# "F.%>:;%,#4- † Z_O;%"9"A;"H,%"A;j@'=# P<K!"= .@-BO;Fe"Fm0 @,#O@C-E0=#K"?*5*52K=<%!" H"H7-U4HK=@A!"O;K =.C@- PM&12QR&12S&1#T2U6V56IU15T;:W2h - GA!S"'"3"!"@?@.NGs<#  $"""'"'"""C7<7j@' &"!",#4-_" !I"@A'"*;H"F@ !",#&"K=;NGs'"pCA&"; CI"=>;C<,#4C."8"@?@$"-F 0;!!H2,#0tC,#M"4#$K@"# <#,#NL_t"$K@$W"K@;H!#;"t@>@ "H<$!- ZNL_@?@.NGs#M" ;C<]#$A"' "#C$"H4"0=><$,#4f8m5m*#9!g I"+ #4$=>"9"I$0"KO@09;!" ,#- ZN.'"<# $"""'=4pC0? ";@"$=?)OCS44-NL_@?@8" <# $"""'4@3"M#FM#*#C 4." 7@&";C-["<'!"@?"7" #=><$,#4CH"3".O@C-f8m$=><$]g- ZBNL_!'"*;HH%.@;K=;C"F@ !",#4@;<$j@'t<%=><$ ,#4-[H3=1@;=u@@?@8".NL_ '"C"4-N%H%.@;K=C#0 8;$@ ,#4h^#=?% ''"t NL_>@-^#9"t@!!7X$"H@ q ;KF;(".4;!"H"<("J ;H"A$"H~9"<("A!" C7"'"-N.4"@ <AF!  S"'"@;K=03. LCh„_";eNS_O !<4$"=?4K=<%hU!"$<!"K< V@<$*$#;$".@-RK@{RR\9S!"@; -_09;H94y!"<=?% ,#<#-NL_9  !""t@@;fg-R!!?"t@<("@ ;<A@;I"t-N.;<("!"@H <@A 4"400"4J#3-_@ ;#4H&#4=u?30-_"4O;@;F M".XJ"=>8"NL_-[M@;NL_H  '"*;H0%'".@,#4I"<%@@7@-„_O 9 &"j@ ,#<$"KO@- ZN.O@C.@h[!9@A@4F;%"6@X<  K=<%%P6"#@A>%>%%A !"@A*4;"t",#.@-Nm4."'""I C< 3#A<< !9"DL&";C'" @ M=u"6@< =5#=#$#"- Z_7<7A"#C<&"=;"),#4J;% 49H.@tS]$"H"6@4=7@ *@ <K*;>"'"#<C";H,#=>% -LCh „k;$K=KF;-GA!F<""!"C =#4;K!"<$$<A,%+8"F0<% @@h_71S4K!< 8" NL_S ]C.1u#4;1'"#4f"&4g #F;%!"0O@%KO@,#4-B6; NL_8".@;*;>"'"#<C@8@4+9j =><$"KO@- Ya [...]... chuyện trong gờ học, hạn chế hơn việc vi phạm không làm bài hay không học bài và đặc biệt không còn tình trạng không ghi chép bài Với sự nổ lực của GVCN, các em học sinh (đặc biệt là các em học sinh cá biệt) đã làm cho tập thể học sinh lớp 63 rất hào húng trong học tập cũng như các hoạt động của lớp *Tồn tại: Trong lớp vẫn còn nói chuyện, một số tiết các em này chưa chú ý lắng nghe, khi các bạn giúp... người giáo viên chủ nhiệm không chỉ phải là một giáo viên dạy tốt môn học văn hoá, phải quan tâm đến chất lượng hai mặt giáo dục là học lực và hạnh kiểm của học sinh (là vấn đề trọng tâm) mà còn phải quan tâm đến sự phát triển ở học sinh về các giá trị đạo đức, thẩm mỹ, thể chất,…Do vậy, theo tôi, hai yếu tố cốt lõi không thể thiếu đối là người giáo viên chủ nhiệm lớp đó là “cái tài” của một nhà... của đề tài IV Giới hạn của đề tài B Cơ sở lí luận C Cơ sở thực tiễn D Nội dung nghiên cứu I Đặc điểm tình hình 1 Thuận lợi 2 Khó khăn II Một số giải pháp 1 Công việc đầu tiên khi mới nhận lớp chủ nhiệm 2 Phải là người nắm rõ, nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm 3 Tiếp xúc với học sinh của lớp chủ nhiệm: 4 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lớp và giờ sinh hoạt lớp: 4 Tăng cường công tác phối hợp giáo. .. “cái tâm” của một nhà giáo dục Khi kết hợp nhuần nhuyễn, hoà quyện hai yếu tố này thì người giáo viên nói chung, người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng đã có thể làm tốt trách nhiệm của mình trong thời đại mới ngày nay và hơn thế làm thăng hoa nhân cách của mình trong lòng bao thế hệ đồng nghiệp và học trò yêu dấu - GVCN tăng cường phối hợp với các ban ngành Đoàn - Đội, BGH, hội PHHS - Giáo dục học. .. -Việc giáo dục học sinh trong nhà trường là sự kết hợp nhà trường với đoàn thể, địa phương, gia đình…Trong đó, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường nhất là đối với giáo viên chủ nhiệm là hết sức cần thiết Chính vì vây, công tác chủ nhiệm của một giáo viên thành công hay không đừng bao giờ quên gia đình học sinh là yếu tố quan trọng Ví dụ: Trong năm học 2011-2012, tôi được phân công chủ nhiệm học sinh. .. một quá trình rất cần sự nỗ lực và kiên trì của mỗi giáo viên cần biết lựa chọn và kết hợp sử dụng các phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh Bằng lòng yêu nghề mến trẻ, bằng sự vị tha, bao dung, độ lượng,… chắc chắn giáo viên chủ nhiệm sẽ thành công trong công tác giáo dục học sinh lớp mình phụ trách Nói cách khác nhà giáo là một con người trí tuệ, đức độ giàu lòng nhân ái khoan dung có vai... cộng tác nhịp nhàng ăn ý của PHHS Tôi đã đạt được kết quả khả quan học sinh biết vâng lời và yêu quý thầy cô giáo, biết xác định động cơ học tập đúng đắn, tập thể học sinh biết thương yêu đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ Đặc biệt sau một năm học lớp 63 được sự 12 tin tưởng thương yêu của tất cả các thầy cô, ai cũng hào hứng khi bước vào lớp giảng dạy Kết quả của 7 học sinh đạt được như sau:... chính trái tim của người anh, người chị, người cha, người mẹ, lúc đó ta hiểu được các em cần gì? Ước mơ gì? - Người giáo viên cần phải nắm và am hiểu sự phát triển tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở để có biện pháp giáo dục không phải là khuôn mẫu, mỗi con người đều có hoàn cảnh, có tâm sự, có tình cảm, tính tình khác nhau cho nên việc am 13 hiểu các em và tìm biện pháp giáo dục thích hợp... nhiệm học sinh lớp 8/3, cũng có một trường hợp xảy ra như sau: Em Ngô Văn Tài (học sinh cá biệt) lực học yếu nhưng rất ham chơi game Đã nhiều lần em bỏ học để đi chơi game Là GVCN tôi đã dùng nhiều biện pháp giáo dục: Giải pháp 1: Nhắc nhỡ, phân tích mặt tiêu cực của việc em đang vi phạm, thế nhưng em này vẫn tiếp tục vi phạm Giải pháp 2: Răn đe, hạ hạnh kiểm em này vẫn không sợ gì cả Giải pháp 3: Gọi... Giáo dục học sinh không phải lúc nào cũng cứng nhắc, rập khuôn mà phải biết vận dụng phương pháp giáo dục thích hợp - Dùng phương pháp chủ yếu là cảm hóa, thuyết phục, lời nói đi đôi với việc làm - Tổ chức được các hoạt động thi đua, các biện pháp uốn nắn kịp thời Đặc biệt lấy tiêu chí " Dạy đi đôi với dỗ" không quá căng thẳng gây nhiều áp lực 14 G Những kiến nghị đề xuất - Giáo dục là cả một quá trình . &"%,#.@&" =,#<ATt<%4K=<%$$m9@ *6$"H4=uF;<$,#4- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lớp và giờ sinh hoạt lớp: ZH,%@At..@'S@69<- H.@O;C"6@4!<. - rz;>"!< KO@1'"I"1- 2. Tiếp xúc với học sinh cá biệt: ZH,%@*6'"*;H.K=.< 4<"9"4"'A#=#-L@*6. 4.V"7A""&#9;J4!"J4".  $'"A1"@",#.@- Z[M&"OSHC?!",%!*## $=?@3"@@"=#h NO)  1. Công việc đầu tiên khi mới nhận lớp chủ nhiệm: d ZH@A7<7,#.@hm=?#&?"K= =?%
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CÁ BIỆT CỦA LỚP CHỦ NHIỆM, SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CÁ BIỆT CỦA LỚP CHỦ NHIỆM,

Từ khóa liên quan