0

55 bài luyện nghe CNN song ngữ Anh Việt Và Link audio http://goo.gl/aIFzlm

553 11,594 58
  • 55 bài luyện nghe CNN song ngữ Anh Việt Và Link audio http://goo.gl/aIFzlm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 14:58

Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 1 CNN Students news 05/03/2013 CARL AZUZ, CNN ANCHOR: As we begin this March 5th edition of CNN`s STUDENT NEWS, we`re heading to the African nation of Kenya. It`s home to a population of 43 million people. Kenya`s government is a republic where its citizens elect their leaders and that`s what they did yesterday. NIC ROBERTSON, CNN INTERNATIONAL CORRESPONDENT: This comes after a new constitution was passed in 2010 and is the most complex election in Kenya`s history. People will be voting for member of county assembly, governor, senator, women`s member of national assembly, member of national CARL AZUZ, DẪN CHƯƠNG TRÌNH CNN: Để bắt đầu chương trình bản tin sinh viên CNN ngày mùng 5 tháng 3 này chúng ta sẽ tiến về quốc gia Châu phi Kenya. Quốc gia này có dân số 43 triệu người. Kenya là nước Cộng hòa nơi mà dân chúng bầu lên những người lãnh đạo của họ và đó là những gì họ đã làm ngày hôm qua. NIC ROBERTON, PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ CỦA CNN: Sự việc này diễn ra sau khi một hiến pháp mới được ban hành vào năm 2010 và đây là một cuộc bầu cử phức tạp nhất trong lịch sử Kenya. Người dân sẽ bầu thành viên của hội đồng địa phương, thống đốc, nghị sĩ đại biểu nữ của quốc hội, đại biểu quốc hội và cuối cùng là tổng thống. Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 2 assembly, and finally president. AZUZ: Part of the reason why Kenya`s constitution changed was the violence that followed the country`s last presidential election. The results were challenged. Supporters of different candidates fought each other. More than 1,200 people were killed. The changes to the country`s government were designed to make future elections more peaceful. ROBERTSON: People have been turning out to vote in the polling stations like this one in the poor city of Mombassa since before 6 a.m in the morning when the polling stations opened. Some places we visited had lines half a mile long. And that`s despite fears of the possibility of tribal violence. AZUZ: There were some reports of violence during yesterday voting. Vans exploded at two polling stations. There was a stampede at another voting site. And some police officers were attacked. Some Kenyans were preparing for this kind of thing before the election and they were planning to use social media to help reduce violence on election day. Nima Elbagir explains how. NIMA ELBAGIR, NAIROBI, KENYA: During the violence that marred the 2007 elections here, AZUZ: Một phần lý do tại sao hiến pháp của Kenya thay đổi là vì cuộc bạo lực đã diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống lần trước. Kết quả của cuộc bầu cử đó đã phải qua nhiều thách thức. Những người ủng hộ cho các ứng cử viên khác nhau đã ẩu đả lẫn nhau. Hơn 1200 người bị giết chết. Những thay đổi đối với chính quyền nước này là để những cuộc bầu cử trong tương lai diễn ra trong hòa bình. ROBERTSON: Những người xuất hiện để bầu cử ở các điểm bầu cử giống như ở đây tại thành phố nghèo Mombassa từ trước 6 giờ sáng khi các điểm bầu cử mở cửa. Một vài nơi chúng tôi đã ghé thăm người dân xếp hàng dài nửa dặm. Và dù vẫn tồn tại những mối lo về khả năng bạo lực tập thể sẽ diễn ra. AZUZ: Có một vài thông tin về bạo lực xảy ra trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Những chiếc xe tải đã bị nổ tung tại hai điểm bầu cử. Tình trạng hỗn loạn diễn ra ở một điểm bầu cử khác. Và một số cảnh sát bị tấn công. Một số người dân Kenya đã chuẩn bị cho việc này trước cuộc bầu cử và họ đã lên kế hoạch sử dụng các phương tiện truyền thông để giảm thiểu bạo lực vào ngày bầu cử. Nima Elbagir sẽ giải thích điều này. NIMA ELBAGIR tại NAIROBI, KENYA: Trong suốt cuộc bạo lực đã phá hoại các cuộc bầu cử năm 2007 Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 3 citizen journalists were crucial in helping to pinpoint the worst affected areas, and none more than Ushahidi which means witness in Swahili. You have been working on different ways to ensure that this election is transparent. DAUDI WERE, USHAHIDI: What you see here is a team of digital humanitarians. The people who deal with the data that we get into the system. Uchaguzi the Swahili name for "election" is the name of the platform we are deploying for this election. We have partners across the country sending us information, but also verifying the information that we get. And the second tool that we use is a technology platform and the various apps that go along with it. ELBAGIR: Because the apps are really cool. You`ve got one on your phone right here. So people go online, they download this app, and then anywhere in the country if they see something they have concern about it, they go onto the app and they report it, or they tweet it, or they take a picture and it reaches you immediately. WERE: You have the power in your hands to protect your vote and that`s ở đây các phóng viên quần chúng đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ điểm các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, và không ai hơn Ushahidi một nhân chứng tại Swahili. Anh đã làm việc bằng nhiều cách để đảm bảo rằng cuộc bầu cử này minh bạch. DAUDI WERE, USHAHIDI: Những gì các bạn thấy ở đây là một đội những nhà nhân đạo theo phương pháp kỹ thuật số. Những người này xử lý các dữ liệu mà chúng tôi nhận được trong hệ thống. Uchaguzi, tên mang nghĩa “bầu cử”của vùng Swahili là tên của chương trình chúng tôi đang tiến hành cho cuộc bầu cử lần này. Chúng tôi có cộng sự trên khắp đất nước gửi thông tin đến cho chúng tôi, và cũng thẩm định lại thông tin mà chúng tôi nhận được. Và phương tiện thứ hai mà chúng tôi dùng đó là công nghệ và những ứng dụng khác nhau đi kèm với nó. ELABAGIR: Bởi vì các ứng dụng thực sự rất thú vị. Anh có một ứng dụng ngay trên điện thoại của mình. Và mọi người khi online sẽ tải ứng dụng này về và sau đó ở nơi nào đó trên đất nước họ chứng kiến điều gì đó mà họ quan tâm họ sẽ truy cập ứng dụng và thông báo về nó, hoặc họ viết nó trên tweeter, hay chụp một bức ảnhvà những thông tin đó sẽ đến với anh ngay lập tức. WERE: Các bạn có sức mạnh ở trong tay mình để bảo vệ lá phiếu của mình Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 4 what we`re doing at Ordinary Citizens – working together to protect our vote and our electoral process. UNIDENTIFIED FEMALE: Is this legit? Women with HIV can pass the virus to their children during pregnancy. This is true. Infected mothers can infect their babies during pregnancy, delivery, or nursing. AZUZ: HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. It affects the body`s immune system, and it can lead to AIDS. There`s not an official cure, but researchers say a 2- year-old girl from this Mississippi hospital was the first child to be functionally cured of HIV. That`s an important difference. Functionally cured doesn`t mean the virus is gone completely. It means that the virus` presence is so small that standard tests can`t find it, and the patient doesn`t need lifelong treatment. Here`s how it happened. The baby`s mother has HIV. Within 30 hours of the birth, doctors started treating the baby for HIV. The baby was on HIV và đó là những gì cúng tôi đang làm tại Ordinary Citizens (Những người dân bình thường) đang làm việc cùng nhau để bảo vệ lá phiếu bầu của chúng ta và quá trình bầu cử của chúng ta. MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ: Điều này có đúng không? Người mẹ nhiễm HIV có thể truyền vi-rút cho con cái của mình trong thời kỳ mang thai. Điều này là sự thật. Những người mẹ nhiễm vi rút này có thể truyền sang con cái trong quá trình mang thai, sinh nở hay nuôi con. AZUZ: HIV viết tắt của Human Immunodeficiency Virus (Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người). Vi-rút này ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của cơ thể và có thể dẫn tới AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải). Không có phương thuốc chữa trị chính thức, nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng bé gái 2 tuổi từ bệnh viện Mississippi là trẻ đầu tiên được chữa trị khỏi về mặt chức năng. Đó là một sự khác biệt quan trọng. Chữa trị về mặt chức năng không có nghĩa là virut đã biết mất hoàn toàn. Nghĩa là sự xuất hiện của virut là khá nhỏ nên các cuộc kiểm tra tiêu chuẩn không thể phát hiện ra nó, và bệnh nhân không cần đến sự điều trị lâu dài. Đây là những gì đã diễn ra. Mẹ của em nhỏ này bị nhiễm HIV. Trong vòng 30 tiếng sau khi sinh, các bác sĩ bắt đầu chữa trị HIV cho em bé. Em Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 5 drugs for about 15 months, then for whatever reason the mother stopped giving the baby the drugs. She was off them from 8-10 months. When doctors saw her next, no signs of HIV. She was functionally cured. DR. HANNAH GAY, UNIV. OF MISSISSIPPI MEDICAL CENTER: That`s still a possibility and we`re going to be following the baby for a while to make sure that the virus does not come back. However, at this point, she`s been off medicines for quite some time and there has been no return of the virus. This is quite unique. We`ve not seen this in other cases before. UNIDENTIFIED FEMALE: Today`s Shoutout goes to Ms. Jaeger`s U.S. government class at Spring Valley High School in Las Vegas, Nevada. Which prefix is the Latin word that means "field?" Here we go. Is it tapo, agri, pharma, or tera? You`ve got three seconds, go. Agri is Latin for "field" and agriculture is the culture of the field, like raising crops and livestock. That`s your answer, and that`s your Shoutout. AZUZ: A huge amount of the food bé đã được sử dụng thuốc HIV trong vòng 15 tháng, sau đó vì một lý do nào đó người mẹ không cho em uống thuốc nữa. Em bé này không sử dụng thuốc trong vòng 8-10 tháng. Khi các bác sĩ khám cho em thì không còn dấu hiệu của HIV. Cô bé đã được chữa trị khỏi về mặt chức năng. BÁC SĨ HANNAH GAY, UNIV CỦA TRUNG TÂM Y TẾ MISSISSIPPI: Vẫn còn có khả năng và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi em nhỏ này thêm một thời gian để đảm bảo rằng virut sẽ không quay trở lại. Tuy nhiên tại thời điểm này, cô bé đã ngừng sử dụng thuốc được một thời gian và không thấy có sự trở lại của virut. Điều này khá hiếm thấy. Chúng tôi chưa từng thấy hiện tượng này trong những ca bệnh trước đây. MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ: Chuyên mục Shoutout hôm nay sẽ tới lớp học chính phủ Mỹ của cô Jaeger tại trường trung học Spring Valley tại Las Vegas, Nevada. Tiền tố nào là từ Latin mang nghĩa là “field”- cánh đồng. Đây là các lựa chọn. Là tapo, agri, pharma hay tera? Các bạn có 3 giây, bắt đầu. Agri là một từ Latin có nghĩa là “field” và nông nghiệp là những hoạt động trên cánh đồng, giống như việc trồng vụ mùa và nuôi gia súc. Đó là câu trả lời dành cho bạn từ chuyên mục Shoutout. AZUZ: Một lượng lớn thực phẩm sản Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 6 the world produces, up to half of it in some places, is wasted. And this is what we mean by that. What you didn`t finish from your meal at a restaurant and what you don`t take home to eat is thrown out - it`s wasted. When you buy food at the store but wind up trashing it later, wasted. When grocery stores don`t sell all the fruits and vegetables they have in time or when they won`t accept farm produce that doesn`t look fresh but actually might be, that can go to waste. It`s a problem worldwide, but there are some solutions to it. One is not buying more food than you can eat or share. CNN`s Erin McLaughlin found another at a store in England. ERIN MCLAUGHLIN, CNN CORRESPONDENT: Vegetables lie rotting in an English field. It`s not bad weather that`s done it. It`s not insects or pests that have made it inedible. The farmers in charge of this field say they had to reject all of this cabbage because it didn`t look right. TRISTRAM STUART, FEEDING SK: Here we have, look at that. A couple of weeks ago, this was a beautiful head of broccoli. Lovely sprouting broccoli. It`s one of my favorite vegetables. And as you can see, we have half an acre of rotten xuất trên thế giới thì có một nửa trong số đó tại một số nơi bị lãng phí. Và đây là những gì chúng tôi muốn nói đến. Những gì bạn không ăn hết tại một nhà hàng và những thứ bạn không mang về nhà để ăn bị đổ đi – thật là lãng phí. Khi bạn mua thức ăn ở một cửa hàng nhưng sau đó vất đi, đó là lãng phí. Khi một cửa hàng rau quả không bán hết tất cả hoa quả và rau hay khi họ không chấp nhận những nông sản trông không tươi ngon nhưng thực chất có thể vẫn tươi ngon, những thứ đó có thể sẽ bị lãng phí. Đó là một vấn đề toàn cầu, nhưng có một số giải pháp cho việc này. Giải pháp thứ nhất là không mua nhiều thức ăn hơn số lượng có thể ăn hoặc chia sẻ. Erin McLaughlin của CNN đã tìm ra một giải pháp khác ở một cửa hàng tại Anh. ERIN MCLAUGHLIN, PHÓNG VIÊN CNN: Rau quả nằm thối rữa tại một cánh đồng ở Anh. Không phải thời tiết xấu gây ra. Không phải côn trùng hay sâu bọ khiến nó không ăn được. Những người nông dân của cánh đồng này nói họ phải bỏ tất cả những bắp cải này bởi vì nó trông không đẹp mắt. TRISTRAM STUART, FEEDING SK: Đây là những gì chúng ta có, nhìn kia kìa. Một vài tuần trước đây, đây là một ngọn cải xanh rất đẹp. Cải xanh đang đâm chồi thật đẹp. Đó là một trong những loại rau xanh tôi thích. Và như anh thấy đấy, chung tôi Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 7 broccoli here. It breaks my heart. MCLAUGHLIN: Tristram Stuart and his team collect food that would otherwise go to waste. They`re here to salvage what`s left of the cabbages. STUART: You can see the outer leaves have been pecked by pigeons. That means that the supermarkets don`t want them, even though no one eats these outer leaves and the heart of this cabbage is perfectly good, fresh, delicious, nutritious food. MCLAUGHLIN: According to a study, up to 30 percent of the UK`s vegetable crop never leaves the field as a result of such practices. But it doesn`t have to be this way. Here at The People`s Supermarket in central London, chef Arthur Potts Dawson sees beyond imperfection. The People`s Supermarket accepts produce from the field that would have otherwise gone to waste. ARTHUR POTTS DAWSON, THE PEOPLE`S SUPERMARKET: Well, we actively went out and sought it. You know? We really, really looked for it. I would go into the field and there would be pulling out tons and tons and tons of potatoes every hour, but there was a byproduct. About 30 percent of it, misshapen, a little bit có một nửa hecta cải xanh bị thối rữa ở đây. Điều đó khiến tôi rất đau lòng. MCLAUGHLIN: Tristram Stuart và đội của mình thu lượm thực phẩm nếu không sẽ bị lãng phí. Họ ở đây để tận dụng những gì còn lại của bắp cải. STUART: Bạn có thể thấy lớp lá bên ngoài đã bị bồ câu mổ. Điều đó nghĩa là các siêu thị không muốn mua chúng, dù rằng không ai ăn lớp lá bên ngoài và lõi của bắp cải này là thực phẩm rất ngon, tươi, giàu dinh dưỡng. MCLAUGHLIN: Theo một nghiên cứu, có tới 30% vụ mùa rau xanh của Anh Quốc chưa bao giờ được chuyển đi khỏi cánh đồng vì những lý do như thế. Nhưng sự việc không cần phải như thế này. Ở đây tại siêu thị The People (Quần chúng) tại trung tâm Luân Đôn, đầu bếp Arthur Potts Dawson đã nhìn thấy nhiều hơn sự thiếu hoàn hảo đó. Siêu thị The People chấp nhận các sản phẩm từ cánh đồng lẽ ra bị uổng phí. ARTHUR POTTS DAWSON, SIÊU THỊ THE PEOPLE: Ồ, chúng tôi đã ra ngoài và tìm kiếm. Bạn biết không?Chúng tôi thực sự, thực sự tìm kiếm điều đó. Tôi sẽ đi tới cánh đồng và sẽ có hàng tấn khoai tây được thu hoạch mỗi giờ, nhưng có một phó phẩm. Khoảng 30% số đó bị biến dạng, bị dập nát một chút, vừa mới bị Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 8 crushed, was just discarded. I said, well what are you doing with those? And they said, you want them? And I said, I don`t just want them, I will pay you for them. MCLAUGHLIN: The result, a colorful array of vegetables. Imperfect avocado, kale, and artichoke. How has the consumer responded? Do people come in here? Do they notice some of the imperfections? And do they buy? POTTS DAWSON: People have already been trained by decades of supermarkets now to only buy the perfect, you know, the perfect leek. But the imperfect leek, if they don`t buy it, I`ll take it. MCLAUGHLIN: And they practice what they preach here. There`s a full kitchen at the back of the supermarket, complete with a chef who uses the produce customers don`t buy to make ready-made meals to be sold in the store. Proof that looks don`t necessarily matter when it comes to making delicious food. Erin McLaughlin, CNN, London. AZUZ: A new report from Facebook says that teenagers may be getting sick of Facebook, and heading to other social media apps and sites. What do you think about this idea of Facebook fatigue? If you`re still on Facebook, talk to us about it on bỏ đi. Tôi đã hỏi, các anh định làm gì với những thứ này? Và họ đã nói, anh muốn lấy chúng không?97 Và tôi đã nói, tôi không chỉ muốn lấy chúng, tôi sẽ trả tiền cho các anh. MCLAUGHLIN: Kết quả, một dãy các loại rau nhiều màu sắc. Lê tàu, cải xoăn và ac-ti-sô không được đẹp mắt. Người tiêu dùng phản ứng thế nào? Mọi người có tới đây không? Họ có nhận thấy những thiếu sót đó không?Và họ có mua chúng không? POTTS DAWSON: Người dân đã được dạy hàng thập kỉ rằng tới siêu thị chỉ để mua tỏi tây thật hoàn hảo. Nhưng loại tỏi không hoàn hảo, nếu họ không mua chúng, tôi sẽ lấy. MCLAUGHLIN: Và họ đã làm những điều họ nói ở đây. Có một khu bếp ở phía sau siêu thị, hoàn thiện bởi một đầu bếp người sử dụng các vật phẩm mà khách hàng không mua để chế biến những bữa ăn sẵn bán trong cửa hàng. Minh chứng cho việc bề ngoài không có vai trò gì cả khi nó tạo nên một món ăn ngon. Erin McLaughlin, CNN, Luân Đôn. AZUZ: Một bản báo cáo mới từ Facebook nói rằng giới trẻ có thể đang thấy chán Facebook và đang hướng tới những ứng dụng và trang truyền thông khác. Bạn nghĩ gì về quan điểm không hào hứng với Facebook nữa? Nếu các bạn vẫn đang trên Facebook, hãy chia sẻ với Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 9 Facebook.com/cnnstudentnews. Joseph Brunell is an eighth grader at Vickery Creek Middle School in Forsyth County, Georgia. He loves basket ball, but Joseph has a medical condition called Spina Bifida. It restricts him to a wheelchair, so he can`t play on the Vickery Creek team. At least, that was true until one recent game. MICHAEL CHEEK, HEAD COACH, VICKERY CREEK BASKETBALL TEAM: It`s going to be a surprise. It`s going to all about Joseph Brunell. AZUZ: For the fourth quarter, they gave Joseph a jersey and brought the game to him. Players on both teams have been secretly practicing in wheelchairs so that they could make Joseph part of this game. One of his teammates said they did this for Joseph because of what he taught them. UNIDENTIFIED STUDENT: We learned to never give up, and always try our best in everything we do. AZUZ: Fantastic story. It`s March, we may be a little early for the madness, but the next video makes a great warm up. High school section championship. Team in-bounding the ball is down two with three seconds to go. Crosscourt pass, stolen, Ball chúng tôi tại Facebook.com/cnnstudentnews. Joseph Brunell là một học sinh lớp 8 tại trường Vickery Creek Middle tại hạt Forsyth, Georgia. Cậu rất thích bóng rổ, nhưng Joseph mắc một căn bệnh có tên là Spina Bifida. Căn bệnh này khiến cậu phải ngồi xe lăn, vì thế không thể chơi cho đội Vickery Creek . Ít nhất, điều đó là sự thật cho tới một trận đấu gần đây. MICHAEL CHEEK, HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG, ĐỘI BÓNG RỔ VICKERY CREEK: Đó sẽ là một bất ngờ. Đó sẽ là vì Joseph Brunell. AZUZ: Quý thứ 4, họ trao cho Jeseph một chiếc áo giéc-xây và mang trận đấu tới cho cậu. Người chơi của cả hai đội đã bí mật tập luyện trên xe lăn để có thể giúp Joseph tham gia thi đấu. Một trong những đồng đội của cậu nói rằng họ làm điều này vì Joseph bởi những gì cậu ấy đã dạy cho họ. MỘT HỌC SINH: Chúng tôi đã học không bao giờ được từ bỏ, và luôn luôn cố gắng hết mình với những gì mình làm. AZUZ: Một câu chuyện thú vị. Đã là tháng 3, chúng ta có thể đã bốc đồng hơi sớm, nhưng video tiếp theo sẽ đem tới sự khởi động tuyệt vời. Giải vô địch khu vực trung học. Đội bóng đang giữ bóng đang tiến tới với 3 giây. Vượt qua vạch giữa sân, bị cướp bóng, bóng được ném lên trên không Học tiếng anh qua CNN Students News Unit 191 Page | 10 thrown in the air to run out the clock, but the guy who threw the in-bound pass gets his hands on it, and heaves up a desperation shot. Makes it. 55- foot shot at the buzzer. Watch it play out in real time. AZUZ: A last second shot that nets a ton of attention. That was definitely a buzzer-beater. Teachers, your feedback, our homepage, perfect match. Tell us what you thought of today`s show and we`ll meet you back here tomorrow for more CNN STUDENT NEWS. để hết giờ nhưng chàng trai ném cú chuyền trong sân nhà đã với được bóng và thực hiện một cú ném liều lĩnh. Vào rổ. Cú ném 55 foot khi còi vang lên. Nó đã có hiệu quả đúng lúc. AZUZ: Cú ném ở giây cuối cùng đã đã thu hút đông đảo sự quan tâm. Đó thực sự là một cú buzzer-beater (pha ghi điểm khi đồng hồ báo kết thúc). Các giáo viên, những nhận xét của các bạn, trang chủ của chúng tôi, một sự kết hợp hoàn hảo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của các bạn về chương trình hôm nay và chúng ta sẽ gặp lại ở đây vào ngày mai mới nhiều tin tức từ bản tin sinh viên CNN hơn. [...]... 252; } Bài 2: Tìm ƯCLL của a/ 12, 80 và 56 b/ 144, 120 và 135 c/ 150 và 50 d/ 1800 và 90 Hớng dẫn a/ 12 = 22.3 80 = 24 5 56 = 33.7 Vậy ƯCLN(12, 80, 56) = 22 = 4 b/ 144 = 24 32 120 = 23 3 5 135 = 33 5 Vậy ƯCLN (144, 120, 135) = 3 c/ ƯCLN(150,50) = 50 vì 150 chia hết cho 50 d/ ƯCLN(1800,90) = 90 vì 1800 chia hết cho 90 Bài 3: Tìm a/ BCNN (24, 10) b/ BCNN( 8, 12, 15) Hớng dẫn a/ 24 = 23 3 ; 10 = 2 5 BCNN... kết quả đúng: Cột B 22 32 52 24 7 32 52 32.7 Cột A 225 900 112 63 Câu 18: Hãy tìm ớc chung lớn nhất và điền vào dấu a/ ƯCLN(24, 29) = b/ƯCLN(125, 75) = c/ƯCLN(13, 47) = d/ƯCLN(6, 24, 25) = Câu 19: Hãy tìm bội chung lớn nhất và điền vào dấu a/ BCNN(1, 29) = b/BCNN(1, 29) = c/BCNN(1, 29) = d/BCNN(1, 29) = Câu 20: Học sinh khối 6 của trờng khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thừa... ƯCLN (1575, 343) = 7 Bài tập1: Tìm ƯCLN(702, 306) bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố và bằng thuật toán Ơclit ĐS: 18 Bài tập 2: Dùng thuật toán Ơclit để tìm a/ ƯCLN(318, 214) b/ ƯCLN(6756, 2463) ĐS: a/ 2 b/ 1 (nghĩa là 6756 và 2463 là hai số nguyên tố cùng nhau) Dạng 2: Tìm ớc chung thông qua ớc chung lớn nhất Dạng Dạng 3: Các bài toán thực tế Bài 1: Một lớp học có 24 HS nam và 18 HS nữ Có bao... phần tử của Ư(a) = (k+1)(m+1) (n+1) Bài 2: Hãy tìm số phần tử của Ư(252): ĐS: 18 phần tử Chủ đề 7: ƯớC CHUNG Và BộI CHUNG ƯớC CHUNG LớN NHấT - BộI CUNG NHỏ NHấT A> MụC TIÊU - Rèn kỷ năng tìm ớc chung và bội chung: Tìm giao của hai tập hợp - Biết tìm ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố - Biết vận dụng ƯC, ƯCLN, BC, BCNN vào các bài toán thực tế đơn giản B> NộI... nguyên tố bằng 2 cách II Bài tập Bài 1: Phân tích các số 120, 900, 100000 ra thừa số nguyên tố ĐS: 120 = 23 3 5 900 = 22 32 52 100000 = 105 = 22 .55 Ôn tập toán 6 21 Năm học 2010-2011 Trờng THCS Diễn Mỹ Nguyễn Thị Luyến Bài 2 Một số tự nhiên gọi là số hoàn chỉnh nếu tổng tất cả các ớc của nó gấp hai lần số đó Hãy nêu ra một vài số hoàn chỉnh VD 6 là số hoàn chỉnh vì Ư(6) = {1; 2; 3; 6} và 1 + 2 + 3 + 6 =... số âm Sửa câu c/ nh sau: Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dơng là một số nguyên dơng khi và chỉ khi giá trị tuyệt đối của số dơng lớn hơn giá trị tuyệt đối của số âm d/ sai, sửa lại nh sau: Tổng của một số dơng và một số âm là một số âm khi và chỉ khi giá trị tuyệt đối của số âm lớn hơn giá trị tuyệt đối của số dơng Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (-15) + ý = -15; (-25) + 5 = ý (-37) +... đầu tiên? II Bài tập Dạng 1: Bài 1: Tìm các ớc của 4, 6, 9, 13, 1 Bài 2: Tìm các bội của 1, 7, 9, 13 Ôn tập toán 6 19 Năm học 2010-2011 Trờng THCS Diễn Mỹ Nguyễn Thị Luyến Bài 3: Chứng tỏ rằng: a/ Giá trị của biểu thức A = 5 + 52 + 53 + + 58 là bội của 30 b/ Giá trị của biểu thức B = 3 + 33 + 35 + 37 + .+ 329 là bội của 273 Hớng dẫn a/ A = 5 + 52 + 53 + + 58 = (5 + 52) + (53 + 54) + (55 + 56) + (57... HS nam và 18 HS nữ Có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ đợc chia đều vào các tổ? Hớng dẫn Số tổ là ớc chung của 24 và 18 Tập hợp các ớc của 18 là A = { 1; 2;3;6;9;18} Tập hợp các ớc của 24 là B = { 1; 2;3; 4;6;8;12; 24} Tập hợp các ớc chung của 18 và 24 là C = A B = { 1; 2;3;6} Vậy có 3 cách chia tổ là 2 tổ hoặc 3 tổ hoặc 6 tổ Bài 2: Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng, mỗi hàng có 20 ngời,... , trừ, nhân, chia và nâng lên luỹ thừa - Ôn tập các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết - Biết tính giá trị của một biểu thức - Vận dụng các kiến thức vào các bài toán thực tế - Rèn kỷ năng tính toán cho HS B> NộI DUNG I Các bài tập trắc nghiệm tổng hợp Câu 1: Cho hai tập hợp: X = {a; b; 1; 2}, Y = {2; 3; 4; 5; 7} Hãy điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông: a/ a ý... hay nhiều số là gi? x ƯC(a; b) khi nào? Câu 2: Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là gi? Câu 3: Nêu các bớc tìm UCLL Câu 4: Nêu các bớc tìm BCNN II Bài tập Dạng 1: Bài 1: Viết các tập hợp a/ Ư(6), Ư(12), Ư(42) và ƯC(6, 12, 42) b/ B(6), B(12), B(42) và BC(6, 12, 42) Ôn tập toán 6 22 Năm học 2010-2011 Trờng THCS Diễn Mỹ Nguyễn Thị Luyến ĐS: a/ Ư(6) = { 1; 2;3;6} Ư(12) = { 1; 2;3; 4;6;12} Ư(42) =
- Xem thêm -

Xem thêm: 55 bài luyện nghe CNN song ngữ Anh Việt Và Link audio http://goo.gl/aIFzlm,