0

Hướng dẫn dạy Ngữ văn địa phương Nghệ An

17 1,651 7
  • Hướng dẫn dạy Ngữ văn địa phương Nghệ An

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 21:00

Định hớng dạy truyền thuyết : Định hớng dạy truyền thuyết : Sự tích thần đền Bạch Mã . Sự tích thần đền Bạch Mã . (Ngữ văn 6) (Ngữ văn 6) Đ Đ Định hớng dạy bài: Sự tích thần đền Bạch Mã Ngữ văn 6 I. I. Hớng dẫn đọc, tóm tắt và tìm hiểu bố cục Hớng dẫn đọc, tóm tắt và tìm hiểu bố cục 1. 1. Đọc và tóm tắt Đọc và tóm tắt 2. Hớng dẫn tìm hiểu bố cục: 2. Hớng dẫn tìm hiểu bố cục: Bố cục ba phần: Bố cục ba phần: - Từ đầu đến - Từ đầu đến rất quý rất quý Hoàn cảnh xuất thân của Phan Đà Hoàn cảnh xuất thân của Phan Đà - Tiếp đến - Tiếp đến vô cùng vô cùng : : Cuộc đời và sự nghiệp của Phan Đà Cuộc đời và sự nghiệp của Phan Đà - Còn lại: Sự tích đền Bạch Mã - Còn lại: Sự tích đền Bạch Mã II. Hớng dẫn tìm hiểu truyện II. Hớng dẫn tìm hiểu truyện 1. Hoàn cảnh xuất thân (nguồn gốc): 1. Hoàn cảnh xuất thân (nguồn gốc): - So sánh sự xuất hiện của Thánh Gióng và Phan Đà : - So sánh sự xuất hiện của Thánh Gióng và Phan Đà : + Sự ra đời của Thánh Gióng thuộc mô típ về sự thụ thai kì + Sự ra đời của Thánh Gióng thuộc mô típ về sự thụ thai kì lạ . lạ . + Phan Đà có nguồn gốc bình thờng : Vợ chồng ngời + Phan Đà có nguồn gốc bình thờng : Vợ chồng ngời nông dân ở Chi Linh - Võ Liệt - Thanh Chơng không nông dân ở Chi Linh - Võ Liệt - Thanh Chơng không có con. Nhặt đợc hũ vàng không lấy, không đòi hỏi bất có con. Nhặt đợc hũ vàng không lấy, không đòi hỏi bất cứ điều gì => cứ điều gì => Vẻ đẹp của con ngời Nghệ Vẻ đẹp của con ngời Nghệ : chất phác, : chất phác, thật thà, luôn nghĩ đến con cháu . Nh vậy , Phan Đà ra thật thà, luôn nghĩ đến con cháu . Nh vậy , Phan Đà ra đời từ cuộc sống bình dị của ngời nông dân, lớn lên , đời từ cuộc sống bình dị của ngời nông dân, lớn lên , trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú, chí khí, thông trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú, chí khí, thông minh Đó là phần thởng cho lòng tốt, sự thật thà, nhân minh Đó là phần thởng cho lòng tốt, sự thật thà, nhân hậu hậu 2. Cuộc đời và sự nghiệp của Phan Đà. 2. Cuộc đời và sự nghiệp của Phan Đà. - Đặt nhân vật vào bối cảnh lịch sử của câu chuyện mà nó phản ánh: - Đặt nhân vật vào bối cảnh lịch sử của câu chuyện mà nó phản ánh: bối cảnh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vào thời điểm cuối 1424 đầu bối cảnh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vào thời điểm cuối 1424 đầu 1425. Khi Lê Lợi chuyển quân vào Nghệ An, nhân dân nô nức h 1425. Khi Lê Lợi chuyển quân vào Nghệ An, nhân dân nô nức h ởng ứng cuộc khởi nghĩa. Phan Đà cỡi ngựa trắng vào thành Lục ởng ứng cuộc khởi nghĩa. Phan Đà cỡi ngựa trắng vào thành Lục Niên ra mắt Lê Lợi. Niên ra mắt Lê Lợi. - Cho HS thảo luận so sánh cách xây dựng nhân vật Phan Đà với - Cho HS thảo luận so sánh cách xây dựng nhân vật Phan Đà với cách xây dựng nhân vật Thánh Gióng : cách xây dựng nhân vật Thánh Gióng : +Thánh Gióng một mình một ngựa đi đánh giặc, chiến thắng nhanh +Thánh Gióng một mình một ngựa đi đánh giặc, chiến thắng nhanh và về trời ngay sau khi thắng giặc. và về trời ngay sau khi thắng giặc. + Phan Đà :- Xin ra mắt, đợc ở dới trớng Lê Lợi nhờ can đảm, + Phan Đà :- Xin ra mắt, đợc ở dới trớng Lê Lợi nhờ can đảm, tài năng, khôn khéo, lắm mu cơ. tài năng, khôn khéo, lắm mu cơ. - Chiến công : Nhiều phen làm cho quân Minh khốn - Chiến công : Nhiều phen làm cho quân Minh khốn đốn, thâm thù và tìm cách hãm hại ( đốn, thâm thù và tìm cách hãm hại ( gắn với thời kì bắt đầu phản gắn với thời kì bắt đầu phản công của nghĩa quân Lam Sơn công của nghĩa quân Lam Sơn ) ) - Sự đam mê hát tuồng -> rơi vào sự phục kích của bọn - Sự đam mê hát tuồng -> rơi vào sự phục kích của bọn khát máu nhà Minh ( bài học cho cuộc sống - liên hệ ) khát máu nhà Minh ( bài học cho cuộc sống - liên hệ ) => Cách xây dựng nhân vật Phan Đà khác hẳn => Cách xây dựng nhân vật Phan Đà khác hẳn cách xây dựng nhân vật Thánh Gióng (Chú ý cách xây dựng nhân vật Thánh Gióng (Chú ý cách XD nhân vật của truyền thuyết thời Hùng cách XD nhân vật của truyền thuyết thời Hùng V:ơng và truyền thuyết sau thời Hùng V:ơng). V:ơng và truyền thuyết sau thời Hùng V:ơng). Từ đó, thấy đ:ợc vẻ đẹp của lòng yêu n:ớc, lòng Từ đó, thấy đ:ợc vẻ đẹp của lòng yêu n:ớc, lòng dũng cảm, sự thông minh tài trí, lòng yêu đời, dũng cảm, sự thông minh tài trí, lòng yêu đời, yêu nghệ thuật của Phan Đà (cũng là đặc điểm yêu nghệ thuật của Phan Đà (cũng là đặc điểm rất đáng tự hào của con ng:ời Nghệ) rất đáng tự hào của con ng:ời Nghệ) 3. Sự tích đền Bạch Mã: 3. Sự tích đền Bạch Mã: - Xây dựng những chi tiết kì ảo: - Xây dựng những chi tiết kì ảo: + Sự hi sinh kì lạ: chết mà đầu không rơi, máu + Sự hi sinh kì lạ: chết mà đầu không rơi, máu không chảy, ngồi trên lng ngựa về quê mới ngã. không chảy, ngồi trên lng ngựa về quê mới ngã. + Báo mộng cho Lê Lợi, giúp nghĩa quân thắng lợi. + Báo mộng cho Lê Lợi, giúp nghĩa quân thắng lợi. Sử dụng mô típ về sự vinh phong thờng gặp Sử dụng mô típ về sự vinh phong thờng gặp trong truyện truyền thuyết: Lê Lợi phong là trong truyện truyền thuyết: Lê Lợi phong là phúc thần, lập đền thờ tại quê nhà, xếp hạng phúc thần, lập đền thờ tại quê nhà, xếp hạng quốc tế, Đó là thái độ biết ơn và tôn vinh của quốc tế, Đó là thái độ biết ơn và tôn vinh của nhân dân đối với nhân vật lịch sử. nhân dân đối với nhân vật lịch sử. III. H III. H ớng dẫn tổng kết: ớng dẫn tổng kết: - Ngh Ngh ệ thuật: ệ thuật: + Cốt truyện li kì, hấp dẫn. + Cốt truyện li kì, hấp dẫn. + + Kết hợp nhiều chi tiết vừa thực, vừa hoang đờng, Kết hợp nhiều chi tiết vừa thực, vừa hoang đờng, thấm đợm hơi thở của lịch sử thấm đợm hơi thở của lịch sử . . + Ngôn ngữ kể chuyện + Ngôn ngữ kể chuyện giản dị, mộc mạc giản dị, mộc mạc - Nội dung: Nội dung: Truyện thể hiện thái độ ngợi ca, tôn vinh của nhân Truyện thể hiện thái độ ngợi ca, tôn vinh của nhân dân đối với lịch sử, khẳng định những tình cảm , hành dân đối với lịch sử, khẳng định những tình cảm , hành động yêu nớc và nhân nghĩa luôn luôn sống cùng động yêu nớc và nhân nghĩa luôn luôn sống cùng quê hơng, sống mãi trong lòng nhân dân ta. quê hơng, sống mãi trong lòng nhân dân ta. IV. Hớng dẫn luyện tập: IV. Hớng dẫn luyện tập: Câu hỏi thảo luận: Qua truyền thuyết Câu hỏi thảo luận: Qua truyền thuyết Sự tích thần đền Sự tích thần đền Bạch Mã Bạch Mã và sự tồn tại của đền cùng lễ hội đền Bạch và sự tồn tại của đền cùng lễ hội đền Bạch Mã, em hiểu đợc những điều gì? Mã, em hiểu đợc những điều gì? => Giải thích về sự tồn tại của đền, lễ hội đền Bạch Mã => Giải thích về sự tồn tại của đền, lễ hội đền Bạch Mã trên đất Thanh Chơng mấy trăm năm nay, lòng tôn trên đất Thanh Chơng mấy trăm năm nay, lòng tôn kính, sự ngỡng mộ, tự hào của nhân dân Thanh Ch kính, sự ngỡng mộ, tự hào của nhân dân Thanh Ch ơng nói riêng, của nhân dân xứ Nghệ nói chung về ơng nói riêng, của nhân dân xứ Nghệ nói chung về ngời anh hùng dân tộc đã sinh ra và lớn lên trên ngời anh hùng dân tộc đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nớc này. mảnh đất giàu truyền thống yêu nớc này. định hớng dạy bài thơ " Thăm lúa" . định hớng dạy bài thơ " Thăm lúa" . Định hớng dạy bài thơ Thăm lúa ( Trần Hữu Thung) Ngữ văn 9 [...]... mang hơi thở thời đại - HS nhận xét về cách kết thúc bài thơ: kết cấu đầu - cuối tương ứng IV Hướng dẫn tổng kết : *Nội dung: Bài thơ khắc hoạ thành công vẻ đẹp tâm hồn chất phác, đằm thắm của người phụ nữ xứ Nghệ trong tình cảm với chồng, với quê hương, đất nước * Nghệ thuật : + Thơ năm chữ phảng phất điệu hát dặm + Ngôn ngữ giản dị, nhiều từ địa phương + Hình tượng thơ mộc mạc, gần gũi V Hướng dẫn. .. tượng thơ mộc mạc, gần gũi V Hướng dẫn luyện tập: Chất " Nghệ" trong bài thơ: + Không gian đồng quê + Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ xứ Nghệ mộc mạc mà đằm thắm, tình cảm chân thành thuỷ chung sâu sắc + Cách thể hiện tự nhiên, đậm chất dân gian + Thể thơ phảng phất điệu hát dặm + Ngôn ngữ địa phương tạo sự trầm ấm, mặn mà như tâm hồn người xứ Nghệ ... phương lo tăng gia sản xuất thi đua với tiền phương - Bài thơ được chào đón như một bông hoa tươi thắm trong vườn thơ kháng chiến được cả nước đón nhận và đi vào đời sống kháng chiến với sức sống lâu bền, thể hiện rõ nét phong cách thơ Trần Hữu Thung, được tặng Giải Nhất tại Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới 1953 II Hướng dẫn đọc, tìm hiểu chung: - GV hướng dẫn đọc, tìm hiểu thể thơ, mạch cảm xúc:... thơ năm chữ phảng phất điệu hát dặm Nghệ Tĩnh III Hướng dẫn đọc hiểu văn bản: 1 Tâm trạng người vợ trẻ trong buổi sáng thăm đồng - Cánh đồng quê được miêu tả qua cảm nhận của người phụ nữ nông thôn có: Hình ảnh, màu sắc, âm thanh => khung cảnh một đồng quê sắp vào mùa trong một buổi sáng đẹp trời: không gian thoáng đãng, trong trẻo, tươi đẹp, rộn ràng - một không gian đồng ruộng quen thuộc với mỗi người... có những hình ảnh, âm thanh giống buổi sáng hôm nay đi thăm đồng Không gian nghệ thuật và thời gian đồng hiện, đánh thức những kỉ niệm về buổi sáng tiễn chồng ra trận - HS phát hiện những chi tiết về buổi chia tay của hai vợ chồng để thấy được nỗi nhớ của người vợ thật cụ thể, thật chi tiết - HS nêu cảm nhận của bản thân về cuộc chia tay: + Hình ảnh chân chất, mộc mạc của anh trai cày ra trận theo... người xứ Nghệ nói riêng - Hình ảnh nhân vật trữ tình: Chống cuốc em trông Em thấy lòng khấp khởi => Tâm trạng mừng vui, phấn chấn trước thành quả lao động; sự bâng khuâng xao xuyến nhớ chồng, nhớ kỉ niệm ngày tiễn chồng ra trận Không gian cánh đồng quê sắp vào mùa gặt là không gian gợi nhớ, gợi thương trong tâm hồn người phụ nữ nông thôn có chồng đi kháng chiến 2 Hồi ức kỉ niệm : - Không gian của buổi...I Hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả, tác phẩm 1.Tác giả: Chú ý về cuộc đời, sự nghiệp, phong cách của Trần Hữu Thung * Phong cách: Thơ Trần Hữu Thung chân chất, mộc mạc, đằm thắm, ân tình Ông được xem là" nhà thơ chân quê xứ Nghệ" 2 Tác phẩm: - Sáng tác 1950 khi cuộc kháng chiến chông Thực dân Pháp diễn ra rất ác liệt Trên chiến trường quân ta có những thắng lợi , ở hậu phương lo tăng gia... chân quê: Em nách mo cơm nếp + Không khí chia tay lưu luyến : Lúa níu anh trật dép - HS nêu cảm nhận về tâm trạng người vợ qua những hồi ức kỉ niệm về buổi chia tay : Ngày chia tay đã cách bốn năm mà kỉ niệm hiện về vẫn tươi mới, vẫn vẹn nguyên, sống động, rõ nét Đó là một nỗi nhớ sâu sắc và cảm động - HS nêu cảm nhận về chất " Nghệ" trong tình cảm của hai vợ chồng : Lư u luyến, sâu sắc nhưng lại xấu... ngượng ngùng, kín đáo -> cái mộc mạc chân chất thôn quê, cái đáng yêu, duyên dáng của con người xứ Nghệ Thể hiện được điều này là cái riêng không lẫn vào đâu của Trần Hữu Thung 3 Lời tâm tình trong nỗi nhớ - HS thảo luận phát hiện và phân tích về nét đặc sắc trong cách diễn tả nỗi nhớ : + Cách tính thời gian đặc biệt : - Tính theo vụ mùa cây trái -Tính theo giai đoạn phát triển của chiến trường - Tính . hớng dạy truyền thuyết : Định hớng dạy truyền thuyết : Sự tích thần đền Bạch Mã . Sự tích thần đền Bạch Mã . (Ngữ văn 6) (Ngữ văn 6) Đ Đ Định hớng dạy bài: Sự tích thần đền Bạch Mã Ngữ. quân vào Nghệ An, nhân dân nô nức h 1425. Khi Lê Lợi chuyển quân vào Nghệ An, nhân dân nô nức h ởng ứng cuộc khởi nghĩa. Phan Đà cỡi ngựa trắng vào thành Lục ởng ứng cuộc khởi nghĩa. Phan Đà cỡi. lòng yêu đời, yêu nghệ thuật của Phan Đà (cũng là đặc điểm yêu nghệ thuật của Phan Đà (cũng là đặc điểm rất đáng tự hào của con ng:ời Nghệ) rất đáng tự hào của con ng:ời Nghệ) 3. Sự tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn dạy Ngữ văn địa phương Nghệ An, Hướng dẫn dạy Ngữ văn địa phương Nghệ An,

Từ khóa liên quan