Kinh nghiệm hình thành khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử trong giảng dạy môn lịch sử lớp 8 bậc THCS

19 2.8K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 11:40

Trong cấu tạo chương trình lịch sử cấp THCS, lớp 6,7 học sinh tìm hiểu về lịch sử dân tộc Việt Nam từ cội nguồn đến cuối thế kỷ XV của thời kỳ nguyên thủy và phong kiến. Chuyển sang chương trình lịch sử lớp 8, ngay ở họckỳ I học sinh phải tìm hiểu về lịch sử thế giới từ cách mạng tư sản Anh đến cách mạng XHCN tháng Mười Nga . Đây là một sự chuyển đổi đột ngột về nhận thức với học sinh : từ lịch sử dân tộc sang lịch sử thế giới xa lạ, từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản, từ học 1 tiết tuần sang 2 tiết tuần. Ngoài ra dung lượng kiến thức lịch sử đựơc đưa vào chương trình quá nhiều sự kiện và hiện tượng lịch sử đã làm cho giáo viên dành nhiều thời gian vào việc cung cấp các sự kiện và hiện tượng này nên không còn thời gian đi sâu vào bản chất các sự kiện, phân biệt các sự kiện cùng loại và sự kiện khác loại, phân biệt được cái chung và cái riêng của từng sự kiện lịch sử PHẦN THỨ NHẤT : MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hình thành khái niệm lịch sử nêu qui luật phát triển lịch sử nhiệm vụ quan trọng việc dạy học lịch sử Công việc tiến hành cách khoa học sở nghiên cứu sâu vào chất vật tượng để rút qui luật chi phối sở giúp học sinh tiếp cận chân lí Nhưng thực tế nay, tồn lớn xảy việc giảng dạy lịch sử trường phổ thông giáo viên biến học lịch sử thành học trị khơ khan với nhiều kiện lịch sử khó nhớ mà giáo viên thông báo cho học sinh cách thiếu sinh động, không thấy logic phát triển theo qui luật lịch sử giáo viên nêu lý luận cách chung chung khơng có sở từ kiện lịch sử làm cho học sinh nhàm chán rơi vào chủ nghĩa công thức Từ thực tiễn đó, sở nghiên cứu phương pháp luận sử học, phương pháp dạy học lịch sử, kinh nghiệm thân qua thực tế giảng dạy, tự rút số kinh nghiệm gíup học sinh hình thành khái niệm lịch sử nêu quy luật lịch sử giảng dạy môn lịch sử lớp bậc THCS PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG I/THỰC TRẠNG BAN ĐẦU: Trong cấu tạo chương trình lịch sử cấp THCS, lớp 6,7 học sinh tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam từ cội nguồn đến cuối kỷ XV thời kỳ nguyên thủy phong kiến Chuyển sang chương trình lịch sử lớp 8, họckỳ I học sinh phải tìm hiểu lịch sử giới từ cách mạng tư sản Anh đến cách mạng XHCN tháng Mười Nga Đây chuyển đổi đột ngột nhận thức với học sinh : từ lịch sử dân tộc sang lịch sử giới xa lạ, từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản, từ học tiết/ tuần sang tiết / tuần Ngoài dung lượng kiến thức lịch sử đựơc đưa vào chương trình nhiều kiện tượng lịch sử làm cho giáo viên dành nhiều thời gian vào việc cung cấp kiện tượng nên không thời gian sâu vào chất kiện, phân biệt kiện loại kiện khác loại, phân biệt chung riêng kiện lịch sử Hơn cấu tạo chương trình lịch sử 6,7,8 học sinh tìm hiểu lịch sử xã hội lồi người từ thời nguyên thủy đến thời kỳ phong kiến chủ nghĩa tư bỏ qua thời kỳ lịch sử chiếm hữu nơ lệ xã hội lồi người Kiến thức giai đoạn nhắc đến tiết mở đầu nên học sinh gặp khó khăn tiếp cận với chương trình lịch sử 8, trước yêu cầu nắm bắt qui luật phát triển xã hội lồi người Hình thành khái niệm lịch sử nêu qui luật lich sử xã hội loài người việc làm cần thiết song khó khăn phức tạp Bằng kinh nghiệm thân qua thực tế giảng dạy xin trình bày kinh nghiệm việc thực nhiệm vụ II/BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1/Xác định khái niệm quy luật lịch sử chương trình lịch sử 8(tập 1): -Có nhiều khái niệm lịch sử cần hình thành chương trình cho học sinh, chuyên đề tập trung vào khái niệm lịch sử : khái niệm :cách mạng tư sản, cách mạng vô sản -Quy luật lịch sử : tập trung vào qui luật đấu tranh giai cấp qui luật phát triển xã hội loài người thay xã hội tư chủ nghĩa với xã hộị phong kiến xã hội xã hội chủ nghĩa với xã hội tư chủ nghĩa 2/Các bước tiến hành: 2.1/Hình thành khái niệm lích sử : a./ Khái niệm cách mạng tư sản: a.1:Hình thành khái niệm ban đầu: Cách mạng xã hội phương tiện để tạo chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội sang hình thái kinh tế xã hội khác mang tính qui luật vận động xã hội loài người, kiến thức học phần lịch sử xã hội phong kiến lớp 6-7, học sinh hiểu đấu tranh giai cấp hình thành từ mâu thuẫn giai cấp bóc lột với giai cấp bị bóc lột Chính sách bóc lột nặng nề giai cấp phong kiến bần hóa đời sống người dân kìm hãm phát triển kinh tế xã hội nguyên nhân khởi nghĩa nơng dân lịng xã hội phong kiến, nên tìm hiểu cách mạng tư sản giáo viên phải cho học sinh tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế xã hội cụ thể nước cụ thể để tìm mâu thuẫn dẫn đến bùng nổ cách mạng, diễn biến cách mạng ý nghĩa cách mạng Khái niệm cách mạng tư sản hình thành tiết 4: Bài 1: NHỮNG THẮNG LỢI BƯỚC ĐẦU CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN I/Cách mạng tư sản Anh kỷ XVII Đây hình thành khái niệm cách mạng tư sản cho học sinh, nên gíáo viên phải cung cấp cho học sinh đặc trưng nêu lên chất khái niệm cách liệt kê phận cấu thành nội dung kiện theo dàn ý sau: 1/ Nguyên nhân cách mạng: -kinh tế: -xã hội: 2/ Diễn biến cách mạng: -Lãnh đạo cách mạng : -Lực lượng cách mạng: -Kết quả: 3/ Hình thức cách mạng: 4/ Tính chất cáchmạng: Bằng hệ thống câu hỏi phát hiện, nêu vấn đề , câu hỏi suy luận như: -Sự phát triển công trường thủ công ngành ngoại thương miền Đông Nam nước Anh biểu kinh tế gì? (sự đời kinh tế tư lòng xã hội phong kiến Anh) -Sự phát triển kinh tế tư làm cho xã hội Anh có thay đổi? (Tư sản Anh trở nên giàu có, xuất quý tộc mới, nơng dânAnh bị thất nghiệp) -Chính sách cai trị độc đoán, đặt thêm nhiều thuế mới, nắm độc quyền sản xuất quyền phong kiến tạo mâu thuẫn nào? (Tạo mâu thuẫn giai cấp phong kiến với tư sản quý tộc mới) -Vì có mâu thuẫn này? (Chính quyền phong kiến cản trở phát triển kinh tế tư bản) Sự tham gia giai cấp tư sản, lực lượng xã hội làm chủ sản xuất tiến , phận quý tộc thuộc giai cấp phong kiến bên cạnh giai cấp nơng dân bị bần hóa làm cho mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc nguyên nhân dẫn đến việc phải lật đổ chế độ phong kiến để giải phóng lực lượng sản xuất mới, đổi đời cho nông dân Bức tranh lịch sử nước Anh vào kỷ XVII tạo dựng nên với đặc điểm: 1/Nguyên nhân cách mạng: -Kinh tế: kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ Anh trung tâm tài chính, cơng nghiệp, thương mại bậc giới -Xã hội:Tư sản Anh trở nên giàu có Xuất quý tộc có quyền lợi gắn liền với tư bản, làm cho nông dân Anh thất nghiệp Giai cấp phong kiến cai trị độc đoán, tăng thuế mới, chiếm độc quyền sản xuất buôn bán, cản trở phát triển kinh tế tư làm xuất mâu thuẫn giai cấp phong kiến với giai cấp tư sản, quý tộc mới, nông dân 2/Diễn biến cách mạng: Trên sở phân tích nguyên nhân dẫn đến cách mạng, học sinh dễ dàng nhận biết lực lượng cách mạng, mục đích cách mạng qua hệ thống câu hỏi giáo viên: -Lực lượng cách mạng ai? (giai cấp tư sản, quý tộc mới, nơng dân) -Giai cấp giữ vai trị lãnh đạo? Vì sao? (tư sản quý tộc mới, giai cấp tiến gắn liền với sản xuất tiên tiến nhất) -Mục đích cách mạng gì? (lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế phản động tạo điều kiện cho kinh tế tư phát triển) Lãnh đạo cách mạng: giai cấp tư sản qúy tộc Lực lượng cách mạng: giai cấp nông dân Kết quả:lật đổ quyền phong kiến, đưa tư sản quý tộc lên nắm quyền tạo điều kiện cho kinh tế tư phát triển, thành lập chế độ quân chủ lập hiến 3/Hình thức:đấu tranh giai cấp Để xác định hình thức cách mạng, giáo viên sử dụng câu hỏi: -So sánh nguyên nhân cách mạng tư sản với nguyên nhân khởi nghĩa nơng dân có điểm giống nhau? (do sách áp bóc lột giai cấp giai cấp khác xã hội) Chính điểm giống giúp học sinh nhận biết cách mạng tư sản chất đấu tranh giai cấp giai cấp bị bóc lột với giai cấp bóc lột 4/Tính chất cách mạng:cách mạng tư sản chưa triệt để Tính chất cách mạng phụ thuộc vào yếu tố tạo thành cách mạng như:nguyên nhân, diễn biến cách mạng Cũng hệ thống câu hỏi, giáo viên dẫn dắt học sinh hình thành khái niệm sở nắm vững mối quan hệ đặc trưng Cách mạng giai cấp lãnh đạo? Lực lượng cách mạng giai cấp nào? Kết cách mạng? Vậy cách mạng giai cấp tư sản lãnh đạo với lực lượng nông dân nhằm lật đổ chế độ phong kiến để đưa tư sản lên nắm quyền tạo điều kiện cho kinh tế tư chủ nghĩa phát triển gọi cách mạng tư sản Ở nước Anh, sau cách mạng kết thúc có cịn tàn tích chế độ phong kiến không ? (lập chế độ quân chủ lập hiến, quý tộc nắm quyền) Những tàn tích cịn sót lại chế độ phong kiến làm cho cách mạng tư sản Anh mang tính chất chưa triệt để a.2/Bước 2: đối chiếu, so sánh để củng cố khái niệm: Sau cách mạng tư sản Anh, dạy đến tiết mục II/ Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Bắc My (bài 1) tiết 6,7,8 2:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) giáo viên khơng giải thích nội dung khái niệm mà qua phân tích nội dung cách mạng (nguyên nhân, diễn biến ) kết hợp với việc lập bảng thống kê so sánh, để học sinh tìm điểm giống nhau, nét chung lặp lại kiện, qua câu hỏi: Tiết 5: -Nguyên nhân cách mạng tư sản Anh chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ có điểm giống ? -Kết chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ có điểm giống với cách mạng tư sản Anh ? -Cuộc chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ cịn mang tính chất cách mạng ? Tiết 6,7,8: -Tình hình kinh tế, xã hội nước Pháp có điểm giống với nước Anh ? -Vì mâu thuẫn xã hội nước Pháp sâu sắc nước Anh ? -Kết cách mạng Pháp có giống khác với cách mạng tư sản Anh ? Hệ thống câu hỏi đối chiếu, so sánh giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức học loại tự lập bảng thống kê so sánh sau: (Những dòng in nghiêng nội dung đề mục bảng thống kê so sánh thể điểm giống cách mạng ) Đặc Anh (1640) Bắc Mỹ(1775) điểm Pháp(1789-1794) NGU KINH - kinh tế tư -kinh tế tư -kinh tế tư YÊN TẾ phát triển phát triển phát triển NHÂ N -xuất giai -xuất giai -xuất giai cấp tư sản quý cấp tư sản chủ cấp tư sản có XÃ HỘI tộc có quyền nơ có quyền lợi quyền lợi gắn liền lợi gắn liền với gắn liền với sản với sản xuất tư sản xuất tư xuất tư Giai cấp phong Chính phủ Anh sản Giai cấp phong kiến kiến bóc lột cản trở phát tăng lữ bóc lột cản trở kinh tế tư triển kinh tế tư cản trở phát Xuất thuộc địa triển kinh tế tư mâu thuẫn Xuất mâu bản.Xuất giai cấp phong thuẫn thực mâu thuẫn kiến với tư sản, dân Anh với tư phong kiến q tộc sản, chủ nơ, nông tăng lữ với tư nông dân dân Bắc Mỹ sản, nông dân DIỄN LÃNH -tư sản quý tộc -tư sản chủ nô -tư sản BIẾN ĐẠO -nông dân -nông dân, nô lệ, -nông dân LỰC dân tình nguyện LƯỢNG châu âu CÁCH MẠNG -lật đổ giai cấp -đánh bại quân -lật đổ giai cấp phong kiến đưa Anh giành lại độc phong kiến đưa KẾT tư sản quí tộc lập, đưa tư sản tư sản lên nắm QUẢ lên nắm chủ nô lên nắm quyền tạo quyền, tạo điều kiện cho điều quyền,tạo điều kiện kiện cho cho kinh tế tư kinh tế tư kinh tế tư phát triển phát triển, lập chế phát triển độ qn chủ lập TÍNH HÌNH CHẤT THỨC hiến Đấu tranh giai Chiến tranh giành Đấu tranh giai cấp độc lập cấp -Cách mạng tư -Chiến tranh giải -Cách mạng tư TÍNH sản chưa triệt để phóng CHẤT dân tộc sản triệt để đồng thời cách mạng tư sản Trên sở trình bày nội dung cách mạng theo dàn ý liệt kê phận cấu thành kiện bảng thống kê so sánh đối chiếu kiện loại phát nội dung giống lặp lặp lại qua cách mạng nước khác nhau, có chất cách mạng, khái niệm cách mạng tư sản học sinh hiểu cách cụ thể, vững Hoàn cảnh lịch sử nước có điểm khác làm cho hình thức cách mạng có khác Nhưng cho cách mạng có điểm khác hình thức phản ánh nội dung : - Xóa bỏ cản trở đường phát triển kinh tế tư chủ nghĩa xác lập địa vị thống trị giai cấp tư sản -Lực lượng lãnh đạo cách mạng tư sản giai cấp tư sản lãnh đạo ngồi cịn có phận quý tộc tư sản hóa, tham gia phận vào cách mạng để lại dấu ấn sâu đậm nước với hình thành chế độ quân chủ lập hiến thay hình thành chế độ cộng hòa -Lực lượng cách mạng giai cấp nông dân Nhờ có chung mâu thuẫn xã hội với giai cấp phong kiến nên tư sản liên minh đượcvới giai cấp nơng dân hồn thành nhiệm vụ lịch sử Tuy nhiên, sau thắng lợi cách mạng, giai cấp tư sản lại áp đặt ách thống trị quần chúng lao động , sơ làm xuất mâu thuẫn sâu sắc nhân dân lao động với giai cấp tư sản ngun nhân dẫn đến cách mạng vô sản thời cận đại Trên sở phân tích, so sánh cách mạng học để tìm đặc điểm giống cách mạng trên, khái niệm cách mạng tư sản củng cố học sinh cách mạng tư sản lãnh đạo giai cấp nơng dân nhằm lật đổ quyền phong kiến đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền tạo điều kiện cho kinh tế tư phát triển, nông dân động lực cách mạng họ, cách mạng thay hình thức bóc lột.Cách mạng xuất xã hội phong kiến xuất mối quan hệ bóc lột giai cấp phong kiến với giai cấp tư sản nông dân nên hình thành mâu thuẫn xã hội sâu sắc, đấu tranh giai cấp điều khơng thể tránh khỏi b/.Hình thành khái niệm cách mạng vơ sản: b.1/ Hình thành khái niệm ban đầu : Cách mạng vô sản khái niệm mang tính lý luận cao, nên giáo viên phải hình thành khái niệm dựa dàn ý gồm phận chính: Nguyên nhân cách mạng: - Kinh tế - Xã hội Diễn biến cách mạng : - giai cấp lãnh đạo - Lực lượng cách mạng - Kết Khái niệm hình thành tiết 16, CƠNG XÃ PA RI 1871 (I/ Sự thành lập cơng xã ) 1/Hồn cảnh đời: Nội dung trình bày sách giáo khoa nhiều kiện , đối tượng học sinh THCS giáo viên tập trung phân tích kiện thể rõ đặc trưng khái niệm hệ thống câu hỏi sau: -giai cấp vô sản thời đế chế thứ hai có khác trước? (đơng số lượng, có ý thức giác ngộ cao) -giai cấp tư sản Pháp làm để đối phó với phong trào cơng nhân phát triển mạnh mẽ? (gây chiến tranh với Đức tiến tới đầu hàng quân Đức để rảnh tay đàn áp phong trào cơng nhân) -Hành động thể chất tư sản Pháp ? (phản động, hy sinh quyền lợi dân tộc để bảo vệ quyền lợi giai cấp) Với dẫn dắt giáo viên học sinh dễ dàng nhận nguyên nhân làm cho mâu thuẫn tư sản vô sản trở nên sâu sắc thời đế chế thứ hai, giai cấp vô sản muốn cứu nguy cho dân tộc khơng cịn đường khác phải lật đổ quyền tư sản, ngun nhân bùng nổ cách mạng Nội dung đề mục1/Hoàn cảnh đời: trình bày theo dàn ý sau để thể rõ tính giai cấp cách mạng vơ sản giới: -Kinh tế: kinh tế đại công nghiệp phát triển mạnh mẽ -Xã hội:-giai cấp vơ sản tăng nhanh số lượng có ý thức giác ngộ cao -giai cấp tư sản tăng cường bóc lột giai cấp vơ sản, gây chiến tranh đầu hàng quân Đức để đàn áp phong trào cách mạng nước, thể rõ chất phản động làm cho mâu thuẫn tư sản vô sản trở nên sâu sắc Để bảo vệ tổ quốc, cơng nhân Pháp khơng cịn đường khác phải khởi nghĩa lật đổ quyền tư sản 2/ Cuộc khởi nghĩa 18/3 / 1871 Công xã thành lập: Với cách trình bày dẫn dắt vấn đề trên, học sinh dễ dàng nhận biết nộidung cách mạng : -Lực lượng khởi nghĩa? -Mục đích khởi nghĩa? -Hình thức khởi nghĩa? 10 Bởi nội dung có quan hệ với nguyên nhân bùng nổ cách mạng phân tích phần Mâu thuẫn giai cấp tư sản vô sản nguyên nhân bùng nổ cách mạng lực lượng cách mạng giai cấp vô sản, giai cấp tư sản dùng quyền lực trị để bóc lột bán nước giai cấp vô sản muốn bảo vệ tổquốc phải tước bỏ quyền lực trị tư sản Nội dung mục trình bày theo dàn ý sau: -Lãnh đạo cách mạng:giai cấp vô sản -Lực lượng cách mạng: cơng nhân, anh em binh lính -Kết quả:Giai cấp vơ sản Pari lật đổ quyền tư sản thành lập quyền vơ sản(cơng xã Pa ri) Sau phân tích đặc trưng nguyên nhân, tường thuật diễn biến kết cách mạng nổ Pa ri, vạch mối quan hệ kiện giáo viên hướng dẫn học sinh đến khái quát khái niệm cách nêu lên chất tiêu biểu cho nội dung khái niệm cách mạng vô sản cách mạng giai cấp vô sản lãnh đạo giai cấp vơ sản lật đổ quyền tư sản phản động bóc lột nhân dân để đưa giai cấp vơ sản lên nắm quyền xóa bỏ hình thức áp chế độ người bóc lột người Đây đấu tranh giai cấp giai cấp bị bóc lột chống lại giai cấp bóc lột Khi nghiên cứu kiện lịch sử loại cách mạng tư sản, giáo viên dùng phương pháp so sánh để tìm nét chung lặp lại kiện để nắm vững khái niệm Cịn cách mạng vơ sản tất yếu lịch sử xã hội tư có giai cấp, nên sau rút chất cách mạng vơ sản giáo viên cần so sánh với chất cách mạng tư sản để phân biệt khác nguyên tắc cách mạng tư sản cách mạng vô sản Bằng cách nêu câu hỏi: -Cách mạng tư sản cách mạng vơ sản có khác về: Ngun nhân cách mạng ? Lãnh đạo cách mạng ? Lực lượng cách mạng ? Kết cách mạng? -Điểm giống cách mạng tư sản cách mạng vô sản? 11 Trên sở học sinh lập đựơc bảng thống kê so sánh sau:( dòng chữ in nghiêng nội dung đề mục bảng thống kê điểm khác hai cách mạng) Nguyên nhân CÁCH MẠNG TƯ SẢN CÁCH MẠNG VƠ SẢN Do mâu thuẫn bóc lột Do mâu thuẫn bóc lột tư phong kiến với tư sản sản với vô sản Diễn biến nông dân Lãnh đạo:giai cấp tư sản Lãnh đạo:giai cấp vô sản Lực lượng cách mạng:nông Lực lượng cách mạng:công dân nhân nông dân Kết quả: lật đổ giai cấp Kết quả:lật đổ giai cấp tư sản phong kiến,đưa giai cấp tư đưa giai cấp vô sản lên nắm sản lên nắm quyền quyền Hình thức Đấu tranh giai cấp Đấu tranh giai cấp Bằng cách học sinh nắm chất hai khái niệm cách mạng tư sản cách mạng vô sản tránh nhầm lẫn vận dụng khái niệm C/Qui luật phát triển lịch sử: c.1/Qui luật đấu tranh giai cấp: Đấu tranh giai cấp tượng lịch sử xảy xã hội có giai cấp bóc lột Nêu qui luật đấu tranh giai cấp việc làm có ý nghĩa việc học tập lịch sử chương trình phổ thơng bậc THCS lớp Trên sở kiến thức học khởi nghĩa nô lệ, khởi nghĩa nông dân, cách mạng tư sản, cách mạng vô sản chương trình giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê so sánh để giúp học sinh tìm nội dung giống đấu tranh giai cấp nầy: Tiết/ Tiết 2/ mở Tiết 3/ mở Bài 1/ tiết 4,5 đầu đầu Bài 6,7,8 12 2/ Bài 6/ tiết 16 tiết Bài 11/ tiết 28, 29 Thời kỳ lịch Cổ đại Trung đại sử Hình thức đấu Khởi nghĩa nơ Khởi Cận đại Hiện đại nghĩa Cách mạng tư Cách mạng vô tranh lệ Nguyên nhân Chủ nô nông dân sản sản G/ cấp phong G/ cấp phong G/ cấp tư sản đấu tranh kiến bóc lột kiến bóc lột tư bóc lột vơ sản bóc lột nơ lệ nơng dân sản, nông dân Bằng phương pháp học sinh dễ dàng nhận thấy quan hệ bóc lột giai cấp với giai cấp nguyên nhân dẫn đến đấu tranh giai câp xã hội có giai cấp đối kháng Sự lặp lặp lại đấu tranh giai cấp nhiều nước phạm vi giới, qua nhiều thời kỳ lịch sử xã hội từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ trung đại, cận đại đại giúp học sinh hiểu : đấu tranh giai cấp qui luật lịch sử xã hội có giai cấp bóc lột Đây việc làm mà giáo viên không thực tiết dạy mà phải qua nhiều tiết ( Tiết 2, tiết 3, tiết 11, tiết 16, tiết 28,29/ Học kỳ I) nên thiết phải giáo viên xác định từ đầu năm học đưa vào cấu tạo chương trình môn lịch sử khối tiết học cụ thể liên quan với yêu cầu -c.2/Quy luật phát triển xã hội loài người: Nêu quy luật phát triển lịch sử việc làm có ý nghĩa việc học tập lịch sử, sở nghiên cứu kiện lịch sử, nắm bắt mối liên hệ khách quan, bên trong, bản, lặp lặp lại tượng lịch sử trình lịch sử mà khái niệm lịch sử hình thành từ dẫn học sinh đến hiểu tính quy luật phát triển lịch sử Chính hệ thống khái niệm lịch sử phản ánh phát triển theo quy luật lịch sử xã hội lồi người Q trình chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư trình chuyển biến từ phương thức sản xuất phong kiến sang phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, trình chuyển đổi làm cho lịch sử nước thay đổi, lịch sử nước thay đổi làm cho lịch sử lồi người ln thay đổi phát triển theo hướng lên, thời kỳ lịch sử cận đại thay cho 13 thời kỳ trung đại, với thắng lợi cầm quyền giai cấp tư sản khoa học kỹ thuật phát triển cách mạnh mẽ đạt nhiều thành tựu rực rỡ, đến lượt cách mạng vô sản, cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga lật đổ chủ nghĩa tư hình thành chế độ xã hội cơng dân chủ, tiến xã hội khơng cịn quan hệ người bóc lột người mở thời kỳ : thời kỳ đại.Tất thay đổi phản ánh lên xã hội loài người từ chế độ xã hội sang chế độ xã hội khác Mâu thuẫn xã hội nguyên nhân cách mạng, đấu tranh giai cấp động lực phát triển xã hội có giai cấp thắng lợi chủ nghĩa xã hội mang tính tất yếu Để giúp học sinh rút quy luật phát triển xã hội loài người, q trình giảng dạy mang tính hệ thống, mà giáo viên phải xây dựng cho kế hoạch thực chương trình Bởi để rút quy luật này, phải thông qua nhiều kiện lịch sử nhiều học khóa trình lịch sử -Trong tiết 2, mở đầu:sau dạy xong phần mục II/ Xã hội chiếm hữu nô lệ Giáo viên thiết phải để học sinh giải vấn đề đặt là: Nêu điểm khác chế độ chiếm hữu nơ lệ với chế độ cơng xã ngun thủy? (có tổ chức nhà nước, sản xuất phát triển, có phân biệt giai cấp có đấu tranh giai cấp) Nguyên nhân dẫn đến khác đó? (do phát triển sản xuất) Sau dạy xong tiết 3, mục III/Chế độ phong kiến, nảy sinh bước đầu phát triển chế độ phong kiến, giáo viên cho học sinh giải vấn đề: Chế độ phong kiến có điểm giống khác với chế độ chiếm hữu nô lệ? (giống:có quan hệ bóc lột đấu tranh giai cấp làm cho chế độ xã hội suy yếu đến sụp đổ Khác:kỹ thuật sản xuất phong kiến tiến bộ, xã hội phong kiến văn minh xã hội chiếm hữu nô lệ 14 -Trong 3:Chủ nghĩa tư thắng lợi phạm vi giới Giáo viên đặt vấn đề để học sinh giải là: Chủ nghĩa tư có điểm giống khác so với chế độ phong kiến? (giống: có phân biệt giai cấp, quan hệ bóc lột đấu tranh giai cấp.) (Khác: sản xuất tư tiến bộ, văn minh sản xuất phong kiến, quan hệ bóc lột mở rộng phạm vi nước nước thuộc địa) Những vấn đề giáo viên nêu mở đầu (tiết1,2,3) 3(tiết 9,10) sở để học sinh rút quy luật phát triển xã hội loài người Mác-ĂngGhen nêu nội dung tuyên ngôn Đảng cộng sản tiết 11 qua hệ thống câu hỏi: Bằng kiến thức học lịch sử giới từ công xã nguyên thủy đến chủ nghĩa tư kỷ XIX , em cho biết nguyên nhân làm cho lịch sử xã hội loài người chuyển từ chế độ xã hội sang chế độ xã hội khác? (Do phát triển sản xuất đấu tranh giai cấp) Hai yếu tố nguyên nhân làm cho lịch sử loài người thay đổi qua nhiều chế độ xã hội, lặp lặp lại nhiều lần suốt chiều dài lịch sử xã hội loài người trở thành quy luật phát triển xã hội loài người, tượng cách mạng không xảy nước mà xảy nhiều nước phạm vi giới, qua nhiều chế độ xã hội Từ học sinh hiểu phát triển sản xuất đấu tranh giai cấp quy luật lịch sử, thay chế độ tư chủ nghĩa cho chế độ phong kiến suy yếu phản động theo quy luật phát triển lịch sử Bằng kiến thức học thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản, em cho biết chủ nghĩa tư tương lai xã hội có quan hệ bóc lột đấu tranh giai cấp? ( chủ nghĩa tư bị sụp đổ) Nguyên nhân dẫn đến sụp đổ chủ nghĩa tư bản? (Do đấu tranh giai cấp vô sản) 15 Bằng cách này, giáo viên dẫn dắt cung cấp lý luận để học sinh hiểu tính khoa học thực tiễn chủ nghĩa Mác tuyên ngôn Đảng cộng sản : -Lịch sử nhân loại lịch sử phát triển sản xuất lịch sử đấu tranh giai cấp đối kháng.Đấu tranh giai cấp động lực phát triển xã hội có giai cấp đối kháng -Chủ nghĩa tư tất yếu bị diệt vong, chủ nghĩa xã hội định thắng lợi -Giai cấp vô sản lật đổ quyền thống trị giai cấp tư sản, thiết lập quyền vơ sản, xóa bỏ chế độ tư hữu, thúc đẩy sản xuất phát triển, xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến, đưa tư sản lên nắm quyền tạo điều kiện cho kinh tế tư phát triển làm cho xã hội loài người phát triển Tuy nhiên phụ thuộc vào tính chất, quyền lợi giai cấp thống trị mới, giai cấp tư sản sử dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trở thành công cụ thống trị, bóc lột tiền đề sở làm cho mâu thuẫn nhân dân lao động với giai cấp tư sản ngày trở nên sâu sắc dấu hiệu bùng nổ đấu tranh cách mạng nhân dân lao động nhằm lật đổ ách thống trị giai cấp tư sản chế độ tư chủ nghĩa để thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa (bài 11 tiết 28,29) Chủ nghĩa tư thay cho chế độ phong kiến đến lượt nhường chỗ cho chủ nghĩa xã hội theo quy luật phát triển xã hội loài người PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Hình thành khái niệm lịch sử nêu quy luật lịch sử học tập lịch sử nắm công thức mà phải thông qua kiện lịch sử học, thông qua vận động lịch sử mà phân tích rút chất khơng phải nhìn thấy thơng qua vỏ bề ngồi nên phải việc liệt kê phận cấu thành nội dung kiện hình thức dàn ý, bảng thống kê so sánh đối chiếu để xác định đặc trưng khái niệm mối quan hệ 16 đặc trưng để rút khái niệm sử dụng khái niệm học để hiểu khái niệm vận dụng vào thực tiễn.Việc nắm vững khái niệm lịch sử (cách mạng tư sản, cách mạng vô sản ) định đến việc dẫn dắt học sinh hiểu tính quy luật phát triển lịch sử xã hội Mỗi thời kỳ lịch sử tương ứng với phương thức sản xuất định, cách mạng tư sản tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển biến từ phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, lỗi thời sang phương thức sản xuất tư chủ nghĩa đại, gắn liền với kỹ thuật tiến bơ cịn quan hệ bóc lột giai cấp cách mạng xã hội chủ nghĩa lại xóa bỏ quyền tư sản đưa giai cấp vơ sản lên nắm quyền xóa bỏ áp bóc lột, mở đầu thời kỳ cho lịch sử lồi người Đó chuyển biến từ thời kỳ trung đại sang thời kỳ cận đại sang đại theo quy luật vận động xã hội loài người Đề tài xây dựng sở rút từ kinh nghiệm áp dụng lý luận dạy học vào thực tế giảng dạy dựa vào mà qúa trình vận dụng ngày đạt hiệu Từ lý luận kiểm nghiệm qua thực tế từ thực tế để nâng cao lý luận dạy học Đề tài gồm bước: 1) Xác định khái niệm lịch sử qui luật lịch sử: - Khái niệm cách mạng tư sản khái niệm cách mạng vô sản - Qui luật đấu tranh giai cấp qui luật phát triển xã hội loài người 2) Các bước tiến hành: 2.1/ Hình thành khái niệm lịch sử: a/ Khái niệm cách mạng tư sản: a.1- Bước đầu hình thành khái niệm cách mạng theo dàn ý: - Nguyên nhân: (kinh tế, xã hội) - Diễn biến: (lãnh đạo, lực lượng, kết quả) - Hình thức - Tính chất 17 a.2- Lập bảng thống kê, đối chiếu, so sánh cách mạng tư sản để tìm điểm giống nhằm củng cố khái niệm ban đầu Đặc điểm Anh Mỹ Pháp Nguyên nhân Diễn biến tính chất b/ Khái niệm cách mạng vơ sản: b.1- Hình thành khái niệm ban đầu theo dàn ý a1 b.2- Lập bảng thống kê, đối chiếu, so sánh cách mạng vô sản với cách mạng tư sản để tìm điểm khác hai cách mạng nhằm khắc sâu khái niệm Cách mạng tư sản Cách mạng vô sản Nguyên nhân Diễn biến 2.2/ Qui luật lịch sử: a/ Qui luật đấu tranh giai cấp: lập bảng thống kê so sánh để tìm điểm giống đấu tranh giai cấp: Tiết/ Tiết 2/ mở tiết 3/ mở Bài 1/ tiết 4,5 đầu Thời kỳ lịch Cổ đại đầu Bài Trung đại 6,7,8 Cận đại sử Hình thức đấu Khởi nghĩa nô Khởi 2/ Bài 6/ tiết 16 tiết Bài 11/ tiết 28, 29 Hiện đại nghĩa Cách mạng tư Cách mạng vô tranh lệ Nguyên nhân Chủ nô nông dân sản sản G/ cấp phong G/ cấp phong G/ cấp tư sản đấu tranh kiến bóc lột kiến bóc lột tư bóc lột vơ sản bóc lột nô lệ nông dân sản, nông dân b/ Qui luật phát triển xã hội loài người:so sánh đặc điểm chế độ xã hội Để học sinh nêu khái niệm lịch sử nêu quy luật lịch sử nhiệm vụ quan trọng khó khăn giáo viên gỉang dạy môn lịch sử khối bậc THCS Nhưng làm nhiệm vụ này, ta giúp học sinh hiểu 18 chất kiện lịch sử, hiểu mối quan hệ nhân quy luật phát triển xã hội Việc hiểu rõ khái niệm lịch sử cịn giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, khả phân biệt kiện trình lịch sử dựa quan điểm chủ nghĩa Mác, góp phần bồi dưỡng giới quan khoa học, tạo niềm tin cho học sinh, đặc biệt giai đoạn tình hình giới có nhiều biến động trị 19 ... tượng lịch sử trình lịch sử mà khái niệm lịch sử hình thành từ dẫn học sinh đến hiểu tính quy luật phát triển lịch sử Chính hệ thống khái niệm lịch sử phản ánh phát triển theo quy luật lịch sử xã... tế giảng dạy tơi xin trình bày kinh nghiệm việc thực nhiệm vụ II/BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1/Xác định khái niệm quy luật lịch sử chương trình lịch sử 8( tập 1): -Có nhiều khái niệm lịch sử cần hình thành. .. người PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Hình thành khái niệm lịch sử nêu quy luật lịch sử học tập lịch sử nắm công thức mà phải thông qua kiện lịch sử học, thông qua vận động lịch sử mà phân tích rút chất khơng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan