Kinh nghiệm hình thành khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử trong giảng dạy môn lịch sử lớp 8 bậc THCS

19 2,576 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 11:40

Trong cấu tạo chương trình lịch sử cấp THCS, lớp 6,7 học sinh tìm hiểu về lịch sử dân tộc Việt Nam từ cội nguồn đến cuối thế kỷ XV của thời kỳ nguyên thủy và phong kiến. Chuyển sang chương trình lịch sử lớp 8, ngay ở họckỳ I học sinh phải tìm hiểu về lịch sử thế giới từ cách mạng tư sản Anh đến cách mạng XHCN tháng Mười Nga . Đây là một sự chuyển đổi đột ngột về nhận thức với học sinh : từ lịch sử dân tộc sang lịch sử thế giới xa lạ, từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản, từ học 1 tiết tuần sang 2 tiết tuần. Ngoài ra dung lượng kiến thức lịch sử đựơc đưa vào chương trình quá nhiều sự kiện và hiện tượng lịch sử đã làm cho giáo viên dành nhiều thời gian vào việc cung cấp các sự kiện và hiện tượng này nên không còn thời gian đi sâu vào bản chất các sự kiện, phân biệt các sự kiện cùng loại và sự kiện khác loại, phân biệt được cái chung và cái riêng của từng sự kiện lịch sử PHẦN THỨ NHẤT : MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hình thành khái niệm lịch sử và nêu qui luật phát triển lịch sử là nhiệm vụ quan trọng của việc dạy học lịch sử. Công việc này được tiến hành một cách khoa học trên cơ sở nghiên cứu đi sâu vào bản chất của sự vật hiện tượng để rút ra những qui luật chi phối nó và trên cơ sở đó giúp học sinh tiếp cận chân lí. Nhưng thực tế hiện nay, một tồn tại lớn đang xảy ra trong việc giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông là giáo viên đã biến bài học lịch sử thành một bài học chính trị khô khan với nhiều sự kiện lịch sử khó nhớ mà giáo viên đã thông báo cho học sinh một cách thiếu sinh động, không thấy được logic phát triển theo qui luật lịch sử hoặc giáo viên chỉ nêu các lý luận một cách chung chung không có cơ sở từ sự kiện lịch sử làm cho học sinh nhàm chán rơi vào chủ nghĩa công thức. Từ thực tiễn đó, trên cơ sở nghiên cứu phương pháp luận sử học, phương pháp dạy học lịch sử, kinh nghiệm của bản thân qua thực tế giảng dạy, tôi đã tự mình rút ra một số kinh nghiệm có thể gíup học sinh hình thành khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử trong giảng dạy môn lịch sử lớp 8 bậc THCS. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG I/THỰC TRẠNG BAN ĐẦU: Trong cấu tạo chương trình lịch sử cấp THCS, lớp 6,7 học sinh tìm hiểu về lịch sử dân tộc Việt Nam từ cội nguồn đến cuối thế kỷ XV của thời kỳ nguyên thủy và phong kiến. Chuyển sang chương trình lịch sử lớp 8, ngay ở họckỳ I học sinh phải tìm hiểu về lịch sử thế giới từ cách mạng tư sản Anh đến cách mạng XHCN tháng Mười Nga . Đây là một sự chuyển đổi đột ngột về nhận thức với học sinh : từ lịch sử dân tộc sang lịch sử thế giới xa lạ, từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản, từ học 1 tiết/ tuần sang 2 tiết / tuần. Ngoài ra dung lượng kiến thức lịch sử đựơc đưa vào chương trình quá nhiều sự kiện và 1 hiện tượng lịch sử đã làm cho giáo viên dành nhiều thời gian vào việc cung cấp các sự kiện và hiện tượng này nên không còn thời gian đi sâu vào bản chất các sự kiện, phân biệt các sự kiện cùng loại và sự kiện khác loại, phân biệt được cái chung và cái riêng của từng sự kiện lịch sử . Hơn nữa trong cấu tạo chương trình lịch sử 6,7,8 học sinh chỉ tìm hiểu lịch sử xã hội loài người từ thời nguyên thủy đến thời kỳ phong kiến và chủ nghĩa tư bản đã bỏ qua thời kỳ lịch sử chiếm hữu nô lệ của xã hội loài người. Kiến thức của giai đoạn này chỉ được nhắc đến trong một tiết của bài mở đầu nên học sinh sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận với chương trình lịch sử 8, trước yêu cầu nắm bắt qui luật phát triển của xã hội loài người. Hình thành khái niệm lịch sử và nêu ra qui luật lich sử của xã hội loài người là việc làm cần thiết song rất khó khăn và phức tạp. Bằng kinh nghiệm của bản thân qua thực tế giảng dạy tôi xin được trình bày kinh nghiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ trên. II/BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1/Xác định các khái niệm và quy luật lịch sử trong chương trình lịch sử 8(tập 1): -Có nhiều khái niệm lịch sử cần được hình thành trong chương trình cho học sinh, ở đây chuyên đề chỉ tập trung vào 2 khái niệm lịch sử : đó là khái niệm :cách mạng tư sản, cách mạng vô sản. -Quy luật lịch sử : tập trung vào qui luật đấu tranh giai cấp và qui luật phát triển của xã hội loài người đó là sự thay thế của xã hội tư bản chủ nghĩa với xã hộị phong kiến và của xã hội xã hội chủ nghĩa với xã hội tư bản chủ nghĩa. 2/Các bước tiến hành: 2.1/Hình thành khái niệm lích sử : a ./ Khái niệm cách mạng tư sản: a.1:Hình thành khái niệm ban đầu: Cách mạng xã hội là một phương tiện để tạo ra sự chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội này sang một hình thái kinh tế xã hội khác mang tính qui luật trong sự vận động của xã hội loài người, bằng những kiến thức đã học trong 2 phần lịch sử xã hội phong kiến lớp 6-7, học sinh đã hiểu được cuộc đấu tranh giai cấp được hình thành từ mâu thuẫn giữa giai cấp bóc lột với giai cấp bị bóc lột. Chính sách bóc lột nặng nề của giai cấp phong kiến đã bần cùng hóa đời sống của người dân và kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế xã hội là nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa của nông dân trong lòng xã hội phong kiến, nên khi tìm hiểu về cách mạng tư sản giáo viên phải cho học sinh tìm hiểu về hoàn cảnh kinh tế xã hội cụ thể của từng nước cụ thể để tìm ra mâu thuẫn chính dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng, diễn biến của cách mạng và ý nghĩa của cách mạng đó. Khái niệm cách mạng tư sản được hình thành ngay trong tiết 4: Bài 1: NHỮNG THẮNG LỢI BƯỚC ĐẦU CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN I/Cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII Đây là bài đầu tiên hình thành khái niệm cách mạng tư sản cho học sinh, nên gíáo viên phải cung cấp cho học sinh những đặc trưng cơ bản nêu lên bản chất của khái niệm bằng cách liệt kê các bộ phận cấu thành nội dung của sự kiện theo dàn ý sau: 1/ Nguyên nhân cách mạng: -kinh tế: -xã hội: 2/ Diễn biến cách mạng: -Lãnh đạo cách mạng : -Lực lượng cách mạng: -Kết quả: 3/ Hình thức cách mạng: 4/ Tính chất cáchmạng: Bằng hệ thống câu hỏi phát hiện, nêu vấn đề , câu hỏi suy luận như: -Sự phát triển của các công trường thủ công và ngành ngoại thương ở miền Đông Nam nước Anh là biểu hiện của nền kinh tế gì? (sự ra đời của nền kinh tế tư bản trong lòng xã hội phong kiến Anh) -Sự phát triển của nền kinh tế tư bản đã làm cho xã hội Anh có gì thay đổi? 3 (Tư sản Anh trở nên giàu có, xuất hiện quý tộc mới, nông dânAnh bị thất nghiệp) -Chính sách cai trị độc đoán, đặt thêm nhiều thuế mới, nắm độc quyền sản xuất của chính quyền phong kiến đã tạo ra mâu thuẫn mới nào? (Tạo ra mâu thuẫn giữa giai cấp phong kiến với tư sản và quý tộc mới) -Vì sao có mâu thuẫn này? (Chính quyền phong kiến đã cản trở sự phát triển của nền kinh tế tư bản) Sự tham gia của giai cấp tư sản, một lực lượng xã hội làm chủ nền sản xuất tiến bộ , và một bộ phận quý tộc mới thuộc giai cấp phong kiến bên cạnh giai cấp nông dân đã bị bần cùng hóa đã làm cho mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc là nguyên nhân dẫn đến việc phải lật đổ chế độ phong kiến để giải phóng lực lượng sản xuất mới, đổi đời cho nông dân. Bức tranh lịch sử của nước Anh vào thế kỷ XVII được tạo dựng nên với các đặc điểm: 1/Nguyên nhân của cách mạng: - Kinh tế: nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ. Anh là một trung tâm tài chính, công nghiệp, thương mại bậc nhất thế giới. -Xã hội:Tư sản Anh trở nên giàu có. Xuất hiện quý tộc mới có quyền lợi gắn liền với tư bản, làm cho nông dân Anh thất nghiệp. Giai cấp phong kiến cai trị độc đoán, tăng thuế mới, chiếm độc quyền về sản xuất và buôn bán, cản trở sự phát triển nền kinh tế tư bản đã làm xuất hiện mâu thuẫn giữa giai cấp phong kiến với giai cấp tư sản, quý tộc mới, nông dân . 2/Diễn biến cách mạng: Trên cơ sở phân tích nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng, học sinh sẽ dễ dàng nhận biết lực lượng cách mạng, mục đích của cuộc cách mạng qua hệ thống câu hỏi của giáo viên: -Lực lượng cách mạng là ai? (giai cấp tư sản, quý tộc mới, nông dân) 4 -Giai cấp nào giữ vai trò lãnh đạo? Vì sao? (tư sản và quý tộc mới, đây là giai cấp tiến bộ nhất gắn liền với nền sản xuất tiên tiến nhất) -Mục đích cách mạng là gì? (lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế phản động tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển) Lãnh đạo cách mạng: giai cấp tư sản và qúy tộc mới. Lực lượng cách mạng: giai cấp nông dân. Kết quả:lật đổ chính quyền phong kiến, đưa tư sản và quý tộc mới lên nắm chính quyền tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển, thành lập chế độ quân chủ lập hiến. 3/Hình thức:đấu tranh giai cấp . Để xác định hình thức của cuộc cách mạng, giáo viên sử dụng câu hỏi: -So sánh nguyên nhân cuộc cách mạng tư sản với nguyên nhân cuộc khởi nghĩa của nông dân có điểm gì giống nhau? (do chính sách áp bức bóc lột của giai cấp này đối với giai cấp khác trong xã hội) Chính điểm giống nhau này sẽ giúp học sinh nhận biết cách mạng tư sản về bản chất chính là cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp bị bóc lột với giai cấp bóc lột. 4/Tính chất cách mạng:cách mạng tư sản chưa triệt để. Tính chất của cuộc cách mạng phụ thuộc vào các yếu tố tạo thành cách mạng như:nguyên nhân, diễn biến của cuộc cách mạng. Cũng bằng hệ thống câu hỏi, giáo viên sẽ dẫn dắt học sinh hình thành khái niệm trên cơ sở nắm vững mối quan hệ giữa các đặc trưng cơ bản. Cách mạng do giai cấp nào lãnh đạo? Lực lượng chính của cách mạng là giai cấp nào? Kết quả của cuộc cách mạng? Vậy cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo với lực lượng chính là nông dân nhằm lật đổ chế độ phong kiến để đưa tư sản lên nắm chính quyền tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển gọi là cách mạng tư sản. Ở nước Anh, sau khi cách mạng kết thúc có còn tàn tích của chế độ phong kiến không ? (lập chế độ quân chủ lập hiến, quý tộc mới nắm chính quyền) 5 Những tàn tích còn sót lại của chế độ phong kiến đã làm cho cách mạng tư sản Anh mang tính chất chưa triệt để . a.2/Bước 2: đối chiếu, so sánh để củng cố khái niệm : Sau bài cách mạng tư sản Anh, khi dạy đến tiết 5 mục II/ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc My (bài 1) và tiết 6,7,8 bài 2:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) giáo viên không giải thích nội dung khái niệm mà qua phân tích các nội dung cơ bản của cuộc cách mạng (nguyên nhân, diễn biến ) kết hợp với việc lập bảng thống kê so sánh, để học sinh tìm ra điểm giống nhau, những nét chung và sự lặp lại của các sự kiện, qua các câu hỏi: Tiết 5: -Nguyên nhân cuộc cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ có những điểm gì giống nhau ? -Kết quả của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ có điểm gì giống với cách mạng tư sản Anh ? -Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ còn mang tính chất cách mạng gì nữa ? Tiết 6,7,8: -Tình hình kinh tế, xã hội nước Pháp có điểm gì giống với nước Anh ? -Vì sao mâu thuẫn xã hội ở nước Pháp sâu sắc hơn ở nước Anh ? -Kết quả của cách mạng Pháp có gì giống và khác với cách mạng tư sản Anh ? Hệ thống câu hỏi đối chiếu, so sánh đã giúp học sinh hệ thống hóa được kiến thức ở các bài học cùng loại và tự lập được bảng thống kê so sánh như sau: (Những dòng in nghiêng trong nội dung các đề mục của bảng thống kê so sánh thể hiện những điểm giống nhau của 3 cuộc cách mạng ) Đặc điểm Anh (1640) Bắc Mỹ(1775) Pháp(1789-1794) 6 NGU YÊN NHÂ N KINH TẾ XÃ HỘI - kinh tế tư bản phát triển. -xuất hiện giai cấp tư sản và quý tộc mới có quyền lợi gắn liền với sản xuất tư bản. Giai cấp phong kiến bóc lột và cản trở kinh tế tư bản. Xuất hiện mâu thuẫn giữa giai cấp phong kiến với tư sản, quí tộc mới và nông dân. -kinh tế tư bản phát triển. -xuất hiện giai cấp tư sản và chủ nô có quyền lợi gắn liền với sản xuất tư bản. Chính phủ Anh cản trở sự phát triển kinh tế tư bản của thuộc địa Xuất hiện mâu thuẫn giữa thực dân Anh với tư sản, chủ nô, nông dân ở Bắc Mỹ. -kinh tế tư bản phát triển. -xuất hiện giai cấp tư sản có quyền lợi gắn liền với sản xuất tư sản. Giai cấp phong kiến và tăng lữ bóc lột và cản trở sự phát triển kinh tế tư bản.Xuất hiện mâu thuẫn giữa phong kiến và tăng lữ với tư sản, nông dân. DIỄN BIẾN LÃNH ĐẠO LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG KẾT QUẢ -tư sản và quý tộc mới -nông dân -lật đổ giai cấp phong kiến đưa tư sản và quí tộc mới lên nắm -tư sản và chủ nô. -nông dân, nô lệ, dân tình nguyện châu âu. -đánh bại quân Anh giành lại độc lập, đưa tư sản và chủ nô lên nắm -tư sản. -nông dân -lật đổ giai cấp phong kiến đưa tư sản lên nắm chính quyền tạo 7 chính quyền, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển, lập chế độ quân chủ lập hiến. chính quyền,tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển. điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển. TÍNH CHẤT HÌNH THỨC TÍNH CHẤT Đấu tranh giai cấp. -Cách mạng tư sản chưa triệt để. Chiến tranh giành độc lập. -Chiến tranh giải phóng dân tộc đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản. Đấu tranh giai cấp. -Cách mạng tư sản triệt để. Trên cơ sở trình bày nội dung các cuộc cách mạng theo dàn ý liệt kê các bộ phận cấu thành sự kiện và bảng thống kê so sánh đối chiếu các sự kiện cùng loại phát hiện những nội dung giống nhau được lặp đi lặp lại qua 3 cuộc cách mạng ở 3 nước khác nhau, có như vậy bản chất cuộc cách mạng, khái niệm cách mạng tư sản mới được học sinh hiểu một cách cụ thể, vững chắc hơn. Hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước có những điểm khác nhau đã làm cho hình thức của các cuộc cách mạng có khác nhau .Nhưng dẫu cho từng cuộc cách mạng có những điểm khác nhau về hình thức cũng đều phản ánh một nội dung cơ bản đó là : - Xóa bỏ sự cản trở trên con đường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa và xác lập địa vị thống trị của giai cấp tư sản -Lực lượng lãnh đạo cách mạng tư sản do chính giai cấp tư sản lãnh đạo ngoài ra còn có một bộ phận quý tộc tư sản hóa, sự tham gia của bộ phận này vào cuộc cách mạng đã để lại dấu ấn sâu đậm ở nước đó với sự hình thành của chế độ quân chủ lập hiến thay vì hình thành chế độ cộng hòa. 8 -Lực lượng cơ bản của cuộc cách mạng là giai cấp nông dân. Nhờ có cùng chung mâu thuẫn xã hội với giai cấp phong kiến nên tư sản đã liên minh đượcvới giai cấp nông dân và hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình. Tuy nhiên, sau thắng lợi của cách mạng, giai cấp tư sản lại áp đặt ách thống trị của mình đối với quần chúng lao động , đây chính là cơ sơ làm xuất hiện mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân lao động với giai cấp tư sản và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng vô sản thời cận đại. Trên cơ sở phân tích, so sánh các cuộc cách mạng đã học để tìm ra những đặc điểm giống nhau giữa các cuộc cách mạng như trên, khái niệm cách mạng tư sản sẽ được củng cố trong học sinh là một cuộc cách mạng do tư sản lãnh đạo giai cấp nông dân nhằm lật đổ chính quyền phong kiến đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển, nông dân là động lực cách mạng nhưng đối với họ, cách mạng chỉ là sự thay thế hình thức bóc lột.Cách mạng xuất hiện do xã hội phong kiến xuất hiện mối quan hệ bóc lột giữa giai cấp phong kiến với giai cấp tư sản và nông dân nên đã hình thành mâu thuẫn xã hội sâu sắc, đấu tranh giai cấp là điều không thể tránh khỏi. b/.Hình thành khái niệm cách mạng vô sản: b.1/ Hình thành khái niệm ban đầu : Cách mạng vô sản cũng là một khái niệm mang tính lý luận cao, nên giáo viên cũng phải hình thành khái niệm này dựa trên dàn ý gồm các bộ phận chính: Nguyên nhân cách mạng: - Kinh tế . - Xã hội. Diễn biến cách mạng : - giai cấp lãnh đạo. - Lực lượng cách mạng. - Kết quả. Khái niệm này được hình thành trong tiết 16, bài CÔNG XÃ PA RI 1871 (I/ Sự thành lập công xã ). 1/Hoàn cảnh ra đời: 9 Nội dung trình bày ở sách giáo khoa quá nhiều sự kiện , đối với đối tượng học sinh THCS giáo viên chỉ tập trung phân tích các sự kiện cơ bản thể hiện rõ đặc trưng của khái niệm bằng hệ thống câu hỏi sau: -giai cấp vô sản dưới thời đế chế thứ hai có gì khác trước? (đông về số lượng, có ý thức giác ngộ cao) -giai cấp tư sản Pháp đã làm gì để đối phó với phong trào công nhân đang phát triển mạnh mẽ? (gây chiến tranh với Đức và tiến tới đầu hàng quân Đức để rảnh tay đàn áp phong trào công nhân) -Hành động đó thể hiện bản chất gì của tư sản Pháp ? (phản động, hy sinh quyền lợi dân tộc để bảo vệ quyền lợi giai cấp) Với sự dẫn dắt của giáo viên học sinh sẽ dễ dàng nhận ra nguyên nhân làm cho mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản trở nên sâu sắc dưới thời đế chế thứ hai, giai cấp vô sản muốn cứu nguy cho dân tộc không còn con đường nào khác phải lật đổ chính quyền tư sản, đó cũng chính là nguyên nhân bùng nổ cách mạng. Nội dung của đề mục1/Hoàn cảnh ra đời: được trình bày theo dàn ý sau để thể hiện rõ tính giai cấp của cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới: -Kinh tế: nền kinh tế đại công nghiệp phát triển mạnh mẽ. -Xã hội:-giai cấp vô sản tăng nhanh số lượng và có ý thức giác ngộ cao. -giai cấp tư sản tăng cường bóc lột giai cấp vô sản, gây chiến tranh và đầu hàng quân Đức để đàn áp phong trào cách mạng trong nước, thể hiện rõ bản chất phản động đã làm cho mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản trở nên sâu sắc. Để bảo vệ tổ quốc, công nhân Pháp không còn con đường nào khác là phải khởi nghĩa lật đổ chính quyền tư sản. 2/ Cuộc khởi nghĩa 18/3 / 1871. Công xã thành lập: Với cách trình bày và dẫn dắt vấn đề như trên, học sinh sẽ dễ dàng nhận biết được các nộidung của cách mạng về : -Lực lượng khởi nghĩa? -Mục đích cuộc khởi nghĩa? -Hình thức cuộc khởi nghĩa? 10 [...]... cao lý luận dạy học Đề tài gồm các bước: 1) Xác định khái niệm lịch sử và qui luật lịch sử: - Khái niệm cách mạng tư sản và khái niệm cách mạng vô sản - Qui luật đấu tranh giai cấp và qui luật phát triển của xã hội loài người 2) Các bước tiến hành: 2.1/ Hình thành khái niệm lịch sử: a/ Khái niệm cách mạng tư sản: a.1- Bước đầu hình thành khái niệm cách mạng theo dàn ý: - Nguyên nhân: (kinh tế, xã hội)... nông dân b/ Qui luật phát triển của xã hội loài người:so sánh đặc điểm của các chế độ xã hội Để học sinh có thể nêu được khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn đối với giáo viên gỉang dạy ở bộ môn lịch sử khối 8 bậc THCS Nhưng nếu làm được nhiệm vụ này, ta đã giúp học sinh hiểu 18 được bản chất các sự kiện lịch sử, hiểu các mối quan hệ nhân quả và quy luật phát triển... vào trong cấu tạo chương trình bộ môn lịch sử khối 8 ở các tiết học cụ thể liên quan với yêu cầu này -c.2 /Quy luật phát triển của xã hội loài người: Nêu quy luật phát triển lịch sử là việc làm có ý nghĩa trong việc học tập lịch sử, trên cơ sở nghiên cứu những sự kiện lịch sử, nắm bắt được những mối liên hệ khách quan, bên trong, cơ bản, lặp đi lặp lại giữa các hiện tượng lịch sử và quá trình lịch sử. .. (bài 11 tiết 28, 29) Chủ nghĩa tư bản đã thay thế cho chế độ phong kiến và đến lượt nó sẽ nhường chỗ cho chủ nghĩa xã hội theo quy luật phát triển của xã hội loài người PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Hình thành khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử trong học tập lịch sử không phải là nắm công thức mà phải thông qua các sự kiện lịch sử đang học, thông qua sự vận động của lịch sử mà phân tích và rút ra bản... bộ phận cấu thành nội dung sự kiện dưới hình thức dàn ý, bảng thống kê so sánh đối chiếu để xác định các đặc trưng cơ bản của khái niệm và mối quan hệ 16 giữa các đặc trưng đó để rút ra khái niệm và sử dụng khái niệm đã học để hiểu khái niệm mới và vận dụng vào thực tiễn.Việc nắm vững khái niệm lịch sử (cách mạng tư sản, cách mạng vô sản ) quy t định đến việc dẫn dắt học sinh hiểu tính quy luật của sự... liên hệ khách quan, bên trong, cơ bản, lặp đi lặp lại giữa các hiện tượng lịch sử và quá trình lịch sử mà các khái niệm lịch sử được hình thành rồi từ đó dẫn học sinh đến hiểu tính quy luật của sự phát triển lịch sử Chính hệ thống các khái niệm lịch sử phản ánh sự phát triển theo quy luật của lịch sử xã hội loài người Quá trình chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản cũng chính là quá trình... chính quy n xóa bỏ mọi áp bức bóc lột, mở đầu thời kỳ mới cho lịch sử loài người Đó là sự chuyển biến từ thời kỳ trung đại sang thời kỳ cận đại và sang hiện đại theo quy luật vận động của xã hội loài người Đề tài được xây dựng trên cơ sở rút ra từ kinh nghiệm áp dụng lý luận dạy học vào thực tế giảng dạy và dựa vào đó mà qúa trình vận dụng ngày càng đạt hiệu quả Từ lý luận được kiểm nghiệm qua thực tế và. .. triển của lịch sử: c.1/Qui luật đấu tranh giai cấp: Đấu tranh giai cấp là hiện tượng lịch sử xảy ra trong xã hội có giai cấp bóc lột Nêu qui luật đấu tranh giai cấp là việc làm có ý nghĩa trong việc học tập lịch sử trong chương trình phổ thông bậc THCS ở lớp 8 Trên cơ sở những kiến thức đã học về khởi nghĩa của nô lệ, khởi nghĩa của nông dân, cách mạng tư sản, cách mạng vô sản trong chương trình giáo... tất yếu Để giúp học sinh rút ra được quy luật phát triển của xã hội loài người, đây là một quá trình giảng dạy mang tính hệ thống, mà giáo viên phải xây dựng cho mình một kế hoạch thực hiện trong từng bài của chương trình Bởi để rút ra được quy luật này, phải thông qua nhiều sự kiện lịch sử ở nhiều bài học trong cả khóa trình lịch sử -Trong tiết 2, bài mở đầu:sau khi dạy xong phần mục II/ Xã hội chiếm... nhân và nông dân Kết quả: lật đổ giai cấp Kết quả:lật đổ giai cấp tư sản phong kiến,đưa giai cấp tư đưa giai cấp vô sản lên nắm sản lên nắm chính quy n chính quy n Hình thức Đấu tranh giai cấp Đấu tranh giai cấp Bằng cách này học sinh sẽ nắm chắc được bản chất của cả hai khái niệm cách mạng tư sản và cách mạng vô sản và tránh được sự nhầm lẫn khi vận dụng khái niệm C/Qui luật phát triển của lịch sử: . mục II/ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc My (bài 1) và tiết 6,7 ,8 bài 2:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1 789 -1794) giáo viên không giải thích nội dung khái niệm mà qua phân tích các nội. không còn con đường nào khác là phải khởi nghĩa lật đổ chính quyền tư sản. 2/ Cuộc khởi nghĩa 18/ 3 / 187 1. Công xã thành lập: Với cách trình bày và dẫn dắt vấn đề như trên, học sinh sẽ dễ dàng. nầy: Tiết/ bài Tiết 2/ bài mở đầu Tiết 3/ bài mở đầu Bài 1/ tiết 4,5 Bài 2/ tiết 6,7 ,8 Bài 6/ tiết 16 Bài 11/ tiết 28, 29 12 Thời kỳ lịch sử Cổ đại Trung đại Cận đại Hiện đại Hình thức đấu tranh Khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm hình thành khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử trong giảng dạy môn lịch sử lớp 8 bậc THCS, Kinh nghiệm hình thành khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử trong giảng dạy môn lịch sử lớp 8 bậc THCS, Kinh nghiệm hình thành khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử trong giảng dạy môn lịch sử lớp 8 bậc THCS

Từ khóa liên quan