0

SKKN một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc THPT

27 2,051 14
  • SKKN một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2014, 20:04

Môn Giáo dục công dân là môn khoa học xã hội, gắn với đường lối của Đảng, cùng với các bộ môn khác, nó góp phần đào tạo người lao động mới vừa có tri thức vừa có đạo đức, có năng lực hoạt động thực tiễn, có trách nhiệm với gia đình, xã hội, có phương pháp suy nghĩ, hành động phù hợp với điều kiện hoàn cảnh xã hội, lịch sử đất nước và nhân loại. Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục ở trường THPT, củng cố, phát triển học sinh lý tưởng sống cao đẹp, những phẩm chất và năng lực cơ bản của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BẬC THPT I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Xã hội ngày càng phát triển, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, kéo theo đó giáo dục cũng phát triển không ngừng. Để đáp ứng kịp thời những yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì giáo dục và đào tạo có vai trò to lớn trong việc trực tiếp tham gia bồi dưỡng nguồn lực con người. Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực và mục tiêu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính vì vậy, trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo phải xác định rõ mục tiêu, thiết kế nội dung, chương trình đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo, lựa chọn, những nội dung có tính cơ bản, hiện đại. Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác Lê - nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức và nhân văn, lịch sử dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc, ý chí vươn lên vì tương lai của bản thân và tiền đồ của đất nước. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình đào tạo ” Đến đại hội X vẫn tiếp tục nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp và dạy học ” Quán triệt nhiệm vụ đó, là một giáo viên, tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo để làm thế nào cho học sinh có hứng thú trong học tập nhất là bộ môn Giáo dục công dân. Môn Giáo dục công dân là môn khoa học xã hội, gắn với đường lối của Đảng, cùng với các bộ môn khác, nó góp phần đào tạo người lao động mới vừa có tri thức vừa có đạo đức, có năng lực hoạt động thực tiễn, có trách nhiệm với gia đình, xã hội, có phương pháp suy nghĩ, hành động phù hợp với điều kiện hoàn GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 1 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT cảnh xã hội, lịch sử đất nước và nhân loại. Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục ở trường THPT, củng cố, phát triển học sinh lý tưởng sống cao đẹp, những phẩm chất và năng lực cơ bản của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng trong thực tế hiện nay, học sinh không hứng thú với môn khoa học xã hội, đặc biệt là môn Giáo dục công dân, các em còn mang tính ỷ lại trong học tập và học theo cách đối phó. Thậm chí sẵn sàng buông xuôi luôn để dồn thời gian vào học các môn thi tốt nghiệp, đại học sau này. Bên cạnh đó, một số giáo viên chưa có nhận thức đúng vị trí của môn Giáo dục công dân thậm chí chỉ coi là môn bổ trợ, môn phụ vì không phải thi tốt nghiệp, đại học. Giáo viên dạy bộ môn này có thể thiếu tự tin, thiếu nhạy cảm, sáng tạo, thậm chí mặc cảm trong việc giảng dạy bộ môn và sẽ dẫn đến tình trạng coi lên lớp là một nghĩa vụ, không thực hiện đầy đủ chương trình, không quán triệt “học đi đôi với hành”. Từ đó dẫn đến hậu quả là: Nhiệm vụ của bộ môn không thể được thực hiện tốt, không bảo vệ, phát triển được chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong điều kiện mới. Nhất là hiện nay chúng ta đứng trước một tình trạng: Nền kinh tế phát triển nhưng những giá trị đạo đức chân chính lại bị coi thường Xuất phát từ những lý do trên và nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân trong trường THPT, để học sinh nhận thức về môn Giáo dục công dân một cách hiệu quả hơn. Nên trong quá trình giảng dạy tôi đã áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực khác nhau trong đó có phương pháp dạy học thảo luận nhóm. Với phương pháp này, phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng lực diễn đạt, hợp tác, làm việc theo nhóm của học sinh. Đó là một phấm chất quan trọng của người công dân trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa ngày nay. Bằng những kinh nghiệm của bản thân và thu nhận một số ý kiến đóng góp từ quý thầy cô trong tổ bộ môn cùng với việc tham khảo ở đồng nghiệp về chất lượng học tập của học sinh nên tôi đã thực hiện đề tài: “Một số kinh nghiệm khi GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 2 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT”. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận của đề tài Những vấn đề chung về dạy học 1.1.1. Khái niệm phương pháp dạy học Thuật ngữ phương pháp dạy học có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là “Methodos”, có nghĩa là con đường, cách thức hoạt động nhằm đạt được mục đích. Có khá nhiều khái niệm về phương pháp dạy học, tuy nhiên dù ở những phạm vi quan niệm khác nhau tất cả đều cho rằng: - Phương pháp dạy học phản ánh hình thức vận động của nội dung dạy học. - Phương pháp dạy học phản ánh sự vận động quá trình nhận thức của học sinh nhằm đạt được mục đích học tập. - Phương pháp dạy học phản ánh cách thức hoạt động, thao tác, trao đổi thông tin, dạy học giữa thầy và trò. 1.1.2. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực Phương pháp dạy học tích cực là phương pháp mà trong đó học sinh được chủ động tham gia vào bài học, được làm những việc cả về các hoạt động trí tuệ lẫn các hoạt động chân tay, miễn là các hoạt động đó phù hợp với nội dung bài học và đặc biệt là các hoạt động chứa đựng nhiều các hoạt động tư duy nhằm kích thích phát triển trí óc của học sinh trở thành những con người năng động sáng tạo. 1.1.3. Các định hướng trong quá trình dạy học tích cực Trong chương trình hành động của ngành giáo dục nhằm triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần 6 của BCH TW về chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 đã xác định: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành giáo dục hiện nay là tập trung cải tiến phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, tăng cường thực hành, GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 3 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT thực tập ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các thành tựu khác của khoa học công nghệ vào việc dạy và học”. Sau đây tôi sẽ giới thiệu các định hướng trong quá trình dạy học tích cực của Lê Phước Lộc (2002) trong cuốn “Lý luận dạy học” (trang 52 - 69) đã nêu 5 định hướng đó là: Định hướng 1: Tạo bầu không khí học tập tích cực. Trong mỗi giờ học cả học sinh và giáo viên đều căng thẳng do trải qua nhiều hoạt động dạy và học cùng với các thao tác tư duy. Vì vậy, nếu tạo bầu không khí lớp học thoải mái, thân thiện, với sự nhận thức của học sinh về một nội dung bổ ích, khả thi, học sinh sẽ có tâm thế sẵn sàng hợp tác. Bầu không khí này được tạo nên bao gồm tác động của ngoại cảnh như: Nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh, mùi vị Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của tác giả. Nếu học sinh học trong một không gian ồn ào bởi tiếng chợ búa, tiếng sắt thép - bê tông từ công trình kế bên đang xây dựng, tiếng ve kêu sẽ ảnh hưởng đến nhiều hoạt động học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên. Thế nhưng bầu không khí thân thiện được tạo nên qua quan hệ thầy trò thì lại rất quan trọng. Ví dụ: Nếu người giáo viên bước vào lớp với gương mặt vui vẻ, thân thiện, giọng nói tự nhiên, có cách mở bài giảng lôi cuốn, phù hợp, sáng tạo sẽ tạo cho học sinh bầu không khí học tập tích cực, làm cho khoảng cách giữa thầy và trò được rút ngắn lại, từ đó tạo sự hứng thú cho học sinh trong việc học tập và hợp tác sẽ tốt hơn. Tất cả điều này quyết định một giờ giảng có triển vọng thu được kết quả tốt. Ngược lại, nếu giáo viên bước vào lớp trong một tâm trạng bực tức hay quát mắng học sinh hoặc dạy học trong sự áp đặt học sinh vào những khuôn khổ gắt gao mà giáo viên đưa ra sẽ tạo cho học sinh tâm lý học tập không tốt, việc học sẽ kém hiệu quả. Định hướng 2: Tổ chức việc tiếp thu kiến thức và nối kết với các kiến thức đã có. GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 4 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Khi tham gia vào quá trình học tập có 2 loại kiến thức mà học sinh phải tiếp thu đó là kiến thức thông báo và kiến thức quy trình. - Kiến thức thông báo(kiến thức khái niệm): giáo viên cần làm cho học sinh trả lời được câu hỏi “Nó là cái gì ?”. Như vậy, để trả lời được câu hỏi này học sinh cần biết và hiểu. Điều này cần học sinh phải liên kết với những kiến thức thông tin đã biết (đi từ cái chưa biết thành cái đã biết). - Kiến thức qui trình (kiến thức kỹ năng). Nếu như kiến thức thông báo giúp học sinh hình thành những khái niệm về những vấn đề cần tiếp thu thì kiến thức qui trình sẽ giúp cho học sinh hình thành những kiến thức kỹ năng. Với kiến thức qui trình sẽ trả lời cho câu hỏi “làm cái đó như thế nào ?”. Kiến thức này giúp học sinh hành động (trí tuệ và tay chân) để thực hiện một nội dung có liên quan tới chuyên môn một cách khoa học, hoàn thành kỹ năng làm việc. Để trả lời được câu hỏi giáo viên có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức nội dung, phương pháp dạy học cho học sinh. Định hướng 3: Phát triển tư duy thông qua việc mở rộng và tinh lọc kiến thức. Cái đích của việc học là học sinh hiểu sâu sắc các kiến thức quan trọng sao cho học sinh có thể vận dụng chúng ở trường và trong cuộc sống, như vậy việc học mới có kết quả. Khái niệm mở rộng và tinh lọc kiến thức được hiểu ngắn gọn là quá trình làm cho người học biến kiến thức giáo khoa được mở rộng bằng các quá trình tư duy thành tri thức của riêng mình. Học sinh có thể phát biểu kiến thức ấy bằng ngôn ngữ của mình, có thể sử dụng nó như công cụ của mình. Định hướng 4: Phát triển tư duy bằng việc sử dụng kiến thức có ý nghĩa. Với định hướng 3, giáo viên làm cho học sinh tinh lọc và mở rộng kiến thức. Tuy nhiên, khi có kiến thức rồi thì phải biết cách áp dụng chúng như thế nào? Ở định hướng 4 này, hướng giáo viên làm cho học sinh luôn bận rộn với việc học tập của mình, luôn phải suy nghĩ, phải lập luận. GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 5 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Nếu học sinh tham gia giải quyết vấn đề nhiều ở lớp thì các em sẽ nhanh, nhạy với những giải quyết sự việc hằng ngày. Và khi giải quyết những vướng mắc trong thực tế thì kích thích mạnh trong học tập, đó chính là sử dụng kiến thức có ý nghĩa. Định hướng 5: Thói quen tư duy Định hướng 5 này có thể xem như một cái đích phải tới hay sản phẩm của quá trình dạy học. Khi học sinh phát triển thói quen tư duy sẽ có hai cái lợi. Một là phát triển thói quen tư duy sẽ làm cho học sinh có khả năng học tốt hơn nội dung tri thức khoa học trong sách giáo khoa. Hai là, thói quen tư duy sẽ hỗ trợ tốt cho học sinh trong tương lai. Điều này rất quan trọng vì cái đi theo cuộc đời của mỗi người làm công tác khoa học chính là phương pháp làm việc bằng trí tuệ, bằng thói quen tư duy của mình. Tóm lại: Các định hướng 2, 3 và 4 vạch ra cho giáo dục một chiến lược làm việc về nội dung bài giảng đối với học sinh. Tuy nhiên, các định hướng không dừng lại ở những điều đã nói mà ẩn phía sau một đòi hỏi rất cao đối với người giáo viên, đó là dạy học và phát triển tư duy. Vì vậy, định hướng 5 đã nêu rõ dạy học phải đạt kết quả cuối cùng là học sinh biết tư duy năng động và tư duy có hiệu quả. Nếu coi các định hướng 2, 3, 4 là những việc của thầy và trò trong một chiến lược dạy học mới, định hướng 5 hướng những hiệu quả của chiến lược ấy thì định hướng 1 là mở đầu cho chiến lược dạy học mà ta đang nói tới. Một chiến lược hoạt động tư duy sẽ thành công nếu như học sinh cảm nhận được tốt khi bắt đầu chiến lược ấy. 1.2. Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân Thảo luận nhóm là gì? Theo tác giả: Phan Trọng Ngọ “ Thảo luận nhóm là phương pháp trong đó nhóm lớn (lớp học) được chia thành các nhóm nhỏ để tất cả các thành viên ở trong lớp đều được làm việc, được bàn bạc và trao đổi về một chủ đề cụ thể và đưa ra ý kiến chung của nhóm mình về vấn đề đó”. GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 6 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Thảo luận nhóm là phương pháp để trao đổi ý kiến với người khác về một vấn đề nào đó nhằm phát hiện ra mọi khía cạnh của vấn đề với mục đích cuối cùng là nhóm đạt được một cách hiểu thống nhất về điều đó. Phương pháp thảo luận nhóm có sự phát triển của phương pháp thảo luận trên lớp, phương pháp này hiện nay được sử dụng khá phổ biến ở tất cả các môi trường THPT , trong đó có môn Giáo dục công dân. Mục đích của phương pháp này là làm tăng tối đa cơ hội để học sinh làm việc và khả năng của mình, được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm ý kiến để giải quyết một vấn đề có liên quan đến nội dung bài học Đây là phương pháp dạy học hợp tâm lý con người mọi cá nhân từ nhỏ đến lớn đều có xu hướng thích sinh hoạt quan hệ và làm việc trong nhóm nhỏ.Trong đó, cá nhân không những thoải mãn được nhu cầu giao tiềp, có cảm giác an toàn mà còn xuất hiện những hứơng khởi làm tăng hiệu xuất làm việc do có sự tương tác mặt đối mặt giữa các thành viên, có sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực và trách nhiệm phải giải thích vấn đề thuộc về từng cá nhân trong nhóm và kĩ năng xử lí tình huống trong nhóm. Như vậy, phương pháp thảo luận nhóm một mặt vừa chú trọng phát huy tính tích cực, tính chủ thể của người học; mặt khác lại chú trọng sự phối hợp, hợp tác cao giữa các chủ thể đó trong quá trình học tập. Cần kết hợp tốt giữa năng lục cạnh tranh và năng lực hợp tác của người học.Để sự dụng hiệu quả phương pháp này, giáo cần phải chú trọng xây dựng trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhóm, xây dựng vị thế cuả người học trong nhóm và trong lớp, hình thành kĩ năng làm việc nhóm trong học sinh. 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài Để đổi mới phương pháp đào tạo là một vấn đề cấp bách đang được sự chú ý và quan tâm của dư luận toàns xã hội. Trong lĩnh vực đào tạo về con người thì nhu cầu này càng trở nên bức thiết hơn. Phương pháp giải dạy truyền thống với vai trò người thầy làm trung tâm phát thông tin và học sinh bị động tiếp nhận thông tin đã trở nên lạc hậu trước yêu GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 7 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT cầu về đào tạo con người mới của xã hội, khi các giá trị được kì vọng từ các nhà quản lí tương lai là năng lực tư duy sáng tạo và khả năng tiếp thu cái mới hay cao hơn nữa là khả năng tự hoàn thiện. Những bài học về khoa học xã hội càng có điều kiện dễ dàng khi tiến hành các phương pháp dạy học tích cực trong đó có phương pháp thảo luận nhóm. Với phương pháp này không đòi hỏi gì nhiều về vật chất, tiền của, thiết bị nhưng nó đòi hỏi người thầy phải biết các tổ chức, hướng dẫn thảo luận. Đồng thời đòi hỏi người học phải luôn có sự sáng tạo và một sự năng động trong tự học. Để vận dụng phương pháp thảo luân nhóm trong dạy học hiệu quả thì: 2.1. Giáo viên cần phải tìm hiểu đặc điểm của phương pháp thảo luân nhóm - Thảo luận là phương pháp trao đổi ý kiến về một chủ đề giữa giáo viên và học sinh cũng như giữa học sinh với nhau. - Mục đích của thảo luận là để khuyến khích sự phân tích một vấn đề hoặc các ý kiến khác nhau của học sinh và trong những trường hợp nhất định, nó mang lại sự thay đổi thái độ của những người tham gia. 2.2. Giáo viên cần phải biết hiểu rõ ý nghĩa của phương pháp thảo luận nhóm - Giúp học cho sinh mở rộng, đào sâu thêm những vấn đề học tập trên cơ sở nhìn nhận một cách có suy nghĩ, phân tích lí lẽ, có dẫn chứng minh họa, phát triển được tư duy khoa học. - Giúp học sinh phát triển được kĩ năng nói, giao tiếp, tranh luận, bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu một cách vừa sức như: các phương pháp tìm đọc tài liệu tham khảo, phương pháp quan sát và ghi chép ngoài thực địa, trong sách giáo khoa, sách có liên quan… - Thông qua tài liệu có thể làm thay đổi quan điểm của cá nhân trên cơ sở các sự kiện, thông tin một cách có logic từ các học sinh trong nhóm, lớp. - Quá trình trảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên còn tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa học sinh và học sinh, giúp cho giáo viên nắm được hiệu quả giáo dục về các mặt nhận thức, thái độ, quan điểm, xu hướng, hành vi của học sinh. GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 8 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT 2.3. Định hướng cách tiến hành phương pháp thảo luận nhóm ở môn Giáo dục công dân Có rất nhiều cách thức khác nhau để giáo viên có thể nâng cao hiệu quả giờ dạy. Theo tôi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm có nhiều ưu việt và khả năng thực thi tương đối cao so với các phương pháp dạy học khác. Để sử dụng có hiệu quả phương pháp này trong dạy học môn Giáo dục công dân theo tôi giáo viên cần phải: Thứ nhất: Nắm được những nguyên tắc trong việc xây dựng quy trình thảo luận nhóm, bao gồm: - Nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. - Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống. - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tế. - Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện. Thứ hai: Xây dựng quy trình phương pháp thảo luận nhóm. Theo tôi, quy trình này có một hệ thống bao gồm 3 giai đoạn và 10 bước và được thể hiện ở sơ đồ dưới đây: GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 9 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Sơ đồ: Tích hợp quá trình dạy học theo phương pháp thảo luận nhóm) Bước Giáo viên Giai đoạn Học sinh 1 Xác định mục tiêu bài học Lập kế hoạch thảo luận Xácđịnh nhiệm vụ bài học 2 Xây dựng, thiết kế nội dung bài học Nghiên cứu nội dung bài học 3 Lựa chọn phương pháp, phương tiện Lựa chọn phương pháp, phương tiện 4 Thành lập nhóm, giao nhiệm vụ Thực hiện Gia nhập nhóm, nhận nhiệm vụ, tự nghiên cứu 5 Tổ chức thảo luận theo cặp Hợp tác với bạn cùng bàn GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 10 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray [...]...Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT 6 7 8 9 10 Tổ chức thảo luận Hợp tác với bạn trong nhóm trong nhóm Tổ chức thảo luận giữa các nhóm nội dung thảo luận Tham gia thảo luận lớp Trọng tài, cố vấn, Tự kiểm tra, đánh kiểm tra giá Tổng kết, nhận xét, đánh giá chung Tổng kết, đánh giá Tóm tắt rút ra kết luận, kinh nghiệm Giao... vị: Trường THPT Sông Ray Trang 18 Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Các nhóm nhỏ thảo luận theo từng bàn Thư ký của nhóm lớn ghi ý kiến thảo luận của nhóm nhỏ, nhóm trưởng và thư ký nhóm lớn tổng hợp, chọn lọc ý kiến Giáo viên đi tới các dãy bàn quan sát giúp đỡ Sau đó nhóm trưởng lên trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình... Trường THPT Sông Ray Trang 25 Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT + Đầu tư thêm về cơ sở vật chất, tạo điều kiện về phương tiện dạy học có liên quan đến giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực + Để hình thành kĩ năng thảo luận nhóm cho học sinh được tiến hành một cách thuận lợi, nhà trường cần xem xét giảm sĩ số học sinh trong. .. bảng thống kê số liệu trên ta có thể dễ dàng nhận thấy: GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Trang 22 0 0 0 0 Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Ở những lớp không thường xuyên áp dụng phương pháp thảo luận nhóm thì kết quả học lực thấp hơn nhóm lớp thường xuyên được áp dụng phương pháp này (số học sinh giỏi,... luận mỗi nhóm nhỏ cử một thành viên trình bày ý kiến của nhóm trước lớp Đây là hình thức chia nhóm phổ biến nhất Thảo luận theo nhóm nhỏ( Có thể áp dụng ở những lớp có sĩ số học sinh đông) GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Trang 13 Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Ví dụ: Khi dạy bài 4: Cạnh tranh trong. .. Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Trang 16 Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT - Giao nhiệm vụ cho nhóm: Giáo viên nêu nhiệm vụ rõ ràng, ngắn gọn, xác đinh thời gian, hướng dẫn cách thức thảo luận Thông thường thời gian thảo luận trung bình là 5 phút - Làm việc theo nhóm: Sau khi chia nhóm mỗi nhóm sẽ bắt thăm để chọn nhóm trưởng,... thức và đề phòng lạm dụng, cho rằng tổ chức hoạt động nhóm là dấu hiệu tiêu biểu nhất cho đổi mới phương pháp dạy GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Trang 20 Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT học và hoạt động nhóm càng nhiều thì chứng tỏ phương pháp dạy học càng đổi mới Thực hiện phương pháp này mất nhiều... Trường THPT Sông Ray Trang 26 Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Lại Thị Ngọc Xuyến TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Nguyễn Cảnh Toàn (2001) Tuyển tập các tác phẩm bàn về giáo dục Việt Nam NXB Giáo dục 2 Nguyễn Kỳ (1995) Phương pháp giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm NXB Quốc Gia Hà Nội 3 Nguyễn An (1996) Lý luận dạy học NXB Giáo. .. phương pháp và phương tiện giáo dục + Tiếp tục thiết kế các bài giảng theo phương pháp dạy học thảo luận nhóm để có thể triển khai áp dụng cho việc giảng dạy trong môn giáo dục công dân Trên đây là một số kinh nghiệm và những ý kiến đóng góp nhỏ mà bản thân tôi đã đúc kết được trong quá trình giảng dạy với mong muốn quý thầy cô có thể sử dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm một cách dễ dàng, hiệu quả,... để học sinh thảo luận tìm hiểu khái niệm chất Nhóm 1: Tìm các thuộc tính của muối GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Trang 14 Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Nhóm 2: Tìm các thuộc tính của đường Nhóm 3: Tìm các thuộc tính của ớt Nhóm 4: Tìm các thuộc tính của chanh Học sinh thảo luận nhóm trong thời . tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC. Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT Sơ đồ: Tích hợp quá trình dạy học theo phương pháp thảo luận nhóm) Bước Giáo viên. Một số kinh nghiệm khi GVTH: Lại Thị Ngọc Xuyến Trang 2 Đơn vị: Trường THPT Sông Ray Đề tài: Một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc THPT, SKKN một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc THPT, SKKN một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc THPT

Từ khóa liên quan