Dạy tích hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong môn địa lí ở trường THPT

46 1,658 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2014, 09:00

Năng lượng có vai trò sống còn đối với cuộc sống của con người, nó đảm bảo cho hoạt động bình thường và phát triển sản xuất; là nhu cầu thiết yếu để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; là nguồn lực cho phát triển KTXH. Ngày nay nguồn năng lượng truyền thống không phải là vô tận. Chúng ta có thể thấy rất rõ các vấn đề khủng hoảng năng lượng thường có tác động rất lớn đến các vấn đề KTXH của các nước. Do vậy nhiều nước đã đưa vấn đề năng lượng thành quốc sách, đặt thành vấn đề “An ninh năng lượng” đối với sự phát triển của quốc gia. Nước ta được thiên nhiên ưu đãi, có sự giàu có về tài nguyên năng lượng nhưng thực tế cho thấy khả năng khai thác, chế biến, sử dụng còn nhiều hạn chế, gây nên sự lãng phí và hiệu quả không cao. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thêm sẽ hết sức nguy hiểm. Do vậy việc giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng thiết nghĩ là một việc làm cấp bách và thiết thực. Bởi vì, hành động và ứng xử của con người đối với các nguồn năng lượng quý giá được điều chỉnh bởi chính thái độ và nhận thức của họ. Dy tớch hp Giỏo dc s dng tit kiờm v hiu qu nng lng trong mụn a lớ 10 trng THPT Sở giáo dục và đào tạo hải phòng Trờng thpt lê quý đôn Nghiên cứu khoa học s phạm ứng dụng PHNG PHP DY TCH HP GIO DC S DNG TIT KIM V HIU QU NNG LNG TRONG MễN A Lí TRNG THPT Tỏc gi Chc v Đơn vị : !" Hi Phũng, ngy 08 thỏng 3 nm 2013 #$%&'$#()*+, c lp T do Hnh phỳc Bựi Th Phng Loan - Trng THPT Lờ Quý ụn - A Lí 10 Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT BẢN CAM KẾT I. TÁC GIẢ: ./0 /120324563 789:;;<=>>"<?; !"@ A03BCDE F;5GH!1<I13@>5@ II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG MÔN ĐỊA LÝ 10 Ở TRƯỜNG THPT III. CAM KẾT "J>5KL06KLK33A5/1/6MN3O5>P>3?0"@L!>QJM1 03>3RNSH!1S6T3U!DVW5E0N3X310/YE6KLK33A520" 3/0/>3!0>33A50W>Z3DBD72Z3DB9TC[S0\30!03]> >PYM>5KL0/1@ Hải Phòng, ngày 08 tháng 3 năm 2013 >5KL0  ^337 TÊN CÁC ĐỀ TÀI TÁC GIẢ Đà NGHIÊN CỨU TT 3!E>03_ 45L0 &LN Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn ` Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT Tên SKKN B B - &?1<]0aN03_0]H!M0633B0@ #3P3A5 WN `bbc  ` &?1<]K33d30M<B1D\@ #3!1 5" `bbe  f g_50D3YhN37N3N0i> 3A5L0@ #3!1 5" `bbj  k g303>KL03l>0mY_!Dn/6VA!03V K@ #3!1 5" `bbo  c pq!1AKr46:<=6>3K3D \@ #3!1 5" `bbs  e 9:<=N37N3N/5A>3Q5@ #3!1 5" `b-b  j gr43a<B/MH!1L0RDSDVW Y/K_50;Y/03@,"D\-` #3!1 5" `b  o g303>KL03l>0m03M323d3t0 9gDT0 #3!1 5" `b-`  s 37N3N<B10>33uN<=> 9Cg[ 05"\T0  #3!1 5" `b-f  DANH MỤC VIẾT TẮT -@C9Cg[ <!>6:<=0L0KA5/3A!H!M4u@ `@!3.>N3803"@e@3]>3A5@ f@&3/J!R0YM@j@ #V>3l@ Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn f Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT k@*@o@gL0KA54u c@9.>63@ s@gg_50@ MỤC LỤC vQ50i0DS0/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@- vW03A!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww@@` v37N3N3>l!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@k -@g3>303_3>l!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@k `@3L0KL3>l!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c f@ !10d33>l!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c k@/03!03aN<UA!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e *v3?0\>3<UA!/Y/!a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@j *vgL0!a/K3!1L3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@s *v/A!035K3M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-b *v3==> ;3==>-E<!3>l!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;3==>`S/DNK_50@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`k ;3==>fgL0H!M>>Y/K_50@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`s ;3==>k/<B1N<=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f` ;3==>cA!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fj ;3==>e\3>>00N3X5S5F&#F@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fj@ Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn k Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn KẾ HOACH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHAM ỨNG DỤNG Bước Hoạt động 1. Hiện trạng ;!n4u0!1S03VK3"N3M/"0a@ ;d30B6:<=4uZN3\/>33uN\>xN38YL0 >EDn@ ;>xy0yK3<B10\>33uNC9Cg[ <0/A!3W <z>3>Q@ ;E{*>x3S!*K3">3y3|>>3>Q03l><B10\>33uN C9Cg[  2. Giải pháp thay thế ;&?1<]D>3}/5l>DE0\>33uNC9Cg[ /0mY/ \WN-bT>RN@ ;&?1<]E<!0\>33uN/0mY/0m>>0A!*CF#23d3 M3203"0w ;30>DE453.>`b ;`b-`0B0 !"2 H!aM203/3N3VM3x@ ;S0/CB10\>33uN<=>6:<=0L0KA5/3A!H!M4u0 5"\-bT0@ 3. Vấn đề nghiên cứu ;CB10>33uNC9Cg[ 05"\-bT0>Q0B Du>>3!1_YL0V0S>3R0u/3a03l>>P3.>6331K3"~S 6:<=4u/YMA5"0D_M503_!LD8K3\3a!1 K3"~ ;#Q2<B10\>33uNC9Cg[ 05"\-bT0DZ /504>3R0u/3a03l>>P3.>63S6:<=4u/YM A5"0@  9:<=03L0KL`g_500W>/6!0>DEW>>3Q507D7@ ;3Q503]>3A5-n5ff3.>63WN-b>-`23Q5DV>3l` n5ff3.>63WN-b>-f@ ;303!03aN<UA!o03•3G033.>/N3?N3V>37 c Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI 4u>Q0x6V>xDVW>!E>6V>P>2QDM5YM>33B0 DEYd303/N300_6MJ!R0€/3!>X!03L01L!D_?>D6Va0>3R0 /0303X>P3?<?€/!n]>>3N300_g;&@/11!n4u 0!1S03VK3"N3M/"0a@#3y0>Q03_03R1R0•>>RDSK3P3M4 u03>Q0>DER0WDL>>RDSg;&>P>>W>@Ca13S!W> DZDRDS4u03/3H!V>6>32D|003/3RDS‚34uƒDVW 6]N300_>PH!V>@W>0Du>033!DZ2>Q6]/!>QS0/!1 4u303]>0L>303R1K3M4K303>2>3LYL26:<=>x3S!3B >3L2?16]ZN3\/3A!H!MK3">@L!0d30B/1>l0LN0=>K„</035 6t3L06l>!13_5@Ca1A>giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng thiết nghĩ là một việc làm cấp bách và thiết thực.Td23/3DE/lJ:>P>DV W>>!n4uH!Du>DS!>3}3YT>3\303DE/3a03l>>P3.@ A12E<!SC9Cg[ T>>0Q>3!/0  !"Q>3Du>H!0?52*>xy0yK3<B13.>0\>33uN <0/A!3W<z<B13.>0\>33uN>3>Q2DE{*>x|NK3QK34SKL03l>2 K…4K3<B13.>0\>33uN/9>3>Q03l>9Cg[ @ #3\3da10"DZ5B3<B3>l!E<!/0d5KL50A!2]>3.>> KL03l>20A!N3^3uNWE<!0mY/D_3†0u<B10\>33uNC9Cg[  >P>370d3\WN-b/>DQ3/5E003U>76TyN9/*DB0 Du>5=>0!<=>0/<A@ 3>l!Du>0L3/3033Q507D7WN-b•>-`/>-f‡ 0 !"@DQWN-b>-`/WN03]>3A5/-b>-f/WNDV >3l@WN03]>3A5Du>03]>3AMN3N03103LK3<B1>>Y/•/j2Y/ 2 Y/-`2Y/-c2Y/-e2Y/``2Y/f`2Y/fk2Y/fj2Y/fo2Y/k-2Y/k`‡‡gL0H!M>303R1DZ>Q M33T•A0DLKL0H!M3.>0aN>P3.>63WN03]>3A5DZDB0KL0H!M>37 WNDV>3l@S!DQ>3l53h2<B13.>0\>33uN9Cg[ DZ?>KL0 H!M3.>0aN23a03l>203DE/3/39Cg[ 0B0 !"@ Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn e Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT II. GIỚI THIỆU Hiện trạng9>3K35"\T0Q>3!/6>3K3 \WN-bQK3">QE<!S9Cg[ @/A!203L0Y/Dn<^ N3=>=<B19Cg[ K3">Q@K3DQ20>>03"0DB>3y3/ /1>QR03S!0/A!/3d3M32<G>N63DE2wQNN3X?>>3R0 u<B13.>/Y86!>">=203L0YDn<^<B13.>03/02D|>YA0/ /5040\33RN<z>P5"3.>/K\>303\>33l03y3.>0aN>P3.>63DVWYE 5"23>>>3K303>/6:<=@ !A>0345WN2<]K3M600W>0>DE0B0 !"0" 3a03R1h2X3K3"H!0?50W<B10\>33uN9Cg[ >3R0 u3a03l>/03DE23/3>P3.>63DVWA>6:<=4u>30V02 Kr4a<=/03]>0L>3>@_031D83A0B020"DZ3>l!D >>E<!D33W0\>33uN9Cg[ /0mY/<B1/6:<=0A!23A 03V3d3M32<G>N>QE<!N3^3uN/K303>Q35E0!n<zDL KL03l>/<=>03l>6:<=4u0L0KA5@Dn03H!DQQNN3XM5 03_!H!0d3LD8K3\3a!3A1@ Giải pháp thay thế: H!0d3M<B10"!"3>l!0d50xD_ DE<!2D>3}0\>3 3uNC9Cg[ 2>>0/A!2>>3d3M323A03V<G>ND_533.>3>> Y/3.>0\>33uN9Cg[ 0>370d3\-bT>RN@yN >Q>>0/A!23d3M3/<G>N2w@N3^3uNWE<!0mY/>33.>63H! 602!3A03V>?!3ˆ<z<i0yN3.>63N303AKL03l>23h5?>0d3DE 3_!YL0/03DE23/3>P3.>630633B03//1DVWRDS 9Cg[ @ Một số nghiên cứu gần đây có liên quan đến đề tài:H!0d30d53_!0"03R1 RDS9:<=0L0KA5/3A!H!M4u>QR03S!0/A!DS>aN0W2D|>YA0/ 00GG0230">303R1>Q0/A!3|>DS0/K33.>/3>l!S‚CB1 0\>33uNC9Cg[ 05"\WN-bT0ƒ@ #>Y//0/A!S>QH!DLC9Cg[ 3 Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn j Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT -vE30aN3!RN37N3N0\>33uNE<!<=>6:<=0L0KA5/3A! H!M4uw>P9T<=>/D/0Bi>3@ `vE30aN3!R0\>33uN6:<=0L0KA5/3A!H!M4uw@@>P9T <=>/D/0B3A@ fv3D36V-b`v`bbfv;#>P>3\3N3PS‚9:<=4u0L0KA5/ 3A!H!Mƒ  kv#370d35=>0!H!V>S6:<=4u0L0KA53A!H!M03G H!1L0D36Vjsv`bbev ;;#>P3P0W>3\3N3P@ #>DS0//1DS>aNDL3UD33W20><=>P9Cg[ @!13 0/A!3D36V-b`v`bbfv;#>P>3\3N3PS‚9:<=4u0LKA5/ 3A!H!M‚/0/A!‚#370d35=>0!H!V>S6:<=4u0L0KA5/ 3A!H!M03GH!1L0D36Vjsv`bbev ;;#>P3P0W>3\3N3Pƒ5W>3}>3P 1L!!>>03"00>>K303"0DB>3y5/>3iW<=>0 3/0@#x0/A!‚E30aN3!RN37N3N0\>33uNE<!<=>6: <=0L0KA5/3A!H!M4u@@>P9T<=>/D/0Bi>3ƒ/0/ A!ƒE30aN3!R0\>33uN6:<=g[ >P9T<=>/D/0B3A ƒ>QDS>aNDLN37N3N0\>33uNC9Cg[ 3>3D6?!/A>0\>3 3uN>=03_E<!>370d3\-bD_3h5D/0B3U>"<?>QKL 03l>2>Q03l>0A>6:<=4uK3"?10>3BDL5"020mDQJ?1 <]‚,E0JZ3E3_!YL0‚D_N300_YSU@CDQ20"5!V>Q5E03>l!>= 03_SC0\>33uN9Cg[ 03"H!A>J?1<]E<!2D>3}0\>33uN2 6:<=3d3M3/<G3†0u>3K3<B1D\-bT0@ Vấn đề nghiên cứu: *A><B10\>33uNC9Cg[ 05"\-bT 0>Q?>KL0H!M3.>0aN203DE23/3>P3.>63WN-bK3"~ Giả thuyết nghiên cứu: *A>CB10\>33uNC9Cg[ 0>370d3 \-bT06t?>KL0H!M3.>0aNYE5"/?>KL03l>203DE2 3/32DE>7203l>2Kr4D_3B0DE5E0>>3DE>aN3|>N3V3uN3h50d5 MN3N9Cg[ 03A0B/07>33.>63WN-b0 !" Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn o Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Khách thể nghiên cứu: ‰"/*0]>0LNM<B1T`WN03]>3A5/DV>3l@ ‰.>63">3.9>>WN-b>-`/-b>-fd3WN/1>QDS!KA07D7 3!S0d3DE/DS!KA2]>3.>0!Yd3>P3WNDS!3!/DS!/3UWN >7YMC>P0 !"453.>`b ;`b-` Bảng 1. Hai nhóm khách thể nghiên cứu W0\3>P3.>633WN-b>-f/-b>-`0 !"@ WN 9V3.>63>>3Q5 86V 5 U WN-b>-` ff -f `b WN-b>-f ff -` `-  Về kiến thức học tập#7YM>>G53.>63T3WN/1DS!0\>3>]>2>3PDE@ Về thái độ:#>G5T3WN>3>Q03DE0\>3>]>09Cg[  Về hành vi:#>G5T3WN>3>Q3/30\>3>]>09Cg[ @ "  <^  KL0  H!M  Y/  K_5  0•gL  03l>  S  4  u2  03  DE  /  3/3   9Cg[ ‡0W>0>DE@gL0H!MD_50!Yd3>P33Q5>Q6]K3>3!2< DQ0"<^N3„NK_5>3l;0G60D_K_5>3l6]>33A>3UD_56V>P`3Q5 0W>K30>DE•MD_5TN3XN3==>f20\30TN3==>e‡2KL0H!M36! ;*SKL03l>NŠb2kb0l>/N‹b2bc ;*S03DENŠb2k`0l>/N‹b2bc ;*S3/3NŠb2``0l>/N‹b2bc Từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm TN và ĐC là không có nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. `@Thiết kế nghiên cứu: #3.3WN!1Œ20DQWN-b>-`/3Q52WN-b>-f/3Q5#@ Bảng 2: Sử dụng thiết kế 2: Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn s Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT 3Q5 g_500W>0>DE >DE g_506!0>DE 3:3A5 b- J bf V>3l b` www bk ;g_500W>0>DE"<^Y/K_500i>3A5SKL03l>203DE23/3 0RDS9Cg[ @ ;\30>PN3„NK_5>3l0;0G600N3X5S5FJ>G •*SKL03l>3GM03!1L0>QD33W•0Š-‡€LK3"DS!•01NGŠf‡ •*S03DE/3/33GM03!1L0K3">QD33W•0Š`‡€LK3"DS! •01NGŠf‡ ;C^;0G60DE>aN6630Y/K_506!0>DE>P`3Q5D_K_5 >3l6]K3>YA0KL0H!M/<z!331<0>DE@•3XN3==>e‡ ;\39,CD_K_505l>DEM33TŽF9@ 3.Quy trình nghiên cứu: ;d53_!>76ˆ\!a@>76TN3N\2>76ˆ03]>0•S<B10\>33uNC9Cg[ @ ;&?1<]3A03VD>3}/E<!0\>33uN/>>Y/\-b@ ;]>3.E<!D33WN3^3uN/>>Y/<B10\>33uN@ ;3]>3A<B10\>33uNT3Q52<B1Yd303•K3"0\>33uN‡T3Q5#@ ;30>DE3GN3?N3V>370d3@n5-`Y/0>370d3\-b@ Bảng 3. Quy trình nghiên cứu trên 2 khách thể WN 37N3N #3!OY>P*/9 3 453.> `b ;`b-` D_5 * 9  CB10\>33uN C9•g[  6B03GE <!0\>33uN251>3L! 9g 3?N3V >370d3 3x 3.> # g3"<B10\>33uN C9Cg[  @ 9g 3G# 3x3.> ;3!03aN03"0•D‡H!Y/K_50@ k@Đo lường và thu thập dữ liệu a/Đề tài thu thập dữ liệu về kiến thức, thái độ, hành vi bằng các bài kiểm tra@ ‰#">=D Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn -b [...]... loại năng lượng được sử dụng trong đời sống và sản xuất phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường là: A Năng lượng thay thế và năng lượng sạch Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn 30 Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT B Năng lượng sạch và năng lượng chuyển hoá toàn phần C Năng lượng gây ô nhiễm môi trường và năng lượng sạch D Năng lượng. .. - Trường THPT Lê Quý Đôn 31 Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT a Đề kiểm tra: Họ và tên…………………………………… Lớp…………… SỬ DỤNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (Em hãy đánh dấu + vào cột phù hợp với ý kiến của em) STT Câu dẫn HTĐ ĐY 1 Trồng cây là cách tốt nhất để giảm tiêu thụ điện năng trong ngôi nhà của bạn 3 Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng. .. Quý Đôn 13 Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT Việc dạy tích hợp GDSDTK&HQNL trong môn Địa lí ở trường THPT Lê Quý Đôn đã nâng cao kết quả học tập, thái độ và hành vi trong sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường của HS, từ đó góp phần giảm thiểu quá trình Biến đổi khí hậu hiện nay 2 Khuyến nghị: a/Đối với các cấp lãnh đạo: -Mở các cuộc hội... hợp b/ Về phía học sinh: Do quan niệm đây là bộ môn phụ nên HS chưa đầu tư thời gian thích đáng cho h ọc tập và HS chưa có ý thức SDTK&HQNL IV/GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN ĐỊA LÝ 10 Ở TRƯỜNG THPT 1 Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng NLTK & HQ trong môn học a Kiến thức: HS cần biết: Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn 20 Dạy tích hợp Giáo dục. .. thức sử dụng tiết đang kiệm năng lượng phát triển Phụ lục 2: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC BÀI KIỂM TRA Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn 28 Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT 1/Trắc nghiệm kiến thức ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT a Đề kiểm tra H ọ v à t ên Lớp Hãy chọn câu trả lời đúng Câu1: Các loại năng lượng được sử dụng trong đời sống và sản... truyền, giáo dục; + Phân tích sâu mối quan hệ giữa con người với môi trường và tài nguyên thiên nhiên (tỷ lệ nghịchtiêu cực) + Khai thác và sử dụng hợp lí tài Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn 27 Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT nguyên thiên nhiên phục vụ cuộc sống hàng ngày - Thái độ + Phê phán những tác động xấu tới môi trường và. .. xuất phân theo nguồn gốc vật chất của năng lượng là: A Năng lượng chuyển hoá toàn phần và năng lượng sạch B Năng lượng gây ô nhiễm môi trường và năng lượng thay thế C Năng lượng thay thế và năng lượng sạch D Năng lượng chuyển hoá toàn phần và năng lượng thay thế Câu 2: Chúng ta cần phải khai thác và sử dụng hợp lí nguồn năng lượng hóa thạch vì: A Chúng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp B Chúng... nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2006 - 2010” của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục tiêu: “Đưa các nội dung giáo dục sử dụng NLTK&HQ vào các chương trình giáo dục của các cấp học, các trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm trang bị cho HS, sinh viên những hiểu biết về vấn đề năng lượng, tình hình sử dụng năng lượng và các biện... của chương trình Địa lí 10 IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1.Kết quả bài kiểm tra(phụ lục 3), Kết quả tính trên phần mềm EXCEL (phụ lục 6) 2 Phân tích dữ liệu:Tiến hành KT và chấm bài của lớp ĐC và lớp TN kết quả như sau: Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn 11 Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT a/Kết quả kiểm tra kiến thức:... 16 Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT - Có thể liên kết các kiến thức các môn học với nhau và với các khái niệm về NL, các dạng NL và các nguồn NL, các quá trình sử dụng NL; - Có thể giải thích cơ sở khoa học của các quá trình, các biện pháp thực hành sử dụng TK&HQ NL trong hoạt động của các thiết bị và trong đời sống hàng ngày; - Có khả năng . @ IV/GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN ĐỊA LÝ 10 Ở TRƯỜNG THPT 1. Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng NLTK & HQ trong môn học a. Kiến thức : HS. TÁC ĐỘNG VÀ SAU TÁC ĐỘNG CỦA NHÓM TN VÀ ĐC Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn -` Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT 2 ;3==>`S/DNK_50@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`k ;3==>fgL0H!M>>Y/K_50@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`s ;3==>k/<B1N<=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f` ;3==>cA!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fj ;3==>e3>>00N3X5S5F&#F@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fj@ Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn k Dạy tích hợp Giáo dục sử dụng tiết kiêm và hiệu quả năng lượng trong môn Địa lí 10 ở trường THPT Bùi Thị Phương Loan - Trường THPT Lê Quý Đôn KẾ HOACH
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy tích hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong môn địa lí ở trường THPT, Dạy tích hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong môn địa lí ở trường THPT, Dạy tích hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong môn địa lí ở trường THPT, Nội dung giáo dục sử dụng NLTK & HQ trong Địa lí 10

Từ khóa liên quan