0

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết)

34 28,521 109

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 20:15

a. Sự gia tăng dân số quá nhanh đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bằng những kiến thức đã học hãy lập sơ đồ về hậu quả của gia tăng dân số?b. Giả sử tỉ lệ ra tăng dân số của Việt Nam là 1,3% và không thay đổi trong suốt thời gian từ 2005 đến 2015. Hãy cho biết công thức tính và điền kết quả vào bảng sau: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: Câu 1: (3,5 điểm) Quan sát bảng số liệu dưới đây: Bảng phân phối tổng lượng bức xạ Mặt trời ở các vĩ độ. Đơn vị: cal/cm 2 /ngày. Ngày tháng trong năm Vĩ độ 0 0 10 0 20 0 50 0 70 0 90 0 21 - 3 22 - 6 23 - 9 22 - 12 672 577 663 616 659 649 650 519 556 728 548 286 367 707 361 66 132 624 130 0 0 634 0 0 a. Cho biết bảng số liệu thuộc bán cầu nào? Vì sao? b. Nhận xét và giải thích sự phân phối tổng lượng bức xạ Mặt trời ở các vĩ độ. Câu 2:( 4,5 điểm ) a. Sự gia tăng dân số quá nhanh đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bằng những kiến thức đã học hãy lập sơ đồ về hậu quả của gia tăng dân số? b. Giả sử tỉ lệ ra tăng dân số của Việt Nam là 1,3% và không thay đổi trong suốt thời gian từ 2005 đến 2015. Hãy cho biết công thức tính và điền kết quả vào bảng sau: Năm 2005 2006 2007 2010 2015 Dân số (triệu người) ? 84,1 ? ? ? Câu 3:( 4 điểm) Dựa vào bảng số liệu: Cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới thời kỳ 1860 - 2020. (Đơn vị: %) Năm Nguồn năng lượng 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Củi gỗ 80 53 38 25 14 11 8 5 2 Than đá 18 44 58 68 57 37 22 20 16 Dầu khí 2 3 4 7 26 44 58 54 44 Nguyên tử - thuỷ điện - - - - 3 8 9 14 22 Năng lượng mới - - - - - - 3 7 16 a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới. SỞ GD – ĐT BẮC GIANG CỤM THI LỤC NAM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ MÔN THI: ĐỊA LÍ 10 THỜI GIAN: 180 PHÚT 1 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới từ 1860 - 2020. Câu 4:( 1,5 điểm) Cho hình vẽ: Hiện tượng phơn - Tính nhiệt độ tại các điểm B, C - Cho biết sự khác biệt giữa sườn AB và BC Câu 5:( 1,5 điểm ) Hãy tính toán và điền vào bảng sau : Chuyến bay Nơi đi Nơi đến Hành trình Địa điểm Giờ , ngày Địa điểm Giờ ,ngày CX261 Hồng Kông 23giờ 45phút 28/02/2012 Pa ris ? 13giờ 10 phút CX262 Paris ? Hồng Kông 7giờ30phút 01/03/2012 11giờ 25 phút CX830 Hồng Kông 10giờ 15phút 28/02/2012 NewYork ? 15giờ 40phút ( Biết rằng múi giờ của Pa ris: 1, Hồng Kông: 8, NewYork: - 5 ) Câu 6:(5 điểm) a. Tại sao hiện nay cũng như sau này không ngành nào có thể thay thế được sản xuất nông nghiệp? b. So sánh sự khác biệt trong đặc điểm của sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp? Hết Chú ý: - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Họ tên thí sinh: Số báo danh: Phòng thi: 2 1500 4500 3000 m B C A=21 o C Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) SỞ GD – ĐT BẮC GIANG CỤM THI LỤC NAM ĐÁP ÁN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁP CƠ SỞ MÔN THI: ĐỊA LÍ 10 THỜI GIAN: 180 PHÚT ĐÁP ÁN GỒM 3 TRANG Câu hỏi Nội dung Thang điểm 1 a. Bảng số liệu thuộc bán cầu nào? Vì sao? Bảng số liệu thuộc: Bắc bán cầu Giải thích: + Ngày 22/6 có tổng bức xạ ở vĩ độ 20 0 cao nhất (Mặt trời lên thiên đỉnh ở 23 0 27'B). + Tổng xạ ở vĩ tuyến 90 0 cao vào ngày 22/6. Các ngày khác trong năm bằng 0 cal/cm 2 /ngày. + Ngày 22/12 từ vĩ độ 70 0 đến 90 0 bằng 0. Từ 70 0 - 90 0 B Mặt trời không mọc 0.5điểm 1,0điểm b. Nhận xét và giải thích: - Tổng bức xạ Mặt trời có sự thay đổi theo vĩ độ và thời gian: + Tổng xạ dần từ xích đạo về cực (trừ ngày 22/6) Vì góc nhập xạ Mặt trời nhỏ dần từ xích đạo về 2 cực. + Ngày 22/6 tổng xạ Mặt trời cao nhất ở vĩ độ 20 0 B. Vĩ độ 50 0 B, 70 0 B; 90 0 B cao hơn xích đạo 0 0 vì vĩ độ 20 0 B góc nhập xạ lớn. Các vĩ độ 50 0 B, 70 0 B, 90 0 B bức xạ lớn hơn xích đạo 0 0 do độ dài ngày lớn hơn xích đạo. + Ngày 22/12 tổng xạ Mặt trời thấp nhất ở các vĩ độ Bắc do góc nhập xạ nhỏ, ngày ngắn. + Ở xích đạo 0 0 : Hai ngày 21/3 và 23/9 tổng xạ cao nhất do Mặt trời lên thiên đỉnh giữa trưa. Ngày 22/6 và 22/12 tổng xạ thấp nhất do Mặt trời ở thấp nhất giữa trưa. - Thí sinh không xác định đúng bán cầu thì không cho điểm phần a. - Phần b nhận xét cho 0,25đ, giải thích cho 0,25đ cho mỗi nội dung trả lời. 2.0điểm Mỗi ý đúng 0,5 điểm 2 a. Sơ đồ sức ép của dân số tới kinh tế - xã hội và môi trường. 2,5điểm - Thiếu 3 ý lớn mỗi ý trừ 0,5đ - Thiếu mỗi ý nhỏ trừ 0,25đ 3 Dân số Kinh tế Xã hội Môi trường Lao động và việc làm Tốc độ phát triển kinh tế Tiêu dùng và tích luy Ô nhiễ m MT Suy thoái tài nguy ên Phát triển bền vững Giáo dục và y tế Thu nhập và mức sống …. Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) b. Cách tính: * Gọi : - D 0 là tổng dân số năm liền trước - D 1 là tổng dân số năm liền sau - n là số năm tính từ năm đã biết đến năm cần tính - Tg là tỉ lệ gia tăng tự nhiên * Công thức - Dân số năm liền trước: D 1 = D 0 + D 0 *Tg= D 0 * (1 +Tg) - Dân số năm liền sau : D 0 = D 1 : (1+Tg) => D n = D 0 * (1 +Tg) n Năm 2005 2006 2007 2010 2015 Dân số (triệu người) 83,02 84,1 85,2 89,7 96,9 2 điểm - Công thức tính 1 điểm. - Bảng kết quả 1 điểm. 3 a. Vẽ biểu đồ: Chọn biểu đồ miền (các biểu đồ khác không hợp lý không cho điểm) 2 điểm b. Nhận xét và giải thích * Nhận xét: - Cơ cấu năng lượng sử dụng của thế giới ngày càng phong phú. - Nguồn năng lượng từ củi, gỗ giảm nhanh chóng từ 80% còn 2%. - Nguồn năng lượng than đá từ 1860 tăng nhanh đến 1920 tăng 50%.Từ 1920 đến 2002 giảm nhanh 52%. - Dầu khí tăng đều từ 2% (1860) cao nhất 58% (1980) sau đó giảm không đáng kể 44% (2020). - Từ năm 1920 năng lượng nguyên tử - thuỷ điện. Từ năm 1960 năng lượng mới được sử dụng và tăng liên tục đến năm 2002. * Giải thích: - Việc sử dụng nguồn năng lượng có sự thay đổi do sự phát triển của khoa học kỹ thuật khám phá ra nhiều nguồn năng lượng mới có tính năng tốt hơn và nhiều ưu điểm hơn. - Giai đoạn đầu chủ yếu là củi gỗ, than đá về sau do sự thành công của công nghiệp khai thác dầu khí, chế biến dầu khí giữ vai trò chủ yếu trong ngành năng lượng. Nguyên tử, thuỷ điện, nguồn năng lượng mới đang 1,25điểm Mỗi ý đúng 0,25đ 0,75điểm Mỗi ý đúng 0,25 4 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii a lớ lp10 (cú ỏp ỏn chi tit) dn phỏt trin gn lin vi cụng nghip hin i. - Nn kinh t th gii phỏt trin s dng ngy cng nhiu ngun nng lng hn. 4 * Tính nhiệt độ - Sờn AB không khí ẩm lên cao 1000m nhiệt độ giảm 6 0 c Từ A- B là 4500m nhiệt độ giảm (6 X 4500) : 1000 = 27 0 c Nhiệt độ tại B là 21 0 c - 27 0 c = - 6 0 c - Sờn BC không khí khô cứ xuống 1000m nhiệt độ tăng 10 0 c Từ B- C là 4500m nhiệt độ tăng (10 X 4500) : 1000 = 45 0 c Nhiệt độ tại C là - 6 0 c + 45 0 c = 39 0 c 0.5im * Giải thích nhiệt độ, lợng ma ở hai sờn - AB là sờn đón gió, không khí ẩm bị đẩy lên cao, càng lên cao nhiệt độ càng giảm và cứ 100m giảm 0,6 0 c, đây là điều kiện để ngng tụ hơi nớc tạo thành ma - Sờn BC : Khi không khí vợt dỉnh núi sang sờn BC hơi nớc đã giảm, nhiệt độ tăng theo tiêu chuẩn không khí khô khi xuống núi, cứ 100m tăng 1 0 c nên sờn BC khô và nóng 1im 5 Chuyn bay Ni i Ni n Hnh trỡnh a im Gi ,Ng a im Gi ,Ngy CX261 Hng Kụng 23gi 45phỳt 28/02/2012 Pa ris 04 gi 55 phỳt 29/02/12 13gi 10 phỳt CX262 Paris 12 gi 05 phỳt 29/02/12 Hng Kụng 7gi 30phỳt 01/03/2012 11gi 25 phỳt CX830 Hng Kụng 10gi 15phỳt 28/02/2012 NewYork 12 gi 55phỳt 28/02/12 15gi 40phỳt 1,5im Mi ý ỳng 0,5 im 6 a. Hin nay cng nh sau ny khụng ngnh no cú th thay th c sn xut nụng nghip vỡ: - Nụng nghip úng vai trũ quan trng trong giai on u phỏt trin ca lch s nhõn loi. - Nụng nghip cung cp lng thc, thc phm cho con ngi. - Cung cp nguyờn liu cho cụng nghip ch bin, cụng nghip sn xut hng tiờu dựng. - L mt hng xut khu thu ngoi t, gii quyt vic lm. - m bo an ninh lng thc, gúp phn n nh chớnh tr v phỏt trin kinh t ca mi quc gia. => Hin nay cng nh sau ny, cỏc ngnh dự hin i n õu cng khụng th thay th c sn xut nụng nghip. 1 im b. So sỏnh s khỏc bit trong c im ca sn xut cụng nghip v sn xut nụng nghip: Cụng nghip Nụng nghip - Sn xut theo 2 giai on v 2 giai on cú th tin hnh ng thi. Cú s phi hp t m gia cỏc phõn ngnh to r sn phm cui cựng. - Sn xut theo trỡnh t nht nh. Bt buc tuõn th theo quy lut sinh hc v quy lut t nhiờn ca sinh vt. - Sn xut mang tớnh tp trung cao - Sn xut phõn tỏn trong khụng gian - T liu sn xut l mỏy múc,nguyờn liờu, thit b v cụng ngh. - t trng l t liu sn xut chớnh v khụng th thay th. - Cú th sn xut quanh nm - sn xut mang tớnh mựa v - t ph thuc v iu kin t nhiờn - Ph thuc nhiu vo iu kin t nhiờn - Yờu cu vn, c s h tng v k thut ln.Cụng ngh v trỡnh cao - Vn u t ớt,Cụng ngh v trỡnh n gin hn. 4 im 5 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 2: Câu 1: (6,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên toàn thế giới, các nước phát triển, các nước đang phát triển. Đơn vị: (%) Nhóm nước/ Thời kì 1960 - 1965 1975 - 1980 1985- 1990 1995- 2000 2004 - 2005 Các nước phát triển 1,2 0,8 0,5 0,2 0,1 Các nước đang phát triển 2,3 2,4 2,1 1,9 1,5 Toàn thế giới 1,9 2,0 1,7 1,5 1,2 1. Vẽ biểu đồ đường biểu diễn thể hiện tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) toàn thế giới, các nước phát triển, các nước đang phát triển thời kì 1960 – 2005. 2. Nhận xét và giải thích? Câu 2: (5,0 điểm ) 1/ Dựa vào hình sau và kiến thức đã học, hãy: a) Nêu tên hình A? b) Cho biết sự khác nhau giữa lớp vỏ đại dương và vỏ lục địa? Hình A. 2/ Cho bảng số liệu sau: Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ở bán cầu Bắc. Vĩ độ ( 0 B) 0 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 . . . Nhiệt độ trung bình năm ( 0 C) 24,5 25,0 20,4 14,0 5,4 -0,6 -10,4 . . . Biên độ nhiệt năm ( 0 C) 1,8 7,4 13,3 17,7 23,8 29,0 32,2 . . . Dựa vào bảng số liệu và kiến thức đã học có nhận xét gì về sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ , biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ( từ XĐ 0 0 đến cực 90 0 ) ở Bán cầu Bắc. Giải thích? Câu 3: (4,0 điểm) SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011 Đề thi môn: Địa lý Thời gian: 150 phút 6 Đề chính thức Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) 1/ Mùa là gì? Nguyên nhân sinh ra mùa? Nêu các mùa, đặc điểm của mùa? 2/ Một trận đấu bóng giữa Manchester và Liverpool được đài truyền hình Việt Nam tường thuật vào lúc 2h ngày 13/ 03/ 2011. Hỏi trận đấu đó diễn ra ở Anh vào hồi mấy giờ ngày mấy ? Ở Bắc Kinh (Trung Quốc) muốn xem tường thuật trực tiếp trận đấu đó phải bật Tivi vào hồi mấy giờ ngày mấy? ( Biết rằng Việt Nam thuộc mũi giờ số 7, Anh mũi giờ 0, Bắc Kinh (Trung Quốc) mũi giờ số 8 ) Câu 4: (5,0 điểm) 1/ Trình bày vai trò và đặc điểm của giao thông vận tải? 2/ Trình bày đặc điểm của cây công nghiệp? …………Hết…………… HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG MÔN ĐỊA LÍ 10 NĂM HỌC 2010 – 2011. THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN Câu Ý Nội dung Điểm Câu 1: (6,0 điểm) 1 * Vẽ biểu đồ đường: Yêu cầu vẽ đúng 3 đường, tên biểu đồ, chú giải, số liệu, đẹp . . . ( Thiếu 1 yếu tố trên trừ 0,25 điểm) 2,0 2 * Nhận xét: - Qua các năm: Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên toàn thế giới, các nước phát triển, các nước đang phát triển đều giảm. + Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên toàn thế giới giảm ( d/c ) . . . + Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển ( d/c ) => Giảm mạnh. + Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước đang phát triển giảm ( d/c ) => Giảm chậm. - Giữa 2 nhóm nước: + Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển luôn thấp hơn các nước đang phát triển ( d/c ) + Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển thấp. . . + Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước đang phát triển cao . . .  Nước phát triển dân số tăng chậm thậm chí có nguy cơ giảm, già hóa dân số. Nước đang phát triển dân số tăng nhanh. * Giải thích: - Nước phát triển tỷ suất thấp giảm mạnh do . . . - Nước đang phát triển tỷ suất cao giảm chậm do . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 2: (5,0 điểm) 1 * Tên hình A: lớp vỏ Trái Đất. Thạch quyển. * Sự khác nhau giữa lớp vỏ đại dương và vỏ lục địa: Tiêu chí Vỏ đại dương Vỏ lục địa Độ dày Mỏng khoảng 5 km Dày ( dày nhất 70km ) Thành phần cấu tạo 3 tầng đá: trầm tích, granit, bazan. 2 tầng: trầm tích, bazan. Không có tầng granit. Vị trí . . . Dưới cùng đại dương tiếp giáp với thủy quyển phía, sinh quyển . . Ở lục địa, tiếp giáp với khí quyển và sinh quyển, thủy quyển . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 7 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) kll 2 * Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ( từ XĐ 0 0 đến cực 90 0 ) - Nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ ( từ XĐ 0 0 đến cực 90 0 )ở Bán cầu Bắc giảm dần. . . .( Ngoại trừ 20 0 khu vực chí tuyến ) - Biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ( từ XĐ 0 0 đến cực 90 0 ) ở Bán cầu Bắc tăng dần . . . * Giải thích: - Nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ ( từ XĐ 0 0 đến cực 90 0 ) giảm nguyên nhân là càng lên vĩ độ cao góc chiếu sáng của Mặt Trời ( Góc nhập xạ ) càng nhỏ. - Biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ( từ XĐ 0 0 đến cực 90 0 ) tăng dần nguyên nhân càng lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng và chênh lệch thời gian chiếu sáng giữa ngày và đêm trong năm càng lớn, ở vĩ độ cao mùa hạ đã có góc chiếu sáng lớn lại có thời gian chiếu sáng dài ( tới 6 tháng ở cực). Mùa đông góc chiếu sáng đã nhỏ (b nhỏ dần tới không),thời gian chiếu sáng lại ít dần ( tới 6 tháng ở cực). 1,0 1,0 0,5 0,5 Câu 3: (4,0 điểm) 1 - Mùa là một khoảng thời gian trong năm nhưng có đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. - Nguyên nhân sinh ra mùa: Do trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của TĐ và trong suốt năm, trục TĐ không đổi phương trong không gian, nên có thời kì Bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, có thời gian Bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời.Điều đó làm cho thời gian chiếu sáng và sự thu nhận lượng bức xạ Mặt Trời ở mỗi bán cầu đều thay đổi trong năm. - Các mùa trong năm: + Mùa xuân. + Mùa hạ. + Mùa thu. + Mùa đông. - Mùa BCB ngược mùa BCN. 0,5 0,5 0,5 0,5 2 * Tính giờ: - Trận đấu đó diễn ra ở Anh vào hồi: 19h ngày 12/03/2011 vì khoảng cách từ Anh – Việt Nam là 7h mà VN ở phía Đông nên giờ sớm hơn . . . . - Ở Bắc Kinh (Trung Quốc) muốn xem tường thuật trực tiếp trận đấu đó phải bật Tivi vào hồi 03h ngày 13/03/2011 vì Bắc Kinh (Trung Quốc) ở phía Đông so với VN nên giờ sớm hơn. Khoảng cách từ Anh - Bắc Kinh (Trung Quốc) là 1 h . . . ( Nếu học sinh không lí giải được chỉ cho ½ số điểm) 1,0 1,0 Câu 4: ( 5,0 điểm) 1 * Trình bày vai trò của giao thông vận tải: - Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục và bình thường. - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. - Tạo mối giao lưu giữa các địa phương, các nước trên thế giới. - Thúc đẩy hoạt động kinh tế xã hội miền núi. - Củng cố an ninh quốc phòng. 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 8 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) * Đặc điểm của giao thông vận tải: - Sản phẩm: Sự chuyên chở người và hàng hóa. - Tiêu chí đánh giá khối lượng DV vận tải : Khối lượng vận chuyển ( tấn, người ), Khối lượng luân chuyển ( tấn.km, người.km ), cự ly vận chuyển trung bình (km ) - Tiêu chí đánh giá về chất lượng DV vận tải là sự tiện nghi, sự an toàn, tốc độ . . . 0,5 0,5 0,25 2 * Trình bày đặc điểm của cây công nghiệp: - Biên độ sinh thái hẹp: + Phần lớn ưa nhiệt, ẩm. + Kén đất, chọn đất thích hợp. + Cần lao động có kĩ thuật và kinh nghiệm. + Chế độ chăm sóc . . . - Chỉ trồng những nơi có điều kiện thuận lợi nhất, phần lớn tập trung các nước đang phát triển. - Thường có các xí nghiệp CN chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở các vùng chuyên canh. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 ĐỀ SỐ 3: SỞ GD & ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI OLYMPIC ĐỊA LÍ LỚP 10 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC (Thời gian làm bài 90 phút) Năm học 2011-2012 Câu 1: (4 điểm) Dựa vào biểu đồ phân bố mưa theo vĩ độ, hãy trình bày và giải thích sự phân bố mưa ở các khu vực xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực. 9 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) Câu 2: (6 điểm) Trình bày hoạt động của gió mùa ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á và ảnh hưởng của nó tới khí hậu nước ta. Câu 3: (6 điểm) Nêu vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến ngành sản xuất nông nghiệp. Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp mang dần tính chất công nghiệp. Câu 4: (4 điểm) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của Việt Nam trong các năm 1990 và 2005 ( Đơn vị %). Qua biểu đồ hãy rút ra nhận xét. Năm Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ nông nghiệp 1990 79.3 17.9 2.8 2005 73.5 24.7 1.8 Hết ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI OLIMPIC ĐỊA LÍ 10 NĂM HỌC 2011-2012 Câu Đáp án Điểm 1 (4đ) Dựa vào biểu đồ phân bố mưa theo vĩ độ, hãy trình bày và giải thích sự phân bố mưa ở các khu vực xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực. Lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ: - Ở vùng xích đạo: Mưa nhiều nhất do ở đây có nền nhiệt độ cao, 1 10 [...]... thuận lợi khó khăn của cơ cấu tuổi trên Hết Sở GD& ĐT Thanh Hoá trờng THPT Ba Đình Câu ý Đáp án Đề kiểm tra chất lợng học sinh giỏi Môn Địa lí Năm học 2010 2011 Khối 10 Thời gian: 180 phút ( Không kể thời gian giao đề) Nội dung cần đạt Điểm 28 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii a lớ lp10 (cú ỏp ỏn chi tit) * Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả của nó - Trái đất quay quanh trục... trên TĐ luôn có một nửa đợc Mặt Trời chi u sáng gọi là ngày, nửa không đợc chi u sáng gọi là đêm TĐ tự quay quanh trục nên mọi nơi trên TĐ lần lợt đợc mặt trời chi u sáng rồi lại chìm trong bóng tối gây ra hiện tợng luân phiên ngày và đêm - Giờ trên Trái Đất và đờng đổi ngày quốc tế Câu1 + Trái đất đợc chia làm 24 múi giờ, mỗi múi rộng 15 độ kinh (5,0 đ) tuyến Các địa phơng nằm trong một múi giờ sẽ có... nhit lng cao , hiu sut ln , chi phớ khai thỏc , vn chuyn v bo qun thp , ớt gõy ụ nhim mụi trng hn than + Do xut hin ng c t trong nguyờn liu cho cụng nghip hoỏ du 0,5 0,5 0,5 0,75 2 2 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Ht S 7: 23 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii a lớ lp10 (cú ỏp ỏn chi tit) S GIO DC & O TO THI HC SINH GII CP TRNG NGH AN MễN A Lí 10 NM HC 2010 - 2011 TRNG THPT NGễ TR HO ( Thi gian lm bi : 150 phỳt... ny sinh nhu cu mi ) - Thng mi cú vai trũ iu tit sn xut, thỳc y quỏ trỡnh sn xut m rng ca xó hi Nu ngnh thng mi giỳp m rng th trng, m rng u ra cho sn phm ng thi, phõn tớch th trng giỳp sn xut thay i mu mó, ngnh hng phự hp s thỳc y sn xut phỏt trin quy mụ v cht lng mi hn 0,75 0,75 =========== Ht =========== S 8: Sở GD& ĐT Thanh Hoá trờng THPT Ba Đình Đề kiểm tra chất lợng học sinh giỏi Môn Địa lí ... nhõn t: ỏ m, khớ hu, sinh vt, a hỡnh, thi gian v con ngi (Lm rừ vai trũ ca tng nhõn t) + Mi quan h gia chỳng khỏc nhau trong vic hỡnh thnh mi loi t - Phõn tớch mi quan h gia t v sinh vt + t tỏc ng n sinh vt : cỏc c tớnh lớ, hoỏ v phỡ ca t nh hng n s phỏt trin v phõn b ca thc vt (dn chng) + Sinh vt tỏc ng n t : sinh vt cú tỏc ng ch o trong vic hỡnh thnh t (nờu vai trũ ca thc vt, vi sinh vt, ng vt i vi... im ton bi 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 20,0 S 6: THI HC SINH GII CP TRNG NM HC : 2012-2013 MễN A Lí LP 10 Thi gian : 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) Cõu 1: ( 2 im ) Mt trn búng ỏ t chc ti nc Anh vo lỳc 20 gi ngy 18/10/ 2009 thỡ ti H ni(Vit Nam )v Oa sinh tn ( Hoa k ) lỳc ú l my gi ? xem c trn búng ỏ ú Bit rng ti Anh l mỳi gi s 0 , H Ni l mỳi gi s 7 v Oasinhtn mỳi gi 19 Cõu 2 : (4,5im ) Quan sỏt... ngnh chn nuụi nhng vn cũn chim t nh trong c cu giỏ tr sn xut nụng nghip? 20 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii a lớ lp10 (cú ỏp ỏn chi tit) Cõu 4 ( 4im ) : Cho bng s liu than v du m trờn th gii thi k 1950-2003 V: triu tn Nm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than 1820 2603 2936 3770 3387 5300 Du m 523 1052 2336 3066 3331 3904 a V biu th hin tỡnh hỡnh khai thỏc than v du m ca th gii thi k 1950-2003 b Nhn xột... lí Năm học 2010 2011 Khối 10 Thời gian: 180 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu 1:(5,0 điểm) a/ Trình bày khái quát chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả của nó b/ Một trận bóng đá ở Anh đợc truyền hình trực tiếp vào lúc 15h ngày 3/8/2004 Để xem đợc trận bóng đá đó các nớc sau đây phải xem ti vi vào lúc mấy giờ, ngày tháng nào? Điền kết quả vào bảng 27 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii... ch yu i dng chim i b phn im 2 1 1 4,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 a.S phỏt trin dõn s tng hay gim l do nhng yu t no 21 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii a lớ lp10 (cú ỏp ỏn chi tit) to thnh ? yu t no quyt nh ? Ti sao ? - S phỏt trin dõn s tng hay gim do 2 yu t : Gia tng t nhiờn( sinh v t ) v gia tng c gii ( c hc ) -Trong ú , yu t gia tng t nhiờn l yu t quyt nh , c bit l t sut sinh + Gia tng... Trỡnh vn húa t l nghch vi mc cht - Cỏc nhõn t khỏc nh : Chin tranh, tai nn, thi n tai, cỏc t nn xó hi cng nh hng n mc cht III.2 Trong xut khu lng thc trờn th gii lỳa mỡ li chim t trng ln hn lỳa go vỡ : 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 1,5 0,25 0,25 0,5 0,5 2,0 0,5 0,25 0,75 0,5 1,0 18 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii a lớ lp10 (cú ỏp ỏn chi tit) - Lỳa mỡ c trng vựng khớ hu ụn i v cn nhit i, . 2 1500 4500 3000 m B C A=21 o C Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) SỞ GD – ĐT BẮC GIANG CỤM THI LỤC NAM ĐÁP ÁN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁP CƠ SỞ MÔN THI: ĐỊA LÍ 10 THỜI GIAN: 180 PHÚT ĐÁP ÁN. – ĐT BẮC GIANG CỤM THI LỤC NAM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ MÔN THI: ĐỊA LÍ 10 THỜI GIAN: 180 PHÚT 1 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) b. Nhận xét và. CẢNH CHÂN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011 Đề thi môn: Địa lý Thời gian: 150 phút 6 Đề chính thức Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết) 1/ Mùa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi địa lí lớp10 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan