35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay (có đáp án kèm theo)

112 4.6K 6
35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay (có đáp án kèm theo)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài 1: (1điểm) a)Đọc các số sau: 8932; 13064b)Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 1567; 1590; 897; 10261Bài 2: (4 điểm) Đặt tính rồi tính a. 47 836 + 5409 b. 80 200 –19 194 c. 428 x 13 d. 7368 : 24

35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 1) Môn Toán Lớp 5 ( Thời gian làm bài 60 phút ) Bài 1: (1điểm) a) Đọc các số sau: 8932; 13064 b) Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 1567; 1590; 897; 10261 Bài 2: (4 điểm) Đặt tính rồi tính a. 47 836 + 5409 b. 80 200 –19 194 c. 428 x 13 d. 7368 : 24 Bài 3 :(2điểm) Tìm x: a. 7 2 x x = 3 2 b. 5 2 : x = 3 1 Bài 4: (1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a. 3 tấn 90 kg = … kg b. 12 000 kg = … tấn Bài 5: (2điểm) Môt thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m , chiều rộng bằng 3 2 chiều dài Hãy tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó. (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 1 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 1) Môn Toán Lớp 5 Bài 1: ( 1điểm ) Mỗi ý đúng cho (0,5 điểm) a. Mỗi ý đúng cho (0,25 điểm) - Số 8932 đọc là: Tám nghìn chín trăm ba mươi hai - Số 13 064 đọc là: mười ba nghìn không trăm sáu mươi tư b. Xếp đúng thứ tự từ lớn đến bé là: 10 261; 1590; 1567; 897 (0,5 điểm) Bài 2:( 4 điểm ) Mỗi tính đúng cho ( 1 điểm ). a. 47 836 b. 80 200 c. 428 d. 7368 24 + 5 409 - 19 194 x 13 53 254 61 006 1284 168 307 + 428 00 5564 Bài 3: ( 2 điểm ) Mỗi tính đúng cho : ( 1điểm ) a. 7 2 x x = 3 2 b. 5 2 : x = 3 1 x = 3 2 : 7 2 x = 5 2 : 3 1 x = 3 7 x = 5 6 Bài 4: ( 1điểm ) điền mỗi số đúng cho ( 0,5 điểm ) a. 3090 b. 12 Bài 5: ( 2 điểm ) Chiều rộng thửa ruộng là: 120 x 3 2 = 80 ( m ) ( 0,75 điểm ) Diện tích thửa ruộng là: 120 x 80 = 9600 m 2 ( 0,75 điểm ) Đáp số: 9600 m 2 ( 0,5 điểm ) (Trên đây là những gợi ý cơ bản về cách đánh giá cho điểm. Trong khi chấm ngời chấm vận dụng linh hoạt với đáp án chấm để chấm sát thực với bài làm của học sinh ) 2 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 2) Môn Toán Lớp 5 ( Thời gian làm bài 60 phút ) Câu 1 : ( 2 điểm ) Tính giá trị biểu thức với a = 1 và b = 0 : a) A = ( 1993 : a + 1993 x a ) + 1994 x b b) B = ( 119 x a + 5307 ) + ( 563 : a – b ) Câu 2 : ( 2 điểm ) Tìm hai số, biết rằng tổng hai số bằng 9 và số lớn gấp hai lần số bé. Câu 3 : ( 3 điểm ) Tìm x : a) ( x + 436 ) : 2 = 406 b) x x 3 + 328 = 745 Câu 4 : ( 3 điểm ) Một gia đình có 4 người . Vụ chiêm thu được 427 kg thóc, vụ mùa thu được nhiều hơn vụ chiêm 58 kg thóc . Hỏi bình quân mỗi người trong gia đình đó mỗi năm thu được bao nhiêu kg thóc . (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 3 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 2) Môn Toán Lớp 5 Câu 1 : ( 2 điểm ) Tính đúng mỗi giá trị biểu thức . Cho ( 1 điểm ) a) A = ( 1993 : a + 1993 x a ) + 1994 x b Với a = 1 , b = 2 A = ( 1993 : 1 + 1993 x 1 ) + 1994 x 0 ( 0,5 điểm ) = ( 1993 + 1993 ) + 0 ( 0,25 điểm ) = 3986 + 0 = 3986 ( 0,25 điểm ) b) B = ( 119 x a + 5307 ) + ( 563 : a – b ) Với a = 1 , b = 2 B = ( 119 x 1 + 5307 ) + ( 563 : 1 – 0 ) ( 0,5 điểm ) = 119 + 5307 + 563 ( 0,25 điểm ) = 5989 ( 0,25 điểm ) Câu 2 : ( 2 điểm ) - học sinh vẽ được sơ đồ hoặc coi số bé là một phần thì số lớn là hai phần như thế cho ( 0,5 điểm ) - Tìm được: Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 1 = 3 ( phần ) ( 0 ,5 điểm ) Số bé là : 9 : 3 x 1 = 3 ( 0,5 điểm ) 4 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) Số lớn là : 3 x 2 = 6 ( 0,5 điểm ) Câu 3 : ( 3 điểm ) Tìm x : Mỗi ý đúng cho ( 1,5 điểm ) a) ( x + 436 ) : 2 = 406 x + 436 = 406 x 2 ( 0,75 điểm ) x + 436 = 812 ( 0,25 điểm ) x = 812 – 436 ( 0,25 điểm ) x = 376 ( 0,25 điểm ) b) x x 3 + 328 = 745 x x 3 = 745 – 328 ( 0,75 điểm ) x x3 = 417 ( 0,25 điểm ) x = 417 : 3 ( 0,25 điểm ) x = 139 ( 0,25 điểm ) Câu 4 : ( 3 điểm ) Vụ mùa thu được số kg thóc là : 427 + 58 = 485 ( kg ) ( 1 điểm ) Cả hai vụ thu được số kg là : 427 + 485 = 912 ( kg ) ( 0,75 điểm ) Trung bình mỗi người một năm thu được số kg thóc là: 912 : 4 = 228 ( kg ) ( 0,75 điểm ) Đáp số : 228 ( kg ) ( 0,5 điểm ) (Trên đây là một số gợi ý cơ bản về đáp án chấm . Trong quá trình chấm bài người chấm cần vận dụng linh hoạt đáp án chấm để chấm sát với thực tế bài làm của học sinh ) 5 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 3) Môn Toán Lớp 5 ( Thời gian làm bài 60 phút ) Câu 1 : ( 2 điểm ) Chuyển các tổng sau thành tích rồi tính : a) 29 + 29 + + 29 + 29 = Có 9 số hạng b) 62 + 62 + + 62 + 62 = Có 13 số hạng Câu 2 : ( 3 điểm ) Tìm x : a) ( x - 13 ) × 8 = 184 6 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) b) 7 × ( x : 7 ) = 833 Câu 3 : (3 điểm ) Hai bạn Lan và Huệ mua rau . Lan mua 3 mớ rau, Huệ mua 5 mớ rau cùng loại Giá mỗi mớ rau là 1500 đồng . Hỏi Huệ phải trả nhiều hơn Lan bao nhiêu tiền ? Câu 4 : ( 2 điểm ) Tìm số có hai chữ số, biết rằng tổng hai số bằng số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số và hiệu của chúng bằng số tự nhiên lớn nhất có một chữ số. (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 3) Môn Toán Lớp 5 Câu 1 : ( 2 điểm ) chuyển và tính đúng mỗi tổng . Cho ( 1 điểm ) a) 29 + 29 + + 29 + 29 = 29 × 9 ( 0,5 điểm ) Có 9 số hạng = 261 ( 0,5 điểm ) b) 62 + 62 + + 62 + 62 = 62 × 13 ( 0,5 điểm ) 7 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) Có 13 số hạng = 806 ( 0,5 điểm ) Câu 2 : ( 2 điểm ) Tìm x : Mỗi ý đúng cho ( 1,5 điểm ) a) ( x - 13 ) × 8 = 184 ( 0,5 điểm ) ( x - 13 ) = 184 : 8 x - 13 = 23 ( 0,5 điểm ) x = 23 + 13 x = 36 ( 0,5 điểm ) b) 7 × ( x : 7 ) = 833 ( x : 7 ) = 833 : 7 ( 0,5 điểm ) x : 7 = 119 ( 0,5 điểm ) x = 119 × 7 x = 833 ( 0,5 điểm ) Câu 3 : ( 2điểm ) Có rất nhiều cách giải GV cần vận dụng đáp án hợp lý trong chấm bài : Huệ mua nhiều hơn Lan số mớ rau là : 5 - 3 = 2 ( mớ rau ) ( 1 điểm ) Huệ phải trả nhiều hơn Lan số tiền là : 1500 × 2 = 3000 ( đồng ) ( 0,5 điểm ) Đáp số : 3000 đồng ( 0,5 điểm ) Câu 4 : ( 3 điểm ) Học sinh tìm được : 8 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) Tổng : 99 Hiệu : 9 . Cho ( 1 điểm ) Vẽ được sơ đồ hoặc tóm tắt bài toán ( 0,5 điểm ) Số lớn là : ( 99 + 9 ) : 2 = 54 ( 0,5 điểm ) Số bé là : 54 - 9 = 45 ( 0,5 điểm ) Đáp số : 54; 45 ( 0,5 điểm ) (Trên đây là một số gợi ý cơ bản về đáp án chấm . Trong quá trình chấm bài người chấm cần vận dụng linh hoạt đáp án chấm để chấm sát với thực tế bài làm của học sinh ) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 4) Môn Toán Lớp 5 9 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) ( Thời gian làm bài 60 phút ) Bài 1 : ( 2 điểm ) a) Cho 2 phân số 4 3 và 6 5 . Hãy tìm hai phân số có cùng tử số trong đó một phân số bằng phân số 4 3 và một phân số bằng phân số 6 5 . b) Cho hai phân số 5 2 và 7 3 Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số trong đó một phân số bằng phân số 5 2 và một phân số bằng phân số 7 3 . Bài 2 : ( 2điểm ) Tính tổng các phân số sau : 10 7 + 100 91 + 100 37 + 1000 549 + 1000 728 Bài 3 : ( 3 điểm ) Hai người thợ chia nhau 156 000 đồng tiền công . Người thứ nhất làm 5 ngày, mỗi ngày làm 6 giờ . Người thứ hai làm 6 ngày mỗi ngày 8 giờ . Hỏi mỗi người được bao nhiêu tiền công ? Bài 4 : ( 3 điểm ) Năm nay mẹ 36 tuổi, con 11 tuổi . Hỏi mấy năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con ? (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I 10 [...]... cho 5 thì dư 4 Câu 3: (3 điểm) Trong đợt khảo sát chất lượng học kì I, điểm số của 150 học sinh khối lớp Năm ở một trường tiểu học được xếp thành bốn loại: giỏi, khá, trung bình và yếu Số học 25 35 đề thi học sinh giỏi tốn lớp 5 (có đáp án kèm theo) sinh đạt điểm khá bằng 7 3 số học sinh cả khối Số học sinh đạt điểm giỏi bằng số 15 5 học sinh đạt điểm khá a) Tính số học sinh đạt điểm giỏi và số học sinh. .. LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 11) Mơn Tốn Lớp 5 Câu 1: (2 điểm) đúng mỗi câu được 2 điểm a) 3 ,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3 ,54 x 27 + 0,17 x 25 = ( 3 ,54 x 73 + 3 ,54 x 27) + (0,23 x 25 + 0,17 x 25) = 3 ,54 x (73 + 27) + 25 x (0,23 + 0,17) = 3 ,54 x 100 + 25 x 0,4 = 354 + 10 = 364 b) Tìm số tự nhiên x biết: 15 38 67 56 x . bài làm của học sinh ) 12 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU Môn Toán Lớp 5 ( Đề số 5) ( Thời gian. bài làm của học sinh ) 19 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU I ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 7) Môn Toán Lớp 5 ( Thời gian. CHẤT LƯỢNG 1 35 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án kèm theo) HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 1) Môn Toán Lớp 5 Bài 1: ( 1điểm ) Mỗi ý đúng cho (0 ,5 điểm) a. Mỗi ý đúng cho (0, 25 điểm) - Số

Ngày đăng: 23/08/2014, 08:32

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • D C

 • Câu 1: 1 điểm

 • Câu 2: 2 điểm

 • Câu 3: 2 điểm

 • Câu 4: 3 điểm

 • Câu 5: 2 điểm

 • Câu 1: 1 điểm

  • Giải

  • =+(+)+(+++)+(+++++++)

  • Câu 2: 2 điểm

  • Giải

  • Câu 3: 2 điểm

  • Giải

   • Câu 4: 2 điểm

   • Giải

   • CÂU 5: 3 điểm

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan