Tuyển tập các bộ đề thi thử đại học môn sinh học (có đáp án kèm theo)

79 3.5K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 19:12

Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 12 Thời gian làm bài 60 phút Phần I: Dành cho tất cả các thí sinh Câu 1: Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc A. bổ sung; bán bảo toàn. B. trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp. C. mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ. D. một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn. Câu 2.Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến A. đã biểu hiện ra kiểu hình. B. nhiễm sắc thể. C. gen hay đột biến nhiễm sắc thể. D. mang đột biến gen. Câu 3.Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào A. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen. B. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. C. sức đề kháng của từng cơ thể. D. điều kiện sống của sinh vật. Câu 4.Điều không đúng về đột biến gen A. Đột biến gen gây hậu quả di truyền lớn ở các sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen. B. Đột biến gen có thể có lợi hoắc có hại hoặc trung tính. C. Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú. D. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá. Câu 5.Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ A. chỉ là phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng, không liên kết với prôtêin. B. phân tử ADN dạng vòng. C. phân tử ADN liên kết với prôtêin. D. phân tử ARN. Câu 6.Một phụ nữ có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể X. Người đó bị hội chứng A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ. D. Claiphentơ. Câu 7.Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO, người đó bị hội chứng Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ. D. Claiphentơ. Câu 8.Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB, thể dị tứ bội là A. AABB. B. AAAA. C. BBBB. D. AB. Câu 9.Ở cà chua quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng, khi lai 2 giống cà chua thuần chủng quả đỏ với quả vàng đời lai F 2 thu được A. 3 quả đỏ: 1 quả vàng. B. đều quả đỏ. C. 1 quả đỏ: 1 quả vàng. D 9 quả đỏ: 7 quả vàng Câu 10. Với n cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số loại giao tử F 1 là A. 2 n . B. 3 n . C. 4 n . ( 2 1 ) n Câu 11. Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là A. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn. B. mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp nhiễm sắc thể. C. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng. D. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn. Câu 12. Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Các gen di truyền độc lập. Đời lai có một loại kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm 1/16. Kiểu gen của các cây bố mẹ là A. AaBb x Aabb. B. AaBB x aaBb. C. Aabb x AaBB. D. AaBb x AaBb. Câu 13.Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên(X m ), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là A. X M X M x X m Y. B. X M X m x X M Y. C. X M X m x X m Y. D. X M X M x X M Y. Câu 14.Bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền A. tương tự như các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. B. thẳng. Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) C. chéo. D. theo dòng mẹ. Câu 15.Một quần thể có tần số tương đối a A = 4 6 có tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể là A. 0, 42AA + 0,36 Aa + 0,16 aa. B. 0,36 AA + 0,42 Aa + 0,16 aa. C. 0,16 AA + 0,42 Aa + 0,36aa. D. 0,36 AA + 0,16 Aa + 0,42aa. Câu 16.Tần số tương đối các alen của một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81 AA + 0,18 Aa + 0,01 aa là A. 0,9A; 0,1a. B. 0,7A; 0,3a. C. 0,4A; 0,6a. D. 0,3 A; 0,7a. 17.Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Cho cây có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là A. 11 đỏ: 1 vàng. B. 33 đỏ: 3 vàng. C. 27 đỏ : 9 vàng. D. 3 đỏ : 1 vàng. Câu 18.Trong trường hợp giảm phân xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen Aaa là A. A, Aa, a, aa. B. A, AA, Aa, aa. C. AA, Aa, a, aa. D. A, AA, a, aa. Câu 19. Cho đậu Hà lan hạt vàng-trơn lai với đậu hạt xanh- trơn đời lai thu được tỉ lệ 1 vàng -trơn:1 xanh -trơn. Thế hệ P có kiểu gen A. AaBb x Aabb. B. AaBB x aaBb. C. Aabb x AaBB. D. AaBb x AABB. Câu 20.Trường hợp một gen(trội hoặc lặn)làm cho một gen khác(không alen) không biểu hiện kiểu hình là tương tác A. bổ trợ. B. át chế. C. cộng gộp. D. đồng trội. Câu 21.Trong kĩ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được tạo ra ở khâu A. nối ADN của tế bào cho với plasmit. B. cắt đoạn ADN của tế bào cho và mở vòng plasmit. C. tách ADN của tế bào cho và tách plasmit khỏi tế bào vi khuẩn. D. chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) Câu 22.Để nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmits, người ta sử dụng en zym A. pôlymeraza. B. ligaza. C. restictaza. D. amilaza. Câu 23.Giả thuyết về trạng thái cộng gộp giải thích về hiện tượng ưu thế lai có công thức lai A. AABBcc x aabbCC. B. AABBCC x aabbcc. C. AABbCC x aabbcc. D. AABBcc x aabbCc. Câu 24. Một loài thực vật, ở thế hệ P có tỉ lệ Aa là 100%, khi bị tự thụ phấn bắt buộc thì ở thế hệ F2 tỉ lệ Aa sẽ là A. 25%. B. 50%. C. 75%. D. 12,5%. Câu 25.Trong tiến hoá các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh A. sự tiến hoá phân li. B. sự tiến hoá đồng quy. C. sự tiến hoá song hành. D. nguồn gốc chung Câu 26. Theo quan niệm của Lamac, tiến hoá là A. sự phát triển có kế thừa lịch sử, theo hướng từ đơn giản đến phức tạp. B. sự hình thành các đặc điểm hợp lí trên cơ thể sinh vật. C. sự hình thành nhiều loài mới từ một vài dạng tổ tiên ban đầu. D. tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể. Câu 27.Theo Đác Uyn cơ chế tiến hoá tiến hoá là sự tích luỹ các A. các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. B. đặc tính thu được trong đời sống cá thể. C. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh. D. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động. Câu 28.Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là A. đột biến. B. quá trình đột biến. C. giao phối. D. quá trình giao phối. Câu 29. Theo quan điểm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là A. axit nuclêic và prôtêin. B. cacbohyđrat và prôtêin. C. lipit và gluxit. D. axit nuclêic và lipit Câu 30.Nhịp sinh học là Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) A.sự thay đổi theo chu kỳ của sinh vật trước môi trường. B.khả năng phản ứng của sinh vật trước sự thay đổi nhất thời của môi trường. C.khả năng phản ứng của sinh vật trước sự thay đổi mang tính chu kỳ của môi trường. D. khả năng phản ứng của sinh vật một cách nhịp nhàng trước sự thay đổi theo chu kỳ của môi trường. Câu 31.Quan hệ giữa lúa với cỏ dại thuộc quan hệ A.hợp tác. B.cạnh tranh. C.hãm sinh. D.hội sinh. Câu 32.Quan hệ giữa giun sán với người thuộc quan hệ A.hợp tác. B.cạnh tranh. C.hãm sinh. D. kí sinh. Phần II: Dành cho các thí sinh chương trình cơ bản ( Từ câu 32 đến câu 40) Câu 33: Gen là một đoạn ADN A. Mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin. B. Mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipéptít hay ARN. C. Mang thông tin di truyền. D. Chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin. Câu 34: Mã di truyền có tính thoái hoá vì A. có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một axitamin. B. có nhiều axitamin được mã hoá bởi một bộ ba. C. có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axitamin. D. một bộ ba mã hoá một axitamin. Câu 35.Trong kĩ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được tạo ra ở khâu A. nối ADN của tế bào cho với plasmit. B. cắt đoạn ADN của tế bào cho và mở vòng plasmit. C. tách ADN của tế bào cho và tách plasmit khỏi tế bào vi khuẩn. D. chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. Câu 36.Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là A. cá thể. B. quần thể. C. giao tử. D. nhễm sắc thể Câu 37.Theo Kimura sự tiến hoá diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên các A. đột biến có lợi dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. B. biến dị có lợi không liên quan gì tới chọn lọc tự nhiên. C. đột biến trung tính không liên quan với tác dụng của chọn lọc tự nhiên. D. đột biến không có lợi dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. Câu 38. Chu trình cacbon trong sinh quyển A. liên quan tới các yếu tố vô sinh của hệ sinh thái. Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) B. gắn liền với toàn bộ vật chất trong hệ sinh thái. C. là quá trình tái sinh một phần vật chất của hệ sinh thái. D. là quá trình tái sinh một phần năng lượng của hệ sinh thái. Câu 39. Quan hệ giữa chim sáo với trâu thuộc quan hệ A.hợp tác. B.cạnh tranh. C.hãm sinh. D.hội sinh. Câu 40. Quan hệ giữa động vật ăn cỏ với vi khuẩn phân rã xelulôzơ thuộc quan hệ A. hợp tác. B. cạnh tranh. C. cộng sinh. D. hội sinh. Phần III: Dành cho các thí sinh chương trình nâng cao( Từ câu 41 đến câu 48) Câu 41.Một đàn ông có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể XXY. Người đó bị hội chứng A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ. D. Claiphentơ. Câu 42.Sự kết hợp giữa giao tử n với giao tử 2n của loài tạo thể A. tam nhiễm. B. tam bội. C. ba nhiễm kép. D.tam nhiễm kép. Câu 43. Một trong những ứng dụng của kỹ thuật di truyền là A. sản xuất lượng lớn prôtêin trong thời gian ngắn. B. tạo thể song nhị bội. C. tạo các giống cây ăn quả không hạt. D. tạo ưu thế lai. 44.Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là A. chọn lọc nhân tạo. B. chọn lọc tự nhiên. C. biến dị cá thể. D. biến dị xác định. 45.Theo quan niệm của Đacuyn, chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính di truyền và biến dị là nhân tố chính trong quá trình hình thành A. các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật và sự hình thành loài mới. B. các giống vật nuôi và cây trồng năng suát cao. C. nhiều giống, thứ mới trong phạm vi một loài. D. những biến dị cá thể. Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) Câu 46. Hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo ở A. thành phần cấu trúc, chu trình dinh dưỡng, chuyển hoá năng lượng. B. thành phần cấu trúc, chu trình dinh dưỡng C. chu trình dinh dưỡng, chuyển hoá năng lượng. D. thành phần cấu trúc, chuyển hoá năng lượng. Câu 47. Quần thể là một tập hợp cá thể A.cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới. B.khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định vào một thời điểm xác định. C.cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định. D.cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới. 48.Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác kìm hãm là hiện tượng A. cạnh tranh giữa các loài. B.cạnh tranh cùng loài. C.khống chế sinh học. D. đấu tranh sinh tồn ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO C â u 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A x x x x x x x x x x x x B x x x x C x x x D x C â u 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A x x x x x x x x x x x B x x x x C x x x D x x Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) C â u 41 42 43 44 45 46 47 48 A x x x x B x C x D x x ĐỀ SỐ 2: SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 12 Thời gian làm bài 60 phút Câu 1: Ở sinh vật nhân sơ điều hòa hoạt động gen của operon diễn ra ở giai đoạn: A. Phiên mã B. Dịch mã C. sau dịch mã D. Trước phiên mã Câu 2. Hình vẽ nào dưới đây mô tả đúng trình tự nu của 1 đoạn ADN: A. 5 , AGG AXXT 3 , 5 , T XX TGGA 3 , B. 5 , AGX TAG 3 , 3 , TXG ATX 5 , C . 5 , ATG XAT 3 , 3 , AGX GTA 5 , D. 3 , AGA AXT 5 , 3 , AXT TGA 5 , Câu 3. Trình tự các giai đoạn nào sau đây đúng với quá trình sinh tổng hợp protein: A. Hoạt hóa aamin ,phiên mã, dịch mã, hình thành chuỗi polipeptit B. Hoạt hóa aamin ,dịch mã, hình thành chuỗi polipeptit C. Phiên mã, hoạt hóa aamin,dịch mã, hình thành chuỗi polipeptit D. Dịch mã ,hoạt hóa aamin,hình thành polipeptit Câu 4. Những bộ ba nu nào sau đây đóng vai trò là mã kết thúc của mạch mã gốc trên gen cấu trúc: A. ATT,ATX, AXT B. TAX, AXT,ATX C. AXT, TAX, ATT D. ATX, ATT, TAX Câu 5. Phân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ chứa N 15 phóng xạ .Nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có N 14 thì sau 3 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N 15 : Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) A. 1 B. 6 C. 8 D. 2 Câu 6. Vùng mã hóa trên gen của 1 loài sinh vật nhân thực có 2000 cặp nu .Các đoạn intron chứa tất cả 500 cặp nu .Các đoạn exon (có mã hóa aamin ) có bao nhiêu nu? A. 3000 B. 2000 C. 2500 D. 1500 Câu 7. Xét sự biến đổi cấu trúc của gen thì đột biến điểm gồm những dạng nào? A. Mất ,thêm,thay thế ,đảo vị trí 1 cặp nu B. Mất, thêm, thay thế 1 cặp nu C. Đồng nhĩa,sai nghĩa, vô nghĩa, dịch khung D. Mất ,thêm, thay thể vài 3 cặp nu Câu 8. Một đoạn mạch khuôn của gen có trình tự nu là: TAX TXA GXG XTA GXA Một đột biên mất 3 cặp nu 5,6,7 ( Kể từ mã mở đầu) .Chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp sẽ thay đổi: A. Mất 1 aamin và xuất hiện 2 aamin mới B. Mất 2 aamin C. Mất 1 aamin và xuất hiện 1 aamin mới D. Chỉ mất 1 aamin Câu 9. Ở 1 loài thực vật, gen B qui định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định tính trạng hoa trắng. Cây hoa đỏ đột biến 4n kiểu gen BBbb giảm phân bình thường cho các loại giao tử với tỉ lệ là: A. 100% Bb B. 1/6BB, 4/6Bb, 1/6bb C. 100% BBbb D. 1/2BB, 1/2bb Câu 10. Nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự: A. Phân tử AND  đơn vị cơ bản nucleoxom  sợi cơ bản  Sợi nhiễm sắc-  crromatit B. Phân tử AND  sợi cơ bản  nucleoxom  sợi nhiễm sắc-  cromatit C. Phân tử AND  sợi cơ bản  sợi nhiễm sắc  nucleoxom-  cromatit D. Phân tử ANDnucleoxomsợi nhiễm sắcsợi cơ bảncromatit Câu 11. Cho quần thể giao phối P: 65% AA : 35% aa. Khi quần thể nói trên ở trạng thái cân bằng ,số lượng cá thể là 2000 thì số cá thể ở từng kiểu gen là bao nhiêu A. AA = 845, Aa = 910, aa = 245 B. AA = 800, Aa = 900, aa = 300 C. AA = 910, Aa = 245, aa = 845 D. AA = 300, Aa = 800, aa = 900. Câu 12. Một quần thể ban đầu có 2000 cây, trong đó có 1500 cây mang kiểu gen dị hợp Aa. Sau một số thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, tỉ lệ của các thể đồng hợp trong quần thể bằng 90,625%. Số thế hệ tự thụ phấn bắt buộc đã xảy ra là: A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 13. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ cho số loại kiểu hình, kiểu gen ở đời con là: A. 4 kiểu hình :8 kiểu gen B. 8 kiểu hình : 27 kiểu gen C. 8 kiểu hình : 12 kiểu gen D . 4 kiểu hình : 12 kiểu gen Câu 14. Trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng thường, tỉ lệ đặc thù nào dưới đây cho phép nhận biết trường hợp trội không hoàn toàn: A. 3:1 B. 1:1 C. 1:1:1:1 D. 1:2:1 Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) Câu 15. Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng thân xám cánh dài lai với thân đen cánh ngắn, F1 toàn thân xám cánh dài. Tiến hành lai phân tích ruồi đực F1, Moocgan thu được: A. 100% xám dài. B. 41% xám dài: 41% đen ngắn: 9% xám ngắn: 9% đen ngắn. C. 75% xám dài: 25% đen ngắn. D. 50% xám dài: 50% đen ngắn. Câu 16. Nếu các gen đều liên kết hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ 3 : 1 là: A. BD x bd bd bd B. AB x AB với tính trội hoàn toàn. ab ab C. Ab x Ab aB aB D. Ab x AB aB ab Câu 17. Cơ sở của hiện tượng hoán vị gen là: A. Sự tiếp hợp giữa các nhiễm sắc thể kép của cặp tương đồng vào kỳ trước 1 của giảm phân. B. Sự tiếp hợp giữa các nhiễm sắc thể kép của cặp tương đồng vào kỳ giữa 1 của giảm phân. C. Sự tiếp hợp dẫn đến trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc thể kép của cặp tương đồng vào kỳ trước 1 của giảm phân. D. Sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc thể khác nhau trong giảm phân. Câu 18. Loại giao tử không thể được tạo ra khi tế bào mang kiểu gen Aa BD giảm phân không có hoán vị gen. bd A. ABD B. aBD C. Abd D. ABd Câu 19. Cho cơ thể dị hợp 2 cặp gen trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng lai phân tích. Ở con lai thấy kiểu hình mang 2 tính lặn chiếm tỉ lệ 10%. Tần số hoán vị gen ở cơ thể mang lai là: A. 20% B. 40% C. 5% D. 10% Câu 20. Hiện tượng đa hiệu là hiện tượng: A. Nhiều gen quy định 1 tính trạng. B. Tác động cộng gộp. C. Một gen quy định nhiều tính trạng. D. Di truyền trội không hoàn toàn. Câu 21.Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện cây hoa kép, F2 phân li kiểu hình theo số liệu 1350 cây hoa kép: 1050 cây hoa đơn. Cách quy ước gen nào sau đây đúng cho trường hợp trên: A. A-B- = A-bb = aaB- : hoa kép ; aabb: hoa đơn. B. A-B- = A-bb = aabb : hoa kép ; aaB- : hoa đơn. C. A-B- : hoa kép; A-bb = aaB- = aabb:hoa đơn. D. A-B- = aaB- = aabb ; hoa kép; A-bb: hoa đơn. Câu 22. Khi cho giao phối giữa ruồi giấm cái thuần chủng mắt đỏ với ruồi giấm đực mắt trắng thì ở F2: [...]... thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) NÂNG CAO A A A D A A D A Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) ĐỀ SỐ 4: SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐỀ THAM KHẢO ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT MƠN SINH HỌC 12 Thời gian làm bài 60 phút Câu 1 Trong kỹ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền có các dấu chuẩn hoặc các gen đánh dấu để A tạo điều kiện... vật D cơng nghệ sinh học tế bào 30 Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) ĐỀ SỐ 6: SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT BC QUẾ SƠN ĐỀ THAM KHẢO ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT MƠN SINH HỌC 12 Thời gian làm bài 60 phút I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ( 32 câu ) Câu 1: Mã di truyền mang tính thối hóa, tức là: A Tấc cả các lồi đều dùng chung một mã di truyền B Nhiều bộ ba khác nhau cùng... 10 D 20 C 30 A 40 D ĐỀ SỐ 5: SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT TRẦN Q CÁP 24 Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) ĐỀ THAM KHẢO ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT MƠN SINH HỌC 12 Thời gian làm bài 60 phút A PHẦN CHUNG SINH THÁI HỌC Câu 1 Đặc điểm nào là cơ bản nhất đối với quần thể A Các cá thể trong quần thể cùng sinh sống trong 1 khoảng khơng gian xác định B Các cá thể trong quần... đơn Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) Câu 36: Theo quan niệm hiện đại thực chất của q trình chọn lọc tự nhiên là sự phân hố: A Khả năng sống sót giữa các cá thể trong lồi B Giữa các cá thể trong lồi C Giữa các cá thể trong quần thể D Khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể Câu 37:Thuyết Kimura đề cập... mã hóa bởi nhiều bộ ba khác nhau B Mã di truyền có tính phổ biến 34 Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) C Mã di truyền có tính khơng đặc hiệu D Mã di truyền là mã bộ ba Câu 34: Cơ thể sinh vật có số lượng NST trong nhân của tế bào sinh dưỡng tăng lên 1 số ngun lần bộ NST đơn bội của lồi, đó là: A Thể lưỡng bội B Thể đơn bội C Thể đa bội D Thể lệch bội Câu 35: Việc... 0,58 II/ PHẦN RIÊNG Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) 1/ PHẦN DÀNH CHO BAN CƠ BẢN Câu 33: La-Mác là nhà tự nhiên học, và triết học người nước nào? A Pháp B Mỹ C Đức D Anh Câu 34:Giai đoạn tiến hố hố học các chất hữu cơ được tổng hợp từ các chất vơ cơ đơn giản là nhờ: A Sự xuất hiện của cơ chế tự sao chép B Sự hình thành các cơaxecva C Các nguồn năng lượng... Gen B Cấu trúc nhiễm sắc thể C Thể đa bội D Thể dị bội Câu 24: Để duy trì và củng cố ưu thế lai ở thực vật người ta áp dụng phương pháp nào sau đây? A Lai trở lại các cá thể thế hệ F1 với các cá thể thế hệ P B Cho tạp giao giữa các cá thể thế hệ F1 Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) C Cho các cá thể thế hệ F1 tự thụ phấn D Sinh sản dinh dưỡng Câu 25: Câu nào... kiểu gen Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) D Cả 3 câu A, B và C Câu 14:Cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh trong: A Kỉ Tam điệp B Kỉ Giura C Kỉ Thứ tư D Kỉ Phấn trắng Câu 15: Hố thạch là di tích của các sinh vật sống trong các thời đại trước: A Đã được phục chế lại trong các phòng thí nghiệm B Được bảo quản ở nhiệt độ -200C C Đã để lại trong các lớp... quan giữa các cá thể B.Làm tăng tỷ lệ những cá thể thích nghi hơn trong nội bộ quần thể C.Làm tăng tỷ lệ những cá thể thích nghi nhất trong nội bộ quần thể D Làm tăng số lượng lồi giữa các quần xã Câu 29.Là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó : A.trực tiếp biến đổi vốn gen của quần thể B.tham gia vào hình thành lòai Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) C.gián tiếp... chịu tốt Câu 8:Cơ sở tế bào học cuả quy luật Menđen là: 31 Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn Sinh học (có đáp án kèm theo) A Sự tự nhân đơi của NST ở kì trung gian và sự phân li đồng đều của NST ở kì sau của q trình giảm phân B Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng ( dẫn tới sự phân li độc lập của các gen tương ứng) tạo các loại giao tử và tổ hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ . C B C C Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) NÂNG CAO A A A D A A D A Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) ĐỀ SỐ 4:. Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC. trong sinh quyển A. liên quan tới các yếu tố vô sinh của hệ sinh thái. Tuyển tập các bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học (có đáp án kèm theo) B. gắn liền với toàn bộ vật chất trong hệ sinh

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • a. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản

 • d. đảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp

  • 15. Ở một loài thực vật , quả tròn và quả đỏ là hai tính trạng trội. Giao phấn giữa hai cây P thuần chủng thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn , F2 có 140 cây quả tròn, đỏ; 278 cây quả dẹp, đỏ; 139 cây quả dài, đỏ và không có kiểu hình khác. Kiểu gen của cặp P thuần chủng nói trên là:

  • a. AABB x aabb

  • b. AAbb x aabb

 • 33. Nếu một đoạn của một NST bị đứt gãy và sau đó dính lại với NST ban đầu nhưng theo hướng ngược lại gây ra tính trạng bất thường NST được goi là [10] a. Mất đoạn b. Đảo đoạn c. Chuyển đoạn d. Lặp đoạn

  • 47. Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan