50 đề thi thử đại học môn sinh 2015 của các trường THPT trong cả nước (có đáp án kèm theo)

221 5.2K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 09:17

 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học     !"#$ % &'(' )))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))*+,-. ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))*+/,-0 ))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))) 1))))))))))))))))))))))))))))))) 1)))))))))))))))))))))))))))))))*+/,-002 ))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))) .)))))))))))))))))))))))))))))))*3#45*56$ .)))))))))))))))))))))))))))))))*3#45*56$ )))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))$78920:1 ))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))) ;)))))))))))))))))))))))))))))) ;))))))))))))))))))))))))))))))$<=>?<@A )))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))) B))))))))))))))))))))))))))))))) B)))))))))))))))))))))))))))))))C<#? DEEE ))))))))))))))201)))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))201)))))))))))))))))))))))) F))))))))))))))))))))))))))))))) F)))))))))))))))))))))))))))))))<="$<=><G2001 )))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))) H)))))))))))))))))))))))))))))))) H)))))))))))))))))))))))))))))))) %IJ )))))2001)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))2001)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))$KL6 )))))))))))2001))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))2001))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))@< )))))))))))2001))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))2001))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))M )))))))))))))))))2001)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))2001)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1))))))))))))))))))))))))))))) 1)))))))))))))))))))))))))))))4NIOG* ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .)))))))))))))))))))))))))))))) .))))))))))))))))))))))))))))))$<=>OPQ ))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))2"4 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;)))))))))))))))))))))))))))))) ;))))))))))))))))))))))))))))))R?<@. ))))))))))))))2001)))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))2001)))))))))))))))))))))))) B))))))))))))))))))))))))))))) B)))))))))))))))))))))))))))))SE )))))))))))))2001)))))))))))))))))))))) )))))))))))))2001)))))))))))))))))))))) F)))))))))))))))))) F))))))))))))))))))<="2"CM=K20 ))))))) ))))))) H))))))))))))))))))))))))))))) H)))))))))))))))))))))))))))))$<=><G )))))))))200)))))))))))))))))) )))))))))200)))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))T<2- )))200)))))))))))))))))))))))))) )))200)))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))$<=>JU< )))))2001)))))))) )))))2001)))))))) )))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))$<=>JU< )))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1)))))))))))))))))))))))))))) 1))))))))))))))))))))))))))))MR ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .))))))))))))))))))))))))))))) .)))))))))))))))))))))))))))))C<V2 < )))201))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))201))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))WXY ))))))))))))2100)))))))))))))))))))))))) ))))))))))))2100)))))))))))))))))))))))) ;)))))))))))))))))))) ;))))))))))))))))))))2"?4=00 ))))))) ))))))) B)))))))))))))))))))))))) B))))))))))))))))))))))))Z?<=" ))))) ))))) F))))))))))))))))))))))) F)))))))))))))))))))))))<="2 DOP ))) ))) H))))))))))))))))))))))))))))) H)))))))))))))))))))))))))))))G<C<' ))20))))))))))))))))) ))20))))))))))))))))) 1)))))))))))))))))))))))) 1))))))))))))))))))))))))" ))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))) 1))))))))))))))))))))))))))))) 1)))))))))))))))))))))))))))))G<8DE ))))))))201))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))201))))))))))))))))))))))))))))) 1))))))))))))))))))))))))))))))*+/,-0.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1))))))))))))))))))))))))))))))*+/,-0.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 11))))))))))))))))))))))))))*+/,-0.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 11))))))))))))))))))))))))))*+/,-0.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1.)))))))))))))))))))))))))) 1.))))))))))))))))))))))))))*+/,-0 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1)))))))))))))))))))))))G<C<'0201))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1)))))))))))))))))))))))G<C<'0201))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1;)))))))))))))))))))))))))))*+/,-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1;)))))))))))))))))))))))))))*+/,-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1B)))))))))))))))))))))))))))$<=><G2001))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1B)))))))))))))))))))))))))))$<=><G2001))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1F))))))))))))))))))))))))))))))W9I))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1F))))))))))))))))))))))))))))))W9I))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1H)))))))))))))))))))))))5$7 Y[[))))))))))))))))))) 1H)))))))))))))))))))))))5$7 Y[[))))))))))))))))))) .)))))))))))))))) .))))))))))))))))I\E]E^E_`$a&bcdef$g Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ  Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học g*+,-. @< !"#$" %&' ())* +,' - . /&0 12 @<!"34567! 8 +9:'; .9:<; /9:<;; 19:;; @<1=6>$3?@' 0>$3ABC"-D%E'FGH?%&*7HI% IJ#',BH7K"%&*J#B3%J>'LMH?%&*NOPH7K"%&*NLQ HI%IR' '&' (3>AB-* +-9S?** .4'? /&' (33 1KKS @<.E63>'I<'%J#*"*'TJ>'OTUV IS'J#T<#K9'?8E:WI363* * +#XXW .PXW /VPW 1>PW @<D3"Y$3AB&"$3?@' 0***%8DG363 .1&7 &&%K'FG(!ZABS"[4-'\ +#>%PW .ZV%PW />PW 1#M%VPW @<;]>"^'FG%9K'(#$3AB3!J#%J#< '_('94J>[49':ZU#* 1. Tính trạng phảI trội lặn hoàn toàn 2. Mỗi cặp gen nằm tren một cặp NST tương đồng 3. Số lượng cá thể đem lai phân tích phảI đủ lớn EK`* +#%> .>%Z /#%Z 1#%>%Z @<B/S@'!a*)*AB<@'!F'&b*'/ @'!a) 3c< @'!a'D,"># @'!a)N#P @'!a'NZ @'! F'&b)NO @'!F'&b'FK0?* +>XW .>PW /ZV%PW 1#M%VPW @<F/de=fg?<Ke==gH7K":D[4U#K;?U# d7K"B9K;?<d7K":D#XXW('? .S$3"^?"'FG*AB&#?@' 0]S'*' 9H`\ +_ *363'0 .AB?<7K" /h?@' 0ABC"-<Af 1AB&' (-9S<<A @<H8i'%9'?jj@' 0ie8!d*Kg%9'?@' 09Hie8!d* Kg%9'?j'^i8i'd*9i8i'Kh?* C"-D/ i'd9Hi<i'KiJ#%J#3<'J>A?A' S[4 9':8J#*J>* +J#U#iU#9HiNJ>UZiU#9Hi .J#U#iU#9HiNJ>U#iU#9Hi /J#U#XXWiNJ>UZiU#9Hi 1J#U#XXWiNJ>U#iU#9Hi @<]("3!%('*' 9H`\ +k3!*<BDSGl"9'? .8'FGK?('"3!' /k3!&9'?@'0-&' ( 1ABcD"3!^3 Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ 1 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học @<.?m%1%hC"-Z$3n"I,9K'?mZ?%?1 L?%?hP?A9'?&03@'F\ +#MX .QX /OXX 1MLX @<=6>$3?*.C"->$3,9K'"@'F%+* X%LN.FX%P[49'?&03.@'F* +X%> .X%>L /X%XL 1X%L @<1)/>@'FGl"*R'FcVPXK%F+*X%QR'F >PXK%F+*X%LS'*KK8@'F>&*@'F#:8 @'F"<%?+F* +X%P .# /X%LP 1X%PP @<.8D%S'>?hh:9!' K'e/ > j P ojg*?,' ?' K*"'7-"K4D9'?h:9!' K? *"'7-96""`/!>9'?hh%*h(''49':"$9HT9' ':!3p"' K'7?HB/aD9'?:9!' K ?*"'7-F'9H%"*?*"ccZc-%: D* ''D0T"$*"qh!q@'FDr4"ZQW&' '"$Tk$3,G@'F* ''"$9HT>A7K'c !>''"$9HT\ +X%MPOZ .X%VZMP /X%#LXQ 1X%VP @<='<[49'?&03* *!"%[49'?,3* *c 8 +@'F!HA .@'F3s'- /")@'F 1@'Fd3 @<;D3!&l' (' "?iS** S*9K*: +S'9H' (:9'('!3p"G?S* .S'9H' (:?t9HB!3p"S* /S'9H' (:?*S*u9H-*3(KS*9S *3 1S'9H' (:?F' t9H'*S* @<BE3K3)G S'<* + .db /B3 1 SB*) @<F'S5G9v'&' (* +!7'c"BEH-*<<"DI .IKB+1<K3"G9'p /IKB+1<+1Gd9'p 19!K;53H&' (K*c7' @<H33K3c ?w!S*%c * +S*& .S*3qw0"c /S*3q 1S* @<E63&lB',?c9K7'* +S* .3A /'A 1!S @<kG3q+17I963[4e+xhgyex=gzX%L:-5'[4* +X%Q .>%P /X%P> 1X%Z> @<m{"0'K4"K7I+1963* +{ .?{ /{ 1+1|E"?{ @<1S'CK3q!"{*"$:4530K?{"'3-H }~t7! D3*&< \ +_S8l98eEg ._S80A[' eog Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ . Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học /_S8?('*e;g!3p"9H&4c!" 1_S7! 8('?4('* @<.)d53+•7! 89:*@'K:3*\ +]:F'' -3$!"3 .]:' -3$!"3 /]:'' -3$!"3 1]:'G' -3$!"3 @<8c33q%S*!A4AB"^\ +R'K:H+1 .d533H-&d-H&' (G+1 /R'K:53+• 1/!+%.%/ @<;)_3G+•*3G+134<'8 +D ."3H3 /"B.{ 1!+*/ @<BkS*&bKG`e>z>Lg' -3P8l!,' @'l 8%' @'lABF'c3C +#P#> .L>XX /VLL 1VQM @<F8',c">zMh!qC@'K:!"38',c"K>$3"*"Y$3 7! >56%#56963B* +#Q .>PQ /#>M 1QL @<HkcBD -'@'! +  S$!" . .D(9KG / 9H!8:<DG 1 ["c"AB* @<1]'?G"*+.y%1my&?S'9!"3dB3*8F3*;; D37! 8$31my&?:B-'Bq\ +L .#X />X 1.$/ @<1rA&b*' -AKKG"w&' (\ +.P € ••=Z € @' 0533- ..P€••+Z€%P€=•hZ€l@' 053~7 /.P € +h•Z € @' 053- 1.P € +•hZ € @' 053"-H*"8F'&0"w @<1k?('&*LXMX+ o *OXX+-'90S('&*G?s9H5 -9SH*>VXZ_ *BS +"c"$3'-H .-"#$3'-H / S"$3'-H 1 SZ$3+CZ$3h= @<11kB'i'w09K'%S'q&bS3:*&l')*3K "B_*9S@'!G +))3K .))50 /)) 1!+%.*/ @<1.r:4 [8'`"<`"T0*``\ +r:`3K9'`wK9TKb09K .r:'`KD9T'K9` /r:["HD'`3l3 1/!.*/ @<18`<9>'FG9K'8>$3AB3!J#,B %B*/J#3c< S9'?%9':J>3?[4U#V%PW *U#V%PWc3%IUV%PWIUV%PWc3%* Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ  Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học /S &?+N c3egNB*.NBIeg%c'`8S*B3c9H  5!"3]'?G J#% S9'?%9':*FK0?‚* +_('9'?*+y.*‚zX%Z ._('9'?*+y.*‚zX%>P /_('9'?*+.y*‚zX%>P 1_('9'?*+.y*‚zX%Z @<1;h?+C"-e=gP?%?.C"-DM?%?1C"?efg >? @'Ft-'B9'?\ +OXX .ZQX /#LLX 1V>X @<1B?_' dcG))d-* +d3K9!S&0GKK* .d3K9!!KK@'F /d3K9!KK@'F 1d3K9!3!<"HDGKK@'F @<1F' -SK?_' * +9!4"S8 .d 5('94 3@'KBG /))d-?'F'9S*0S'GD 1))d-KH@'>$A*US&0*&' ( @<1HraG3AB))d- +:*K'H% ,"< .:*K"3B&<* /:*K"3B-* 1:*K*i"',' @<.8"*9dJ#HT%3A%DPXWd e=fgH?Nc3U>PWKHT%U>PWKH?%/SAB ('&#$3?@' 0/dJ#3<KH?%8J + % KKK;:?A' SKHT%[4 +>PW .#>%PW /VPW 1PXW @<.E63*' DJ#'Sc\ +++ 711mm .++ 7 /+7 1++ 7++ @<.8D%4**' G S'$38"<"*A$38<\ 1. Bệnh mù màu. 2. Bệnh máu khó đông. 3. Bệnh teo cơ. 4. Hội chứng Đao. 5. Hội chứng Caiphenter. 6. Bệnh bạch tạng. 7. Bệnh ung thư máu. _K3K`*U +Z%L%P%Q%V .#%> /#%>%P 1#%>%Z%L%Q @<.1jF'SK4'('&S??SB9H&' (S4 '' -*: +4'0q-9H! .?S7! 8S*&2 /?S S8BK;,3 14'!8S9!!G @< ]'"S*G"D04&' (c >#ZK'%<A ,"ZS>S'% *D3 +D"I_ .Di"I_%i"IZe=g /D""I_ 1D"i"I_%i"I/3?? @<.k^9'?= + =  %9'?= + f%K9'?= + =  =  /S@'K:!"3 8*"^9H7! S?*9HSc'`]S'*' (@'K: Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ ; Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học !"3G*"^*`\ +!"3;;8%<A9H3%"^!"3:D .!"3;8%<A9H3%"^!"3:D /!"3;;8"^%<A9H3%!"3:D 1!"3;8"^%<A9H3%!"3:D @<.;/@',ƒv:SK\ +E!KdSK,@' .E!K',' /E!KdSK* 1E!KdSK3 @<.BDS9H3!*' -4'SK: +D:*KK96" .D:*KK"c9!! /9H&' ( 1[4KK"DSA @<.FG S'3d:*$"A-* +S%3%))d- .S%))d- /K%))d- 1S%&' (%3 @<.H_34K*9'p@'4'%-''p34@')c* +-''p:K .-''p! /-''p0A|K 1-''pA|K @<E:**l9'48D:***\ + /DK%7*K . /D0A%K / /DK*:**CS< 1 /D0A%l', )))h))) ``$g @<  @<  @<  @<  @<     i  I 1 I .   I  I  Y 1 i . I 1 Y 1 i 1  11  .1 I . I . I . Y 1. I i  Y  i  i 1  .  ;  ; i ; i 1; Y .; i B I B i B Y 1B  .B  F  F i F I 1F i .F Y H I H i H Y 1H i .H i  I  Y 1 i . i   Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ B Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học gEjkYIl0  @<Ha@')<@'F7w*U Y)j"B )•iKH< I)_,-'<Bi)+*.` @<j4'@'!KG))d-<KS?7! G S'8"*\ Y)]': I)+1 )EH- i)]'? @<1~'H:c"9SH)*F&d-8&' ()*\ Y)1n*"7'c4K?SB 4 I)1n*"7'c4K?S$B 4 )_,3$ B7'c4 i)S4'7'c4K'4cD @<.EF<KS?e'489':gAcU Y)/ I)/B )'A i)+%.*/('` @<„DBS*9H<A*U Y)S* I)S*7H" )S* i)S*,F'. @<;S'"c$-""$3'-H7! 8&F'-B"wK:U Y) "7"* C7"9K I) 5*3F%dI37S3GK7"'Y33?3&?53 )9H!8:<@`:!"w i)"c$-""7""< @<B„HZ?e"Y?,">?g33%K@'B<':* (' C"Y?*" l>X"DS* c3c<  c('>#X"[4 ('OX"8J > *-'\ Y)#yQL I)#yZ> )#y#Q i)#yL @<Fd3K3,0GdB9A%')%"*`*$"GDB e/U/5%kU'%Ug%d3K'SG BF*c*GaK* $"GBe/U/5%kU'%Ug*d3bc(Gd% '99'p%!7*B 'p0*"K`ƒcGBe/U/5 %kU'%UgU Y)/%%k I)k%%/ )%k%/ i)/%k% @<H.43-9-H'3K4*<"iBD33K3U Y)E!4 I)E3K33q7K0?S )1' (S*3K4cDc'`n"I i)q&bc [0"*'w%c * t3!$4'<<'G… 04 @<„"*dH%`*`"†%363" e++g< 2egtK e++g<[4*-'\ Y)#yZ I)#yQ )#y> i)>yZ @<„"@'F2s'3%76"?-D?9K'? Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ F Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học ' -I-'9'?9K'*-'9'?&03q\ Y)59'?Uex#gy>N9'?&03qUe|#gy> I)59'?Ue|#gy>N9'?&03qUex#gy> )59'?Uex#gy>N9'?&03qUe|#gy> i)59'?Uex#g7>N9'?&03qUe|#g7> @<D3*"S?8*S\ Y)h?S8BK I)h?S$7'c48BK,3 )h?S$C"-<A=9H?-f%" S*"$3<A=f i)c!K'-('` @<1‡'S5G9v'&' (*U Y)!7'c#B3?*<<#DI I)/363K53c&' (K*c7' )hIKB+1<K3"G9'p i)hIKB+1<K+1 @<.EK'*' 9H`<FK0?\ +]H<PXW ./*F"%FK0*< /[4'<9!KK?- 1[40<Kd-9SK?- @<kG3q+17I963[4e+xgyehx=gzX%Q:*"h$=G 7c37[U Y)X%Z# I)X%ZL )X%LZ i)X%LX @<;k"• >ZP "Y"3wU Y)O#X |Q E >XQ *V%L#X |O " Z j? I)O#X |O E >XQ *V%L#X |Q " Z j? )V%L#X |Q E >XQ *O#X |O " Z j? i)V%L#X |O E >XQ *O#X |Q " Z j? @<B„DAB*&< 9Hl9'&' (<KABaB\ Y)/(' I)/[H"e;Rg )) i)"*' @<F/83qGdSK*U Y)dD7' -d5"<*3FK)GK5 I)@'K:5c?3,K*&0K )@'K:A'ˆH&' ( i)@'K:d63G+1 @<Hd9S3Gq*&< 9"b<q:D:* -4\ Y)>L+x= I)>L+x=f )>L+x>= i)>Z+xf @< ]'S"*&< S'7! ?c'`*"'Y 33?3I:D\ Y)_S-"$3'-H I)_S"c$3'-H )_S S$3'-H i)c!KD3- @<kD3b"?"l"*'%,04* 1<'5-w7! d 9H3 G$3<A!"3;_DG)-'3F"e g04"l"*'\ Y)VPW I)ZZ%ZW )XW i)>PW @</3S*S|$*U Y)k7'c4S I)d'49':GS8S4F' S4S3? )_7'c4S i)j<'49':GS @<1kS*$3,*3F??dU+./* S'$30BF3*;;G!"3:BqB*U Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ H Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học Y)ZBqU+./+./N*X I)ZBqU+./+./N*X )ZBqUN+./*X i)c!('` @<.&' không đúng 9SS!B*U Y)_!B7! 9B-0%B* @' #MX X ,B I)_!BA!8S&9H*""cc&' ( )K&BSc'`%!B*&B$335S! i)_B0!3!C"8F' KG*9H"" @<EK'*&< *9H`\ Y)5*4"8%D7' -5c<"HD%&s<dD 7' -d5"<*3FG5 I)+1'H'Hd`"s'G%&c'`G+1'H'H&' :A$ %50*(@'KS4 )/83qGdSK*@'K:A'ˆH&' (/c'`G+1* *3B3*SK&B<' -"s' i)d('[*9!d&' :*d50(*3F*Ac @<;_"4&*‰-'ŠK S*U Y)P}H"'7eP.•g I)/H7 )H{H"- '-ek•g*m "-'‚emkg i)37B @<BEK'*&< *không đúngU Y)hBSK)*B53Kc'icH?3 K) I)hBS)*BAiF'-S*< 4 )hBSK)*()*BAi3c'!S F'- i)hBSK)*()*BAi3c'!K 4KKB3q' @<FS**&< 9H$3n"I, +S*:D2 .hqcD&Bx# /hqcD&B}# 1/KS*%8B8 @<HEq"+•G'9!"'KVXW•*ZXW=[4K"w >•*#=-"+•*U Y)>%VW I)ZL%ZW )#M%OW i)LL%#W @<1]("3!%&'*&< *không đúngU Y)ABc"3!^3%AB"3! I)"9'?%K?('l'"3! )k3!(iAB 5'†?9'?Gi i)k3!*<BDSG"9'?<('94"HD9K ' @<1h?+0S*?%?"wK"3q3H-*[>OM R'K:!"wG#"+•&?"wwaT"HD'c3#LOP%S'"Y H7H"["!"w#F:w-'H7H""!"w\ Y)QH7H" I)L•H7H" )PH7H" i)#XH7H" @<1U' -7! &nSK*\ Y)  5K )dcD I)KGD i)"HDS5 @<11~3AJ # &03(>$3?l@' 0#AB[49':*#U>U #%9S@'!* 3l3<9'K5'U Y)OUZUZU# IOUQU# )#ZUZ i)OUV @<1.R'4"4B7?"d3Kd*@'K:SKGK3cG Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ  Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học eU7'-%EU3H-%/Ug&s<d:*KKB3qejU H*'%EU3H-%U7'-%EU3H-*7'-g9!eU 8%!*!"%rU%8*!"%UdH%d5"<g Y)/%E% I)%j% )/%E% i)/%% @<19!"*U Y)*&aS*>:Da" ('&aS*9KcD( $(c'` I)"cD( )"&aS*n"I9K' i)"cD(c'` @<1; E63>K9'?+.1&7 1&<K?*** t8S4'U + M9':UM9'? . M9':U#>9'? / L9':U#>9'? 1 L9':UM9'? @<1BS**&a'FG"AB\ Y)/K'**"^ I)_D,B"AB"-G$G"^ )/KK&a76,3q(?@' 0AB i)_D9H3 @<1F„"*d%++UjTN+Uj,NUjI/c'`&' (G@'F F'*UX%>++UX%M+/db3c@'ZS4%[49':8J Z *U Y)##TU>,UVI I)#>TU>,UPI )#>TUL,UVI i)##TU>,UQI @<1H+1K53B9v'c ?'*S*9'p C"U Y)+1K53<+1G9'p I)&d*9!!G9'p?c  )*"BAG?+1 i)c!('` @<.k*>z#L%"3qG*w' -3F"HD *'c3' -4'O#.G3q* Y)>|#z#Z I)Zz># )>x#z#P i)>z#L @<.]',c"K"',3e??g<',c"d:D, 3emmgwS'7BC=D'"',c""' c3'*&< không đúng 9!A*9"9S@'!\ Y)hqG',c"d"cB"?mb<q:DG', c"K I)h?mG',c"d@'K:3Kq0S*BK$? )]S@'!9"CK',c""'J # <',c"J # :D i)E63',c""'J # <',c"J # :Dt[4ZyL:DU #yL"' @<.A&B*$lGKB3q)*&U Y)/9< I)/c'`3 )/c'B3B3 i)+%.*/('` @<.1_-'S&0DKBU"%%3%/KB* F *U Y)0':%S%F$3GS%4': I)F$3GS%0':%S%4': ).S%0':%F$3GS%4': Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ [...]... C; 60 B; Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ Trang 27 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học Đề số 6: SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút I Phần chung cho tất cả thí sinh: Câu 1 : Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của CLTN có cấu trúc di truyền: 0.6AA + 0.3Aa + 0.1aa... biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ Trang 21 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học Đề số 5: SỞ G D & Đ T QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Sinh Học Thời gian làm bài: 90 phút; đề thi gồm 4 trang I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1 Một quần thể cây có 160 cá thể... 16 17 18 20 Đáp án C D B B A D D C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 30 Đáp án B B D D B C D A B Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 40 Đáp án C D B A C C C A A Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 50 ĐỀ 3: THI THỬ BỘ -2015 -L2 Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ Đáp án D B A A B C C C B Trang 11 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học Câu 1: Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân thật... soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ Trang 31 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học Câu 39 : A B C D Câu 40 : A C Kích thước tối đa của quần thể do sự chi phối của yếu tố nào: Nguồn sống của môi trường cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau Không gian sống của quần thể đó và chu kỳ sống của các loài sinh vật theo mùa Mật độ cá thể của quần thể ở thời điểm cụ... 47 48 49 50 B A D C A B A C B D 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ B B D C A C B D A A Trang 33 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học Đề số 7: SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THANH HÓA Trường THPT Quảng Xương III ĐỀ THI THỬ LẦN I – Năm 2012- 2013 Thời gian : 90 phút (Đề gồm 50 câu ) Mã đề: 121 Câu 1: Ngược với hô hấp ở ti thể, trong quang... lợi cho đa dạng sinh học và giảm chất lượng môi trường cần xóa bỏ? A Tự do hái lộc trong đêm giao thừa B Thả cá xuống sông, ao hồ nhân ngày tết “Chạp ông Công” C Lễ Phóng sinh các loài nhân ngày tết “Xá tội vong nhân” Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ Trang 13 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học D Lễ Tịch điền Câu 20: Giao tử bình thường của loài vịt nhà... 32: Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, mối liên quan giữa các cơ chế cách ly thể hiện như sau: A Cách ly địa lý → Cách ly sinh thái → Cách ly hợp tử B Cách ly địa lý → Cách ly trước hợp tử → Cách ly sau hợp tử C Cách ly địa lý → Cách ly hợp tử → Cách ly sau hợp tử D Cách ly sinh thái → Cách ly địa lý → Cách ly hợp tử Câu 35: Quan điểm nào sau đây là không đúng? A Lai xa kết hợp với... đến các đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể B Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính C Những gen ung thư xuất hiện trong các tế bào sinh dưỡng được di truyền qua sinh sản hữu tính D Trong hệ gen của người, các gen tiền ung thư bình thường đều là những gen có hại Câu 41: Câu nào sau đây giải thích về ưu thế lai là đúng? A Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các. .. thể của quần thể I di cư vào quần thể II và 20% cá thể của quần thể II di cư qua quần thể I, thì tần số alen A của quần thể I và quần thể II lần lượt Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ Trang 12 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học là: A 0,4 và 0,3 B bằng nhau = 0,35 C 0,35 và 0,4 D 0,31 và 0,38 Câu 11: Lai hai cá thể đều dị hợp về hai cặp gen (Aa, Bb) Trong. .. và mức cạnh tranh giứa các cá thể Số lượng các quần thể sinh vật khác nhau trong một khu vực Thời kỳ phồn thịnh của cây hạt trần và bò sát là: Kỉ Jura đại Trung sinh B Kỉ Creta đại Trung sinh Kỉ Đê vôn đaị Cổ sinh D Kỉ tam điệp đại Trung sinh II.Phần riêng (Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần : Phần A hoặc phần B) A Theo chương trình cơ bản ( 10 câu , từ câu 41 đến câu 50) Câu 41 : Phát biểu đúng . Y[[))))))))))))))))))) .)))))))))))))))) .))))))))))))))))IE]E^E_`$a&bcdef$g Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ  Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học g*+,-. @<. ( 1ABcD"3!^3 Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ 1 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học @<.?m%1%hC"-Z$3n"I,9K'?mZ?%?1 L?%?hP?A9'?&03@'F +#MX. +_S8l98eEg ._S80A[' eog Sưu tầm và biên soạn: Subasa - a2 - k12 - THPT Nguyễn Huệ -Đại Từ . Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 – Môn Sinh học /_S8?('*e;g!3p"9H&4c!" 1_S7!

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan