QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 4 docx

58 1,342 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Chương 4. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DN 4.1. Những vấn đề cơ bản của tổ chức SX trong DN 4.2. Xác định cơ cấu sản xuất của DN 4.3. Tổ chức SX về không gian và thời gian 4.4. Loại hình sản xuất và các phương pháp tổ chức SX trong DN 1 4.1. Những vấn đề cơ bản của tổ chức SX trong DN • Khái niệm về tổ chức sản xuất trong DN • Ý nghĩa của tổ chức sản xuất hợp lý trong DN • Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức SX trong DN • Những nguyên tắc tổ chức sản xuất trong DN • Những chỉ tiêu đánh giá trình độ tổ chức SX trong DN 2 2.1.1. Khái niệm về tổ chức sản xuất • Tổ chức các yếu tố sản xuất là quá trình hoạch định, lựa chọn, kết hợp và chuyển hoá các yếu tố sản xuất theo một quy trình công nghệ nhất định để có sản phẩm đầu ra. • Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa sức lao động và tư liệu sản xuất cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất, quy mô sản xuất và công nghệ sản xuất đã xác định nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội với hiệu quả cao. 3 4 • Yếu tố sản xuất là những yếu tố quan trọng, cần thiết, không thể thiếu để doanh nghiệp tiến hành sản xuất ra sản phẩm. • Mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào được biểu hiện thông qua hàm sản xuất: Q= F(x i ) Trong đó Q: sản lượng sản xuất X i : các đầu vào 5 Mối quan hệ kinh tế trên thị trường Hé gia ®×nh/DN ThÞ tr êng hµng ho¸/DV ThÞ tr êng yÕu tè SX DN TiÒn (2) CÇu (1) Cung (1) CÇu (1) Cung (1) TiÒn (2) TiÒn (2) TiÒn (2) 6 4.1.2. Ý nghĩa của tổ chức sản xuất hợp lý trong DN • Đảm bảo sản xuất diễn ra nhịp nhàng, thoả mãn nhu cầu các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp trong mọi thời điểm, mọi quá trình sản xuất và tình huống kinh doanh. • Góp phần quan trọng vào việc sử dụng có hiệu quả yếu tố SX  giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. • Có tác dụng tốt đối với việc bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp (không gây ô nhiễm, không gây độc hại). 7 4.1.3. Mục đích của tổ chức sản xuất trong DN Thực hiện 3 chức năng chủ yếu sau: • Chức năng kế hoạch hoá • Chức năng thực hiện • Chức năng kiểm tra: So sánh KH và thực hiện Một số yêu cầu cơ bản đó là: Cực tiểu mức dự trữ, chi phí sản xuất và chu kỳ sản xuất 8 4.1.4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức SX trong DN • Nguyên, nhiên vật liệu DN sử dụng • Tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ sản xuất và thiết bị máy móc • Chuyên môn hoá và hợp tác hoá sản xuất. • Chính sách xây dựng và phát triển kinh tế, công nghệ sản xuất 9 4.1.5. Những nguyên tắc tổ chức sản xuất trong DN • Kết hợp phát triển chuyên môn hóa với phát triển kinh doanh tổng hợp • Tính cân đối • Nguyên tắc nhịp nhàng • Bảo đảm sản xuất liên tục 10 [...]... xuất phụ • Bộ phận SX phù trợ • Bộ phận phục vụ sản xuất 18 4. 2.2 Xác định cơ cấu SX của DN Các cấp sản xuất trong doanh nghiệp • Doanh nghiệp - Phân xưởng - ngành - Nơi làm việc • Doanh nghiệp - Phân xưởng - Nơi làm việc • Doanh nghiệp - Ngành - Nơi làm việc • Doanh nghiệp - Nơi làm việc 19 4. 2.2 Xác định cơ cấu SX của DN Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất • Chủng loại, đặc điểm kết cấu và chất... 4. 2 Xác định cơ cấu sản xuất của DN 4. 2.1 Quá trình sản xuất trong DN a/ Khái niệm - Theo nghĩa rộng, quá trình SX trong DN là toàn bộ quá trình sản xuất - kinh doanh của DN - Theo nghĩa hẹp, quá trình SX trong DN là quá trình chế biến, khai thác, gia công phục hồi giá trị một loại sản phẩm nhờ kết hợp một cách chặt chẽ, hợp lý các yếu tố cơ bản của sản xuất 13 4. 2.1 Quá trình sản xuất trong DN Hai... máy quản lý doanh nghiệp 16 4. 2.2 Xác định cơ cấu SX của DN c) Nguyên tắc hình thành cơ cấu tổ chức • Nguyên tắc chuyên môn hoá theo sản phẩm hay theo đối tượng lao động • Nguyên tắc chuyên môn hoá theo công nghệ 17 4. 2.2 Xác định cơ cấu SX của DN Các bộ phận sản xuất trong cơ cấu tổ chức sản xuất • Bộ phận sản xuất chính • Bộ phận sản xuất phụ • Bộ phận SX phù trợ • Bộ phận phục vụ sản xuất 18 4. 2.2... chuyên môn hoá, hiệp tác hoá của doanh nghiệp 20 4. 2.2 Xác định cơ cấu SX của DN Phương hướng hoàn thiện cơ cấu sản xuất • Lựa chọn đúng đắn nguyên tắc (hình thức) xây dựng bộ phận sản xuất • Giải quyết quan hệ cân đối giữa các bộ phận sản xuất chính với các bộ phận sản xuất phù trợ và phục vụ • Coi trọng bố trí mặt bằng sản xuất 21 4. 3 Tổ chức SX về không gian và thời gian 4. 3.1 Tổ chức SX về không gian... (giờ) 11 4. 1.5 Những chỉ tiêu đánh giá trình độ tổ chức SX trong DN 2 Hệ số sản xuất đồng bộ • DN SX sản phẩm gồm nhiều chi tiết, nhiều bộ phận • Hệ số SX đồng bộ  1 : SX của DN diễn ra một cách cân đối nhịp nhàng (đều đặn) Thời gian lao động (hoặc giá trị) của thành phẩm Hệ số SX = đồng bộ Tổng số thời gian lao động (hoặc giá trị tổng sản lượng) thực hiện trong mỗi thời kỳ (tháng, quý, năm) 12 4. 2 Xác... trong DN Hai yếu tố trong quá trình SX trong DN • Yếu tố vật chất - kỹ thuật của sản xuất: sự tác động của sức lao động lên đối tượng lao động bằng các công cụ lao động cần thiết để tạo ra của cải vật chất cho xã hội • Mặt kinh tế - xã hội của sản xuất: mối quan hệ sản xuất, quá trình lao động sáng tạo và hiệp tác của người lao động 14 4.2.2 Xác định cơ cấu SX của DN a) Khái niệm Cơ cấu sản xuất là tổng... hệ giữa các bộ phận với nhau 15 4. 2.2 Xác định cơ cấu SX của DN b) Vai trò • Cơ cấu sản xuất cho doanh nghiệp thấy rõ hình thức tổ chức của quá trình sản xuất, tính chất phân công lao động giữa các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, đặc điểm của sự kết hợp lao động với tư liệu lao động và đối tượng lao động trong quá trình sản xuất • Cơ cấu sản xuất là cơ sở vật chất - kỹ thuật của DN • Cơ cấu sản... sản phẩm • Hệ thống sản xuất được hình thành theo nguyên tắc hỗn hợp 22 4. 3 Tổ chức SX về không gian và thời gian a) Hệ thống sản xuất theo chuyên môn hoá công nghệ • Áp dụng khi doanh nghiệp SX ít SP với quy trình công nghệ gia công chúng khác nhau • Ưu điểm – Có khả năng thích ứng cao với sự biến động về thị trường sản phẩm – Việc quản lý kỹ thuật chuyên môn đơn giản vì tính thống nhất về chuyên môn... tắc hỗn hợp • Hệ thống sản xuất được hình thành theo nguyên tắc này, nghĩa là trong một doanh nghiệp, hay trong cùng một phân xưởng sẽ gồm một số bộ phân tổ chức theo nguyên tắc chuyên môn hoá theo sản phẩm còn một số khác lại theo nguyên tắc chuyên môn hoá theo công nghệ 28 4. 3 Tổ chức SX về không gian và thời gian 4. 3.2 Tổ chức SX về thời gian • Chu kỳ sản xuất và phương hướng rút ngắn chu kỳ sản xuất... ngay sang bước công việc sau, không phải chờ các chi tiết của cả loạt 35 4. 4 Loại hình sản xuất và các phương pháp tổ chức SX trong DN 4. 4.1 Loại hình sản xuất trong DN • Khái niệm • Đặc điểm các loại hình SX trong DN • Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình SX của DN 4. 4.2 Các phương pháp tổ chức SX trong DN • Phương pháp sản xuất dây chuyền • Phương pháp sản xuất theo nhóm • Phương pháp sản xuất đơn . sản xuất trong doanh nghiệp • Doanh nghiệp - Phân xưởng - ngành - Nơi làm việc • Doanh nghiệp - Phân xưởng - Nơi làm việc • Doanh nghiệp - Ngành - Nơi làm việc • Doanh nghiệp - Nơi làm việc 19 Các. Chương 4. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DN 4. 1. Những vấn đề cơ bản của tổ chức SX trong DN 4. 2. Xác định cơ cấu sản xuất của DN 4. 3. Tổ chức SX về không gian và thời gian 4. 4. Loại. xuất. • Cơ cấu sản xuất là cơ sở vật chất - kỹ thuật của DN • Cơ cấu sản xuất được coi là cơ sở khách quan để tạo lập bộ máy quản lý doanh nghiệp. 16 4. 2.2. Xác định cơ cấu SX của DN c) Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 4 docx, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 4 docx, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 4 docx, Chương 4. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DN, Mối quan hệ kinh tế trên thị trường, Phương thức phối hợp các bước công việc

Từ khóa liên quan