0

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 33 : n chữ hoa Y. pptx

7 666 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 13:20

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 33 : n chữ hoa Y. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa Y thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Phú Yên bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà/ Kính già, già để tuổi cho bằng chữ cỡ nhỏ. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu chữ viết hoa Y. - Tên riêng Phú Yên và câu Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà/ Kính già, già để tuổi cho viết trên dòng kẻ ô li (cỡ nhỏ). III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Ki ểm tra bài cũ: (5 phút) B. Dạy b ài mới: (25 phút) 1. Gi ới thiệu bài: 2. Hư ớng dẫn HS vi ết chữ viết hoa: - Thu v ở của một số HS để chấm bài về nhà. - G ọi một HS đọc thuộc từ và câu ứng dụng của tiết trước. - Gọi 2 HS lên b ảng viết từ: Đ ồng Xuân, Tốt gỗ, X ấu người. - Nh ận xét, sửa chữa, cho điểm. - GV giới thiệu bài, ghi đ ề lên bảng. - Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào? - 1 HS đọc: Đ ồng Xuân Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Xấu ngư ời đẹp nết còn hơn đẹp người. - 2 HS lên b ảng viết. - L ớp viết bảng con. - HS nghe gi ới 3. Hư ớng dẫn vi ết từ ứng dụng - Yêu c ầu HS viết chữ hoa Y vào bảng. - Nêu quy trình vi ết chữ viết hoa Y. - Nhận xét và nh ắc lại qui trình viết chữ viết hoa Y. - Yêu c ầu HS viết các chữ hoa P, Y, K - GV nhận xét, tuy ên dương HS viết đúng, đẹp. a) Giới thiệu từ ứng dụng. - Gọi HS đọc từ ứng dụng. - Phú yên là tên m ột tỉnh ở ven biển miền Trung. b) Quan sát và nhận xét. - Trong t ừ ứng dụng các chữ có chiều cao như th ế thiệu. - HS tìm các ch ữ hoa có trong bài P, Y, K. - 2 HS vi ết bảng l ớp, lớp viết bảng con. - HS nêu, l ớp nhận xét. - 2 HS vi ết bảng lớp. - L ớp viết bảng con. - Nh ận xét, sửa chữa. 4. Hư ớng dẫn vi ết câu ứng dụng nào? - Kho ảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? c) Viết bảng: - Yêu c ầu HS viết từ ứng dụng Phú Yên. - Nhận xét, sửa chữa. a) Gi ới thiệu câu ứng dụng. - G ọi HS đọc câu ứng dụng. - Câu tục ngữ khuy ên ta yêu trẻ em, kính người gi à. Yêu trẻ thì sẽ đư ợc trẻ yêu. Trọng già thì sẽ đư ợc sống lâu như người già. b) quan sát và nhận xét. - 2 HS đọc: Phú Yên - HS lắng nghe. - Chữ P, Y, K cao 2 li rư ỡi, các chữ còn lại cao 1 li. - B ằng 1 con chữ O. - 2 HS vi ết bảng lớp. - L ớp viết bảng 5. Hư ớng dẫn HS viết v ào vở tập viết: - Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao như th ế nào? c) Viết bảng: - Yêu cầu HS viết từ: Yêu trẻ, Kính già - Nhận xét, sửa chữa. - Cho HS xem bài vi ết mẫu trong vở. - Yêu cầu HS viết vào v ở Tập viết. - Theo dõi, uốn nắn th êm cho HS yếu. con. - Nhận xét. - 3 HS đọc: Yêu tr ẻ, trẻ hay đến nhà Kính già, già đ ể tuổi cho. - HS trả lời. - Lớp nhận xét, b ổ sung. - 2 HS lên b ảng 5. C ủng cố, dặn dò: (5 phút) - Thu một số vở chấm - Nhận xét. - Nh ận xét tiết học, chữ viết của HS. - Về nhà luyện viết th êm BT ở nhà. - Học thuộc từ và câu ứng dụng. - Chuẩn bị bài sau. viết. - Lớp viết v ào bảng con. - Nh ận xét, sữa chữa. - Lớp xem b ài mẫu. - HS viết vào v ở Tập viết. . Giáo n tập viết lớp 3 - Tiết 33 : n chữ hoa Y. I - MỤC ĐÍCH, Y U CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa Y thông qua BT ứng dụng : 1. Viết t n riêng Phú Y n bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết. - Y u c ầu HS viết chữ hoa Y vào bảng. - N u quy trình vi ết chữ viết hoa Y. - Nh n xét và nh ắc lại qui trình viết chữ viết hoa Y. - Y u c ầu HS viết các chữ hoa P, Y, K - GV nh n. câu ứng dụng: Y u trẻ, trẻ hay đ n nhà/ Kính già, già để tuổi cho bằng chữ cỡ nhỏ. II - ĐỒ DÙNG D Y - HỌC - Mẫu chữ viết hoa Y. - T n riêng Phú Y n và câu Y u trẻ, trẻ hay đ n nhà/ Kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 33 : n chữ hoa Y. pptx, Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 33 : n chữ hoa Y. pptx,