kế hoạch kinh doanh

30 459 4
kế hoạch kinh doanh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

kế hoạch kinh doanh dành cho các nhà phân phối những mẫu thời trang mới nhất cho đối tượng thượng lưu và hip hop

 hoch kinh doanh dành cho các nhà phân phi nhng mu thi trang mi nht cho i tng thng lu và hip hop ng quan Thi trang hình tng là mt khái nim bán l th hin nhng nhu cu thi trang cha c áp ng và khái nim này s ch hng vào các th trng mi ni có li nhun cao, nhng ni phn thnh, có kh ng tip cn và hình thành xu th. ó là loi th trng ti thành ph ni ô Hoa K mà ch riêng ti Chicago, chênh lnh gia cung và cu ã c t khong 613 triu USD.  bù p khong cách này, Thi trang hình tng s cung cp nhng gì mi nht v thi trang thng lu và hip-hop cho các nhóm tôn giáo và dân tc thiu s ti b Nam ca thành ph Chicago. Trong lch s, các nhà bán l thng xa lánh thành ph ni ô bi th nht là nhng c m v mt nhn thc, bt k chúng có c th hin ra hay không và th hai là nhng lung thông tin thng nghèo nàn  nó. Theo s liu thu thp,  xác nh c sc mua ca khu vc dân c, các nhà bán l hoàn toàn da vào thu nhp bình quân u ngi, do vy, h hng s tp trung vào b Bc giàu có ca thành ph Chicago và các vùng ngoi ô. Tuy nhiên, nh hng này li b qua nhng li th cnh tranh ca thành ph ni ô, nht là mt ô dân s, cách thc chi tiêu và sa dng hoá tôn giáo. Mt khi nhng nhân t này c minh chng thì sc mua bán l ca b Nam thành ph ni ô có th so sánh vi bt ca m nào trong thành ph Chicago. i tng khách hàng ch yu ca Thi trang hình tng là nhng ngi M gc Phi, ngi Tây Ban Nha và Bào Nha nh c vi la tui t 12 n 34. Nhng i tng khách hàng này có thm m thi trang t cao, trung bình chi tiêu nhiu hn 30% cho các  thi trang so vi nhng ngi M da trng. H cho ng trang phc là biu hin ca tính cách và s gn gi ca mình vi các thn tng và xu hng thnh hành. Tuy vy, nhng i tng khách hàng ó rt khó mua c các loi trang phc hp thi trang. C th, h phi b ra mt ting ng h hoc hn  có th có mt ti i l Michigan. Thm chí sau khi có t, h vn không d có th tìm ra c nhng nhãn hiu thi trang mang tính dân tc hoc gp nhng rc i bi nhng nhân viên an ninh-nhng ngi thng cho rng nhng loi khách hàng này schôm mt th gì ó. Thi trang hình tng s cung cp nhng sn phm thi trang chuyên nghip có tính sang trng i ni sinh sng ca nhng i tng khách hàng nêu trên. i i ng qun lý chuyên nghip, Thi trang hình tngánh giá rng trong phm vi bán kính 5 dm, dân cây chi tiêu xp x khong 220 triu USD bình quân hàng nm cho các sn phm thi trang trong khi tính cnh tranh ca khu vc này li rt thp. Ch cn thâu tóm mt phn nh ca giá tr này, Thi trang hình tng s là mt trong nhng nhà bán l sinh li ln nht trên th trng M. Thi trang hình tng s chim khong 1,4% tng thu nhp ca th trng, tng ng 3 triu USD và s to ra khon thu nhp ròng nh trong Bng kt toán thu nhp di ây: Image Fashions, LLC Revenue Summary (in $000's) Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Net Revenue Cost of Goods Solds Gross Income $ 793.9 $ $ 381.8 $ $ 412.1 $ 2,415.3 $ 1,161.6 $ 1,253.7 $ 2,855.5 $ 1,373.3 $ 1,482.2 $ 3,001.6 $ 1,443.5 $ 1,558.0 $ 3,155.1 1,517.4 1,637.7 Operating Expenses $ Net Income from Operations $ 508.3 $ (101.0) $ 637.4 $ 611.5 $ 681.0 $ 796.4 $ 703.5 $ 849.8 $ 727.5 905.5 Other (Income) or Expenses Net Income $ 95.7 $ $ (196.7) $ 321.4 $ 290.1 $ 384.8 $ 411.6 $ 394.7 $ 455.1 $ 404.5 500.9 Thi trang hình tng s c gng t c mc th phn này và i vào hot ng ht công sut trong vòng 18 tháng k t khi khai trng vi 3 mc tiêu. Mt là, Thi trang hình tng sc thit k tho mãn nhu cu cho các khách hàng a phng. Nó s chào bán nhng loi sn phm và nhãn hiu mà các ca hàng bách hoá tng hp theo truyn thng không có kh nng. Các nhãn hiu c ly tên t các hãng thit k, chng hn nh Sean John, Phat Farm, FUBU và Coogi. Chúng ang thu hút c s chú ý ca th trng và thng c các hãng gii trí hip-hop phát trin, cho phép ngi mc có mi liên tng ti nhng thn tng yêu thích ca mình.  cung cp mt lot nhng sn phm và nhãn hiu thích hp, Thi trang hình tng s kho sát mt ngi mua có kinh nghim trên th trng này và tin hành thuê các cng tác viên bán hàng t th trng mc tiêu. Nhng sinh viên làm nhim v cng tác viên bán hàng có th h tr ngi mua trong vic xác nh xu hng và trang phc thi trang mi nht. Hai là, Thi trang hình tng s chú trng vào tính u vit trong quá trình hot ng. Thi trang hình ng s cung cp mt h thng dch v hng vào nhng kinh nghim mua sm, cho phép khách hàng c i x mt cách tôn trng trong khi mua hàng ti ni c ng. Ca hàng loi này sc b trí hp thi trang, sch s và ánh sáng tt. i ng nhân viên chuyên nghip và nhã nhn, chính sách ca ca hàng  là tng cng giá tr khách hàng và kinh nghim. Ngoài yu t an ninh và vic trm cp vn là nhng n , Thi trang hình tng còn tp trung lu tâm n mt s yu t khác, hn là cho rng tt c các khách hàng và nhân viên u là nhng vn  tim n. Khía cnh th ba i vi Thi trang hình tng là nhng cam kt và v trí lãnh o trong môi trng cng ng. Thi trang hình tng s to vic làm và óng vai trò là thành viên tích cc trong môi trng này. Nó s t chc các s kin mang tính cng ng, các bui l tt nghip và s tham gia này s cho phép Thi trang hình tng chng tc nhng cam kt chc chn i vi cng ng, cùng lúc xây dng c thng hiu riêng và nh hng các xu th thi trang mi. Bên cnh ó, Thi trang hình tng còn nghiên cu các th trng khác và nhng c hi m rng th trng. K hoch ca nó là khai trng các ca hàng khác ti các thành ph cp 2, ví d nh Pittsburgh, Detroit, Atlanta và Miami, ti ó khách hàng mc tiêu ca Thi trang hình tng vn cha c áp ng ng áng. i ng nhân viên qun lý c trang ba dng các k nng. H có kinh nghim chuyên môn trong lnh c tài chính, marketing, các nghip v, bán hàng và hoch nh chin lc, ng thi còn có b dày kin thc trong lnh vc thi trang, marketing i vi nhóm tôn giáo, phát trin th trng ô th và bán l. Nh có nhng kinh nghim này, Thi trang hình tng s xây dng c lòng tin trong vic cam kt vi cng ng và có c s tha nhn, s la chn ca th trng mc tiêu vi t cách là nhà bán l và doanh nghip. i ng nhân viên qun lý ang xúc tin mt khon vay thng mi tr giá 1,05 triu USD nhm a Thi trang hình tngi vào hot ng vào mùa thu nm 2003. Khon tín dng này sc bo m bi các giy t bo lãnh cá nhân ca Ban qun lý, các khon phi thu và lng hàng d tr ca Thi trang hình ng. c lc I. Khái nim II. Phân tích ngành A. nh ngha th trng chung B. Th trng Chicago III. Th trng mc tiêu / K hoch bán hàng - Marketing A. Mc tiêu marketing B. n th trng mc tiêu C. Chin lc nh v th trng 1. Giá c 2. Chng trình khuyn mãi 3. Hn hp sn phm 4. a m IV. Phân tích th trng A. Môi trng cnh tranh tng th B. Môi trng cnh tranh khu vc V. Tng quan công ty / Sn phm và dch v A. Lao ng 1.Các nhà qun lý 2. Tr lý bán hàng 3. Ngi mua 4. Phng pháp ào to B. Thit k ca hàng C. An ninh 1. Nhân s 2. C s h tng/B trí ca hàng D. D tr hàng hoá E. Mua sm F. Gi m ca G. ng trc và chính sách hoàn tr VI. D báo tài chính A. Mô hình thu nhp B. i chiu kt qu tài chính VI. Báo cáo tài chính A. Chi phí khai trng B. Tài tr VII. Qun lý A. i ng qun lý B. Hi ng t vn VIII.Chin lc u ra Ph lc APhân tích tài chính A-1Kh nng xy ra nhiu nht A-2 Trng hp tt nht A-3Trng hp xu nht Ph lc BKhôi phc hot ng qun lý I. Khái nim Xu th toàn cu hoá ã thúc y kh nng tip cn i vi các khách hàng mi và nâng cao mc  cnh tranh trong vic giành c nhng khách hàng này. Tuy vy, trong tin trình bc sang nhng ranh gii i, các hãng bán l Mã không nhn thy c c hi ó. Nhng khách hàng loi này thuc tuýp ngi rt d tip cn, giàu có, sm thích nghi và luôn i tiên phong. Th trng i kèm là th trng thành ph ni ô Hoa k vi khách hàng là tng lp dân tc thiu sang m rng quy mô. Theo nhng nghiên cu gn ây thì thành ph ni ô Hoa k có sc mua bán lc t 85 t USD song n 25% só cha c áp ng, tng ng khong 21 t USD và ch riêng ti thành ph Chicago, con s chênh lch này là 640 triu USD 1 . K hoch kinh doanh trong bài vit này s ch ra lý do ti sao các n phm thi trang thng lu li là các sn phm thuc th trng cha c áp ng ch yu ti thành ph ni ô Chicago và làm th nào mt phng pháp chin lc c hoch nh ra cho thi trang thng u có th sinh li và to ra vic làm cho dân c thu nhp thp ti Chicago. II. Th trng chung A. nh ngha th trng chung nh ngha v mt khu vc dân c có thu nhp thp hoc có nhng khó khn v mt kinh t là mt khu c dân ccó mc thu nhp bình quân h gia ình ít hn 25%, t lói nghèo cao hn ít nht 50% và/hoc t l tht nghip cao hn ít nht 30% so vi mc trung bình ca thành ph 2 . Ti Chicago, có khong 1,77 triu ngi sng trong nhng khu dân c nh vy. c mua ca khu vc dân c này là khá khác thng. Theo mt cuc kho sát ngu nhiên thì ti nhng ni có mc bình quân thu nhp u ngi di mc trung bình thì ti ó sc mua các loi hàng hoá xa x hoc  hiu thng rt thp. Tuy nhiên, khu vc th trng này có mt lot c m khin nó tr nên hp dn. c m u tiên và vô cùng quan trng ó là mt  dân s. Trong ni th, hu ht các gia ình và cá nhân u thuê các cn h chung c. Mc dù có mt vài yu t cn n chi phi u kin sinh sng ca ngi dân nhng kt qu vn là có mt lng ln ngi thuê nhà ng trong mt khu vc nh bé. Nu so sánh vi vùng ngoi ô hoc khu vc giàu có thì mt lô t n hình s có mt gia ình vi mt hoc hai th h sinh sng. Vi cùng din tích ó trong ni th thì s có mt chung c thng mi vi 5 n 10 ca hàng và 35 h gia ình. Thu nhp tu nghi (thu nhp còn li sau khi ã tính ht các khon phi chi thit yu) ca 2 h gia ình  khu vc giàu có s ít hn tng thu nhp tu nghi ca 35 h gia ình trong ni th. u t th hai làm tng kh nng s dng thu nhp tu nghi ca dân c trong ni th là nhng ngi ch  hu các cn h thng phi b ra mt t l ln thu nhp ca mình  bo trì và sa cha nhà ca. Do ngi thuê không phi chu nhng chi phí này nên thu nhp tu nghi ca h sc s dng cho các khon chi tiêu cá nhân và nhng chi phí khác, chng hn nh hàng hoá bán l và dch v vui chi gii trí. Theo thng kê, 67% tng s ngi tiêu dùng trên t Mu có quyn s hu cn nhà ca mình trong khi ó  ni th thì con s này ch có 36% 3 . u t th ba chi phi sc mua  ni th là s pha trn gia khía cnh dân tc và tôn giáo ti khu vc dân . Nhng khu vc có thu nhp thp chim a phn là nhng ngi M gc Phi, các h gia ình và cá nhân gc Latinh. Theo nghiên cu th trng 4 , c hai nhóm ngi này u có s nhn thc v hình tng nh hn so vi ngi da trng hay dân ngoi ô. Do h không s dng thu nhp cho các khon chi v nhà t nên nhng khon chi tiêu ca h tp trung ch yu  tho mãn mi quan tâm v thi trang và hình ng, c bit là  trang sc và trang phc. Biu  di ây cho thy s khác nhau v vic mua sm  thi trang gia các nhóm ngi. Illustration 1: Annual Apparel and Service Expenditures by Race $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 Total Inner City US Shoppers White African American Hispan Note: The U.S. Census defines this clothing expenditures in the category, Apparel and Services, and it is defined as retail expenditures includes dollars spent on all apparel, footwear, jewelry and other apparel and services . 5 Hin ti, mt s nhà thit k cho, ví d nh Tommy Hilfiger và Ralph Lauren, nhìn nhn thành ph ni ô nh là nhng ni quyt nh xu hng thi trang. Nhng khu vc dân c này  thích nghi sm vi nhng mu thit k mi và to ra khuynh hng cho các khu vc ngoi ô. Nhng cuc kho sát th trng cho thy trên 50% ngi M gc Phi và gc Latinh ã xp xu ng thi trang hin thi là mt yu t cn thit, thm chí rt quan trng trong tiêu chun mua m trong khi ch có 30% ngi tiêu dùng M coi trng tiêu chun này. i vi i tng khách hàng mc tiêu, tiêu chun này dng nhc ánh giá cao hn. Thi gian gn ây, chng trình ca nhac urban, hip hop có tên gi Direct Effect và chng trình thi trang ca MTV vi tên gi Fashionably Loud ã trình chiu chng trình thi trang c bit kéo dài trong mt ging h nhm tôn vinh nhng nhãn hiu thi trang mang m phong cách urban, nhng sn phm mi nht ca các nhà thit k hàng u vi s trình din ca các nhóm nhc rap và hip hop ni ting hin nay. Bui trình din này ã làm ni bt c xu hng thi trang hin nay và trong tng lai ng thi góp phn làm rõ s khác bit gia xu hng thi trang và khát vng ca nhóm chng tc này ti nhng nhóm thành phn da trng khác. S thành công và nh hng ca chng trình này cng nh các chng trình khác phát sóng trên MTV và BET cho thy rng th trng này và sn phm i kèm ang tin gn n giai n tng trng và phát trin nhanh. t qu t nhng c m tng hp này là có mt b phn dân c nhy cm vi thi trang và ý thc v hình tng ã s dng nhng khon thu nhp tu nghi cho trang phc thi trang. Trong khi nhng nhà thit k nh Sean John, Baby Phat, Phat Farm và FUBU ngày càng hng ti i ng khách hàng này thì nhng nhà phân phi bán l li cha có c s chú trng tng xng. t qu là nhu cu v nhng sn phm cng nh nhng ca hàng chuyên dng nhm áp ng nhu cu này càng ngày càng gia tng. B.Th trng Chicago Chicago là th trng hp dn trên nhiu cp . Trc ht, Chicago là mt trong 3 th trng ph bin ca M vi sa dng và giàu có trong thành phn dân c. Chính vì s giàu có này mà u ht các nhà thit k và các nhà phân phi bán lu có ca hàng  Chicagos Magnificient Mile (i l thng mi sm ut Michigan) hay nhng khu vc dân c giàu có. Nu nh Los Angeles và New York c coi là nhng thành ph thit lp xu hng thi trang thì Chicago c coi là Thành ph bn sao vì tt c các kiu thi trang cung cp ti ây ging nh vi nhng thành ph kia. Khía cnh hp dn th hai ca Chicago là sa dng hóa dân c. n hình là mi nhóm chng c chim i a s mt vùng dân c hay cng ng và ít có s tng tác ln nhau. C th, nu nhng dân c thành ph Caucasian giàu có tp trung  b Nam ca thành ph thì nhng ngi c ngoài vi thu nhp thp cng nh nhng nhóm dân c thiu s khác li sinh sng  phía ông và nam ca thành ph. u này dn n có quá nhiu nhà phân phi l cnh tranh nhau  khu vc phía bc ca thành ph và chu giá thuê ca hàng cao trong khi giá thuê các ca hàng  phía ông và nam thp hn song ch có mt s nhà phân phi bán l hin din. Do vy, nhng c dân  khu vc phía ông và nam phi n các trung tâm  phía bc hoc i l Michigan  mua m. Hình minh ha 2a cho thy mc thu nhp bình quân u ngi c phân theo vùng. Trc kia các nhà phân phi bán l xem yu t này nh mt yu t cn bn khi tính n vic m rng hot ng sang th trng hay khu vc dân c mi. Nhng vùng vi màu xanh m trên bn  biu th cho vùng có thu nhp cao và nhng vùng có thu nhp thp hn sc biu th bng màu xanh nht. Nh vy khu vc phía bc dng nh là th trng hp dn nht còn th trng phía nam có rt ít c hi cho các nhà phân phi. Tuy nhiên, phng pháp này ã không tính n mt  dân s cng nh cách thc chi tiêu, hai nhân t quan trng trong vic xác nh tính thành công ca hot ng bán l. Hình minh ha 2b  cp n mt  dân s và cách thc tiêu dùng, hn là s dng cng nhc ch tiêu thu nhp bình quân u ngi. Theo cách ánh giá này, li th ca th trng min bc là không rõ ràng và thông qua tng mc chi tiêu cho các mt hàng thi trang, nó cho thy các c i kinh doanh bán l th trng phía nam và ông Chicago. Khu vc phía nam thành ph ch ra 5 khu vc tiêu dùng thi trang cao vi mc hn 50 triu USD, mt sn tng khi so sánh i thu nhp bình quân u ngi hàng nm ca h. Hình minh ha 2a: Thu nhp bình quân u ngi theo mã vùng Hình minh ha 2b: Tng mc tiêu dùng theo mã vùng 8 7 Source: Analysis of U.S. Census Data 8 Source: Analysis of U.S. Census Data Hình minh ha 3 không cho các nhà phân phi bán l ti Chiago thy c nhng thông tin cung cp t hình minh ha 2b. Phng pháp này da trên cách thc cn theo ó nhà phân phi bán l ch s dng ch tiêu thu nhp bình quân  xác nh các c hi mi trên th trng . Nht quán vi phng pháp này, các nhà phân phi bán l thng tp trung  phía bc ca thành ph trong khi khu vc th trng tim ng  phía ông và nam ch có mt s ít các nhà phân phi bán l. Hình minh ha 3: Thu nhp theo mã vùng và phân b các nhà phân phi bán l theo a ch 9 So sánh gia Hình 2 và 3, có th thy rng Chicago là th trng giàu có vi nhng nhu cu cha c áp ng y . Hn na, vi nhng c hi v bt ng sn và kinh doanh ti min nam Chicago, khu vc này gn ây ã c hãng CNN la chn là mt trong nhng vùng t hàng u ca Mnh c. n c vào mc tng trng ca ngành công nghip thi trang thng lu và sc tiêu dùng ca khách hàng, chúng ta có th thy rõ mt c hi hp dn trong vic bc vào lnh vc kinh doanh thi trang bán l i nhng khu vc thành th có mc thu nhp thp. Chicago là mt li vào quan trng bi sc lôi cun ca nó i vi các xu hng mi, sa dng hóa trong dân s, môi trng ít cnh tranh và mt  dân s cao. [...]... Space C.An ninh t trong nh ng y u t r i ro ch y u trong quá trình kinh doanh t i khu v c thành th là t l i ph m cao, ví d nh tr m c p, ho ho n c ý B ng d i ây s cho th y nh ng con s th ng v tình tr ng t i ph m trong khu v c c a hàng kinh doanh i ph m là m t y u t quan tr ng khi n r t nhi u doanh nhân không mu n thi t l p ho t ng kinh doanh t i thành ph Do ó, ây c ánh giá là m t v n nghiêm túc và... n kinh t t i các khu v c dân c có thu nh p th p Do i ng qu n lý có m i quan g n g i v i các t ch c này nên h d oán s nh n c x p x 151.000 USD, t ng ng 10% t ng chi phí Ngu n cu i cùng s là kho n vay th ng m i v i tr giá 1,06 tri u USD VII.Qu n lý A i ng qu n lý i ng qu n lý c a Th i trang hình t ng c hình thành v i nhi u c p khác nhau cho phép Công ty tích lu , b sung ki n th c, kinh nghi m kinh doanh. .. ng h n nh doanh s bán hàng trên di n tích foot vuông , nguyên do là Công ty s ch t p trung vào phân n khách hàng m c tiêu nh và k n là b n ch t gi s n ph m riêng bi t c a nó Tuy v y, n u nhìn vào k t qu ho t ng t ng th thì có th th y tình hình tài chính c a Th i trang hình t ng là h p lý VI.Tài chính A.Chi phí khai tr ng Nh ng chi phí u tiên ng c a hàng, chi phí ây: xúc ti n ho t ng kinh doanh bán... quy mô l n VI.Phân tích tài chính A.Mô hình thu nh p Kh n ng sinh l i c a Th i trang hình t ng d b tác ng b i m t vài bi n s trong môi tr ng kinh doanh mang tính a ph ng Th tr ng t ng th và th tr ng khu v c nh ã nêu t i Ph n IV: Môi tr ng c nh tranh nh n m nh t ng doanh s bán hàng th i trang t i khu v c Tuy y, m t s gi nh ã c a ra xác nh c m c thu nh p mà Th i trang hình t ng có th t c Bi n s quan tr... chính, ng th i giám sát các m ng ho t ng áp ng nhu c u nh ng kho n tài chính l n • Allen Green ã và ang làm vi c v i t cách là nhà t v n trong vòng h n 4 n m qua, có kinh nghi m t ng i trong vi c m b o hi u qu ho t ng và ho ch nh k ho ch kinh doanh Ông s có nh ng nh n nh quý báu v vi c l a ch n a m, cách trí và ho t ng hi n th i c a c a hàng • Oscar Williams ã m nhi m ho t ng bán hàng trong h n 3 n m,... tr c ng nh p lý hoá cách b trí c a hàng t o u ki n cho khách hàng d dàng mua c vé vào c a • Will Sharpe s ch u trách nhi m v m ng marketing Ông có b dày kinh nghi m v i các công ty truy n thông c ng nh trong vi c ho ch nh và th c hi n k ho ch kinh doanh Ngoài ra, Ông c ng ã có c các m i quan h khách hàng, u này s giúp Th i trang hình t ng ra c chi n l c thu hút khách hàng chu n xác H n n a, ông c ng... v i các s n ph m h giá) Kh i l ng hàng d tr s qu n t i khu v c hàng tích tr c tr ng bày t i khu v c th phía sau c a c a hàng ng m i v i m t t l nh cb o E.Mua s m Trong l nh v c th i trang, có 3 mùa kinh doanh chính th ng di n ra, m i t t ng ng v i b u t m dành cho mùa Xuân, mùa Thu/ ông và mùa H Nh ã c p trên, Th i trang hình ng s c n ph i thanh toán tr c cho các s n ph m t Do ó, trong 8 tháng t hàng... ng và chí phí trong n m u tiên Ngoài kho ng th i gian này, Th i trang hình t ng s có th m b o tài chính cho l ng hàng t mua b ng s l i nhu n ki m c và b ng vi c àm phán k h n tín d ng trên c s chu k kinh doanh v i nhà s n xu t Do b n ch t bi n ng cao c a th tr ng th i trang thành th nên các xu h ng th i trang có th t u l i ch sau m t êm v i s xu t hi n c a m t ngôi sao ca nh c m i ho c m t ch ng trình... ng s giám c u hành: 2 ng i làm y th i gian ng s nhân viên: 18 c ng tác viên bán hàng (bán th i gian) G.Chính sách hoàn tr : c dù Th i trang hình t ng ch a d oán cm c tác ng c a vi c hoàn tr n ho t ng kinh doanh (so v i các i th c nh tranh) nh ng h s v n có m t chính sách rõ ràng: Chính sách hoàn tr n quan tr ng nh t c a chính sách hoàn tr là Công ty v n nêu cao c chính sách này ngay c tr c khi khách... tr c ây t i các khu v c thành th d D ch v hoàn h o và tôn tr ng khách hàng Th i trang hình t ng s bán nh ng nhãn hi u th i trang khác ch không s n xu t nhãn hi u riêng, do v y các ho t ng khuy n mãi kinh doanh s t p trung ch y u vào d ch v và r s n ph m Nh ng y u t này s c t ng c ng thông qua các ch ng trình ào t o và chính sách ng th ng Nhã nh n l ch s i v i khách hàng là r t c n thi t trong vi c xây .  hoch kinh doanh dành cho các nhà phân phi nhng mu thi trang mi nht cho i tng. ti thành ph Chicago, con s chênh lch này là 640 triu USD 1 . K hoch kinh doanh trong bài vit này s ch ra lý do ti sao các n phm thi trang

Ngày đăng: 14/03/2013, 14:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan