0

giao an Thu cong lop 1( ca nam)

69 1,701 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 09:00

Giáo án Thủ công lớp 1C GV giảng dạy: trần thị thu hơng TUầN 1 Thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2009 Thủ công Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ thủ công A. MụC tiêu: + HS biết một số loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công B. Đồ DùNG DạY - HọC: Chuẩn bị các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công là kéo, hồ dán, thớc kẻ C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Giới thiệu giấy, bìa: Để phân biệt giấy, bìa, GV giới thiệu quyển vở hay quyển sách: giấy là phần bên trong mỏng; bìa đợc đóng phía ngoài dày hơn. GV giới thiệu giấy mày để học thủ công. 2. Giới thiệu dụng cụ thủ công : - Thớc kẻ: Thớc đợc làm bằng gỗ hoặc nhựa, thớc dùng để đo chiều dài, trên mặt thớc có chia vạch và đánh số. - Bút chì dùng để kẻ đờng thẳng, thờng dùng loại bút chì cứng. - Kéo dùng để cắt giấy, bìa. - Hồ dán: dùng để dán giấy thành sản phẩm hoặc dán sản phẩm vào vở. Hồ dán đợc chế biến từ bột sắn có pha chất chống gián, chuột và đựng trong hộp nhựa. HS lấy giấy màu. HS lật mặt phía trớc là mặt màu và xem sau đó lật mặt sau có kẻ ô li HS lấy thớc kẻ HS lấy bút chì HS lấy kéo HS lấy hồ iv. CủNG Cố - DặN Dò: - GV nhận xét tiết học, dặn: chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ để học Xé, dán HCN, hình tam giác. Giao Hơng ngày tháng 8 năm 2009 Ký duyệt cuả BGH 1 Gi¸o ¸n Thñ c«ng líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng 2 Giáo án Thủ công lớp 1C GV giảng dạy: trần thị thu hơng TUầN 2 Thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2009 Thủ công Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác( Tiết 1 ) A. MụC tiêu: + HS biết cách xé hình chữ nhật, hình tam giác + Xé, dán đợc hình chữ nhật, hình tam giác theo hớng dẫn B. Chuẩn bị: GV: Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác; 2 tờ giấy màu, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay. C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Giới thiệu bài, ghi đề: 2. HD HS quan sát và nhận xét Đồ vật nào có dạng hình chữ nhật? Đồ vật nào có dạng hình tam giác? 3. GV HD mẫu: a. Vẽ và xé hình chữ nhật: Lấy tờ giấy màu sẫm, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ hình chữ nhật có cạnh 12 ô, cạnh ngắn 6 ô. GV xé và HD. GV làm lại các thao tác. b. Vẽ và xé hình tam giác: Đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh 8 ô Đếm từ trái sang phải 4 ô, đánh dấu đỉnh tam giác. - Từ đỉnh đánh dấu, dùng bút chì vẽ nối với 2 đỉnh dới của hình chữ nhật ta có hình tam giác. GV xé và HD. c. Dán hình: GV vừa HD vừa dán 4. Thực hành: GV làm mẫu lại cho HS theo dõi HS xem bài mẫu Cửa ra vào, mặt bàn, quyển sách. Chiếc khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác. HS theo dõi GV làm HS quan sát hình chữ nhật GV vừa xé HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình chữ nhật. HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình tam giác. HS theo dõi GV và làm theo. HS theo dõi GV dán hình HS lấy giấy màu đánh dấu và vẽ 3 Giáo án Thủ công lớp 1C GV giảng dạy: trần thị thu hơng và HD HS xé, dán. hình chữ nhật, hình tam giác và xé dán. 5. Củng cố Dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học, nhận xét tình hình học tập và sự chuẩn bị của HS. - Đánh giá sản phẩm, dặn chuẩn bị tiết sau xé dán hình vuông, tròn. Giao Hơng ngày tháng 8 năm 2009 Ký duyệt cuả BGH 4 Giáo án Thủ công lớp 1C GV giảng dạy: trần thị thu hơng TUầN 3 Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2009 Thủ công Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác( Tiết 2 ) A. MụC tiêu: + HS biết cách xé hình chữ nhật, hình tam giác + Xé, dán đợc hình chữ nhật, hình tam giác theo hớng dẫn B. Chuẩn bị: GV: Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác; 2 tờ giấy màu, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay. C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Giới thiệu bài, ghi đề: 2. HD HS quan sát và nhận xét Đồ vật nào có dạng hình chữ nhật? Đồ vật nào có dạng hình tam giác? 3. GV HD mẫu: a. Vẽ và xé hình chữ nhật: Lấy tờ giấy màu sẫm, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ hình chữ nhật có cạnh 12 ô, cạnh ngắn 6 ô. GV xé và HD. GV làm lại các thao tác. b. Vẽ và xé hình tam giác: Đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh 8 ô Đếm từ trái sang phải 4 ô, đánh dấu đỉnh tam giác. - Từ đỉnh đánh dấu, dùng bút chì vẽ nối với 2 đỉnh dới của hình chữ nhật ta có hình tam giác. GV xé và HD. HS xem bài mẫu Cửa ra vào, mặt bàn, quyển sách. Chiếc khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác. HS theo dõi GV làm HS quan sát hình chữ nhật GV vừa xé HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình chữ nhật. HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình tam giác. HS theo dõi GV và làm theo. 5 Giáo án Thủ công lớp 1C GV giảng dạy: trần thị thu hơng c. Dán hình: GV vừa HD vừa dán 4. Thực hành: GV làm mẫu lại cho HS theo dõi và HD HS xé, dán. HS theo dõi GV dán hình HS lấy giấy màu đánh dấu và vẽ hình chữ nhật, hình tam giác và xé dán. 5. Củng cố Dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học, nhận xét tình hình học tập và sự chuẩn bị của HS. - Đánh giá sản phẩm, dặn chuẩn bị tiết sau xé dán hình vuông, tròn. Giao Hơng ngày tháng 9 năm 2009 Ký duyệt của BGH 6 Giáo án Thủ công lớp 1C GV giảng dạy: trần thị thu hơng TUầN 4 Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2009 Thủ công Xé, dán hình vuông, hình tròn( Tiết 1 ) A. MụC tiêu: + HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy để tạo hình. + Xé đợc hình vuông, hình tròn theo hớng dẫn và biết cách dán cho cân đối. B. Chuẩn bị: GV: - Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn - Hai tờ giấy khác màu nhau (màu tơng phản) - Hồ dán, giấy trắng làm nền, khăn lau tay. HS: Giấy nháp có kẻ ô, giấy thủ công màu, hồ dán, giấy trắng làm nền, khăn lau tay. C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: 1 HS xé, dán hình chữ nhật. 1 HS xé, dán hình tam giác. III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. GV HD HS quan sát và nhận xét: Cho HS xem bài mẫu và giảng bài: Quan sát và nhận xét cho HS xem bài mẫu và giảng bài. 2. GV HD mẫu: a. Vẽ và xé hình vuông có cạnh 8 ô: GV làm mẫu các thao tác vẽ và xé, xé từng cạnh một nh hình chữ nhật, lật mặt màu cho HS quan sát. b. Vẽ và xé hình tròn: có cạnh 8 ô, GV đánh dấu, đếm ô và vẽ hình vuông, xé sửa thành hình tròn. GV HD dán hình. c. Cho HS thực hành: GV yêu cầu HS đặt tờ giấy màu (lật mặt sau có kẻ ô) ra mặt trớc HS quan sát nhận xét các đồ xung quanh mình có dạng hình tròn: ông trăng, bánh xe, vành nón Viên gạch hoa HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, đánh dấu vẽ và xé hình vuông nh GV HD. HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đánh dấu, vẽ, xé hình tròn từ hình vuông có cạnh 8 ô. HS thực hành: sau khi xé đợc 2 hình vuông, tiếp theo xé hình tròn từ hình 7 Giáo án Thủ công lớp 1C GV giảng dạy: trần thị thu hơng đếm ô, đánh dấu và vẽ các cạnh của hình vuông, mỗi cạnh 8 ô. GV nhắc HS phải xếp hình cân đối, trớc khi dán chỉ nên bôi một ít hồ mỏng để hình không bị nhăn. vuông. 3. CủNG Cố - DặN Dò: a. Nhận xét chung: Tinh thần, thái độ học tập, việc chuẩn bị bài của HS, ý thức vệ sinh, an toàn lao động. b. Đánh giá sản phẩm, dặn chuẩn bị giấy màu, giấy nháp có kẻ ô, bút chì, hồ, chuẩn bị tiết sau thực hành. Giao Hơng ngày tháng 9 năm 2009 Ký duyệt của BGH 8 Giáo án Thủ công lớp 1C GV giảng dạy: trần thị thu hơng TUầN 5 Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2009 Thủ công Xé, dán hình vuông, hình tròn( Tiết 2 ) A. MụC tiêu: + HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy để tạo hình. + Xé đợc hình vuông, hình tròn theo hớng dẫn và biết cách dán cho cân đối. B. Chuẩn bị: GV: - Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn - Hai tờ giấy khác màu nhau (màu tơng phản) - Hồ dán, giấy trắng làm nền, khăn lau tay. HS: Giấy có kẻ ô, giấy thủ công màu, hồ dán, giấy trắng làm nền, khăn lau tay. C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: 1 HS xé, dán hình chữ nhật. 1 HS xé, dán hình tam giác. III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. GV HD lại mẫu: a. Vẽ và xé hình vuông có cạnh 8 ô: GV làm mẫu các thao tác vẽ và xé, xé từng cạnh một nh hình chữ nhật, lật mặt màu cho HS quan sát. b. Vẽ và xé hình tròn: có cạnh 8 ô, GV đánh dấu, đếm ô và vẽ hình vuông, xé sửa thành hình tròn. GV HD dán hình. 2. Cho HS thực hành: GV yêu cầu HS đặt tờ giấy màu (lật mặt sau có kẻ ô) ra mặt trớc đếm ô, đánh dấu và vẽ các cạnh của hình vuông, mỗi cạnh 8 ô. GV nhắc HS phải xếp hình cân đối, trớc khi dán chỉ nên bôi một ít hồ HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, đánh dấu vẽ và xé hình vuông nh GV HD. HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đánh dấu, vẽ, xé hình tròn từ hình vuông có cạnh 8 ô. HS thực hành: sau khi xé đợc 2 hình vuông, tiếp theo xé hình tròn từ hình vuông. 9 Giáo án Thủ công lớp 1C GV giảng dạy: trần thị thu hơng mỏng để hình không bị nhăn. 3. CủNG Cố - DặN Dò: a. Nhận xét chung: Tinh thần, thái độ học tập, việc chuẩn bị bài của HS, ý thức vệ sinh, an toàn lao động. b. Đánh giá sản phẩm, dặn chuẩn bị giấy màu, giấy nháp có kẻ ô, bút chì, hồ, chuẩn bị Xé, dán hình quả cam. Giao Hơng ngày tháng 9 năm 2009 Ký duyệt của BGH 10 [...]... 1 GV cho HD H quan s¸t vµ nh¾c l¹i ®Ỉc ®iĨm cđa qu¶ cam 2 GV nh¾c l¹i c¸ch xÐ h×nh qu¶ cam a, XÐ h×nh qu¶ cam - XÐ h×nh vu«ng c¹nh 8 « - XÐ 4 gãc cđa h×nh vu«ng, 2 gãc trªn xÐ nhiỊu h¬n - XÐ chØnh sưa cho gièng h×nh qu¶ cam - LËt mỈt mµu cho H quan s¸t a, XÐ l¸ - XÐ 1 h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh dµi 4 «, ng¾n 2 « Ho¹t ®éng cđa HS - H quan s¸t bµi mÉu ®Ĩ thÊy ®ỵc ®Ỉc ®iĨm cđa qu¶ cam( qu¶ cam h¬i trßn, ph×nh... Thđ c«ng líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng TN 6 Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 Thđ c«ng XÐ, d¸n h×nh qu¶ cam( TiÕt 2 ) A MơC tiªu: + HS biÕt c¸c xÐ, d¸n h×nh qu¶ cam tõ h×nh vu«ng + XÐ ®ỵc h×nh qu¶ cam cã cng, l¸ vµ d¸n c©n ®èi, ph¼ng B Chn bÞ: GV: - Bµi mÉu vỊ xÐ, d¸n h×nh qu¶ cam - Mét tõ giÊy thđ c«ng mµu da cam (hc mµu ®á) - 1 tê giÊy thđ c«ng mµu xanh l¸ c©y - Hå d¸n, giÊy tr¾ng lµm nỊn,... gièng h×nh qu¶ cam ? 3 GV HD mÉu: a XÐ h×nh qu¶ cam: LÊy 1 tê giÊy mµu, lËt mỈt sau ®¸nh dÊu vµ vÏ 1 h×nh vu«ng cã c¹nh 8 « Ho¹t ®éng cđa HS HS quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái qu¶ cam h×nh h¬i trßn, ph×nh ë gi÷a, phÝa trªn cã cng vµ l¸, phÝa díi h¬i lâm, khi qu¶ cam chÝn cã mµu vµng ®á Qu¶ t¸o, qu¶ qt HS theo dâi GV lµm mÉu 11 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 1C - XÐ rêi ®Ĩ lÊy... khi xÐ ®ỵc h×nh qu¶, l¸, cng cđa qu¶ cam, b«i hå d¸n qu¶, l¸, cng 4 HS thùc hµnh: HS ®Õm «, ®¸nh dÊu, vÏ vµ xÐ h×nh vu«ng cã c¹nh 8 « XÐ 4 gãc ®Ĩ t¹o thµnh h×nh qu¶ cam - XÐ l¸, cng theo híng dÉn (HS xÐ nh¸p, sau ®ã míi xÐ giÊy mµu) HS xÐ nh¸p, yªu cÇu HS lÊy 1 tê mµu xanh l¸ c©y, 1 tê xanh ®Ëm vµ ®Ỉt mỈt cã kỴ « lªn trªn - Sau khi xÐ xong tõng bé phËn cđa h×nh qu¶ cam, HS s¾p xÕp h×nh vµo trong vë thđ... thÇn, th¸i ®é häc tËp, an toµn lao ®éng - §¸nh gi¸ s¶n phÈm, dỈn tiÕt sau xÐ h×nh c©y ®¬n gi¶n, chn bÞ bót ch×, giÊy, hå d¸n Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký dut cđa BGH 12 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 1C Tn 7 Thđ c«ng Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 xÐ d¸n h×nh qu¶ cam ( TiÕt 2 ) I Mơc tiªu : - BiÕt c¸ch xÐ, d¸n h×nh qu¶ tõ h×nh vu«ng - XÐ ®ỵc h×nh qu¶ cam cã cng, l¸ vµ d¸n... xÐ nhiỊu h¬n XÐ chØnh sưa cho gièng h×nh qu¶ cam - LËt mỈt sau ®Ĩ HS quan s¸t b XÐ h×nh l¸: LÊy m¶nh giÊy mµu xanh, vÏ 1 h×nh ch÷ nhËt, c¹nh dµi 4 «, c¹nh ng¾n 2 « - XÐ h×nh ch÷ nhËt rêi khái tê giÊy mµu - XÐ 4 gãc cđa h×nh ch÷ nhËt theo ®êng vÏ - XÐ chØnh, sưa cho gièng h×nh chiÕc l¸, lËt mỈt mµu ®Ĩ HS quan s¸t c XÐ h×nh cng l¸: - LÊy mét m¶nh giÊy mµu xanh vÏ vµ xÐ 1 h×nh ch÷ nhËt, c¹nh dµi 4 «, c¹nh... của học sinh,nhận xét III.Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1 GV HD HS quan s¸t vµ nhËn xÐt: GV cho HS quan s¸t vÝ mÉu, chØ cho HS thÊy vÝ cã 2 ng¨n ®ùng vµ ®ỵc gÊp tõ HCN 2 GV HD mÉu: GV lµm c¸c thao t¸c gÊp vÝ trªn tê HS quan s¸t vÝ mÉu HS quan s¸t tõng bíc gÊp 34 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng giÊy HCN to a B1: LÊy ®êng dÊu gi÷a, ®Ỉt tê giÊy mµu HCN tríc mỈt, ®Ĩ däc... của học sinh ,vệ sinh Chuẩn bò giấy màu,vở tuần 2 thực hành dán vào vở Học sinh quan sát kó,lắng nghe và ghi nhớ Học sinh quan sát hình 2 cây đã dán xong Học sinh lấy giấy nháp đếm ô và xé lần lượt từng bộ phận Học sinh thực hành trên giấy nháp Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 KÝ dut cđa BGH 16 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 1C Tn 9 Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 XÐ d¸n h×nh... c©y, th©n c©y vµ d¸n c©n ®èi p h¼ng II Chn bÞ - GV: Bµi mÉu - HS: GiÊy mµu, hå, vë thđ c«ng 17 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 1C III Phong ph¸p Quan s¸t, lµm mÉu, tr×nh bµy trùc quan, lun tËp… IV C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cđa GV 1 Bµi cò 2 Bµi míi GV cho HS quan s¸t bµi mÉu vµ nªu l¹i c¸c ®Ỉc Ho¹t ®éng cđa HS 1 HS nh¾c l¹i c¸c ®Ỉc ®iĨm cđa c©y ®iĨm cđa c©y qua c¸c c©u hái... sau: XÐ d¸n h×nh con mÌo Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 KÝ dut cđa BGH 22 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Tn 12 Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 «n tËp ch¬ng 1: kü tht xÐ d¸n giÊy I MỤC TIÊU : - Biết chọn giấy màu phù hợp,xé dán được các hình và biết cách dán ghép,trình bày sản phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh - Giúp các em củng cố lại kỹ thu t xé dán giấy II ĐỒ DÙNG . cho giống hình quả cam - Lật mặt màu cho H quan sát a, Xé lá - Xé 1 hình chữ nhật có cạnh dài 4 ô, ngắn 2 ô - H quan sát bài mẫu để thấy đợc đặc điểm của quả cam( quả cam hơi tròn, phình. xé, dán hình quả cam từ hình vuông. + Xé đợc hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối, phẳng. B. Chuẩn bị: GV: - Bài mẫu về xé, dán hình quả cam - Một từ giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) -. quan sát và nhận xét: Cho HS xem bài mẫu và gợi ý trả lời về đặc điểm, hình dáng, màu sắc của quả cam. Em cho biết còn có những quả nào giống hình quả cam ? 3. GV HD mẫu: a. Xé hình quả cam: Lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an Thu cong lop 1( ca nam), giao an Thu cong lop 1( ca nam), , Học sinh thực hành

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN