de-cuong-bai-giang-nghiep-vu-phuc-vu-bar.pdf

50 3.3K 25

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:51

Tài liệu đề cương bài giảng Nghiệp vụ phục vụ Bar.

Hình ảnh liên quan

b) Rượu vang bọt (đại diện điển hình là Champagne): - de-cuong-bai-giang-nghiep-vu-phuc-vu-bar.pdf

b.

Rượu vang bọt (đại diện điển hình là Champagne): Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan