0

Câu1: Quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất , ý thức và mối liên hệ giữa vật chất và ý thức ? pptx

2 50,644 550

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 11:20

Câu1: Quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất , ý thức mối liên hệ giữa vật chất ý thức ? Trả lời : Vật chất : + Trước khi chủ nghĩa duy vật biện chứng ra đời các nhà duy vật thời cổ đại thường quan niệm vật chất là một hay một số chất tự có. Tới thế kỉ XVII-XVIII các nhà khoa triết học thời cận đại Tây âu có một bước tiến mới ( đồng nhất vật chất với thuộc tính của vật đó khối lượng) Quan niệm về vật chất của các nhà triết học duy vật trước Mác đã đặt nên móng cho khunh hướng lấy bản thân giới tự nhiên để giải thích về tự nhiên tuy còn nhiều hạn chế. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật XĨX- XX , 1 cuộc khủng hoảng về thế giới quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu lí học , Những người theo chủ nghĩa duy tâm đã lợi dụng cơ hội này nhắm kích động bản chất phi vật chất của thế giới Để chống lại sự xuyên tạc của các nhà triết học duy tâm , Lê nin đã tổng kết những thành tựu khoa học tự nhiên, kế thừa tư tưởng của Mac-Ang ghen đã đưa ra định nghĩa về vật chất . Vật chất là 1 phàm trù triết học dùng để chi thực tại khách quan được đem lại cho con người tron cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại chụp lại , phản ánh tồn tại không phục thuộc vào cảm giác . *Ý nghĩa : - Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa khái niệm vật chất với tư cách là phạm trù triết học với các khái niệm với tư cách là phạm trù của các khoa học chuyên nghành . Khắc phục được hạn chế trong quan niệm về vật chất . -Kích động con người có khả năng nhận thức được thực tại khách quan thông qua sự chép lại , chụp lại , phản ánh của con người . -Phương thức hình thức tồn tại của vật chất , Angghen định nghĩa : Vận động , hiểu theo nghĩa chung nhất – túc được hiểu là một phương tính tồn tại của vật chất , là 1 thuộc tính cố hữu của vật chất thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy . Angghen đã chia vận động thành 5 hình thúc cơ bản : vận động cơ học ,vận động vật lí,vận động hóa học, vận động sinh học, vận động xã hội. Các hình thức vận động cơ bản này được xắp xếp theo thú tự trình độ từ thấp tới cao. + Không gian,thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất Mọi dụng cụ thẻ của vật chất đều tồn tại ở 1 vị trí nhất định , có quáng tính nhất định tồn tại trong các mối tương quan nhất định với những dạng vật chất khác , Những hình thức tồn tại như vậy gọi là hình không gian, Sự tồn tại của sự vật còn đuocj thể hiện ở quá trình biến đổi , Những hình thức tồn tại như vậy được gọi là thời gian . • Ý thức -Nguồn gốc “: +Nguồn gốc tự nhiên : Có 2 yếu tố cơ bản cấu thành nguồn gốc tự nhiên của ý thức : bộ óc con người mối quan hệ giữa con người với con người với thế giơi khách quan tạo nên hiện tượng phản ánh người động sáng tạo . + Về bộ óc người : ý thức là 1 thuộc tính của 1 dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc người , là chức năng của bộ óc : bộ óc càng hoàn thiện , ý thức của con ngườ càng có phong phú sâu sắc . + Về mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan tạo ra quá trình phản ánh người động sáng tạo : Quan hệ con người thế giới khách quanquan hệ tất yếu ngay từ khi con người xuất hiện / Phản ánh là sự tái tạo những đặc điểm của dạng vật chất này với dạng vật chất khác trong quá trình tác động qua lại lẫn nhau giữa chúng bao gồm : phản ánh vật, hóa học , phản ánh sinh học , phản ánh tâm lí, phản ánh người đông sáng tạo . + Nguồn gốc xã hội : yếu tố cơ bản : lao đông ngôn ngữ Lao động là quá trình con người tác động vào tự nhiên nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tồn tại phát triển của mình . Lao động cũng là quá trình vừa làm thay đổi cấu trúc cơ thể người , vừa làm giới tự nhiên bộc lộ nhiều thuộc tính quy lại. Ngôn ngữ là hệ thống tón hiệu vật chất chứa đựng thông tin mang nội dung ý thức không có ngôn ngữ , ý thức thức không thể tồn tâij phát triển -Bản chất kết cấu của ý thức + Bản chất Ys thức là sự phản ánh người đông sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người , là hình ảnh chủ quan thế giới khách quan . Ý thức là một hiện tượng xã hội mang bản chất xã hội +Kết cấu Gồm nhiêu yếu tố có quan hệ mật thiết . Cơ bản nhất là tri trước tình cảm ý thức Tri thức là những biểu biết của con người , là kết quả của quá trình nhận thức, sự tại tạo lại hình ảnh của đối tượng được nhận thức dưới dạng các loại ngôn ngữ .Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức là điều kiện để ý thức phát triển. Tình cảm là những rung động biểu hiện thái độ của con người trong quan hệ Ý chí là sự biểu hiện sức mạnh của bản thân mỗi con người nhằm vượt qua nhiều cản trở trong quá trình thực hiện mục đích . + Mối quan hệ Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức , quyết định ý thức , song ý thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thức tiễn của con người . . Câu1: Quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất , ý thức và mối liên hệ giữa vật chất và ý thức ? Trả lời : Vật chất : + Trước khi chủ nghĩa duy vật biện chứng ra đời các nhà duy. trong quan hệ Ý chí là sự biểu hiện sức mạnh của bản thân mỗi con người nhằm vượt qua nhiều cản trở trong quá trình thực hiện mục đích . + Mối quan hệ Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất. tâij và phát triển -Bản chất và kết cấu của ý thức + Bản chất Ys thức là sự phản ánh người đông sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người , là hình ảnh chủ quan thế giới khách quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu1: Quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất , ý thức và mối liên hệ giữa vật chất và ý thức ? pptx, Câu1: Quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất , ý thức và mối liên hệ giữa vật chất và ý thức ? pptx,

Từ khóa liên quan