0

To chuc ke toan nguyen vat lieu cong cu dung cu 141179

54 11 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 04:46

Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B A/ Lời mở đầu Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đà bớc đợc bớc dài trình phát triển đất nớc Đời sống nhân dân đà đợc nâng cao nhiều so với năm trớc Không cảnh làm giả ăn thật, hàng dài ngời nối đuôi từ ba sáng để mua gạo mà vấn đói Thay vào kinh tế thị trờng mở cửa, cạnh tranh tự do, với nhiều thành phần kinh tế theo định hớng xà hội chủ nghĩa Tức nhà nớc bao cấp, lập kế hoạch quản lý đến doanh nghiệp, khâu sản xuất Mà doanh nghiệp tự lập kế hoạch , thực kế hoạch hoàn thành mục tiêu mà đề Chính với cạnh tranh gay gắt thị trờng kinh tế tự nhiên phải phát triển Nhng thách thøc míi ®èi víi nỊn kinh tÕ ViƯt Nam Chóng ta tiến trình hội nhập phát triển, më cưa giao lu víi thÕ giíi, häc hái nhøng tiến họ, hợp tác với họ để phát triển kinh tế Đồng thời phải đối mặt với cạnh tranh cờng quốc kinh tế, dễ bị đè bẹp không cố gắng tự hoàn thiện ngày tốt Cho nên Đảng nhà nớc ta đà không ngừng phấn đấu, không ngừng nâng cao cải thiên dần mặt kinh tế, xà hội, pháp luậtTrTr ớc yêu cầu đổi đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tăng cờng công tác hạch toán kế toán đơn vị Qua thời gian thực tập công ty khí Quang Trung, với giúp đỡ tận tình cô cán công ty đặc biệt phòng tổ chức lao động phòng kế toán tài chinh, em đà học hỏi thêm nhiều hiểu biết nh kiến thức thực tế công ty Dựa vào đặc điểm công ty doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Việc kế toán nguyên vật liệu không dừng chỗ phản ánh xác tình hình biến động nguyên vật liệu nâng cao suất, hạ giá thành sản phẩm mà cung cấp thông tin cho hoạt động quản trị doanh nghiệp Do em đà chọn đề tài: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ công ty khí Quang Trung làm báo cáo kiến tập Báo cáo em gồm phần: Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B Phần I: Khái quát công ty khí Quang Trung Phần II: Tổ chức hệ thống kế toán công ty khí Quang Trung Phần III: Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Phần IV: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ doanh nghiệp Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B B/ Nội dung Phần I: KháI quát công ty Cơ Khí Quang Trung I/ Quá trình phát triển Công Ty Cơ Khí Quang Trung doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc tổng công ty Máy thiết bị công nghiệp Bộ công nghiệp nhẹ (cũ), tên giao dịch quốc tế là: Quang Trung Mechanical Engineering Company (viết tắt QTMEC) Địa giao dịch là: 360 - đờng Giải Phóng - Phơng Lịêt - Thanh Xuân - Hà Nội Công Ty Cơ Khí Quang Trung công ty sản xuất khÝ lín nhÊt cđa ViƯt Nam Tõ ngµy thµnh lËp công ty đà cung cấp cho ngành công nghiệp ngoàI nớc hàng nghìn sản phẩm máy móc có giá trị lớn nh: máy xén giấy, nồi hơI loại, máy nghiền đĩa, cánh quạt hút ẩmTr Để có đ ợc vị trí nh ngành khí nói riêng ngành công nghiệp nói chung, công ty đà phải trải qua trình hình thành phát triển đầy khó khăn với nỗ lực cán công nhân viên công ty Nhà máy Cơ Khí Quang Trung đợc thành lập theo định số 95/CNN ngày 27/04/1962 Bộ Công Nghiệp Nhẹ (cũ), sát nhập hai đơn vị là: Xởng Cơ Khí Tây Đô Xởng Cơ Khí 3/2 Bộ Nội Thơng(cũ),có nhiệm vụ chủ yếu thiết kế sửa chữa cung cấp phần lớn máy móc thiết bị, phụ tùng khí cho ngành công nghiệp nhẹ nh: ngành giấy, thuỷ tinhTr Qua 42 năm hình thành phát triển, công ty đà trảI qua nhiều biến động lớn tạo nên đIểm mốc công ty Lịch sử hình thành công ty chia thành bốn giai đoạn sau: Giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1975: Đây thời kỳ đầu thành lập, nhà máy gặp nhiều khó khăn, thiết bị sản xuất lạc hậu chiến tranh phá hoại Nhà máy đà sức phấn đấu cung cấp phần lớn máy móc thiết bị cho ngành công nghiệp nhẹ Việt Nam Đội ngũ cán công nhân viên công ty dần lớn mạnh số lợng lẫn trình độ Năm 1973 nhà máy vinh dự đợc Đảng nhà nớc tặng thởng cờ đơn vị anh hùng lực lợng vũ trang nhân dân đóng góp to lớn Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B vỊ søc ngêi vµ søc cđa cho tun tun vµ cho tiến trình phát triển kinh tế đất nứơc Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1985: Giai đoạn đất nớc hoàn toàn giảiphóng, nhà máy dần khôI phục phát triển với quan tâm giúp đỡ Đảng nhà nớc Nhà máy đà nỗ lực không ngừng thi đua sản xuất đà hoàn thành vợt mức kế hoạch đợc giao, góp phần kh«ng nhá c«ng cc kh«I phơc nỊn kinh tÕ đất nớc Giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1992: Nền kinh tế đất nớc chuyển đổi từ chế bao cấp sang chế thị trờng Đó bớc ngoặt lớn phát triển kinh tế đất nứơc Nhng giai đoạn đầu, nhà máy đà gặp không khó khăn để chỉnh đốn lại tổ chức quản lý, phơng thức vận hành công việc, nh phong cách làm việc cán nhân viên Ra khỏi bảo trợ nhà nớc, nhà máy phảI tự chủ, tự phát triển cạnh tranh với xí nghiệp khácTrsản xuất ngừng trệ, nhân công thiếu việc làm Đến năm 1992 theo QĐ số 739/CNN-TCCB ngày 26/05/1992 đà sát nhập nhà máy khí Quang Trung trung tâm kiểm tra kĩ thuật an toàn CNN thành Công Ty Cơ Nhiệt Giai đoạn từ năm 1992 đến nay: Ngày 22/08/1997 quy hoạch cấu sản xuất, Bộ Công nghiệp đà có định đổi tên công ty nhiệt thánh Công Ty Cơ Khí Quang Trung, trực thuộc tổng công ty máy thiết bị công nghiệp-Bộ công nghiệp Trải qua nhiều biến đổi, cán nhân viên công ty đà phấn đấu dần trởng thành, làm ăn có lÃI, đời sống cán công nhân viên công ty bớc đợc cải thiện Công ty Cơ Khí Quang Trung doanh nghiệp có đủ t cách pháp nhân, hạch toán kinh tế cách độc lập, sử dụng dấu riêng theo quy định nhà nớc II/ Chức nhiệm vụ công ty Hiện công ty có đội ngũ cán công nhân viên gần 300 ngời, nhiệm vụ công ty chuyên sản xuất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh mặt hàng thép, ngành công nghiệp nhẹ Việt Nam Sản phẩm công ty máy móc thiết bị có chất lợng cao đà chiếm uy tín thị trờng, bạn hàng lớn ngày nhiều đáp ứng nhu cầu cho công nghiệp nhẹ nớc nhà phát triển Quy mô phát triển công ty ba năm gần nh sau: Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B Chỉ tiêu 1-Vốn cố định(triệu đồng) 2-Vốn lu động(triệu đồng) 3-Doanh thu tiêu thụ(triệu đồng) 4-Các khoản nộp ngân sách(triệu đồng) 5-Lợi nhuận(triệu đồng) 6-Số cán công nhân viên(ngời) 7-Thu nhập bình quân(đồng/ngời/tháng) Năm 2001 4.996 2.148 97.000 2.850 110 240 1.100.000 Năm 2002 5.000 2.218 120.000 3.540 145 270 1.200.000 Năm 2003 5.431 3.215 130.000 4.370 153 290 1.300.000 Sè vèn kinh doanh công ty 10 tỷ đồng Nguồn vốn kinh doanh công ty chủ yếu ngân sách nhà nớc cấp phần tự bổ sung, hình thức hoạt động công ty sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ, ngành nghỊ kinh doanh chđ u bao gåm:  ThiÕt kÕ chế tạo, lắp đặt chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất bột giấy công suất đến 5.000 năm Chế tạo lắp đặt, sửa chữa nồi hơI loại có công suất đến 25 tấn/giờ, áp suất làm việc đến 22kg/cm3 Bình áp lực dung tích đến 150cm3 Chế tạo lắp đặt kết cấu thép, nhà xởng, kết cấu phi tiêu chuẩn Sản xuất ống thép hàn loại Chế tạo loại cầu trục, cổng trục T vấn hỗ trợ kĩ thuật an toàn kiêm tra siêu âm, X quang thiết bị chịu áp lực, sửa chữa loại đồng hồ đo áp suất theo uỷ quyền Sản xuất loại bao bì tông III/ Đặc đIểm tổ chức sản xuất kinh doanh Các sản phẩm công ty đa dạng chủng loại đợc sản xuất theo đơn đặt hàng Việc thực tổ chức đợc bố trí theo phân xởng có chức riêng biệt, quy trình công nghệ riêng: - Xởng thiết bị áp lực: chuyên gia công sản phẩm áp lực Sơ đồ 1: Quy trình công nghệ xởng TBAL Sắt, thép tấm, than, que hàn,đất đèn, ôxi Cắt, uốn, gò nguội, hàn đIện, hàn hơi, doa lốc Sản phẩm Thử lạnh, X quang, siêu âm Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B Kho Xỉ than, khói hàn, khí hàn - Xởng khí: Là xởng sản xuất chính, chuyên gia công chi tiết bán lẻ ráp thành máy móc phụ tùng theo máy Có quy trình công nghệ nh sau: Sơ đồ 2: Quy trình công nghệ xởng khí Sắt, thép, phôi gang, đồng Ca Tiện, phay, doa, bào, khoan, mài, hàn Lắp ráp thiết bị Kho Chi tiết lẻ Gang, thép, đồng vụn, dung dịch nguội, dầu mỡ - Xởng thiết bị công nghiệp: chuyên gia công tạo hình cho sắt, thép, đồng, gang từ phôI, sau hàn lại thành sản phẩm kết nối Sơ đồ 3: Quy trình công nghệ xởng TBCN Phôi sắt thép gang đồng Bào, mài, giũa, tiện gò Hàn điện, hàn kho Sắt, thép, gang, đồngvụn IV/ đặc đIểm tổ chức máy quản lý Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B Tổ chức máy công ty đợc xếp theo hệ thống nh sơ ®å sau: S¬ ®å 4: s¬ ®å tỉ chøc bé máy quản lý công ty Giám đốc PGĐ kĩ thuật Phòng KHSX Phòng KT KCS PGĐ kinh doanh XN kinh doanh XNK XN SX ống thép hàn Phòng tài kế toán PGĐ sản xuất Phòng tổ chức lao động PX gia công khí PX thiết bị áp lực PX thiết bị công nghiệp Phòng bảo vệ Chi nhánh miền nam Chức phòng ban: (*) Ban giám đốc: - Giám đốc ngời đứng đầu công ty, huy toàn hoạt động đơn vị Là ngời chịu trách nhiệm trớc quan quản lý cấp pháp luật, điều hành sản xuất kinh doanh - Phó giám đốc kĩ thuật: có trách nhiệm phân công cán kĩ thuật, kiểm tra đạo kĩ thuật mặt hàng - PGĐ sản xuất: ngời tổ chức đIũu hành thực kế hoạch sản xuất theo mục tiêu đà định - PGĐ kinh doanh: điều hành xí nghiệp kinh doanh xuất nhập (*) Phòng tài - kế toán: chịu trách nhiệm trớc giám đốc quản lý phát triển vốn cố định vốn lu động Thực chức thống kê, kế toán, tham mu cho ban giám đốc Theo dõi tình hình tàI toàn doanh nghiệp: tiền lơng, Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B nhập xuất nguyên vật liệu, theo dõi việc quản lý công sự, thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc (*)Phòng tổ chức lao động: Chịu trách nhiệm theo dõi nghiên cứu xây dựng để hoàn thiện máy quản lý công ty Lập kế hoạch tổ chức đào tạo, nâng bậc tuyển dụng lao động công ty, giảI chế độ lơng bổng, hu trí ngời lao động.Theo dõi, bố trí hợp lý đội ngũ cán công nhân viên thực nội dung hạch toán tiền lơng Giúp ban giám đốc đa định, quy chế lao động, tiền lơng, tổ chức nhân vấn đề sách xà hội (*) Phòng kế hoạch sản xuất: có nhiệm vụ tìm kiếm kí kết hợp đồng kinh tế, lên kế hoạch vật t, đề nhiệm vụ cho phân xởng, kế hoạch sản xuất cho kì tiếp theoTr (*) Phòng kĩ thuật KCS: Chịu trách nhiệm kĩ thuật chất lợng sản phẩm Theo dõi trình công nghệ sản xuất, kết hợp với phòng tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên môn kĩ thuật, tham gia nghiên cứu đa vào sản xuất mặt hàng mới, nghiên cứu cảI tiến thiết bị công nghệ sản xuất (*) XN kinh doang xt nhËp khÈu: lµ xÝ nghiƯp chuyên mua bán xuất nhập mặt hàng phôI thép công ty (*) Phòng bảo vệ: chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tàI sản, thiết bị, vật t, toàn công ty (*) Về phân xởng: có ba phân xởng có nhiệm vụ chủ yếu gia công khí theo yêu cầu hợp đồng mà công ty đà ký thực sản xuất sản phẩm theo kế hoạch công ty đà đề (*) Xí nghiệp ống thép hàn: chuyên sản xuất ống thép hàn, cung cấp cho bạn hàng nớc (*) Chi nhánh đặt miền nam(TP.HCM): đại lý giao dịch, giới thiệu sản phẩm công ty Ngoài máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ sản xuất công ty là: máy khoan cần 2A95; máy tiện 1A62N*2062; máy cắt tự động; máy bào xọc 7417N*; máy thuỷ lực 400T; máy hànTr Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B Lê Thị Lan Hơng - Kiểm toán 43B Phần II: Tổ chức hệ thống kế toán I/ đặc đIểm máy kế toán Bộ máy kế toán công ty ®ỵc tỉ chøc theo quan hƯ kiĨu trùc tun, nghÜa kế toán trởng trực tiếp đIũu hành nhân viên kế toán phần hành không thông qua khâu trung gian nhận lệnh Kế toán trởng Phó phòng kế toán(tập hợp chi phí, giá thành sản xuất, XĐKQ, tiền lơng, toán với ngời bán) Nhân viên kế toán (phụ trách vật t kiêm kế toán tiền mặt) Nhân viên kế toán (phụ trách tiêu thụ, phảI thu khách hàng, tiền gửi, tiền vay, kế toán thuế) Nhân viên kế toán(Phụ trách theo dõi khoản phảI thu, phảI trả khác, tạm ứng kiêm thủ quỹ) Kế toán trởng: ngời đứng đầu máy kế toán, quản lý đIũu hành hoạt động kế toán tài chính, theo dõi số liệu sổ sách Và chịu trách nhiệm với ban giám đốc Phó phòng kế toán: phụ trách kế toán tổng hợp phần hành, phụ trách kế toán tập hợp chi phí, giá thành, xác định kết tiêu thụ,Tr Có ba nhân viên phụ trách phần hành riêng Và máy kế toán công ty đợc tổ chức hợp lý theo quy đinh chuẩn mực kế toán, điều ®ã ®· gióp Ých rÊt nhiỊu viƯc ®iỊu hµnh công việc kế toán tài nh kết hợp hiệu quả, linh hoạt nhân viên kế toán II/ đặc đIểm vận dụng chế độ kế toán đơn vị Hình thức kế toán áp dụng doanh nghiệp hình thức nhật ký chứng từ Nguyên tắc hình thức kế toán NKCT là:
- Xem thêm -

Xem thêm: To chuc ke toan nguyen vat lieu cong cu dung cu 141179,