0

Báo cáo thực hiện quản lý rừng bền vũng ở việt nam

21 4,184 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2013, 16:44

Báo cáo thực hiện quản lý rừng bền vũng ở việt nam 1 Viện tư vấn phát triển KT-XH nông thôn và miền núi ---------------------- DỰ ÁN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH QUẢN RỪNG BỀN VỮNG SẢN PHẨM 2 BÁO CÁO CHÍNH THỰC HIỆN QUẢN RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM Hà nội, 4/2009 2 MỤC LỤC Tóm tắt…………………………………………………………………… 3 Giới thiệu………………………………………………………………… 3 1. Nhận thức về quản rừng bền vững…………………………………. 5 2. Các chính sách liên quan đến quản rừng bền vững…………………. 6 3. Những tồn tại của các chính sách hiện nay……………………………. 7 4. Kết quả hoạt động quản rừng bền vững…………………………… 8 4.1. Ơ cấp Trung ương…………………………………………………… 8 4.2. cấp đại phương……………………………………………………. 11 5. Những khó khăn trở ngại khi thực hiện quản rừng bền vững………. 12 6. Bài học kinh nghiêm………………………………………………… . 13 7. Một số kiến nghị…………………………………………………… 14 8. Viến cảnh………………………………………………………………. 17 Phụ biểu 1. Các chính sách và hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản rừng bền vững 19 3BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM Tóm tắt Báo cáo này là một phần kết quả trong khuôn khổ hoạt động của Thỏa thuận hỗ trợ nhỏ của FAO cho Viện Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) để nghiên cứu xây dựng Phương pháp quản rừng bền vững đáp ứng mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Báo cáo cung cấp đầu vào cho quá trình xây dựng Phương pháp này. Trong quá trình phát triển lâm nghiệp, quan niệm “Quản rừng bền vững” Việt nam mới được hình thành từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20. Từ đó đến nay, vấn đề quản rừng bền vững luôn là một yếu tố chủ chốt trong các chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động của Việt nam. Mặt khác, việc chuyển đổi từ quản rừng truyền thống sang quản rừng bền vững hiện nay đang được thúc đẩy bởi một công cụ thị trường là “Chứng chỉ rừng”. Tại một vài địa phuwong đang được thí điểm cấp chứng chỉ cho một số chủ rừng. Kết quả thực hiện quản rừng bền vững Việt nam được mô tả một cách có hệ thống; trong đó phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của các chính sách; những khó khăn trở ngại và bài học được rút ra trong quá trình thực hiện quản rừng bền vững. Theo đó là những kiến nghị nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện quản rừng bền vững. Phần cuối cùng của tài liệu này đề cập đến viễn cảnh của quản rừng bền vững Việt Nam. Giới thiệu Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên 33,12 triệu ha, trong đó diện tích có rừng 12,61 triệu ha và 6,16 triệu ha đất trống đồi núi trọc là đối tượng của sản xuất lâm nông nghiệp. Như vậy, ngành Lâm nghiệp đã và đang thực hiện hoạt động quản và sản xuất trên diện tích đất lớn nhất trong các ngành kinh tế quốc dân. Diện tích đất lâm nghiệp phân bố chủ yếu trên các vùng đồi núi của cả nước, đây cũng là nơi sinh sống của 25 triệu cư dân thuộc nhiều dân tộc ít người, có trình độ dân trí thấp, phương thức canh tác lạc hậu, kinh tế chậm phát triển và đời sống còn nhiều khó khăn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005, diện tích rừng toàn quốc là 12,61 triệu ha, trong đó 10,28 triệu ha rừng tự nhiên và 2,33 triệu ha rừng trồng; độ che phủ rừng đạt 37% được phân chia theo 3 loại rừng như sau: - Rừng đặc dụng: 1,93 triệu ha, chiếm 15,2%; - Rừng phòng hộ: 6,20 triệu ha, chiếm 49,0%; - Rừng sản xuất : 4,48 triệu ha, chiếm 35,8%. 4Tổng trữ lượng gỗ là 813,3 triệu m3 (rừng tự nhiên chiếm 94%) và khoảng 8,5 tỷ cây tre, nứa. Tổng diện tích lâm sản ngoài gỗ được gây trồng là 379.000 ha, chủ yếu tập trung 3 vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Bắc. Tuy diện tích rừng có tăng nhưng chất lượng rừng tự nhiên cũng như rừng trồng còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và phòng hộ. Hiện trạng diện tích đất chưa sử dụng toàn quốc còn 6,76 triệu ha, trong đó đất trống đồi núi trọc là 6,16 triệu ha chiếm 18,59% diện tích của cả nước; chủ yếu là đất thoái hóa. Đây là nguồn tài nguyên tiềm năng nhưng đồng thời cũng là thách thức cho phát triển sản xuất lâm nghiệp. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp trong giai đoạn vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt công tác bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi toàn quốc đã ngăn chặn được tình trạng suy thoái về diện tích và chất lượng rừng, diện tích rừng tăng từ 9,30 triệu ha năm 1995 lên 11,31 triệu ha năm 2000 và 12,61 triệu ha năm 2005 (bình quân tăng 0,3 triệu ha/năm). Hiện nay bình quân mỗi năm trồng mới được khoảng 200.000 ha rừng. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt khoảng 2.000.000 m3/năm để cung cấp nguyên liệu cho chế biến hàng lâm sản xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Hoạt động sản xuất của ngành lâm nghiệp đang chuyển đổi mạnh mẽ từ nền lâm nghiệp quốc doanh, theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền lâm nghiệp xã hội hoá với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và hoạt động theo cơ chế của nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Do đó, ngành lâm nghiệp đã tham gia tích cực tạo việc làm, cải thiện đời sống cho gần 25% dân số của Việt Nam sống trên địa bàn rừng núi, góp phần bảo đảm an ninh chính trị xã hội, tạo đà phát triển chung cho đất nước trong các năm qua. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những tồn tại, đặc biệt diện tích rừng tuy có tăng nhưng chất lượng và tính đa dạng sinh học của rừng tự nhiên vẫn tiếp tục bị suy giảm, một số nơi diện tích rừng tiếp tục bị tàn phá. Vì vậy, trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006 – 2020 đã xác định: Quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 được xác định là: Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lệ đất có rừng lên 42 - 43% vào năm 2010 và 47% vào năm 2020. Nhiệm vụ cụ thể: (a) Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 3 loại rừng gồm: 8,4 triệu ha rừng sản xuất, trong đó 4,15 triệu ha rừng trồng bao gồm rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung, lâm sản ngoài gỗ. 3,63 triệu ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên và 0,62 triệu ha rừng tự nhiên phục hồi sản xuất nông lâm kết hợp (phấn đấu ít nhất có được 30% diện tích có chứng chỉ rừng); 5,68 triệu ha rừng phòng hộ và 2,16 triệu ha rừng đặc dụng. (b) Quản rừng: toàn bộ 16,24 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp được quản thống nhất trên cơ sở thiết lập lâm phận quốc gia ổn định, theo hệ thống tiểu khu, khoảnh, lô trên bản đồ và thực địa. 5Trong bối cảnh lâm nghiệp Việt Nam như đã nêu trên, quản rừng bền vững là định hướng chiến lược quan trọng nhằm phát huy tối đa tiềm năng của ngành góp phần đóng góp vào nền kinh tế quốc dân; cải thiện đời sống người dân vùng rừng núi; bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng. Nhận thức rõ điều này, Nhà nước đã và đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ thể chế chính sách và thúc đẩy các hoạt động thực tiễn để quản rừng được bền vững. 1. Nhận thức về quản rừng bền vững Trong khi khái niệm “bền vững” được thế giới bắt đầu sử dụng từ những năm đầu thế kỷ 18 để chỉ lượng gỗ lấy ra khỏi rừng không vượt quá lượng gỗ mà rừng có thể sinh ra, tạo tiền đề cho quản rừng bền vững sau này thì Việt Nam mãi đến cuối thế kỷ 20 mới dùng khái niệm “Điều chế rừng” để quản lý, kinh doanh lâm nghiệp với hy vọng sản lượng rừng được duy trì những lần khai thác tiếp theo. Phương án điều chế rừng đầu tiên của Việt Nam (được thực hiện 7/1989) là Phương án điều chế rừng lâm trường Mã Đà (Đồng Nai) với sự trợ giúp của chuyên gia nước ngoài (Dự án VIE/82/002 do UNDP/FAO trợ giúp) để phát triển Phương thức điều chế rừng Việt Nam. Nhiệm vụ chính là xây dựng một mẫu phương án tiêu chuẩn; hướng dẫn lập kế hoạch điều chế và đưa ra những đề xuất cho việc điều chế rừng lâm trường Mã Đà. Cho đến nay, ngành lâm nghiệp vẫn đang dùng thuật ngữ “Điều chế rừng”, coi nó như một công cụ, một phương pháp truyền thống để quản rừng của các chủ rừng. Nghĩa là, tất cả các chủ rừng cho đến nay đều quản rừng theo cách lập phương án điều chế được thực hiện theo những quy định tại Quyết định 40/2005/QĐ-BNN, ngày 7/7/2005 của Bộ NN-PTNT về Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Mặc dù khái niệm quản rừng bền vững đã có từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20 và không ngừng phát triển nhưng đến nay đối với cán bộ lâm nghiệp khái niệm này vẫn còn khá mơ hồ về mục đích và các hoạt động của quản rừng bền vững. Thật vậy, một kết quả điều tra mới đây của ORGUT cho thấy: có 85% số người được phỏng vấn trả lời là có biết về thuật ngữ Quản rừng bền vững. Nhưng khi hỏi tiếp theo là: Những hoạt động chính để tiến tới quản rừng bền vững là gì? thì có tới 75 % trong số đó trả lời là không biết (Báo cáo Đánh gía nhu cầu đào tạo về quản rừng bền vững của Việt Nam do ORGUT thực hiện trong khuôn khổ Chương trình quản bền vững rừng tự nhiên và tiếp thị lâm sản - GTZ tài trợ) Ngoài ra, việc chuyển đổi từ quản rừng truyền thống sang quản rừng bền vững hiện nay đang được thúc đẩy bởi một công cụ thị trường là “Chứng chỉ rừng”. Ý tưởng cấp chứng chỉ rừng do Hội đồng Quản trị Rừng (FSC) đề cập đến từ những năm đầu thập kỷ 90 như là một “công cụ hữu hiệu, giúp cải thiện quản rừng của thế giới”; “là công cụ chính sách mạnh mẽ nhất” trong quản rừng. 6Nhiều nước trên thế giới đã khá thành công trong việc cấp chứng chỉ rừng nên đã góp phần đáng kể quản rừng bền vững. Tính đến 11/2007, Hội đồng quản trị rừng quốc tế (FSC) đã cấp 913 chứng chỉ rừng cho 78 nước với tổng diện tích 93.898.717 ha. Trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, FSC đã cấp 81 chứng chỉ với diện tích 3.144.345 ha trong đó Trung Quốc, Newzelands, Indonesia, Úc là các nước dẫn đầu về diện tích rừng được cấp chứng chỉ Như trên đã nêu, Chứng chỉ rừng đã được các nước trên thế giới biết đến và sử dụng từ gần 20 năm nay; trong khi đó, Việt nam hiện nay khái niệm Chứng chỉ rừng đang còn là rất mới mẻ với cán bộ, người dân hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tại cuộc điều tra đánh giá nhu cầu đào tạo về quản rừng bền vững do ORGUT thực hiện vào tháng 9/2007 tại các cơ quan lâm nghiệp trung ương và địa phương cho thấy: 45 % số người được phỏng vấn có biết về khái niệm chứng chỉ rừng. Nhưng trong số này chỉ có 34 % có hiểu biết rất mơ hồ về điều kiện được cấp chứng chỉ rừng. Thực tế hiện nay cho thấy: Quản rừng bền vững và chứng chỉ rừng là những khái niệm rất mới mẻ, chưa có tiền lệ và chưa có thực tế nên chưa hề có kinh nghiệm. Thậm chí đang có sự tranh cãi về những điểm khác nhau của hai khái niệm này; nhiều người cho rằng: Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ rừng là tiêu chuẩn quản rừng bền vững; khi một đơn vị được cấp chứng chỉ rừng thì có nghĩa là đơn vị đó đạt quản rừng bền vững. Đây là những vấn đề cần được tiếp tục thảo luận trên các diễn đàn lâm nghiệp. 2. Các chính sách liên quan đến quản rừng bền vững Các chính sách cam kết của Chính Phủ là nhân tố quan trọng để quản rừng bền vững. Các chính sách liên quan đến quản rừng bền vững được hiểu là những chính sách điều tiết, chi phối trực tiếp và có tác động đến việc quản và sử dụng nguồn tài nguyên rừng và đất rừng một cách bền vững. Cho đến nay đã có 25 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản rừng bền vững. Trong đó, số văn bản thuộc các cấp ban hành là: Quốc hội: 3, Chính phủ: 7, Thủ tướng Chính phủ: 5, Bộ NN-PTNT: 10 (Chi tiết xem Phụ biểu 1). Các đạo luật lâm nghiệp và Chiến lược lâm nghiệp quốc gia thể hiện cam kết thực hiện quản rừng bền vững. Các vấn đề về Quản rừng bền vững là một yếu tố chủ chốt trong các chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động của Việt Nam. Điều này được thể hiện trong các văn bản pháp quy dưới đây: - Luật bảo vệ và phát triển rừng, năm 2004: Việc sửa đổi Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 dựa trên quan điểm áp dụng quản rừng bền vững với tất cả các khu rừng Việt Nam. Đây là đạo luật quan trọng nhất về lâm nghiệp. Trong đó tại Điều 9 đã quy định các hoạt động để đảm bảo quản rừng bền vững: Các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng phải đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển lâm nghiệp; đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ 7và phát triển rừng của cả nước và địa phương; tuân theo quy chế quản rừng do Thủ tướng Chính phủ quy định. - Luật Bảo vệ môi trường, năm 2005; trong Chương IV: Bảo tồn và sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên, có 7 điều (từ Điều 28 đến Điều 34) đã đưa ra những quy định liên quan tới quản rừng bền vững thuộc các lĩnh vực, như: Điều tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ thiên nhiên; Bảo vệ đa dạng sinh học; Bảo vệ và phát triển cảnh quan thiên nhiên; Bảo vệ môi trường trong khảo sát, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Phát triển năng lượng sạch. - Luật Đất đai, năm 2003 đã quy định: Việc sử dụng đất phải tôn trọng các nguyên tắc sau đây: Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh (Điều 11). - Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020: Có thể nói cam kết của Việt Nam về quản rừng bền vững được chính thức hóa vào năm 2006 khi mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược lâm nghiệp. Trong bản Chiến lược, Việt nam đã khẳng định quan điểm phát triển lâm nghiệp là: Quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp. Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp phải dựa trên nền tảng quản bền vững thông qua quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng rừng. Phải kết hợp bảo vệ, bảo tồn và phát triển với khai thác rừng hợp . (tr 11). Đồng thời, trong Chiến lược cũng đã đề ra 5 chương trình hành động, trong đó Chương trình quản và phát triển rừng bền vững là Chương trình trọng tâm và ưu tiên số 1. Trong Chiến lược này, nhiệm vụ được đặt ra là: Quản bền vững và có hiệu quả 8,4 triệu ha rừng sản xuất, trong đó 4,15 triệu ha rừng trồng và 3,63 triệu ha rừng tự nhiên. Phấn đấu ít nhất có được 30% diện tích rừng sản xuất có chứng chỉ rừng. 3. Những tồn tại của các chính sách hiện nay - Như trên đã nêu, mặc dù Việt Nam đã có định hướng rõ ràng về quản rừng bền vững được thể hiện trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng và Chiến lược lâm nghiệp quốc gia. Nhưng các chính sách cụ thể dưới các đạo luật này (Nghị định, Quyết định, Thông tư .) lại chưa có hướng dẫn đầy đủ, nhất là chưa đưa ra các tiêu chuẩn để đánh giá rừng được quản bền vững nhằm đảm bảo mọi tác động đối với rừng đạt được sự bền vững. - Chính sách, thể chế, trình độ, năng lực của Việt nam vẫn chưa phù hợp với tiêu chuẩn cấp chứng chỉ rừng của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC), cần nâng cấp, sửa đổi, thay thế. - Các chính sách bảo tồn rừng của Việt Nam mới chỉ chú trọng vào rừng đặc dụng mà ít quan tâm tới sản xuất là chưa phù hợp với tiêu chuẩn số 9 của FSC về các khu rừng có giá trị bảo tồn cao. 8- Chưa có chính sách đào tạo, giáo dục và phổ cập về quản rừng bền vững cho học sinh, sinh viên. Nên cán bộ sau khi tốt nghiệp đại học lâm nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan chưa được giới thiệu về quản rừng bền vững và chứng chỉ rừng, chưa biết lập kế hoạch quản rừng bền vững, chưa biết xây dựng cơ sở dữ liệu, công tác giám sát và đánh giá…. - Thực tế cho thấy, tại các cơ quan lâm nghiệp trung ương và địa phương phần lớn (68%) số người được phỏng vấn cho rằng khung chính sách hiện nay chưa phù hợp với yêu cầu của quản rừng bền vững; chỉ có rất ít (32%) số người được phỏng vấn nói là khá phù hợp (Kết quả điều tra đánh giá nhu cầu đào tạo về quản rừng bền vững do ORGUT thực hiện vào tháng 9/2007). Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu hiểu biết về quản rừng bền vững nêu trên là do: - Thiếu các văn bản quy phạm pháp luật lâm nghiệp mà trong đó đưa ra các tiêu chí để quản rừng bền vững; các hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện các hoạt động liên quan đến quản rừng bền vững. - Các nhà hoạch định chính sách lâm nghiệp chưa đề ra các giải pháp cụ thể và mạnh mẽ để chuyển đổi từ quản rừng truyền thống sang quản rừng bền vững; thiếu sự học hỏi kinh nghiệm các nước, nhất là các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. - Các trường đại học lâm nghiệp hoặc đại học nông lâm chưa đổi mới kịp thời giáo trình cho phù hợp với phương pháp tiếp cận tiên tiến trong quản rừng nên trong chương trình giảng dạy của nhà trường chưa coi Quản rừng bền vững là môn học độc lập mà thường được lồng ghép với các môn chuyên môn khác như: Quy hoạch sử dụng đất; Thiết kế kinh doanh rừng; Trồng rừng và Khai thác rừng - Ngành lâm nghiệp chưa đưa ra được lộ trình của quá trình đạt được quản rừng bền vững đối với các loại rừng, mà trước mắt là hơn 10 triệu ha rừng được quy hoạch là lâm phận ổn định quốc gia. Nhưng lại ít chú trọng và đầu tư xây dựng mô hình quản rừng bền vững để rút kinh nghiệm. Vì vậy, việc xây dựng và bổ sung để hoàn thiện khuôn khổ chính sách và các quy định về kỹ thuật liên quan đến quản rừng bền vững đang là yêu cầu cấp bách hiện nay. Chỉ có như thế thì chủ trương quản rừng bền vững trong sản xuất kinh doanh lâm nghiệp mới trở thành hiện thực. 4. Kết quả hoạt động quản rừng bền vững 4.1. cấp Trung ương 4.1.1. Tuyên truyền, tập huấn đào tạo về quản rừng bền vững: Việt Nam, công tác tuyên truyền về quản rừng bền vững bắt đầu được tiến hành từ đầu năm 1998 chủ yếu do Tổ công tác quốc gia thực hiện với sự hỗ trợ của các tổ chức như: Quỹ rừng nhiệt đới (TFT), Dự án cải cách hành chính (REFAS) của GTZ, 9WWF Đông dương…Hình thức phổ cập về quản rừng bền vững rất phong phú, gồm: hội nghị, hội thảo quốc gia, vùng, tỉnh; giảng dạy, tập huấn và phổ cập kiến thức 4.1.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược và các hoạt động quản rừng bền vững, bao gồm: a./ Trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp, giai đoạn 2006-2020 có 5 chương trình trọng điểm là: (1) Quản và phát triển rừng bền vững (2) Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dịch vụ môi trường (3) Chế biến thuwong mại lâm sản (4) Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm (5) Đổi mới thể chế, chính sách, kế hoạch, giám sát ngành Trong đó, chương trình quản rừng bền vững là trọng tâm với 3 nội dung chính của chương trình là: (1) Xây dựng và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để quản rừng bền vững; như: (i) Thiết lập lâm phận ổn định trên cơ sở quy hoạch 3 loại rừng; (ii) Hoàn thiện hệ thống đánh giá tài nguyên rừng, cơ sở dữ liệu; (iii) Cải cách quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng bằng giao khoán, cho thuê; (iv) Hoàn thiện các tiêu chuẩn quản rừng bền vững, lâm sinh, sử dụng rừng. (2) Thực hiện quản bền vững rừng tự nhiên; gồm: (i) Xây dựng và thực hiện phương án điều chế rừng (Kế hoạch quản rừng); (ii) chứng chỉ rừng. (3) Thực hiện quản rừng bền vững cho rừng trồng; gồm: (i) Quy hoạch rừng nguyên liệu gắn kết với chế biến trong mọi thành phần kinh tế; (ii) Cải thiện giống, phương thức lâm sinh, sản lượng và điều chế rừng; (iii) Thử nghiệm và mở rộng chứng chỉ rừng trồng mọi quy mô, mọi thành phần kinh tế. Một chương trình quan trọng khác của Chiến lược đã được tập trung vào là: Bảo vệ, bảo tồn rừng và cung cấp dịch vụ môi trường. Chương trình này được kết nối chặt chẽ với chương trình quản rừng bền vững; vì cả hai chương trình sẽ rất cần thiết trong việc đạt được quản bền vững đối với tất cả các loại rừng Việt Nam. 4.1.3. Xây Xây dựng lộ trình thực hiện quản rừng bền vững: Theo đề xuất của Viện Quản rừng bền vững và chứng chỉ rừng thì sẽ có hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (2006-2010): Xây dựng các điều kiện cần và đủ để tiến hành quản bền vững rừng tự nhiên và rừng trồng. Giai đoạn 2 (sau năm 2010): Tiến hành quản rừng bền vững. 4.1.4. Xây dựng các điều kiện để quản rừng bền vững và chứng chỉ rừng 10- Việt Nam hiện nay, do diện tích lâm phận ổn định chưa được xác định trên thực địa, quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp chưa hoàn chỉnh; chất lượng rừng thấp; độ che phủ rừng thấp…Vì vậy, để tiến hành quản bền vững rừng tự nhiên và rừng trồng; trước mắt cần xây dựng “các điều kiện cần và đủ”; việc làm này được thực hiện trong giai đoạn 2006-2010; với các hoạt động sau: (i) Tiếp tục dự án 661 để có đủ diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất. (ii) Rà soát và quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ và rừng sản xuất và rừng đặc dụng). (iii) Quy hoạch sử dụng đất vĩ mô - Đồng thời với việc “xây dựng các điều kiện cần và đủ”, tại những khu rừng đã có đủ điều kiện như: có quy hoạch sử dụng đất lâu dài đã hợp lý, có diện tích và ranh giới rừng ổn định thì vẫn tiến hành việc quản rừng bền vững. 4.1.5. Thực hiện chứng chỉ rừng: - Hiện nay, Viện Quản rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (thuộc Hội KH-KT Lâm nghiệp Việt Nam) đã dự thảo xong Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ rừng, đang trình Tổ chức chứng chỉ rừng của thế giới công nhận. Do vậy, việc cấp chứng chỉ rừng Việt Nam chưa được thực hiện mà đang trong quá trình thí điểm cấp chứng chỉ và xây dựng lộ trình để cấp chứng chỉ rừng. Đến năm 2006, Việt Nam mới có một đơn vị duy nhất được cấp chứng chỉ rừng của FSC với diện tích 9.904 ha rừng trồng của Công ty liên doanh trồng rừng New O.J tại Quy Nhơn (Bình Định). Theo đề xuất của Viện quản rừng bền vững và chứng chỉ rừng thì lộ trình cấp chứng chỉ rừng từ 2006 đến 2020, như sau: - Xây dựng bộ tiêu chuẩn Quản rừng bền vững quốc gia: Đã hoàn thành dự thảo tiêu chuẩn quốc gia với 10 nguyên tắc, 55 tiêu chí và 158 chỉ số và các kiểm chứng phản ánh đặc thù về chính sách và tập quản sản xuất lâm nghiệp của Việt nam, đã trình FSC và đang chờ thẩm định. - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về Chứng chỉ rừng cho các chủ rừng và các bên liên quan, cho cộng đồng dân cư sống trong rừng và gần rừng. - Đào tạo năng lực về nghiệp vụ cấp chứng chỉ rừng cho cán bộ lâm nghiệp - Đánh giá chất lượng quản từng khu rừng do chủ rừng thực hiện (2008-2010) - Tổ chức mạng lưới các mô hình Quản rừng bền vững tự nguyện (2006-2015) - Cấp chứng chỉ rừng (2008-2020). 4.6. Các hoạt động khác liên quan đến thực hiện quản rừng bền vững: - Hợp pháp hóa lâm nghiệp cộng đồng; ví dụ: giao các quyền sử dụng và quản rừng cho cộng đồng theo Luật Bảo vệ và PTR năm 2004. [...]... có hiệu quả tiến trình quản rừng bền vững dựa vào cộng đồng 7 Một số kiến nghị đối với thực hiện quản rừng bền vững Việt nam (1) Cần nhà quản rừng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn: Nhân tố cơ bản góp phân thành công trong quản rừng nhiệt đới là những nhà quản rừng được đào tạo rất cơ bản và giàu kinh nghiệm thực tiễn Thực tế cho thấy, sự yếu kém trong quản gây tác hại nhiều hơn bất... quốc tế - Các chủ rừng cần nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện quản rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng - Tăng cường sự tham gia tích cực của các bên liên quan trong quá trình thực hiện quản rừng bền vững thông qua việc thường xuyên giải thích, tuyên truyền lợi ích của việc thực hiện cấp chứng chỉ rừng đối với các chủ rừng Xây 13 dựng năng lực quản của các chủ rừng để có thể nhanh... rừng bền vững Việt Nam, mặc dù mới được thực hiện trong những năm gần đây nhưng có thể rút ra một số kinh nghiệm chính sau đây: - Các chủ rừng cần xây dựng một phương án quản rừng bền vững và chững chỉ rừng tuân theo tiêu của của FSC thay cho phương án điều chế rừng đơn giản hiện nay Có sự hỗ trợ từ phía Chính Phủ khi triển khai thực hiện phương án quản rừng bền vững và chững chỉ rừng - Xây dựng... trợ, thí điểm về quản rừng bền vững được thực hiện tại 5 lâm trường thuộc Thanh Hóa, Ninh Thuận, Yên Bái, Hòa Bình và Đắc Lắc Ngoài ra, WWF cũng đang thí điểm quản rừng bền vững tại 2 lâm trường 4.2.3 Thí điểm Cấp chứng chỉ rừng “theo nhóm” tại Yên Bái do Viện Quản rừng bền vững và chứng chỉ rừng thực hiện nhằm giúp các chủ rừng quy mô nhỏ tiếp cận được với việc cấp chứng chỉ rừng Theo thí điểm... bền vững; chưa có một diện tích rừng nào được quy hoạch và có kế hoạch đưa vào quản rừng bền vững 5 Những khó khăn, trở ngại khi thực hiện quản rừng bền vững Việc chuyển đổi các phương thức quản thông thường sang phương thức quản rừng bền vững đòi hỏi một loạt thay đổi về khuôn khổ chính sách cấp trung ương; thái độ, quan điểm và sự đồng thuận của các sơ sở sản xuất kinh doanh lâm nghiệp... rừng bền vững - Thông thường đào tạo giáo dục quản rừng hiện nay chủ yếu thực hiện tại các trường đaị học, chưa quan tâm tới đối tượng cộng đồng - liên quan trực tiếp và chặt chẽ với quản rừng bền vững Vì vậy, thiết lập một hệ thống giáo dục đào tạo đến cộng đồng để nâng cao nhận thức về rừng, môi trường, kỹ năng quản rừng cho cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy có hiệu quả tiến trình quản lý. .. dẫn lập kế hoạch quản rừng bền vững trên cả ba phương diện kinh tế, xã hội và môi trường cho một đơn vị quản rừng cấp cơ sở (Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng năm 84 cũng chỉ hướng dẫn chi tiết về việc lập các kế hoạch tác nghiệp lâm nghiệp) 11 4.2.2 Thí điểm về quản rừng bền vững tại lâm trường: Trong khuôn khổ hoạt động của “Chương trình sử dụng và quản rừng bền vững rừng tự nhiên và... chủ rừng thuộc các thành phần kinh tế trước năm 2010, tăng cường năng lực cho các chủ rừng - Thực hiện quản rừng bền vững Các chủ rừng sản xuất kinh doanh xây dựng và thực hiện phương án điều chế rừng, ít nhất 30% diện tích rừng sản xuất được cấp chứng chỉ rừng - Trồng rừng mới 1 triệu ha đến năm 2010 và 1,5 triệu ha cho giai đoạn tiếp theo, nâng cao năng suất rừng trồng; làm giàu 0,5 triệu ha rừng. .. chỉ rừng thường cao hơn nhiều so với giá bán gỗ đã được cấp chứng chỉ Tất cả những khó khăn trở ngại nêu trên sẽ là những thách thức đối với các nhà lâm nghiệp trong quá trình chuyển đổi quản rừng theo hướng bền vững mà trong đó nghiên cứu để tìm tòi một phương pháp lập kế hoạch quản rừng bền vững là bước ban đầu rất quan trọng 6 Bài học kinh nghiệm Trong quá trình thực hiện quản rừng bền. .. (3) Trao quyền sử dụng đất rừng lâu dài cho chủ sử dụng: Trao quyền sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng lâu dài cho các cơ quan quản lâm nghiệp, các hợp tác xã, các công ty lâm nghiệp tham gia vào thực hiện, quản các chương 14 trình lâm nghiệp, không chỉ là nguyên tắc chính sách cơ bản mà còn là bước đi mang tính thực tiễn cao cần phải thực hiện để thúc đẩy quản rừng bền vững Sự cam kết chính . dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý rừng bền vững 19 3BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt Báo cáo này là một phần kết quả. quản lý bền vững đối với tất cả các loại rừng ở Việt Nam. 4.1.3. Xây Xây dựng lộ trình thực hiện quản lý rừng bền vững: Theo đề xuất của Viện Quản lý rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hiện quản lý rừng bền vũng ở việt nam, Báo cáo thực hiện quản lý rừng bền vũng ở việt nam, , Nhận thức về quản lý rừng bền vững, Những tồn tại của các chính sách hiện nay, Kết quả hoạt động quản lý rừng bền vững 1. Ở cấp Trung ương, Những khó khăn, trở ngại khi thực hiện quản lý rừng bền vững, Bài học kinh nghiệm, Một số kiến nghị đối với thực hiện quản lý rừng bền vững ở Việt nam Cần nhà quản lý rừng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn: Nhân tố cơ bản Xây dựng lâm phận ổn định để bảo vệ rừng tự nhiên: Một yêu cầu đặc Trao quyền sử dụng đất rừng lâu dài cho chủ sử dụng:, Cân bằng giữa mục tiêu sản xuất gỗ, môi trường và xã hội: Rừng cho Quản lý rừng bền vững phải theo kế hoạch rõ ràng: Mục tiêu của bản, Xác nhận vai trò và giúp đỡ cộng đồng: Như một nguyên tắc cơ bản,

Từ khóa liên quan