Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 2: Thủ tục hải quan

60 883 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 08:44

Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 2: Thủ tục hải quan CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: THỦ TỤC HẢI QUAN NG II: THỦ TỤC HẢI QUAN Khái niệm Khái niệm Công Công ư ư ớc Kyoto, ch ớc Kyoto, ch ươ ươ ng 2: “Thủ tục hải quan là tất cả các ng 2: “Thủ tục hải quan là tất cả các hoạt hoạt đ đ ộng tác nghiệp mà bên hữu quanhải quan phải thực ộng tác nghiệp mà bên hữu quanhải quan phải thực hiện nhằm hiện nhằm đ đ ảm bảo sự tuân thủ luật Hải quan” ảm bảo sự tuân thủ luật Hải quan” E9./ F16. E9./ F16. Luật Hải quan Việt Nam – 2005 Luật Hải quan Việt Nam – 2005 đ đ iều 16, Khoản 1 qui iều 16, Khoản 1 qui đ đ ịnh ịnh trình tự thủ tục Hải quan bao gồm 3 nội dung là: trình tự thủ tục Hải quan bao gồm 3 nội dung là: khai báo hải khai báo hải quan, Đ quan, Đ ư ư a hàng hoá, ph a hàng hoá, ph ươ ươ ng tiện vận tải ng tiện vận tải đ đ ến ến đ đ ịa ịa đ đ iểm iểm đư đư ợc ợc qui qui đ đ ịnh cho việc kiểm tra thực tế hàng hoá, ph ịnh cho việc kiểm tra thực tế hàng hoá, ph ươ ươ ng tiện vận ng tiện vận tải và nộp thuế hải quan cùng các nghĩa vụ khác theo qui tải và nộp thuế hải quan cùng các nghĩa vụ khác theo qui đ đ ịnh của pháp luật ịnh của pháp luật . . Thủ tục hải quan ở hầu hết các n Thủ tục hải quan ở hầu hết các n ư ư ớc trên thế giới ớc trên thế giới đ đ ều bao ều bao gồm 3 nội dung c gồm 3 nội dung c ơ ơ bản nh bản nh ư ư trên, nếu có sự khác nhau chỉ là trên, nếu có sự khác nhau chỉ là những chi tiết và mức những chi tiết và mức đ đ ộ. ộ. ĐỐI T ĐỐI T Ư Ư ỢNG THI HÀNH THỦ TỤC HẢI QUAN ỢNG THI HÀNH THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ CHỊU SỰ KIỂM TRA GIÁM SÁT HQ VÀ CHỊU SỰ KIỂM TRA GIÁM SÁT HQ (ĐIỀU 2 NGHỊ (ĐIỀU 2 NGHỊ Đ Đ ỊNH 154/2005) ỊNH 154/2005) • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên ph dụng trên ph ươ ươ ng tiện vận tải xuất cảnh, nhập ng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; ngoại hối, tiền Việt Nam, kim khí quí, cảnh; ngoại hối, tiền Việt Nam, kim khí quí, đ đ á á quí, v quí, v ă ă n hoá phẩm, di vật, b n hoá phẩm, di vật, b ư ư u phẩm, b u phẩm, b ư ư u kiện u kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của ng xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của ng ư ư ời xuất ời xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc l nhập khẩu, quá cảnh hoặc l ư ư u giữ trong u giữ trong đ đ ịa bàn ịa bàn hoạt hoạt đ đ ộng của c ộng của c ơ ơ quan hải quan quan hải quan • Ph Ph ươ ươ ng tiện vận tải ng tiện vận tải đư đư ờng bộ, ờng bộ, đư đư ờng sắt, ờng sắt, đư đư ờng ờng hàng không, hàng không, đư đư ờng biển, ờng biển, đư đư ờng sông xuất cảnh ờng sông xuất cảnh nhập cảnh, chuyển cảng nhập cảnh, chuyển cảng • Hồ s Hồ s ơ ơ hải quan và các chứng từ liên quan hải quan và các chứng từ liên quan đ đ ến ến đ đ ối t ối t ư ư ợng chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan ợng chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN THỦ TỤC HẢI QUAN (ĐIỀU 15 LUẬT HQ SỬA (ĐIỀU 15 LUẬT HQ SỬA Đ Đ ỔI) ỔI) • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, ph ph ươ ươ ng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá ng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra cảnh phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra giám sát hải quan, vận chuyển giám sát hải quan, vận chuyển đ đ úng tuyến úng tuyến đư đư ờng, ờng, qua cửa khẩu theo qui qua cửa khẩu theo qui đ đ ịnh của pháp luật ịnh của pháp luật • Hàng hoá, ph Hàng hoá, ph ươ ươ ng tiện vận tải ng tiện vận tải đư đư ợc thông quan ợc thông quan sau khi sau khi đ đ ã làm thủ tục hải quan ã làm thủ tục hải quanThủ tục hải quan phải Thủ tục hải quan phải đư đư ợc thực hiện công khai, ợc thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo nhanh chóng, thuận tiện và theo đ đ úng qui úng qui đ đ ịnh ịnh của pháp luật của pháp luật • Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đ đ áp áp ứng yêu cầu hoạt ứng yêu cầu hoạt đ đ ộng xuất khẩu, nhập khẩu, xuất ộng xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh cảnh, nhập cảnh và quá cảnh MÔ HÌNH TỔNG QUÁT XỬ LÝ THÔNG TIN Doanh nghiệp Cảng vụ Nhà vận chuyển Cấp Tổng cục Kho b¹cKho b¹c Tổng cục thuế Các cơ quan QLNN Cấp Cục Cấp Chi cục Ngân hàng   은행 • Tổ chức thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, lưu trữ các thông tin từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hải quan, ban ngành có liên quan, từ các tổ chức trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền cấp Tổng cục • Tổ chức truyền nhận các thông tin phục vụ cho công tác thông quan hàng hoá xuống các cục. • Xây dựng các bộ tiêu chỉ rủi ro cấp Tổng cục • Tổ chức thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, lưu trữ các thông tin từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hải quan, ban ngành có liên quan, từ các tổ chức trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền cấp Tổng cục • Tổ chức truyền nhận các thông tin phục vụ cho công tác thông quan hàng hoá xuống các cục. • Xây dựng các bộ tiêu chỉ rủi ro cấp Tổng cục • Tổ chức thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, lưu trữ các thông tin từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hải quan, ban ngành có liên quan, từ các tổ chức trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền cấp Cục • Tổ chức truyền nhận các thông tin phục vụ cho công tác thông quan hàng hoá xuống các Chi cục và phản hồi thông tin lên Tổng cục • Xây dựng các bộ tiêu chỉ rủi ro cấp Cục • Tổ chức thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, lưu trữ các thông tin từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hải quan, ban ngành có liên quan, từ các tổ chức trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền cấp Cục • Tổ chức truyền nhận các thông tin phục vụ cho công tác thông quan hàng hoá xuống các Chi cục và phản hồi thông tin lên Tổng cục • Xây dựng các bộ tiêu chỉ rủi ro cấp Cục • Tổ chức thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, lưu trữ các thông tin từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hải quan, ban ngành có liên quan, từ các tổ chức trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền cấp Chi cục • Tổ chức truyền nhận các thông tin phục vụ cho công tác thông quan hàng hoá từ Cục và phản hồi kết quả xử lý thông tin lên Cục. • Tổ chức thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, lưu trữ các thông tin từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hải quan, ban ngành có liên quan, từ các tổ chức trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền cấp Chi cục • Tổ chức truyền nhận các thông tin phục vụ cho công tác thông quan hàng hoá từ Cục và phản hồi kết quả xử lý thông tin lên Cục. SƠ ĐỒ THU THẬP TRAO ĐỔI THÔNG TIN Hải quan (Tổng cục, Cục, Chi cục) Doanh nghiệp Cảng vụquan QLNN Tổng cục thuế, các bộ ngành Các hãng vận tải Kho bạc Ngân hàng   은행 Các Tổ chức ngoài nước XỬ LÝ L XỬ LÝ L Ư Ư U TRỮ THÔNG TIN U TRỮ THÔNG TIN • Hệ thống quản lý khai báo Hệ thống quản lý thuế Hệ thống thông tin tình báo Hệ thống quản lý doanh nghiệp … XỬ LÝ THÔNG TIN CÓ ỨNG DỤNG CNTT CHƯA ỨNG DỤNG CNTT Do cán bộ hải quan xử lý Doanh nghiệp Cảng vụ Các hãng vận tải Cơ quan QLNN … Cung cấp thông tin Phản hồi CSDL CSDL chung chung CSDL CSDL chung chung Cấp Tổng cục Cấp cục Cấp chi cục HẢI QUAN Khai Hải quan Cung cấp thông tin Phản hồi Cung cấp thông tin Phản hồi Cung cấp thông tin Phản hồi Phản hồi QUI TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN QUI TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU THEO HỢP XUẤT KHẨU THEO HỢP Đ Đ ỒNG MUA BÁN ỒNG MUA BÁN TIẾP NHẬN, KIỂM TRA,, ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THÔNG QUAN HÀNG HOÁ KIỂM TRA TÍNH THUẾ (tham vấn giá) KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HOÁ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN NGƯỜI KHAI HẢI QUAN THÔNG TIN ĐƯỢC XỬ LÝ TRƯỚC • Thông tin về doanh nghiệp • Thông tin về trị giá tính thuế • Thông tin về chính sách mặt hàng • Thông tin về thuế xuất nhập khẩu • Thông tin tình báo hải quan. • Tiêu chí phân luồng (quản lý rủi ro) • … • Thông tin về doanh nghiệp • Thông tin về trị giá tính thuế • Thông tin về chính sách mặt hàng • Thông tin về thuế xuất nhập khẩu • Thông tin tình báo hải quan. • Tiêu chí phân luồng (quản lý rủi ro) • … Cục hải quan Tỉnh Cục hải quan Tỉnh Chi cục hải quan . Chi cục hải quan . Số Số Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Độc lập Tự do Hạnh phúc LNH HèNH THC, MC KIM TRA I VI MT Lễ HNG XUT KHU, NHP KHU 1. Ngi xut khu/ngi nhp khu (tờn v mó s XNK) 2. Ngi khai hi quan: 3. S t khai: ngy thỏng nm 4. Hỡnh thc mc kim tra hi quan: 4.1 4.1 Máy tính xác định Máy tính xác định 4.2. 4.2. Công chức đề xuất Công chức đề xuất 4.3. 4.3. Lãnh đạo điều chỉnh Lãnh đạo điều chỉnh Mức 1 Mức 1 Mức 1 Mức 1 Mức 1 Mức 1 Mức 2 Mức 2 Mức 2 Mức 2 Mức 2 Mức 2 Mức 3 Mức 3 Mức 3 Mức 3 Mức 3 Mức 3 a a a a a a b b b b b b c c c c c c 5. S container/kin phi kim tra: 6. Cụng chc ký, ghi rừ h tờn: 7.Lónh o iu chnh hỡnh thc, mc kim tra 7.1. Cú iu chnh 7.1. Khụng iu chnh Lụ hng ny ó lm th tc hi quan v c: Thụng quan Tm gii phúng hng Ngi quyt nh thụng quan (ký, ghi rừ h tờn v úng du) MẪU DẤU CHI CỤC MẪU DẤU CHI CỤC HẢI QUAN HẢI QUAN Đ Đ IỆN TỬ IỆN TỬ BỘ HỒ S BỘ HỒ S Ơ Ơ HẢI QUAN HẢI QUAN Đ Đ ỐI VỚI ỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU HÀNG XUẤT KHẨU Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu (bản Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu (bản chính); bản kê chi tiết hàng hóa chính); bản kê chi tiết hàng hóa đ đ ối với hàng có ối với hàng có nhiều chủng loại hoặc hàng nhiều chủng loại hoặc hàng đ đ óng gói không óng gói không đ đ ồng nhất (bản chính); ồng nhất (bản chính); Giấy phép của c Giấy phép của c ơ ơ quan nhà n quan nhà n ư ư ớc có thẩm ớc có thẩm quyền quyền đ đ ối với hàng hóa phải có giấy phép xuất ối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy khẩu theo quy đ đ ịnh của pháp luật (bản chính); ịnh của pháp luật (bản chính); chứng từ khác theo quy chứng từ khác theo quy đ đ ịnh của pháp luật ịnh của pháp luật đ đ ối ối với từng mặt hàng cụ thể (bản sao); với từng mặt hàng cụ thể (bản sao); Hợp Hợp đ đ ồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ ồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý t có giá trị pháp lý t ươ ươ ng ng đươ đươ ng hợp ng hợp đ đ ồng (bản ồng (bản sao). sao). [...]... HI QUAN I VI HNG HểA XUT NHP KHU TI CH Bc 1: Doanh nghip XK khai hi quan: - Khai vo 04 t khai; - Giao 04 t khai v hoỏ n GTGT cho DN xut khu TC Bc 2: Lm th tc NK ti ch Bc 3: lm th tc XK ti ch Doanh nghip NK: - Nhn 04 t khai hi quan, hoỏ n GTGT do DN xut khu ti ch chuyn n; - n HQ lm th tc NK ti ch - Nhn li 03 t khai ó xỏc nhn hon thnh th tc NK TC Doanh nghip Hi quan: - Tip nhn 04 t khai v h s HQ; - Lm... theo tng loi hỡnh; - Lu 01 t khai v h s HQ; tra 03 t khai do DN nhp khu TC XK: - Nhn li 02 t khai do DN nhp khu TC chuyn n; - n HQ lm th tc XK ti ch Giao 02 t khai cho DN xut khu Hi quan: - Tip nhn 02 t khai v h s HQ, - Lm th tc HQ xut khu TC theo tng loi hỡnh - Lu 01 t khai; tr DN nhp khu TC 01 t khai T khai hng hoỏ xut nhp khu ti ch T khai hng hoỏ xut nhp khu ti ch ký hiu HQ/2002-TC F:\TKXNKTC.doc... TC HI QUAN I VI HNG GIA CễNG Hi quan bờn giao GCC T B5: Tip nhn 2 TK HSHQ lu 1TK Doanh nghip giao GCCT 5 1 Bc 4 bc 1 Bước 2 Nhận hàng và 4 tờ khai Khai vào 4 tờ khai do DNGC chuyển tiếp chuyển đến 6 Nhn li 2 TK Do DN nhn GCCT chuyn n DN nhận GCCT khai vo 4 t khai HQ HQ-2004 GCCT 4 Hi quan 2 3 bờn nhn GCCT Bc 3 Tip nhn 4 TK v HSHQ lu 1TK QUI TRèNH TH TC HI QUAN I VI HNG GIA CễNG i vi cụng chc hi quan. .. quan: Th tc hi quan ging nh i vi cỏc lụ hng XNK ti ch Trng hp doanh nghip nhp khu ng thi l ngi nhn gia cụng thỡ t khai hi quan ch cn 01 bn ch hng lu v 01 bn Hi quan lu Nu hp ng gia cụng tỏch thnh nhiu ph kin thc hin, thỡ ti ụ 43 t khai HQ/2002TC ghi s, ngy, thỏng, nm ca ph kin cú hng xut khu ti ch GII QUYT NGUYấN LIU THA, PH LIU, PH PHM, MY MểC, THIT B MN Sau khi lm xong th tc hi quan Chi cc Hi quan. ..B H S HI QUAN I VI HNG NHP KHU - Chng t phi np cho hi quan: + T khai hi quan: 02 bn chớnh + Hp ng mua bỏn hng hoỏ: 01 bn sao + Hoỏ n thng mi: 01 bn chớnh + Vn ti n: 01 bn sao - Chng t phi np thờm i vi cỏc trng hp sau: + Bn kờ chi tit (úng gúi khụng ng nht): 1 chớnh, 1 sao + T khai tr giỏ hng... Nu 2 hp ng gia cụng u do mt Chi cc Hi quan qun lý, thỡ Chi cc Hi quan ny phi thc hin nhim v ca c Hi quan bờn giao v Hi quan bờn nhn Th tc ny ỏp dng cho c trng hp chuyn nguyờn liu, mỏy múc thit b mn theo ch nh ca bờn thuờ gia cụng khi hp ng gia cụng giao ang thc hin v ỏp dng cho c trng hp GII QUYT NGUYấN LIU THA, PH LIU, PH PHM, MY MểC, THIT B MN Biu tng Th tc hi quan v chớnh sỏch thu thc hin theo qui... 01 t khai T khai hng hoỏ xut nhp khu ti ch T khai hng hoỏ xut nhp khu ti ch ký hiu HQ/2002-TC F:\TKXNKTC.doc QUI TRèNH TH TC HI QUAN I VI HNG GIA CễNG Lut Thng mi 2005 Ngh nh 12/2006, hng dn thc hin Lut TM2005 Lut Hi quan 2005 Q 69/2005/Q-BTC, ngy 24/8/2004) H S HI QUAN LM TH TC NHP KHU NGUYấN LIU GIA CễNG Giy t phi np T khai hng NK: 02 bn chớnh Vn ti n: 01 bn sao t cỏc bn original hoc bn surrendered... chớnh + Giy ng ký kim dch: 1 chớnh - Chng t phi xut trỡnh: + Giy chng nhn ng ký kinh doanh: 1 sao hoc chớnh + Giy chng nhn ng ký mó s kinh doanh xut nhp khu: 1 sao QUI TRèNH TH TC HI QUAN I VI HNG HểA XUT NHP KHU TI CH Ti liu tham kho Quyt nh 928 TCHQ ngy 25/5/06 v cú hiu lc ngy 1/06/06 v vic ban hnh qui trỡnh th tc hi quan i vi hng hoỏ XNK ti ch) Tham kho N 154/2005/N-CP ngy 15/12/2005 Thụng t s 112/TT... hng hoỏ nhp khu phi cú giy phộp; xin phộp c quan qun lý mụi trng nu phờ liu, ph phm tiờu hu cú nh hng n mụi trng Nu BTM hoc c quan qun lý mụi trng khụng cho phộp tiờu hu ti Vit Nam thỡ doanh nghip phi xut tr cho bờn thuờ gia cụng GII QUYT NGUYấN LIU THA, PH LIU, PH PHM, MY MểC, THIT B MN Th tc hi quan giỏm sỏt tiờu hu thc hin Doanh nghip cú vn bn gi Chi cc Hi quan qun lý hp ng gia cụng thụng bỏo thi... hu, h, tờn, ch ký ca cụng chc Hi quan giỏm sỏt vic tiờu hu, nhng ngi c Giỏm c doanh nghip giao thc hin tiờu hu TH TC HI QUAN I VI T GIA CễNG HNG HO NC NGOI H s hi quan Hp ng gia cụng v cỏc ph kin kốm theo (nu cú): 02 bn chớnh Giy chng nhn ng ký kinh doanh hoc Giy phộp u t: 01 bn Copy Giy chng nhn ng ký mó s kinh doanh xut nhp khu: 01 bn copy Giy phộp ca BTM hoc c quan Nh nc cú thm quyn (nu hng hoỏ . HÀNH THỦ TỤC HẢI QUAN ỢNG THI HÀNH THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ CHỊU SỰ KIỂM TRA GIÁM SÁT HQ VÀ CHỊU SỰ KIỂM TRA GIÁM SÁT HQ (ĐIỀU 2 NGHỊ (ĐIỀU 2 NGHỊ Đ Đ ỊNH 154/2005) ỊNH 154/2005) • Hàng hoá xuất. THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN THỦ TỤC HẢI QUAN (ĐIỀU 15 LUẬT HQ SỬA (ĐIỀU 15 LUẬT HQ SỬA Đ Đ ỔI) ỔI) • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, Hàng hoá xuất khẩu, nhập. KHẨU TẠI CHỖ Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo • Quyết Quyết đ đ ịnh 928 TCHQ ngày 25/5/06 và có ịnh 928 TCHQ ngày 25/5/06 và có hiệu lực ngày 1/06/06 về việc ban hành qui hiệu lực ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 2: Thủ tục hải quan, Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 2: Thủ tục hải quan, Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 2: Thủ tục hải quan, HỒ SƠ HẢI QUAN ĐỂ LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU NGUYÊN LIỆU GIA CÔNG, HỒ SƠ THANH KHOẢN HĐGC, GIẢI QUYẾT NGUYÊN LIỆU THỪA, PHẾ LIỆU, PHẾ PHẨM, MÁY MÓC, THIẾT BỊ MƯỢN, THỦ TỤC THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG, THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP VÀO KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP, HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT VÀ HÀNG QUÁ CẢNH

Mục lục

Xem thêm