Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 4: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

50 891 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 08:44

Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 4: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu CH CH ƯƠ ƯƠ NG 3: THUẾ XUẤT KHẨU, NG 3: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU  Khái niệm: Khái niệm: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế gián Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các loại hàng hoá thu, thu vào các loại hàng hoá đư đư ợc phép xuất ợc phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới quốc gia, các loại khẩu, nhập khẩu qua biên giới quốc gia, các loại hàng hoá mua bán, trao hàng hoá mua bán, trao đ đ ổi giữa thị tr ổi giữa thị tr ư ư ờng trong ờng trong n n ư ư ớc với khu chế xuất. ớc với khu chế xuất. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU  Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đư đư ợc Quốc Hội n ợc Quốc Hội n ư ư ớc ớc CHXHCN VN khoá VIII thông qua ngày 14/06/2005 CHXHCN VN khoá VIII thông qua ngày 14/06/2005  Nghị Nghị đ đ ịnh 149/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 n ịnh 149/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 n ă ă m 2005, Qui m 2005, Qui đ đ ịnh chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ịnh chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu  Thông t Thông t ư ư 113/2005/TT-BTC h 113/2005/TT-BTC h ư ư ớng dẫn thi hành thuế xuất ớng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khẩu, thuế nhập khẩu  Quyết Quyết đ đ ịnh 640/2006/QĐ-TCHQ ngày 03 tháng 04 n ịnh 640/2006/QĐ-TCHQ ngày 03 tháng 04 n ă ă m 2006 m 2006 ban hành qui trình kiểm tra, xác ban hành qui trình kiểm tra, xác đ đ ịnh trị giá tính thuế ịnh trị giá tính thuế đ đ ối với ối với hàng hoá XNK hàng hoá XNK  Công v Công v ă ă n 3263/2006/CV-TCHQ ngày 19 tháng 7 n n 3263/2006/CV-TCHQ ngày 19 tháng 7 n ă ă m 2006, m 2006, tham vấn và xác tham vấn và xác đ đ ịnh giá mặt hàng ô tô, xe máy nhập khẩu ịnh giá mặt hàng ô tô, xe máy nhập khẩu THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU  Phạm vi tính thuế: Phạm vi tính thuế: - Đối t - Đối t ư ư ợng chịu thuế ợng chịu thuế + Hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới + Hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam Việt Nam + Hàng hoá + Hàng hoá đư đư ợc ợc đư đư a từ thị tr a từ thị tr ư ư ờng trong n ờng trong n ư ư ớc vào ớc vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị tr tr ư ư ờng trong n ờng trong n ư ư ớc – Khu phi thuế quan bao gồm: ớc – Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế th kho ngoại quan, khu kinh tế th ươ ươ ng mại ng mại đ đ ặc biệt, ặc biệt, khu th khu th ươ ươ ng mại – công nghiệp ng mại – công nghiệp - Đối t - Đối t ư ư ợng nộp thuế là chủ hàng xuất nhập khẩu; cá ợng nộp thuế là chủ hàng xuất nhập khẩu; cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hoá qua cửa cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hoá qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam khẩu, biên giới Việt Nam THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU  C C ă ă n cứ tính thuế: n cứ tính thuế: - Số l Số l ư ư ợng hàng hoá ợng hàng hoá - Trị giá tính thuế Trị giá tính thuế + Hàng xuất khẩu + Hàng xuất khẩu Trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất không Trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất không bao gồm chi phí vận tải F, phí bảo hiểm I (áp dụng bao gồm chi phí vận tải F, phí bảo hiểm I (áp dụng cho giá DAF và giá FOB) cho giá DAF và giá FOB) THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU + Hàng nhập khẩu + Hàng nhập khẩu Là giá thực tế phải trả tính Là giá thực tế phải trả tính đ đ ến cửa khẩu nhập ến cửa khẩu nhập đ đ ầu ầu tiên gồm cả chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm từ tiên gồm cả chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm từ cửa khẩu cửa khẩu đ đ i i đ đ ến cửa khẩu ến cửa khẩu đ đ ến theo ến theo đ đ iều kiện giao iều kiện giao hàng CIF – Cost Insurance Freight hoặc DAF hàng CIF – Cost Insurance Freight hoặc DAF THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU  L L ư ư u ý: u ý: @ @ Tr Tr ư ư ờng hợp trong giá hàng nhập khẩu ch ờng hợp trong giá hàng nhập khẩu ch ư ư a có phí a có phí bảo hiểm và phí vận tải thì khách hàng phải xuất bảo hiểm và phí vận tải thì khách hàng phải xuất trình những chứng từ hợp lệ về các khoản phí kể trình những chứng từ hợp lệ về các khoản phí kể trên trên @ Hiện nay theo qui @ Hiện nay theo qui đ đ ịnh tạm thời ịnh tạm thời đ đ ể tính là I = ể tính là I = 0,3%FOB 0,3%FOB + Phí vận chuyển (F): + Phí vận chuyển (F): Đ Đ ư ư ờng biển F = 15%FOB ờng biển F = 15%FOB Đ Đ ư ư ờng hàng không F=20%FOB ờng hàng không F=20%FOB THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU @ @ Mua tại biên giới Mua tại biên giới đư đư ờng bộ (DAF biên giới) thì giá ờng bộ (DAF biên giới) thì giá tính thuế không phải cộng thêm các chi phí kể trên tính thuế không phải cộng thêm các chi phí kể trên (I&F) (I&F) @ Tr @ Tr ư ư ờng hợp lô hàng có nhiều mặt hàng nh ờng hợp lô hàng có nhiều mặt hàng nh ư ư ng chỉ ng chỉ có một hoá có một hoá đơ đơ n vận tải hoặc bảo hiểm thì chi phí n vận tải hoặc bảo hiểm thì chi phí này này đư đư ợc phân chia theo giá trị hàng hoá của từng ợc phân chia theo giá trị hàng hoá của từng mặt hàng chiếm trong tổng giá trị lô hàng. mặt hàng chiếm trong tổng giá trị lô hàng. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU  Các tr Các tr ư ư ờng hợp ờng hợp đ đ ặc biệt: ặc biệt: + + Máy móc thiết bị ph Máy móc thiết bị ph ươ ươ ng tiện vận tải ng tiện vận tải đ đ i thuê thì giá i thuê thì giá tính thuế nhập khẩu là giá thuê máy móc thiết bị tính thuế nhập khẩu là giá thuê máy móc thiết bị ph ph ươ ươ ng tiện vận tải thực phải trả theo hợp ng tiện vận tải thực phải trả theo hợp đ đ ồng ồng đ đ ã ã ký với n ký với n ư ư ớc ngoài phù hợp với chứng từ hợp pháp ớc ngoài phù hợp với chứng từ hợp pháp hợp lệ có liên quan hợp lệ có liên quan đ đ ến việc ến việc đ đ i thuê máy móc thiết i thuê máy móc thiết bị, ph bị, ph ươ ươ ng tiện vận tải. ng tiện vận tải. + Máy móc thiết bị ph + Máy móc thiết bị ph ươ ươ ng tiện vận tải ng tiện vận tải đư đư a ra n a ra n ư ư ớc ớc ngoài ngoài đ đ ể sửa chữa thì giá tính thuế khi nhập khẩu ể sửa chữa thì giá tính thuế khi nhập khẩu lại Việt Nam là chi phí sửa chữa thực phải trả theo lại Việt Nam là chi phí sửa chữa thực phải trả theo hợp hợp đ đ ồng ồng đ đ ã ký với n ã ký với n ư ư ớc ngoài phù hợp với các ớc ngoài phù hợp với các chứng từ hợp pháp, hợp lệ có liên quan tới việc sửa chứng từ hợp pháp, hợp lệ có liên quan tới việc sửa chữa thiết bị ph chữa thiết bị ph ươ ươ ng tiện vận tải. ng tiện vận tải. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU  Máy móc, thiết bị, dụng cụ, ph Máy móc, thiết bị, dụng cụ, ph ươ ươ ng tiện vận chuyển ng tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân của các tổ chức, cá nhân đư đư ợc phép tạm nhập, tái ợc phép tạm nhập, tái xuất) xuất) đ đ ể thực hiện các dự án ể thực hiện các dự án đ đ ấu t ấu t ư ư , thi công xây , thi công xây dựng, lắp dựng, lắp đ đ ặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập ặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo qui khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo qui đ đ ịnh, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ ịnh, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ đư đư ợc hoàn lại ợc hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại đư đư ợc ợc xác xác đ đ ịnh trên c ịnh trên c ơ ơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc thiết bị, dụng cụ, ph móc thiết bị, dụng cụ, ph ươ ươ ng tiện vận chuyển khi ng tiện vận chuyển khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng và l tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng và l ư ư u lại u lại tại Việt Nam, tr tại Việt Nam, tr ư ư ờng hợp thực tế ờng hợp thực tế đ đ ã hết giá trị sử ã hết giá trị sử dụng thì không dụng thì không đư đư ợc hoàn lại thuế cụ thể nh ợc hoàn lại thuế cụ thể nh ư ư sau: sau: THU XUT KHU, THU NHP KHU THU XUT KHU, THU NHP KHU Tr Tr ng hp khi nhp khu l hng mi ng hp khi nhp khu l hng mi Thời hạn sử dụng và l u tại Việt Nam Thời hạn sử dụng và l u tại Việt Nam Giá tính thuế (%) = giá hàng hoá mới tại Giá tính thuế (%) = giá hàng hoá mới tại thời điểm tính thuế thời điểm tính thuế 6 tháng trở xuống (180 ngày) 6 tháng trở xuống (180 ngày) 90% số thuế nhập khẩu đã nộp 90% số thuế nhập khẩu đã nộp 6t đến 1 năm (365 ngày) 6t đến 1 năm (365 ngày) 80% số thuế nhập khẩu đã nộp 80% số thuế nhập khẩu đã nộp 1 đến 2 năm 1 đến 2 năm 70% số thuế nhập khẩu đã nộp 70% số thuế nhập khẩu đã nộp 2 đến 3 năm 2 đến 3 năm 60% số thuế nhập khẩu đã nộp 60% số thuế nhập khẩu đã nộp 3 đến 5 năm 3 đến 5 năm 50% số thuế nhập khẩu đã nộp 50% số thuế nhập khẩu đã nộp 5 đến 7 năm 5 đến 7 năm 40% số thuế nhập khẩu đã nộp 40% số thuế nhập khẩu đã nộp 7 đến 9 năm 7 đến 9 năm 30% số thuế nhập khẩu đã nộp 30% số thuế nhập khẩu đã nộp 9 đến 10 năm 9 đến 10 năm 15% số thuế nhập khẩu đã nộp 15% số thuế nhập khẩu đã nộp Từ trên 10 năm Từ trên 10 năm Không đ ợc hoàn Không đ ợc hoàn [...]... tại Việt Nam Giá tính thuế (% giá hàng hoá mới tại thời điểm tính thuế) Từ 6 tháng trở xuống 60% số thuế nhập khẩu đã nộp Từ trên 6t đến 1 năm Từ trên 1 năm đến 2 năm Từ trên 2 năm đến 3 năm Từ trên 3 năm đến 5 năm Từ trên 5 năm 50% số thuế nhập khẩu đã nộp 40% số thuế nhập khẩu đã nộp 35% số thuế nhập khẩu đã nộp 30% sô thuế nhập khẩu đã nộp Không đợc hoàn THU XUT KHU, THU NHP KHU - Thu sut: L t l phn... trng hp c th TR GI TNH THU HI QUAN - - - - - Nhng iu kin la chn Hng húa phi l hng ging ht vi mt hng ang cn xỏc nh tr giỏ hi quan Phi c sn xut t cựng mt nc vi hng NK (ch khụng phi cựng nc XK) Hng húa so sỏnh ó c XK vo cựng lỳc hay cựng thi im Phi c bỏn ra cựng s lng v cựng cp thng mi Nu cú t 2 mt hng ging ht tr lờn thỡ chn mt hng no cú giỏ thp hn TR GI TNH THU HI QUAN - Cỏc khon iu chnh Cú cựng cp... thức thanh toán không liên quan đến hàng NK TR GI TNH THU HI QUAN - - Khụng mt khon tin lói no do vic ngi NK kinh doanh mt hng ny, c chuyn li cho ngi bỏn, dự trc tip hay giỏn tip, tr nhng trng hp qui nh trong iu 8 Ngi mua v ngi bỏn khụng cú mi quan h c bit no Nu cú thỡ tr giỏ giao dch s l tr giỏ c chp nhn i vi cỏc mc ớch ca HQ theo qui nh ca H TR GI TNH THU HI QUAN - Mi quan h c bit c hiu l nhng trng... thu xut khu: c thc hin theo biu thu hin hnh THU XUT KHU, THU NHP KHU - T giỏ ngoi t: Cn c vo t giỏ do ngõn hng Nh nc thụng bỏo trong thi im tớnh thu - Cụng thc tớnh thu: S thu phi np = S lng hng hoỏ * n giỏ * Thu sut * T giỏ (Tr giỏ tớnh thu ca lụ hng * Thu sut * T giỏ) TR GI TNH THU HI QUAN - - - S cn thit ca vic xỏc nh tr giỏ hi quan Tr giỏ HQ (custom value) l tr giỏ ca hng NK c xỏc nh phc v cho... PHI Cể C/O - HNG HO NHP KHU PHI L NHNG MT HNG C QUI NH C TH TRONG THO THUN V PHI P NG CC IU KIN GHI TRONG THO THUN - GIY CHNG NHN XUT X HNG HO (C/O) PHI PH HP VI QUI NH CA PHP LUT HIN HNH V XUT X HNG HO (C/O MU D) - HNG NHP KHU PHI L NHNG MT HNG C QUI NH C TH TRONG THO THUN DANH MC CC MT HNG CT GIM THU QUAN CA VIT NAM CHO TNG NC HOC KHI NC DO CHNH PH HOC C QUAN C CHNH PH U QUYN CễNG B - HNG VN CHUYN... bờn th ba iu khin H cựng iu khin mt bờn th ba TR GI TNH THU HI QUAN H cựng l thnh viờn mt gia ỡnh trong cỏc mi quan h sau: V chng B m v con cỏi Anh ch em rut ễng b v chỏu cú quan h huyt thng B m vi con dõu, con r Anh ch em dõu r - Mt ngi th 3 s hu, kim soỏt hoc nm gi t 5% tr lờn c phiu cú quyn biu quyt ca mi bờn - TR GI TNH THU HI QUAN Phng phỏp tr giỏ giao dch ca hng húa ging ht L tr giỏ giao... nh tr giỏ tớnh thu gia cỏc quc gia TR GI TNH THU HI QUAN S ra i ca H tr giỏ GATT 1994 Nm 1947, GATT ra i, trong ú cú iu 7 v tr giỏ hi quan, c cỏc nc vn dng khụng thng nht dn n tranh chp trong thng mi TR GI TNH THU HI QUAN Nguyờn tc: - Phi cn c vo tr giỏ thc t ca hng hoỏ - Khụng cn c vo tr giỏ hng hoỏ c sn xut nc nhp khu hoc tr giỏ h cu hay ỏp t - Phi l giỏ m vi mc giỏ ú hng hoỏ c bỏn ra trong k kinh... tranh khụng hn ch TR GI TNH THU HI QUAN Xỏc nh tr giỏ hi quan theo H GATT 1994 Phng phỏp tr giỏ giao dch: Tr giỏ giao dch (transaction value) ca hng XNK l giỏ thc t ó thanh toỏn hay s phi thanh toỏn (price actually paid or payable) cho nhng hng húa c bỏn theo nghip v xut khu n nc NK Tr giỏ giao dch = Giỏ H + nhng khon iu chnh theo iu 8 H TR GI TNH THU HI QUAN - - Thi im xỏc nh tr giỏ giao dch: L... cho ngi mua cú th bao gm: cash discount, quantity discount, trade discount TR GI TNH THU HI QUAN Cỏc khon iu chnh theo iu 8 GATT 1994 - Cỏc khon phi cng: + Tin hoa hng v phớ mụi gii, tr hoa hng mua hng: L khon tin cụng m ngi XNK chi tr cho i lý ca mỡnh mua hoc bỏn s hng húa ang c a ra ỏnh giỏ + Chi phớ bao bỡ gn lin vi hng hoỏ nhp khu TR GI TNH THU HI QUAN - Chi phớ úng gúi bao gm cỏc khon: + Chi... liờn quan trc tip n vn chuyn + Chi phớ bc xp hng húa trờn ng vn chuyn n ni NK + Chi phớ bo him cho lụ hng TR GI TNH THU HI QUAN Cỏc khon c tr + Chi phớ cho nhng hot ng phỏt sinh sau khi nhp khu hng hoỏ + Chi phớ vn chuyn, bo him trong ni a Vit Nam + Cỏc khon thu, l phớ phi np Vit Nam ó nm trong giỏ mua hng hoỏ nhp khu + Tin lói phi tr liờn quan n vic tr tin mua hng nhp khu - TR GI TNH THU HI QUAN . khẩu, thuế nhập khẩu khẩu, thuế nhập khẩu  Quyết Quyết đ đ ịnh 640/2006/QĐ-TCHQ ngày 03 tháng 04 n ịnh 640/2006/QĐ-TCHQ ngày 03 tháng 04 n ă ă m 2006 m 2006 ban hành qui trình kiểm tra, xác ban. với ối với hàng hoá XNK hàng hoá XNK  Công v Công v ă ă n 3263/2006/CV-TCHQ ngày 19 tháng 7 n n 3263/2006/CV-TCHQ ngày 19 tháng 7 n ă ă m 2006, m 2006, tham vấn và xác tham vấn và xác đ đ ịnh. của việc xác đ đ ịnh trị giá hải quan ịnh trị giá hải quan - Trị giá HQ (custom value) là trị giá của hàng NK Trị giá HQ (custom value) là trị giá của hàng NK đư đư ợc xác ợc xác đ đ ịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 4: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 4: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 4: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU, TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HẢI QUAN