0

Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng

23 6,526 42
  • Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 16:14

Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 1KỸ THUẬT SOẠN THẢO KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦAVĂN BẢN CỦA ĐẢNGĐẢNGTS. Lưu Kiếm ThanhTS. Lưu Kiếm ThanhHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACQ: 04-8357083CQ: 04-8357083DĐ: 0913045209DĐ: 0913045209E­mail: luukiemthanh@yahoo.comE­mail: luukiemthanh@yahoo.com01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 2I. TỔNG QUAN I. TỔNG QUAN II. NỘI DUNG & NGÔN NGỮII. NỘI DUNG & NGÔN NGỮIII. THỂ THỨC & KỸ THUẬT III. THỂ THỨC & KỸ THUẬT TRÌNH BÀYTRÌNH BÀYIV. SOẠN THẢO VĂN BẢNIV. SOẠN THẢO VĂN BẢN01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 3I. TỔNG QUANI. TỔNG QUAN1. Văn bản quy định1. Văn bản quy định2. Khái niệm2. Khái niệm3. Hệ thống phân loại3. Hệ thống phân loại01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 41. Văn bản quy định1. Văn bản quy định1. Quyết định 31-QĐ/TW 01-10-1997 của BCT TƯĐ 1. Quyết định 31-QĐ/TW 01-10-1997 của BCT TƯĐ ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảnghành và thể thức văn bản của Đảng2. Quyết định số 91-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa 2. Quyết định số 91-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa IX) 16-02-2004 bổ sung thẩm quyền ban hành văn IX) 16-02-2004 bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảngbản và thể thức văn bản của Đảng3. Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của Văn phòng 3. Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của ĐảngTrung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 52. Khái niệm2. Khái niệmVăn bản của Đảng là loại hình tài liệu Văn bản của Đảng là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động của các tổ chức ghi lại hoạt động của các tổ chức đảng, do các cấp uỷ Đảng, tổ chức, đảng, do các cấp uỷ Đảng, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đảng cơ quan có thẩm quyền của Đảng ban hành theo quy định của ban hành theo quy định của Điều lệ Đảngcủa Điều lệ Đảngcủa Trung ương.Trung ương.Điều 1. Quyết định 31-QĐ/TW01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 62. Khái niệm2. Khái niệmHệ thống văn bản của Đảng gồm Hệ thống văn bản của Đảng gồm toàn bộ các loại văn bản của toàn bộ các loại văn bản của Đảng được sử dụng trong hoạt Đảng được sử dụng trong hoạt động của hệ thống tổ chức động của hệ thống tổ chức Đảng từ trung ương đến Đảng từ trung ương đến cơ sở.cơ sở.Điều 1. Quyết định 31-QĐ/TW01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 72. Khái niệm2. Khái niệmCác cấp uỷ, tổ chức, cơ quan Các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan đảng ban hành văn bản phải phù đảng ban hành văn bản phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các văn bản quyền hạn của mình. Các văn bản phải được viết bằng tiếng Việt, phải được viết bằng tiếng Việt, phù hợp về thể loại và đúng phù hợp về thể loại và đúng thể thức.thể thức.Điều 2. Quyết định 31-QĐ/TW01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 83. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI3. HỆ THỐNG PHÂN LOẠICÁC TIÊU CHÍTÁC GIẢTHỜI GIANTRÍCH YẾUHIỆU LỰCVĂN PHONGVĂN THƯV.V…01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 91. Cương lĩnh 1. Cương lĩnh chính trịchính trị2. Điều lệ Đảng2. Điều lệ Đảng3. Chiến lược3. Chiến lược4. Nghị quyết4. Nghị quyết5. Quyết định5. Quyết định6. Chỉ thị6. Chỉ thị7. Kết luận7. Kết luận8. Quy chế8. Quy chế9. Quy định9. Quy định10. Thông tri10. Thông tri11. Hướng dẫn11. Hướng dẫn12. Thông báo12. Thông báo13. Thông cáo13. Thông cáo14. Tuyên bố14. Tuyên bố15. Lời kêu gọi15. Lời kêu gọi16. Báo cáo16. Báo cáo17. Kế hoạch17. Kế hoạch18. Quy hoạch18. Quy hoạch19. Chương trình19. Chương trình20. Đề án20. Đề án21. Tờ trình21. Tờ trình22. Công văn22. Công văn23. Biên bản23. Biên bản24. Giấy tờ hành 24. Giấy tờ hành chínhchính 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 1013. Thông cáo13. Thông cáo14. Tuyên bố14. Tuyên bố15. Lời kêu gọi15. Lời kêu gọi16. Báo cáo16. Báo cáo17. Kế hoạch17. Kế hoạch18. Quy hoạch18. Quy hoạch19. Chương trình19. Chương trình20. Đề án20. Đề án21. Tờ trình21. Tờ trình22. Công văn22. Công văn23. Biên bản23. Biên bản24. Giấy tờ hành 24. Giấy tờ hành chínhchính 1. Giấy giới thiệu2. Giấy chứng nhận(giấy xác nhận, thẻ chứng nhận)3. Giấy đi đường4. Giấy nghỉ phép5. Phiếu gửi[...]... trình 22 Công văn 23 Biên bản 24 Giấy tờ hành chính DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 18 Điều4, Nghị định 110/2004/NĐ-CP Văn bản quản lý nhà nước VĂN BẢN HÌNH THÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC VĂN BẢN QPPL 01/23/13 VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC VĂN BẢN ĐOÀN THỂ 19 II NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ 1 Nội dung 2 Ngôn ngữ 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 20 III THỂ THỨC & KỸ THUẬT TRÌNH BÀY... NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ 1 Nội dung 2 Ngôn ngữ 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 20 III THỂ THỨC & KỸ THUẬT TRÌNH BÀY Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 21 IV SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN thông thường 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 22 Xin trân trọng cảm ơn! TS Lưu Kiếm Thanh HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 77-Nguyễn Chí... DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Th Đảng mưu đoàn c.ủy bcs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●16 ● ĐUQSTƯ, ĐUCATƯ, ĐU khối CQTƯ, ĐB trực thuộc TƯ - cấp tỉnh ĐU trực thuộc tỉnh - cấp huyện ĐU trực thuộc huyện - cấp cơ sở 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 17 Cấp uỷ, tổ chức, cơ quan Đảng - Các văn bản khác 1 Cương lĩnh chính trị 2 Điều lệ Đảng 3 Chiến lược 4 Nghị quyết 5 Quyết định 6 Chỉ... lĩnh chính trị 2 Điều lệ Đảng 3 Chiến lược 4 Nghị quyết 5 Quyết định 6 Chỉ thị 7 Kết luận 8 Quy chế 9 Quy định 10 Thông tri 11 Hướng dẫn 12 Thông báo 01/23/13 13 Thông cáo 14 Tuyên bố 15 Lời kêu gọi 16 Báo cáo 17 Kế hoạch 18 Quy hoạch 19 Chương trình 20 Đề án 21 Tờ trình 22 Công văn 23 Biên bản 24 Giấy tờ hành chính DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 11 1 Cương lĩnh chính trị 2 Điều lệ Đảng 3 Chiến lược 4 Nghị . 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 1KỸ THUẬT SOẠN THẢO KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦAVĂN BẢN CỦA ĐẢNGĐẢNGTS. Lưu Kiếm ThanhTS. Lưu Kiếm ThanhHỌC. thống văn bản của Đảng gồm Hệ thống văn bản của Đảng gồm toàn bộ các loại văn bản của toàn bộ các loại văn bản của Đảng được sử dụng trong hoạt Đảng được
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng, Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng, Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng, Văn bản quy định Văn bản quy định Khái niệm Khái niệm Hệ thống phân loại Hệ thống phân loại Văn bản quy định Văn bản quy định Khái niệm Khái niệm Khái niệm Khái niệm Khái niệm Khái niệm, Thông báo Thông báo Thông cáo Thông cáo Tuyên bố Tuyên bố Lời kêu gọi Lời kêu gọi Chiến lược Chiến lược Nghị quyết Nghị quyết Quyết định Quyết định Kết luận Kết luận Quy chế Quy chế Quy định Quy định Thông báo Thông báo Thông cáo Thông cáo Tuy

Từ khóa liên quan