0

văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

55 9,741 67
  • văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính  nhà nước

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 15:50

văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước VĂN BẢN KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC I. VN BN QUN Lí NH NC1. Khỏi nim: a. Văn bản là: phương tiện ghi lại truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ hay một hiệu nhất định. b. Văn bản quản nhà nước là những quyết định quản thông tin quản thành văn (được văn bản hoá) do các cơ quan Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định được Nhà nước bảo đảm thi hành bằng những biện pháp khác nhau, nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản nội bộ nhà nước hoặc giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức công dân. I. VN BN QUN Lí NH NC2. Các loại văn bản quản nhà nước:a. Văn bản quy phạm pháp luật:- Khái niệm: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. I. VN BN QUN Lí NH NC- Các loại văn bản quy phạm pháp luật:+ Hiến pháp; Bộ luật, đạo luật; Pháp lệnh; + Nghị quyết của QH, UBTVQH; Hội đồng nhân dân; Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao + Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước;+ Quyết định, chỉ thị, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chánh án Toà án nhân tối cao; + Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Quyết định, chỉ thị của UBND. I. VN BN QUN Lí NH NCb. Văn bản cá biệt:- Khái niệm:Văn bản cá biệt là văn bản do các cơ quan nhà nước, các cá nhân có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước ban hành, để giải quyết các vụ việc cụ thể, cho một đối tượng, một nhóm đối tượng cụ thể. Là loại văn bản chứa đựng những quy tắc xử sự riêng.- Loại hình:Quyết định, Chỉ thị, Cáo trạng, Bản án. I. VN BN QUN Lí NH NCc. Văn bản hành chính thông thường: là những văn bản do các cơ quan nhà nước ban hành, không chứa các quy phạm pháp luật, dùng để giải quyết những công việc cụ thể để tác nghiệp hằng ngày của cơ quan nhà nước. Ví dụ: Công văn, báo cáo, tờ trình, biên bản, thông báo .v.v. II. VN BN QLHC NH NC1. Khái niệm văn bản quản hành chính nhà nước. Văn bản quản hành chính nhà nước là những quyết định thông tin quản bằng văn viết, do các cơ quan hành chính nhà nước, các cá nhân có thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước ban hành, theo thể thức, thẩm quyền do luật định, mang tính quyền lực đơn phương, làm phát sinh các hệ quả pháp nhất định, nhằm điều chỉnh các quan hệ quản hành chính nhà nước. 2. Chức năng vai trò của văn bản quản hành chính NN.a. Chức năng:- Chức năng thông tin - Chức năng quản lý:- Chức năng pháp lý:- Chức năng văn hoá- xã hội:- Các chức năng khác:II. VN BN QLHC NH NC b. Vai trò của văn bản quản hành chính nhà nước: - ảm bảo thông tin cho hoạt động của cỏc c quan quản hnh chớnh nhà nước - là phương tiện truyền đạt các quyết định quản lý.- là phương tiện kiểm tra, theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo quản lý.II. VN BN QLHC NH NC 3. Phân loại văn bản quản hành chính nhà nước.a. Tiêu chí phân loại:-Tiêu chí tác giả: Văn bản của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; UBND, của Chủ tịch UBND; TTcq chuyên môn UBND.- Dựa vào tiêu chí tên loại: Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Thông báo, Báo cáo, Tờ trình.v.v.- Dựa vào thời gian ban hành: Ngày tháng năm ban hành văn bản.- Nội dung văn bản: Văn bản về xuất nhập khẩu, địa chính.v.v.- Dựa vào kỹ thuật chế tác: Văn bản trên đá, lụa, Ngà voi, Giấy.v.v.- Dựa vào hiệu lực pháp văn bản: Văn bản quy phạm pháp luật dưới luật lp quy; Văn bản hành chính cá biệt; Văn bản hành chính thông thường; Văn bản chuyên môn, kỹ thuật II. VN BN QLHC NH NC[...]... Phân loại văn bản quản hành chính nhà nước (Theo hiệu lực pháp của văn bản) : - Văn bản quy phạm hành chính (Văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, văn bản lập quy) + Khái niệm: Văn bản quy phạm hành chính, là văn bản thực hiện pháp luật, chứa đựng các quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, thuộc phạm trù văn bản quy phạm pháp luật dưới luật lập quy, do các cơ quan hành chính nhà nước, cá... bản phải có tính khả thi 2 quy trình soạn thảo ban hành văn bản a Khái niệm quy trỡnh son tho, ban hnh vb b Trình tự chung soạn thảo ban hành văn bản - Bước 1 Sáng kiến văn bản - Bước 2 Soạn dự thảo văn bản - Bước 3 Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo - Bước 4 Thẩm định dự thảo văn bản - Bước 5 Thông qua văn bản - Bước 6 Công bố văn bản - Bước 7 Gửi lưu văn bản ... khi: hết thời hạn trong văn bản; được thay thế bằng văn bản khác của cơ quan ban hành văn bản đó; bị bãi bỏ một phần hay toàn bộ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn bản hướng dẫn thi hành của văn bản chính hết hiệu lực, cũng đồng thời hết hiệu lực, trừ trường hợp được giữ lại một phần phù hợp văn bản mới - Các loại văn bản khác (Văn bản cá biệt, văn bản hành chính thông thường), sẽ... Tài chính, Ngân hàng, Thương nghiệp, Y tế, Giáo dục.v.v + Văn bản kỹ thuật: Trong ngành Xây dựng, KHCN,các cơ quan khoa học kỹ thuật, như đồ án, bản vẽ, thiết kế thi công, bản quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật. v.v II VN BN QLHC NH NC 4 Thể thức văn bản quản hành chính nhà nước a Khái niệm: Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần kết cấu các thành phần đó của văn bản, để đảm bảo sự chính. .. nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản mới có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới II VN BN QLHC NH NC 6 Gám sát, kiểm tra, xử văn bản qlhc sai trái - Giám sát, kiểm tra văn bản quản hành chinh: ubtvQh giám sát văn bản của Chính phủ; Thủ tư ớng Chính phủ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ UBND các cấp; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra văn bản của Bộ mình và. .. thi hành, hoặc bị bãi bõ, hoặc mất đối tượng điều chỉnh II VN BN QLHC NH NC b Nguyên tắc áp dụng văn bản quản hành chính nhà nước - Văn bản được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực - Nếu có nhiều văn bản quy định khác nhau về một vấn đề, thì áp dụng văn bản nào có hiệu lực pháp cao nhất - Nếu có nhiều văn bản do một cơ quan ban hành về một vấn đề thì sử dụng văn bản mới nhất - Trường hợp văn bản. .. quan ban hành văn bản - Phải nắm vững nội dung văn bản cần soạn thảo, phương thức giải quyết công việc đưa ra phải rõ ràng, phù hợp - Văn bản phải được được trình bày đúng các yêu cầu về thể thức, văn phong hành chính b Những yêu cầu về nội dung - Văn bản phải có tính mục đích - Văn bản phải có tính khoa học - Văn bản phải có tính đại chúng - Văn bản phải có tính bắt buộc thực hiện - Văn bản phải... thuật chưa đạt yêu cầu Hình thức xử lý: Tạm đình chỉ; đình chỉ; bãi bỏ hoặc sửa đổi văn bản, bãi bỏ từ khi văn bản có hiệu lực buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoặc bị bãi bỏ từ khi văn bản bãi bỏ có hiệu lực;bãi bỏ toàn bộ hoặc bị bãi bỏ một phần Văn bản sai thể thức phải ban hành lại cho đúng thể thức quy định Thẩm quyền xử văn bản quản hành chính: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chính. .. trong văn bản Đối tượng điều chỉnh của loại văn bản này là tất cả các tổ chức, công dân, hoc quy nh trong vn bn - Đối với văn bản quy phạm hành chính của ubnd các cấp, đư ợc quy định trong luật Ban hành văn bản qppl của HĐND UBND, năm 2004 - Đối với văn bản không chứa quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày ban hành, hoặc quy định trong văn bản II VN BN QLHC NH NC - Văn bản quy phạm hành chính, ... cơ quan ban hành văn bản sai trái; toà án hành chính có quyền tuyên bố một văn bản hoặc một nội dung nào đó của văn bản quy phạm pháp luật là sai trái bãi bỏ văn bản cá biệt sai trái III K THUT SON THOVN BN QLHC NH NC 1 những yêu cầu về soạn thảo văn bản a Những yêu cầu chung - Nắm vững đường lối chính trị của Đảng - Văn bản ban hành phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phạm vi hoạt . VĂN BẢN VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC I. VN BN QUN Lí NH NC1. Khỏi nim: a. Văn bản là: phương tiện ghi lại và truyền. nhất định. b. Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định quản lý và thông tin quản lý thành văn (được văn bản hoá) do các cơ quan Nhà nước ban hành theo
- Xem thêm -

Xem thêm: văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước, văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước, văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước, VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC, VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC, VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC, VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC, Kỹ thuật trình bày về nội dung văn bản qlhcnn K THUT TRèNH BY V HèNH THC VN BN, Bố cục của quyết định cá biệt:

Từ khóa liên quan