0

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

110 9,705 62
  • Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 14:57

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính Thể thức và kỹ thuật trình bày Văn bản hành chính 01/22/13 1chutiendhnl@yahoo.comCVC. Chu Văn TiếnĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH CQ: 08.37220263DĐ: 0903727011; 0909099565E-mail: chutiendhnl@yahoo.com01/22/132chutiendhnl@yahoo.comKỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝI - Tổng quan về hệ thống văn bản quản lýII - Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảoIII - Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt III - Soạn thảo văn bản hành chính thông thường 01/22/13 3chutiendhnl@yahoo.comI - Tổng quan về hệ thống văn bản quản lýChủ thể ban hànhNội dung chuyển đạtĐối tượng áp dụngQuy trình, thủ tụcTính thực hiện01/22/1301/22/13 44chutiendhnl@yahoo.com2. Văn bản pháp luật1. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư2. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư01/22/1355chutiendhnl@yahoo.comThông tư số 01/2011/TT- BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính01/22/13 6chutiendhnl@yahoo.comPhân loại01/22/13VĂN BẢN QPPLVĂN BẢN HÌNH THÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨCVĂN BẢN HÀNH CHÍNHVĂN BẢN CHUYÊN NGÀNHVĂN BẢN ĐOÀN THỂĐiều4, Nghị định 110/2004/NĐ-CP7chutiendhnl@yahoo.comII. Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo•Nội dung•Ngôn ngữ•Thể thức01/22/1388chutiendhnl@yahoo.com1. Những yêu cầu nội dunga) Tính mục đíchb) Tính khoa họcc) Tính phổ thôngd) Tính thực hiện e) Tính khả thi01/22/13xem9chutiendhnl@yahoo.coma) Tính mục đíchChủ đềPhạm vi điều chỉnhMức độ điều chỉnhTính cần thiết quản lý01/22/13 10chutiendhnl@yahoo.com[...]... chutiendhnl@yahoo.com 24 I HƯỚNG DẪN CHUNG • 3 Kỹ thuật trình bày văn bản Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản được soạn thảo trên máy vi tính sử dụng chương trình soạn thảo văn bản (như Microsoft Word for Windows)... dung văn bản 7) Thẩm quyền 8) Con dấu 9) Nơi nhận 10) Dấu chỉ mức độ mật, khẩn 11) Các thành phần thể thức khác 12) Thể thức bản sao chutiendhnl@yahoo.com xem 27 27 III KỸ THUẬT TRÌNH BÀY 1 Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản 2 Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản 3 Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức bản sao 01/22/13 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 28 28 III - Soạn. .. tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính • Ngày ký: 19-01-2011 • 3 chương, 19 điều, 6 phụ lục 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 22 I HƯỚNG DẪN CHUNG • 1 Phạm vi và đối tượng áp dụng • Thông tư này hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức... 23 I HƯỚNG DẪN CHUNG • 2 Thể thức văn bản • Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này... giấy; có thể áp dụng đối với văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc đối với văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại ấn phẩm khác 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 25 I HƯỚNG DẪN CHUNG • 4 Phông chữ trình bày văn bản • Phông chữ sử dụng để trình bày văn bản phải là các phông chữ tiếng... lịch sử Từ láy Từ thi ca, từ sách vở, hội thoại Thuật ngữ Thành ngữ Viết tắt 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 18 Cú pháp Câu đúng ngữ pháp Câu đơn nghĩa Câu mơ hồ Câu trần thuật Câu chủ động-bị động 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 19 Chính tả Bảng chữ cái Dấu giọng Phụ âm đầu Viết hoa Dấu câu 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 20 3 Những yêu cầu về thể thức & kỹ thuật trình bày 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com... chutiendhnl@yahoo.com 14 2 Những yêu cầu ngôn ngữ a )Văn phong b)Từ ngữ c) Cú pháp d )Chính tả 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 15 a) Văn phong hành chính- công vụ Chính xác Khách quan Trang trọng Phổ thông Khuôn mẫu 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 16 Dùng từ đơn nghĩa Nghĩa đen Nghĩa bóng Nghĩa biểu cảm Nghĩa sở dụng 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 17 Từ ngữ Đúng văn phong Từ phổ thông, địa phương Từ lóng, thông... như: nói chung, về đại thể, về cơ bản ) Lúc này văn bản không chia thành các điều, mà thành các điểm I, II, III, v.v hoặc 1, 2, 3 , v.v 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 35 Bố cục nghị quyết • 2) Phần khai triển: • Kết cấu đặc thù: Đề cập tới nhiều nội dung khác nhau, từ chính tới phụ có liên quan như: thực trạng tình hình, nguyên nhân của tình hình đó • Khi viết bằng văn nghị luận đòi hỏi thường xuyên... các thành phần thể thức bản sao 01/22/13 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 28 28 III - Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt • 1 Nghị quyết • 2 Quyết định • 3 Quy chế • 4 Chỉ thị 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 29 1 Nghị quyết • Dùng để ghi những kết luận và quyết nghị của hội nghị tập thể về những vấn đề chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp và được thông qua theo trình tự thủ tục nhất định 01/22/13... chân phương, bảo đảm tính trang trọng, nghiêm túc của văn bản Đối với những văn bản dùng trong trao đổi thông tin điện tử giữa các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, phải sử dụng các phông chữ của bộ mã tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 01/22/13 01/22/13 chutiendhnl@yahoo.com 26 26 II THỂ THỨC VĂN BẢN • • • • • • • • • • • • 01/22/13 01/22/13 1) Quốc . chutiendhnl@yahoo.com01/22/132chutiendhnl@yahoo.comKỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝI - Tổng quan về hệ thống văn bản quản lýII - Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảoIII - Soạn thảo văn bản hành chính cá. và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính0 1/22/13 6chutiendhnl@yahoo.comPhân loại01/22/13VĂN BẢN QPPLVĂN BẢN HÌNH THÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨCVĂN BẢN HÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, HƯỚNG DẪN CHUNG HƯỚNG DẪN CHUNG THỂ THỨC VĂN BẢN KỸ THUẬT TRÌNH BÀY 1. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề, Nghị định số 1102004NĐ-CP, 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Những u cầu ngơn ngữ Nghị quyết, Công văn Công văn, Thơng báo Thơng báo Thơng báo B¸o c¸o, B¸o c¸o B¸o c¸o B¸o c¸o B¸o c¸o, Biên bản

Từ khóa liên quan