0

bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - đh tài chính marketing

72 1,867 5
  • bài giảng  kỹ thuật soạn thảo văn bản - đh tài chính marketing

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 09:04

[...]... riêng cho từng loại văn bản Ví dụ: Số:15/2005/ĐHMKT-CTCT; Số: 20/2002/KH-TV 4 Địa danh, ngày, tháng, năm: Tp.HCM, ngày…tháng…năm 5 VĂN Tên văn bản và trích yếu của văn bản: Tên văn bản là yếu tố rất quan trọng của văn bản, nó được BẢN 2 ghi rõ ràng, trang trọng và chính giữa trang văn bản Chính tên văn bản giúp cho chúng ta phân biệt được văn bản này với văn bản khác Trích yếu của văn bản là phần quan... chuẩn mực, vừa là nét văn hóa đẹp trong văn bản quản lý Nhà nước  26 THỂ THỨC Câu hỏi ôn tập: 1 Trình bày thành phần của văn bản hành chính VĂN 2 Phân tích văn phong văn bản và những đặc trưng nổi bật của nó BẢN 2 27 I YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN: KỸ THUẬT Khi soạn thảo văn bản, chúng ta phải đảm bảo các yêu cầu vừa có tính bắt buộc, vừa có tính khoa học và vừa có tính SOẠN pháp lý Đó là các... cụ thể Do vậy, phải coi trọng về yêu cầu kỹ thuật khi tiến hành soạn thảo văn bản Có như vậy văn bản mới có KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN 3 BẢN chất lượng và góp phần nâng cao hiệu lực quản lý ở các doanh nghiệp 32 II QUI TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN: 1 Yêu cầu về kết cấu nội dung văn bản : a Kết cấu nội dung văn bản: Là cách sắp xếp, tổ chức các phần, KỸ THUẬT SOẠN các đoạn mạch, các ý tưởng, làm cho... nghĩa 22 III VĂN PHONG TRONG VĂN BẢN: 1 Yêu cầu của ngôn ngữ và văn phong trong văn bản: a Ngôn ngữ (tt):  Một số lưu ý:  THỂ THỨC Bản chất của câu văn trong văn bản là văn viết, do đó không được sử dụng câu văn nói  VĂN Việc dùng từ, đặt câu cần phải mẫu mực về chính tả, chính âm, dấu câu, cách viết tắt  BẢN Sắp xếp câu văn phải mạch lạc, logic và đúng chỗ các thành phần của câu trong câu văn Mạch... hô trong văn bản THỨC VĂN Nội dung văn bản bao giờ cũng phải được thể hiện bằng từ ngữ thích ứng Một văn bản sử dụng từ ngữ chính xác, thích hợp thì BẢN văn bản đó có sức cảm hóa, thuyết phục cao Ngược lại, nó sẽ làm cho văn bản thiếu tính nghiêm túc, tạo ra sự tùy tiện trong cách hiểu và trong việc áp dụng văn bản  2 Hai là, Xưng hô phải chính xác, đúng mực, lễ phép và trân trọng trong văn bản Đây... THỂ THỨC VĂN BẢN: THỂ 2 Các loại thể thức văn bản (tt): THỨC Thể thức: Là đối tượng chủ yếu của những nghiên cứu về tiêu chuẩn hóa văn bản Nói cách khác, khi xem xét các yêu VĂN cầu để làm cho văn bản được soạn thảo một cách khoa học, thống nhất, thì đối tượng trước hết được quan tâm là BẢN các bộ phận tạo thành văn bản 2  Đó là kết cấu văn bản, nội dung thông tin của từng yếu tố trong văn bản và mối... quan trọng sau tên của văn bản Đây chính là nội dung tóm tắt, cơ bản và cô đọng nhất của nội dung văn bản 15 II THÀNH PHẦN CỦA VĂN BẢN: THỂ 6 Các căn cứ để xác lập văn bản: THỨC  Đây là yếu tố không thể thiếu được nhằm nói lên cơ sở của việc soạn thảo văn bản được bắt đầu bằng chữ “Căn cứ…” VĂN  Có rất nhiều loại căn cứ, nhưng thông thường có 3 nhóm căn cứ sau: BẢN Nhóm 1: Các văn bản quy định chức năng,... dụng văn bản 13 II THÀNH PHẦN CỦA VĂN BẢN: THỂ 1 Quốc hiệu: Là tên nước và chế độ chính trị của Nhà nước Việt Nam Quốc hiệu được viết trên cùng văn bản bằng chữ THỨC in hoa dòng 1 và chữ in thường dòng 2: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN BẢN 2 Tác giả (tên cơ quan ban hành văn bản) : Được viết ngang hàng với quốc hiệu về góc trái của văn bản Nếu cơ quan ban hành văn bản. .. đối tượng nhận văn bản 30 I YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN: 5 Phải có tính khả thi: (tt)  Ba là, Để đảm bảo cho văn bản được thực sự có nội dung thực tiễn thì Nhà nước phải tạo ra cơ chế thực hiện và phải KỸ THUẬT SOẠN có điều kiện để thực hiện được  Ngoài những yêu cầu trên, nếu văn bản mang tính quy phạm cụ thể, thể hiện ý chí của Nhà nước tác động đến đối tượng thực hiện văn bản Ý chí đó... hành văn bản (tác giả); Nhóm 2: Các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan 2 trực tiếp đến nội dung chính của văn bản ban hành; Nhóm 3: Đề nghị của các bộ phận chức năng tham mưu có liên quan 16 II THÀNH PHẦN CỦA VĂN BẢN: THỂ 7 Nội dung văn bản:  Đây là phần chủ yếu nhất của tất cả các loại văn bản Ở phần THỨC này người soạn thảo phải biết lựa chọn kết cấu, văn phong thích hợp cho từng loại văn . dưỡng nghiệp vụ văn bản.  Quản lý văn bản không khoa học.  Soạn thảo văn bản chất lượng kém. 6 1 VĂN BẢN & PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ IV. PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ: 1. Văn bản quy phạm. trọng của văn bản, nó được ghi rõ ràng, trang trọng và chính giữa trang văn bản. Chính tên văn bản giúp cho chúng ta phân biệt được văn bản này với văn bản khác. Trích yếu của văn bản là phần. alt=""  Chương 1: VĂN BẢN & PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (5 tiết LT)  Chương 2: THỂ THỨC VĂN BẢN (7 tiết LT, 3 tiết TH)  Chương 3 : KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN (15 tiết LT, 10
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - đh tài chính marketing, bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - đh tài chính marketing, bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - đh tài chính marketing

Từ khóa liên quan