0

Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

91 712 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2013, 09:22

Luận Văn: Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội Lời nói đầu Tiền lơng luôn là mối quan tâm hàng đầu trong bất cứ xã hội nào bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Tiền lơng thể hiện bản chất kinh tế, chính trị của một xã hội, thể hiện sự giàu mạnh của một quốc gia. Một chính sách tiền l- ơng hợp lý sẽ góp phần ổn định đời sóng dân c, ổn định tình hình an ninh chính trị và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đối với doanh nghiệp, một chế độ tiền lơng hợp lý sẽ tạo đợc động lựccho ngời lao động tích cực làm việc nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong công tác trả lơng, một nhiệm vụ hết sức quan trọng là xây dựng đợc các hình thức trả lơng phù hợp với từng loại đối tợng, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập trong chế thị trờng, Công ty xây dựng số 2 đang áp dụng hình thức trả lơng theo thời gian đối với cán bộ quản lý và hình thức trả lơng theo sản phẩm đối với cán bộ công nhân viên khối sản xuất. Công tác trả lơng đợc công ty thực hiện khá tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số nhợc điểm và hạn chế nhất định. Trong quá trình thức tập tại công ty, qua tìm hiểu thực tế cũng nh sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo PGS.TS Đồng Xuân Ninh, em đã hoàn thành đề tài Một số ý kiến nhằm sử dụng hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền l ơng-tiền th- ởng công ty xây dựng số 2-tổng công ty xây dựng Nội. Nội dung đề tài gồm 3 phần: Phần I: Tiền lơng,tiền thởng Đòn bẩy quan trọng và chủ yếu của quản trị doanh nghiệp. Phần II Thực trạng tiền lơng, tiền thởng của công ty xây dựng số 2. Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 1 Phần III Giải pháp hoàn thiện công tác tiền lơng, tiền thởng công ty xây dựng số 2-Tổng công ty xây dựng Nội. Do đây là một đề tài lớnvà do tầm hiểu biết còn hạn hẹp, chắc chắn đề tài sẽ gặp phải những thiếu sót, em hy vọng sẽ nhận đợc sự bổ sung ý kiến của các thầy giáo và các các chú trong tập thể công ty. Mong rằng sẽ nhiều công trình nghiên cứu khác để giải quyết các vấn đề toàn diện hơn, sâu sắc hơn. Góp phần nâng cao hơn nữa chất lợng và hiệu quả của công tác trả lơng trong công ty. Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 2 Chơng 1: Tiền lơng,Tiền thởng đòn bẩy kinh tế quan trọng và chủ yếu của quản trị doanh nghiệp I. ý nghĩa và một số yêu cầu của chế độ tiền l ơng . 1 .Khái niệm và ý nghĩa của công tác tiền l ơng. Quá trình đổi mới đang đa nền kinh tế nớc ta phát triển theo hớng mở rộng sản xuất hàng hóa, sử dụng chế thị trờng sự quản lý của nhà nớc. Quá trình đó đòi hỏi chúng ta phải nhận thức lại bản chất của các phạm trù kinh tế, trong đó phạm trù về tiền lơng, tiền công và các chính sách của tiền lơng, tiền công.trong điều kiện nền kinh tế xã hội của nớc ta hiện nay, với việc thừa nhận sự tồn tại khách quan của nhiều thành phần kinh tế tất yếu phải sự khác nhau trong công tác quản lý, phân phối thù lao lao động giữa hai khu vực: khu vực Công nghiệp quốc doanh đó là tiền lơng và khu vực ngoài quốc doanh đó là tiền công . - Trong khu vực Công nghiệp quốc doanh thì tiền lơng là một bộ phận của thu nhập quốc dân, biểu hiện bằng tiền mà ngời lao động nhận đợc để bù đắp cho lao động đã bỏ ra tùy theo số lợng và chất lợng của lao động đó. - Đối với thu nhập ngoài quốc doanh, sức lao động là hàng hóa, ngời làm thuê luy tự do về thân thể song lại không t liệu sản xuất. Do đó họ quyền lựa chọn nơi làm việc lợi nhất. Tiền công của ngời lao động đợc xác định căn cứ vào tình hình sản xuất trong các đơn vị sản xuáat kinh doanh. Mức tiền công đợc thỏa thuận giữa ngời lao động với chủ các sở sản xuất kinh doanh, hoặc đợc hình thành trên sở quết định của tập thể. Tiền công đó hoàn toàn chịu sự tác động của quy luật cung cầu về sức lao động. Xét trên tổng thể toàn bộ xã hội phần mà ngời lao động nhận đợc từ xã hội không thể vợt quá cái mà xã hội tạo ra. Mác viết: Quyền lợi không bao giờ mức cao hơn trạng thái kinh tế của xã hội và cao hơn trình độ văn minh của xã hội thích ứng với trạng thái kinh tế đó.(Các Mác-Ăng ghen tuyển tập 2). Trong phạm vi doanh nghiệp quan hệ giữa ngời trả lơng (giám đốc) và ngời lao động( cán bộ công nhân viên) đòi hỏi phải sòng phẳng thỏa đáng và thỏa thuận. Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 3 Chúng ta cần phân biệt phạm trù tiền lơng với thu nhập. Thu nhập bao gồm ngoài khoản tiền lơng còn khoản tiền thởng, phần chia lợi nhuận và các khoản khác. Hiện nay nhiều doanh nghiệp ngời lao động( kể cả giám đốc) sống không phải chủ yếu băng tiền lơng mà băng các nguồn thu nhập khác từ phạm vi doanh nghiệp và ngoài phạm vi doanh nghiệp. Thực tế vẫn còn những bất hợp lý trong chế độ tiền lơng hiện nay, vẫn còn những trờng hợp thu nhập ngoài tiền lơng lớn hơn phần tiền lơng mà họ đợc h- ởng. Với ý nghĩa trên đây ta thấy rằng tiền lơng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội và trong quá trinh phát triển kinh tế. Nó đợc biểu hiện trên các mặt: -Về kinh tế: Tiền lơng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc ổn đinh và phát triển kinh tế gia đình. Ngời lao động dùng tiền lơng để trang trải các chi phí sinh hoạt trong gia đình nh ăn học hành, đi lại, chữa bệnh, vui chơi giải trí Phần còn lại dùng để tích lũy. Vì vậy nếu tiền l ơng đảm bảo đủ trang trải và tích lũy, nó sẽ tạo điều kiện cho ngời lao động yên tâm phán khởi làm việc, thực hiện đợc mục đích dân giàu nớc mạnh. -Về chính trị- xã hội:tiền lơng không chỉ ảnh hởng đến tâm t của ngời lao động đối với doanh nghiệp mà còn đối với toàn xã hội. Nếu tiền lơng cao nó sẽ ảnh hởng tích cực đối với tình hình chính trị xã hội. Nếu ngợc lại ngời lao động họ sẽ không tha thiết với doanh nghiệp, chán nản công việc, oán trách xã hội, thậm chí còn mất lòng tin vào chế độ tơng lai. Ta thể nói rằng tiền lơng là một nhân tố đông nhất, cách mạng nhất. Nh vậy tiền lơng là một phạm trù kinh tế tổng hợp. Nó chịu tác động của nhiều yếu tố nh kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử. Ngợc lại tiền lơng cũng tác động đối với phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và ổn định chính trị xã hội. Chính vì thế không chỉ Nhà nớc mà ngay cả ngời sản xuất kinh doanh, ngời lao động đều quan tâm đến chính sách tiền lơng. Chính sách tiền lơng phải thờng xuyên đợc đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của từng nớc trong từng thời kỳ. Trong chế kế hoạch hóa tập trung tiền lơng đợc hiểu một cách thống nhất nh sau: Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 4 Tiền lơng dới CNXH là một phần thu nhập quôc dân biểu hiện dới hình thức tiền tệ đợc nhà nớc phân phối kế hoạch cho công nhân viên chức cho phù hợp số lợng và chất lợng lao động của mỗi ngời đã cống hiến. Tiền lơng phản ánh việc trả lơng cho công nhân viên chức dợa trên nguyên tắc phân phối theo lao động nhằm tái sản xuất sức lao động. Trong nền kinh tế thị trờng và sự hoạt động của thị trờng sức lao động, sức lao động đợc coi là hàng hóa, do vậy tiền lơng đợc coi là giá cả của sức lao động. Khi phân tích về nền kinh tế TBCN, nơi mà các quan hệ thị trờng thống trị mọi quan hệ kinh tế xã hội khác.Các mac viết: Tiền lơng không phải là giá trị hay giá cả của lao động mà chỉ là một hình thái cải trang của giá trị hay giá cả sức lao động. Trong quá trình hoạt động, nhất là trong họat động kinh doanh đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lơng là một phần chi phí sản xuất- kinh doanh. Vì vậy tiền lơng luôn đợc tính tóan và quản lý chặt chẻ. Đối với ngời lao động, tiền l- ơng là thu nhập từ quá trình lao động của họ, phần thu nhập chủ yếu đối với đại đa số lao động trong xã hội ảnh hởng trực tiếp đến mức sống của họ. Trong thành phần nền kinh tế Nhà nớc và khu vực hành chính sự nghiệp, tiền lơng là số tiền mà các doanh nghiệp quốc doanh, cácv quan tổ chức của Nhà nớc trả cho ngời lao động theo chế, chính sách của Nhà nớc và đợc thể hiện trong hệ thống thang lơng, bảng lơng do Nhà nớc quy định. Đối với các thành phần thu nhập hành chính ngoài quốc doanh, tiền lơng chịu sự tác động, chi phối rất lớn của thị trờng và thị trờng lao động. Tiền lơng trong khu vực này dù vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật và theo ngỡng chính sách của Chính phủ nhng là giao dịch trực tiếp giữa chủ và thợ, những mặc cả cụ thể giữa một bên làm thuê và một bên đi thuê. Những hợp đồng lao động này tác động trực tiếp đến phơng thức trả công. Đứng trên phạm vi toàn xã hội, tiền lơng đợc xem xét và đặt trong mối quan hệ về phân phối thu nhập, quan hệ sản xuất và tiêu dùng, quan hệ trao đổi và do vậy các chính sách về tiền lơng thu nhập luôn luôn là các chính sách quan trọng của mọi quốc gia. 2.Một số yêu cầu của chế độ tiền l ơng . Với nền kinh tế thị trờng sự quản lý của Nhà nớc, đòi hỏi chế độ tiền lơng phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 5 2.1.Đảm bảo tính phù hợp của chế tiền l ơng với điều kiện kinh tế của đất n ớc trong từng thời kỳ và từng khu vực. Vấn đề tiền lơng phải đợc đặt trong một tổng thể của quá trình đổi mới mọi mặt cùng với việc giải quyết các vấn đề tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức lao động phải dựa trên định hớng phát triển kinh tế xã hội tính chiến lợc của đất nớc. Theo cách tính lơng tối thiểu hiện nay tại TPHCM là tơng đơng 50$. Nh vậy cùng với nơi mức sống cao nh TPHCM hay một số nơi khác phải đảm bảo mức lơng tối thiểu ngang bằng với khu vực vốn đầu t nớc ngoài hiện nay. Do đều kiện phát triển kinh tế các vủngất khác nhau nên mức lơng tối thiểu trong giai đoạn phát triển cha đồng đều phải khác nhau. thể phân 3 khu vực hay 3vùng để quy định mức lơng tối thiểu: đó là khu vực đô thị phát triển cao, khu vực phát triển trên mức trung bình, khu vực phát triển dới mức trung bình. Tuy nhiên xét trong bối cảnh của giai đoạn chuyển đổi hiện nay thì thể phân chia ra: Khu vực DNNN đang trong quá trình cấu lại, khu vực HCSN đang trong giai đoạn cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế và khu vực t nhân mới cha ổn định. Đồng thời phải giải quyết các mục tiêu xã hội rất nặng nề là tăng công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp nên phải chấp nhận một mức tiền lơng,thu nhập bình quân hơn là mục tiêu tiền lơng, thu nhâp kinh tế. Chúng tôi đề xuất nh sau: Từ nay đến năm 2005 thể chấp nhận mức lơng tối thiểu của khu vực trong nớc bằng 80% so với khu vực đầu t nớc ngoài, năm 2005 thống nhất mức lơng tối thiểu36$. Sau năm 2005 thống nhất mức lơng tối thiểu tơng đơng 45$. Mức lơng tối thiểu này là tính cho vùng mức sống cao nhất, các vùng còn lại sẽ dùng hệ số mã vùng để điều chỉnh. Tốc độ tăng bình quân phải nhỏ hơn tôc độ tăng năng suất lao động xã hội. nh vậy mới khả năng tích luỹ để tái sản xuất mở rộng. 2.2.Bảo đảm quan hệ tích lũy và tiêu dùng, giữa tái sản xuất và đời sống, đồng thời bảo đảm tác dụng kích thích sản xuất của chế độ tiền l ơng. Nếu không thể tích lũy thì không thể sở sản xuất kỹ thuật để tái sản xuất mở rộng, nâng cao đời sống của ngời lao động. Ngợc lại nếu chỉ chú ý đến vấn đề tích lũy mà giảm bớt tỷ lệ giành cho tiêu dùng sẽ làm ảnh hởng không tốt đến đời sống ngời lao động. Để tỷ lệ thích hợp giữa tích lũy và tiêu dùng Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 6 đòi hỏi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa ba loại lợi ích: Nhà nớc, cá nhân và tập thể. Đây là một yêu cầu quan trọng nhằm đảm bao thực hiện đúng chức năng và vai trò của tiền lơng trong đòi sống xã hội. Yêu cầu này cũng đặt ra những đòi hỏi cần thiết khi xây dựng các chính sách tiền lơng. Một chính sách tiền lơng đ- ợc coi là hợp lý nếu nh nó đảm bảo cho ngời lao động đợc đúng mức thu nhập ổn định để trang trải cho cuộc sống sinh họat hằng ngày, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Mặt khác nó phải tạo điều kiện nâng cao trình độ lành nghề và phát triển cá nhân cho ngời lao động. 2.3.Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động và găn với hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Tiền lơng trên sở nguyên tắc phân phối theo lao động là tiền lơng tơng ứng với số lợng và chất lợng lao động mà mỗi nhời đóng góp lao động đó là lao động xã hội cần thiết và phải đợc xã hội chấp nhận và thông qua thị trờng cùng một số lợng lao động mà anh ta đã cung cấp cho xã hội dới một hình thức này thì anh ta lại nhận trở lại của xã hội dới một hình thức khác(Mác ăng ghen tuyển tập 4). Nghĩa là làm nhiều hởng nhều, làm ít hởng ít và không làm sẽ không đợc h- ởng. Nội dung của việc phân phối theo lao động chính là lấy lao động làm thớc đo chung để đanh giá phần đóng góp cũng nh xác định phần hởng thụ của ngừơi lao động, không thể công bằng trong phân phối theo nghĩa mọi ngời cùng h- ởng nh nhau. Điều đó đơn giản từ bấy lâu đến nay chúng ta mới nhận ra. Việc thực hiện đúng nguyên tắc phân phối theo lao động đòi hỏi phải sửa đổi một cách căn bản chế độ tiền lơng theo hớng bảo đảm yêu cầu tái sản xuất sức lao động, khắc phục tính chất bình quân, xóa bỏ từng bớc phần cung cấp còn lại trong chế độ tiền lơng, áp dụng các hình thức trả lơng gắn chặt với kết quả lao động và hiệu quả kinh tế.(Các mác ăngghen tuyển tập 4), Vấn đề này Mác đã viết đòi hỏi một sự thù lao ngang nhau hay thậm chí một sự thù lao ngang bằng nữa trên sở chế độ lao động làm thuê thì chẳng khác gì đòi hỏi tự do dới chế độ nô lệ(tuyển tập 3). 2.4.Chế độ tiền l ơng phải đảm bảo để ng ời lao động mức l ơng thực tế đáp ứng đ ợc nhu cầu về tái sản xuất sức lao động. Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 7 chế độ tiền lơng phải đợc coi nh một khoản đầu t vào sản xuất, cụ thể là đầu t vào lao động. Nó vừa để tiêu dùng cá nhân vừa là để khoán vốn bỏ vào đầu t sản xuất, đây cũng là yêu cầu thấp nhất của tiền lơng. Tiền lơng phải đảm bảo nuôi sống đợc ngời lao động, duy trì sức lao động của họ và của họ và của gia đình họ. Bởi lẽ là ngời lao động chân chính cuộc sống của họ và của gia đình họ phụ thuộc vào tiền lơng mà họ nhận đợc từ việc làm. Nến sản xuất càng phát triển, tích lũy càng phát triển,mở rộng thì tiền lơng( đây gồm cả tiền lơng danh nghĩa và tiền lơng thực tế) đều xu hớng ngày càng tăng và đời sống ng- ời lao động ngày càng đợc càng đợc cải thiện không ngừng. Để đảm bảo thực hiện tốt chế độ tiền lơng phải tiến hành định mức lao động, nhờ đó thể xác định đợc sự đóng góp của mỗi ngời vào sản xuất của xã hội. Cùng với định mức lao động để trả công đúng với mỗi loại công viêc trình độ, nghàng nghề của ngời sản xuất với tính chất, điều kiện, đặc điểm của ngành kinh tế thì cần phải chế độ tiền lơng nhiều bậc. Chế độ tiền lơng nhiều bậc đ- ợc xác định căn cứ vào điều kiện kinh tế và trình độ kỹ thuật của các lực lợng lao động xã hội chop nên tùy từng thời kỳ cần phải điều chỉnh lại bậc lơng và các tiêu chuẩn kỹ thuật của mỗi bậc lơng khi điều kiện kinh tế phát triển và trình độ kỹ thuật của từng ngời lao động đợc nâng cao. Chế độ tiền lơng phải đ- ợc xây dựng đồng bộ với việc giải quyết các vấn đề tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức lao động và các vấn đề kinh tế xã hội khác. Vì vậy ta thể nói đối với ngời lao động tiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu, ảnh hởng trực tiếp đến mức tiền lơng của họ. Do vậy tiền lơng góp phần tạo động lực để ngời lao động phát triển, nâng cao trình độ và khả năng lao động của mình. Đảm bảo tiền lơng thỏa đáng là giúp ngời lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, trách nhiệm và tự giác hơn II. Những quan điểm bản cần quán triệt khi giải quyết vấn đề tiền l - ơng. Vai trò của tiền lơng đối với quá trình phát triển của nền sản xuất xã hội là không thể phủ nhận đợc, thể nói nó là nhân tố đông nhất, cách mạng nhất. Chế độ tiền lơng phải tuân thủ các nguyên tắc đã nêu trên đây, đồng thời phải thể hiện đợc những chức năng chủ yếu và đó là những quan điểm khi nghỉên cứu vấn đề tiền lơng nớc ta trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo chế thị trờng sự quản lý của Nhà nớc. Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 8 Các nhu cầu tối thiểu của con ngời nh ăn, ở, mặc, sinh hoạt là không thể thiếu đợc. Điều này chỉ thể giải quyết bằng tiền lơng thông qua lao động. Nh vậy, tiền lơng là công cụ đắc lực, là động chủ yếu thúc đẩy con ngời làm việc. Ta thể nghiên cứu những vai trò sau đây: Tiền lơng nhằm đảm bảo chi phí để tái sản xuất mở rộng sức lao động. Tức là tiền lơng không chỉ bảo đảm bù đắp lại hao phí sức lao động mất đi mà còn góp phần vào việc nâng cao sức khỏe chất lợng ngời lao động và nuôi sống gia đình họ. Vai trò kích thích của tiền lơng: tiền lơng làm cho ngời lao động trách nhiệm hơn trong công việc, tạo ra sự say mê nghề nghiệp, kích thích ngời lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, không ngừng học tập để nâng cao trình độ tay nghề về nghề nghiệp. Vai trò điều phối lao động của tiền lơng: Với mức tiền lơng thỏa đáng ngời lao động thể tự nguyện nhận mọi công việc đợc giao dù đâu, phải làm gì hay bất cứ khi nào trong điều kiện sức lực và trí tuệ cho phép. Vai trò quản lý lao động bằng tiền lơng: với mức tiền lờg thỏa đáng ngời lao động sẽ làm việc với tinh thần tự nguyện, ý thức vể trách nhiệm công việc, hạn chế đợc tình trạng vi phạm kỷ luật lao động, hạn chế các bất bình trong quan hệ công việc lao động và giảm sự luân chuyển lao động trong doanh nghiệp. Quan điểm của Đảng, Nhà nớc ta và trớc hết là nhiệm vụ của các doanh nghiệp phải đảm bảo cho ngời lao động sống chủ yếu bằng tiền lơng. Điều đó đ- ợc thể hiện những điểm sau đây: 1. Đảm bảo tái sản xuất : Lao động là 1 trong 3 yếu tố của quá trình tái sản xuất nếu thiếu nó quả trình sản xuất sẽ không thực hiện đợc. Lao động là một trong 3 yếu tố cấu thành của lực lợng sản xuất. Nó là yếu tố hàng đầu, yếu tố bản tính chất quyết định đến quá trình sản xuất. Con ngời là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, con ngời hàng loạt các nhu cầu cả về vật chất và tinh thần. Nừu xét lao động nh một yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất thì rõ ràng để tái sản xuất mở rộng thì cũng không thể không tái sản xuất sức lao động. đảm bảo đợc tái sản xuất sức lao động thì Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 9 con ngời mới không ngừng sản xuất ra của caii vật chất cho xã hội và phần tích lũy đợc. 2. Đảm bảo đ ợc công bằng trong phân phối . thể nói rằng đây là yếu tố bản nhất, là chức năng tính chất nền tảng của chế độ tiền lơng. Dới Chủ nghĩa xã hội, tiền lơng phản ánh quan hệ phân phối sản phẩm giữa tòan thể xã hội do Nhà nớc đại biểu với mỗi ngời lao động. sở để xác định tiền lơng chủ yếu là trình độ phát triển của sản xuất xã hội và yêu cầu phát triển toàn diện của những lao động trong từng thời kỳ. Dù đâu cũng vậy con ngời năng lực lao động thì họ đều muốn sự công bằng về quyền lợi và lợi ích của họ đòi hỏi cũng đợc quan tâm tới. Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần nớc ta hiện nay ít nhất 3 hệ thống lợi ích: - Thứ nhất ba lợi ích: Lợi ích xã hội- lợi ích tập thể- lợi ích cá nhân ngời lao động. Hệ thống lợi ích này phản ánh mối quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa d- ới hai hình thức sở hữu tòan dân và sở hữu tập thể. - Thứ hai hai lợi ích: Lợi ích nông dân và lợi ích Nhà nớc. - Thứ ba bốn lợi ích: lợi ích công nhân-lợi ích nhà t sản- lợi ích tập thể doanh nghiệp- lợi ích Nhà nớc. Hệ thống lợi ích này tồn tại trong loại hình kinh tế t bản t nhân và Nhà nớc. Trong khuôn khổ đây ta chỉ đi sâu phân phối hệ thống lợi ích thứ nhất. Đó là hệ thống: (Ba lợi ích: lợi ích xã hội- lợi ích tập thể- lợi ích cá nhân ngời lao động.) Trong hệ thống lợi ích này, lợi ích cá nhân ngời lao động là loại lợi ích mà ngời ta dễ nhận thấy hơn cả. bởi vì nó đáp ứng ngay nhu cầu cá nhân của bản thân họ. Còn lợi ích tập thể và lợi ích xã hội nhiều khi đòi hỏi phải một quá trình lâu dài và phụ thuộc vào quá trình nhận thức của mỗi con ngời. Hơn nữa đôi khi các loại lợi ích đó không đồng nhất với nhau và thậm chí còn đối ngợc nhau. Do đó đòi hỏi phải một chế thích hợp, đúng đắn rõ ràng, chỉ trên sở đó mới thể xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa các loại lợi ích đó. Với lý luận này để phát huy đợc động lực của mỗi cá nhân và biến nó thành động lực Chuyên đề tốt nghiệp SV: Hoàng Tất Thành 10 [...]... thởng I Quá trình hình thành và phát triển của tổng công ty xây dựng Nộitổng công ty xây dựng Nội Công ty xây dựng số 2một doanh nghiệp Nhà nớc đợc thành lập theo quyết định số 1 42/ BXD- TCCB ngày 26 /03/1993 của Bộ xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký số 10 825 1 do Ban trọng tài kinh tế Nội cấp ngày 30/04/199 3- với các lĩnh vực hoạt động đợc sở kế hoạch và đầu t Nội cấp Công ty xây dựng. .. phải công khai lợi nhuận còn lại Sau đó bình bầu hệ số A,B,C để chia thởng cho lợi nhuận.Tuyệt đối nghiêm cấm đội trởng mang lợi nhuận còn lại của công trình làm lợi nhuận cá nhân Chuyên đề tốt nghiệp 25 SV: Hoàng Tất Thành Chơng II: Thực trạng tiền lơng, tiền thởng công ty xây dựng số 2 A Đặc điểm kinh tế kỹ thuật công ty xây dựng số 2- tổng công ty xây dựng Nội ảnh hởng đến tiền lơng, tiền. .. - Công trình trờng Đại học s phạm Nội bao gồm: khoa toán lý, nhà hành chính, nhà học sinh 11a- 11b - Công trình nhà máy chỉnh hình Ba vì - Nhà cho cán bộ cao cáp Nam đồng - Nhà 5 tầng viện quán lý kinh tế Trung ơng - Trờng đại học ngoại giao Nội Và nhiều công trình khác 1 .2 Giaiđoạn từ tháng 7 đến nay Năm 1990 Bộ xây dựng đã chọn công ty xây dựng số 2đơn vịthí điểm của nghành xây dựng. .. của công ty xây dựng số 2- Tổng công ty xây dựng Nội đợc chia làm 2 giai đoạn: 1.1 Giai đoạn từ năm 1984 đến tháng 6 năm 1990 hoạt động sản xuất của công ty theo hớng kế hoạch hoá tập trung của Bộ xây dựng và của Nhà nớc với nhiệm vụ đợc giao là: xây dựng các công trình dân dụngcông nghiệp tại Nội Trong giai doạn này công ty đã xây dựng hoàn thành bàn giao đợc một số công trình và hạng mục công. .. dựng số 2 mới chính thức đợc hình thành từ 3 xí nghiệp của 3 đơn vị khác nhau sáp nhập lại đó là: Chuyên đề tốt nghiệp 27 SV: Hoàng Tất Thành Xí nghiệp xây dựng 104 thuộc công ty xây dựng số1 đóng tại Giảng võ Xí nghiệp 2 thuộc công ty xây dựng số 3 sở đặt tại công trình trờng đại học S phạm Nội Xí nghiệp xây dựng số 107 thuộc tổng công ty xây dựng Nộicơ sở đóng tại Sơn tây Trụ sở của công ty. .. Tuyến này chịu sự quản lý trực tiếp củagiám đốc công ty và là tuyến trực tiếp tảoa sản phẩm cho công ty đồ cấu tổ chức Công ty xây dựng số 2 Giám đốc công ty Kế toán trởng Phòng kế toán tài vụ Xí nghiệp xây dựng số 1 Phó giám đốc vật t Phòng kế hoạch kỹ thuật Phòng tổng hợp Xí nghiệp xây dựng số 107 Xí nghiệp xây dựng số 108 Phó giám đốc kỹ thuật Xí nghiệp xây dựng số 109 Phòng kinh tế thị trờng Chi... nghiệp 32 SV: Hoàng Tất Thành - Nhợc điểm: Mô hình cấu tổ chức của công ty này tỏ ra cồng kềnh khi quy mô của công ty lớn Nếu không sự quán lý chặt chẽ sẽ không hiệu quả Chức năng của từng bộ phận trong công ty vànhiệm vụ: - Giám đốc công ty: Giám đốc công ty là ngời chịu trách nhiiệm chung trớc tổng công ty xây dựng Nội và pháp luật, là ngời thẩm quyền cao nhất trong công ty, quán lý mọi... công ty lần thứ IX đã đề ra đó là phải xây dựng công ty thành một công ty mạnh, tăng trởng hàng năm trung bình từ 8-> 10%, đa dạng hoá các sản phẩm kinh doanh, phấn đấu để đủ khả năng làm chủ các dự án đầu t và là nhà thầu chính các gói thầu giá trị lớn ,từ đó phải hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng công ty xây dựng Nội giao Chuẩn bị những tiền đề và điều kiện làm nền tảng và sở để xây dựng công. .. nghĩa Công ty xây dựng số 2một trong các đại diện cho nghành xây dựng thực hiện nhiệm vụ quan trọng này Theo quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nớc công ty xây dựng số 2 đợc giao nhiệm vụ nh sau: Nhận thầu xây lắp mặt bằng thi công xây dựng lắp đặt các cấu kiện, thiết bị, các hệ thống điện nớc và trang trí nội thất cho các công trình công nghiệp, dân dụngvà các công trình đô thị của các thành... rất nhiều công trình dở dang khác Năm 20 02 công ty cố gắng hoàn thành tốt chỉ tiêu tổng công ty giao Biểu 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Chỉ tiêu đơn tính vị 1999 Kh 20 00 Th Kh 20 01 Th Kh Th Giá trị TSL Trđ 55595 61440 80000 81000 Tổng DT Trđ 3 124 2 43143 50590 55950 21 41 23 62 1539 3 422 10 12 646 Tổng quỹ l- Trđ ơng 8 42, 35 1091 TN quân 850000 8 820 0 0 Nộp sách ngân Trđ Lợi nhuận trđ . hoàn thành đề tài Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền l ơng -tiền th- ởng ở công ty xây dựng số 2- tổng công ty xây dựng Hà Nội. Nội. Hoàng Tất Thành 1 Phần III Giải pháp hoàn thiện công tác tiền lơng, tiền thởng ở công ty xây dựng số 2- Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Do đây là một đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, , Về mặt hàng sản xuất., Về cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất:, Về địa bàn hoạt động của công ty. Đặc điểm về cơ cấu lao động., Hình thức trả l ơng theo thời gian., Điều kiện để tiến hành trả l ơng theo sản phẩm., Tiêu chuẩn th ởng. Điều kiện th ởng. Nguồn tiền th ởng. Các hình thức th ởng đang áp dụng ở Công ty xây dựng số 2., Những kết quả đạt đ ợc. Những mặt tồn tại., Hoµn thiƯn ph, Hoàn thiện công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

Hình ảnh liên quan

∗Ưu nhợc điểm của mô hình cơ cấu tổ chức của công ty. - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

u.

nhợc điểm của mô hình cơ cấu tổ chức của công ty Xem tại trang 32 của tài liệu.
Nguồn: Bảng thông kê 19/12/2001. - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

gu.

ồn: Bảng thông kê 19/12/2001 Xem tại trang 38 của tài liệu.
Biểu 5: Bảng thống kê máy móc thiết bị năm 2001. - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

i.

ểu 5: Bảng thống kê máy móc thiết bị năm 2001 Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hệ số lơng đợc xác định từ bảng lơng viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

s.

ố lơng đợc xác định từ bảng lơng viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ Xem tại trang 52 của tài liệu.
Biểu 10: Bảng giao đơn giá tiền lơng khoán năm 2001. - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

i.

ểu 10: Bảng giao đơn giá tiền lơng khoán năm 2001 Xem tại trang 57 của tài liệu.
Biểu 11:bảng tính lơng cán bộ quản lý xí nghiệp 108. Tháng 8 năm 2001. Họ tênChức vụ Hệ   số    - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

i.

ểu 11:bảng tính lơng cán bộ quản lý xí nghiệp 108. Tháng 8 năm 2001. Họ tênChức vụ Hệ số Xem tại trang 60 của tài liệu.
III Tiền thởng. - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

i.

ền thởng Xem tại trang 63 của tài liệu.
• Ngoài hình thức trả lơng nh trên, có tổ áp dụng phơng thức trả công dựa trên sự thoả thuận giữa tổ trởng và ngời lao động - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

go.

ài hình thức trả lơng nh trên, có tổ áp dụng phơng thức trả công dựa trên sự thoả thuận giữa tổ trởng và ngời lao động Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hệ số phụ cấp trách nhiệm của lao động quản lý đợc tính nh trong bảng sau: - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

s.

ố phụ cấp trách nhiệm của lao động quản lý đợc tính nh trong bảng sau: Xem tại trang 83 của tài liệu.
Tơng tự ta tính đơn giá ngày công của các cán bộ khác nh trong bảng. Trong bảng đội trởng Hiếu đi làm đủ 22 ngày - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

ng.

tự ta tính đơn giá ngày công của các cán bộ khác nh trong bảng. Trong bảng đội trởng Hiếu đi làm đủ 22 ngày Xem tại trang 84 của tài liệu.
Tơng tự ta tính tiền lơng của các công nhân khác nh trong bảng. - Một số ý kiến nhằm sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế tiền lương - tiền thưởng ở Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

ng.

tự ta tính tiền lơng của các công nhân khác nh trong bảng Xem tại trang 87 của tài liệu.

Từ khóa liên quan