0

Đề thi giữa học kì 1 môn GDKT&PL lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Lê Lợi

20 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 08:52

Tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn GDKT&PL lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Lê Lợi” để bổ sung kiến thức, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! TRƯỜNG THPT LÊ LỢI TỔ SỬ-ĐỊA-GDKTPL -(Đề thi có trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MƠN: GDKTPL 10 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp: Mã đề 101 I Trắc nghiệm (7 điểm) Câu Căn vào vai trò đối tượng mua bán, thị trường chia thành A thị trường nước, thị trường nước B thị trường cạnh tranh hồn hảo, thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo C thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán, D thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng Câu Sản phẩm sau tạo từ hoạt động lao động sản xuất? A Mua cá tôm chợ ăn B Gạo mua chợ C Rau trồng vườn D Mua tivi từ cửa hàng Câu Theo quy định Luật ngân sách, chủ thể có quyền định khoản thu, chi ngân sách nhà nước ai? A Các quan thuộc doanh nghiệp nhà nước B Những người đứng đầu quan cấp Bộ C Các quan lãnh đạo địa phương D Các quan nhà nước có thẩm quyền Câu Trong kinh tế hàng hóa, quan hệ kinh tế tự điều chỉnh theo yêu cầu quy luật kinh tế gọi A chế bao cấp B chế quan liêu C chế thị trường D chế phân phối Câu Nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi cạnh tranh, có hội bước chân vào thị trường “khó tính” tạo sản phẩm “xanh” đòi hỏi chủ thể sản xuất phải ý tạo sản phẩm A sử dụng nhiều tài nguyên B tạo hiệu ứng nhà kính C thân thiện với mơi trường D tạo nhiều khí thải Câu Trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực chế thị trường thể việc chủ thể kinh tế để giành nhiều lợi nhuận khơng ngừng A kích thích đầu găm hàng B hủy hoại môi trường C đổi quản lý sản xuất D khai thác cạn kiệt tài nguyên Câu Nhà nước có quyền khoản thu, chi ngân sách nhà nước? A Quyền sở hữu B Quyền sở hữu định C Quyền sử dụng D Quyền định Câu Đâu chức giá thị trường? A Cơng cụ để Nhà nước thực quản lí Nhà nước B Chức lưu thơng hàng hố C Chức thông tin D Chức phán bổ nguồn lực Câu Một tác động tích cực chế thị trường A hủy hoại môi trường sống B tăng cường đầu tích trữ C thúc đẩy tăng trưởng kinh tế D xuất nhiều hàng giả Câu 10 Theo quy định Luật ngân sách, ngân sách nhà nước không gồm khoản thu đây? A Thu viện trợ B Thu từ đầu tư phát triển C Thu nội địa D Thu từ dầu thô Câu 11 Các nhân tố thị trường A tiền tệ, người mua, người bán B hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán C hàng hoá, tiền tệ, giá D hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán Câu 12 Một quan hệ thị trường quan hệ A thưởng – phạt B cho – nhận C mua – bán D – Câu 13 Nền kinh tế chỉnh thể thống hoạt động kinh tế sau đây? A Sản xuất, mua bán - trao đổi, tiêu dùng B Sản xuất, chi phối - trao đổi, tiêu dùng C Sản xuất, phân loại - trao đổi, tiêu dùng D Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng Câu 14 Trường hợp gọi bội chi ngân sách nhà nước? A Tổng thu lớn tổng chi B Tổng thu nhỏ tổng chi C Tổng thu nhỏ tổng chi D Tổng thu lớn tổng chi Câu 15 Chủ thể đóng vai trị quan trọng việc tạo hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng? A Doanh nghiệp Nhà nước B Chủ thể trung gian C Chủ thể sản xuất D Các điểm bán hàng Câu 16 Việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng gọi A vận chuyển B cung ứng C trao đổi D mua bán Câu 17 Chủ thể trung gian khơng có vai trị đây? A Cầu nối sản xuất tiêu dùng B Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng C Thúc đẩy sản xuất tiêu dùng hiệu D Tạo sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng Câu 18 Trong kinh tế nước ta, chủ thể đóng vai trị quản lý tồn kinh tế quốc dân? A Chủ thể trung gian B Chủ thể nhà nước C Chủ thể tiêu dùng D Chủ thể sản xuất Câu 19 Phát biểu không thị trường? A Thị trường nơi người mua tiếp xúc với để xác định giá số lượng hàng hoá B Thị trường nơi người bán người mua tiếp xúc với để trao đổi, mua bán C Thị trường nơi người tiếp xúc với người để trao đổi thứ khan hiếm, xác định giá số lượng trao đổi D Thị trường nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá thoả mãn thu từ sản phẩm họ mua Câu 20 Toàn khọản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước gọi A ngân sách nhà nước B tiền tệ nhà nước C kho bạc nhà nước D tài nhà nước Câu 21 Một quan hệ thị trường quan hệ A cầu – sản xuất B cầu – nhà nước C cung – cầu D cầu – cạnh tranh Câu 22 Căn vào đặc điểm để phân chia loại thị trường thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản? A Tính chất chế vận hành B Phạm vi hoạt động C Đối tượng hàng hố D Vai trị đối tượng mua bán Câu 23 Trong kinh tế, chủ thể đóng vai trị cầu nối chủ thể sản xuất chủ thể tiêu dùng? A Chủ thể nhà nước B Chủ thể doanh nghiệp C Chủ thể trung gian D Nhà đầu tư chứng khoán Câu 24 Một đặc điểm ngân sách nhà nước A có tính pháp lý cao B có quyền lấy C có nhiều tiền bạc D phân chia cho người Câu 25 Số tiền phải trả cho hàng hoá để bù đắp chi phí sản xuất lưu thơng hàng hố gọi A tiêu dùng sản phẩm B phân phối sản phẩm C giá hàng hoá D giá trị sử dụng Câu 26 Xét mặt chất kinh tế, việc điều tiết chế thị trường ví A mệnh lệnh B thượng đế C ý niệm tuyệt đối D bàn tay vơ hình Câu 27 Trong hoạt động người, hoạt động sản xuất đóng vai trị hoạt động A thiết yếu B quan trọng C bình thường D Câu 28 Trong kinh tế hàng hóa, chủ thể tiêu dùng thường gắn với việc làm đây? A Mua gạo ăn B Sản xuất hàng hóa C Giới thiệu việc làm D Phân phối hàng hóa II Tự luận (3 điểm) Câu (2 điểm): Doanh nghiệp Z sản xuất kinh doanh thực phẩm Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch, doanh nghiệp định chuyển đổi mơ hình kinh doanh, tập trung sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thân thiện với môi trường Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc khách hàng Hoạt động góp phần mang lại doanh thu cho doanh nghiệp cao 20% so với trước Để tri ân tạo động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp định việc tăng lương cho người lao động thành lập số quỹ để hỗ trợ động viên cho em họ có thành tích cao học tập a) Hãy cho biết, công ty Z phân bổ nguồn lực sản xuất phân chia kết lao động nào? b) Việc phân phối kết lao động có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp? Câu (1 điểm): Theo Tống cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng người dân dịp Lễ ông Công, ông Táo chuẩn bị Tết tăng cao, giá hàng hoá dịch vụ thiết yếu tăng vào dịp Tết Giá tiêu dùng tháng 01/2022 số nhóm hàng thực phẩm tăng so với tháng trước sau: Giá thịt lợn tháng 01/2022 tăng 1,79%; giá trứng loại tăng 0,91%; giá thịt gia cầm tươi sống tăng 0,57% Thông tin giá nêu cho em biết điều tình hình thị trường thực phấm dịp tết Nguyên đán? Sự biến động giá điều cần quan tâm chủ thể kinh tế nào? TRƯỜNG THPT LÊ LỢI TỔ SỬ-ĐỊA-GDKTPL -(Đề thi có trang) Họ tên: HẾT -KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: GDKTPL 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Lớp: Mã đề 102 Câu Một quan hệ thị trường quan hệ A cầu – nhà nước B cầu – sản xuất C cầu – cạnh tranh D cung – cầu Câu Số tiền phải trả cho hàng hoá để bù đắp chi phí sản xuất lưu thơng hàng hố gọi A giá hàng hố B phân phối sản phẩm C giá trị sử dụng D tiêu dùng sản phẩm Câu Chủ thể trung gian khơng có vai trị đây? A Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng B Thúc đẩy sản xuất tiêu dùng hiệu C Tạo sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng D Cầu nối sản xuất tiêu dùng Câu Một tác động tích cực chế thị trường A thúc đẩy tăng trưởng kinh tế B hủy hoại môi trường sống C xuất nhiều hàng giả D tăng cường đầu tích trữ Câu Theo quy định Luật ngân sách, ngân sách nhà nước không gồm khoản thu đây? A Thu từ dầu thô B Thu nội địa C Thu từ đầu tư phát triển D Thu viện trợ Câu Việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng gọi A cung ứng B trao đổi C mua bán D vận chuyển Câu Nền kinh tế chỉnh thể thống hoạt động kinh tế sau đây? A Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng B Sản xuất, mua bán - trao đổi, tiêu dùng C Sản xuất, chi phối - trao đổi, tiêu dùng D Sản xuất, phân loại - trao đổi, tiêu dùng Câu Trong kinh tế nước ta, chủ thể đóng vai trị quản lý toàn kinh tế quốc dân? A Chủ thể sản xuất B Chủ thể nhà nước C Chủ thể tiêu dùng D Chủ thể trung gian Câu Một đặc điểm ngân sách nhà nước A có nhiều tiền bạc B có quyền lấy C có tính pháp lý cao D phân chia cho người Câu 10 Toàn khọản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước gọi A kho bạc nhà nước B tiền tệ nhà nước C tài nhà nước D ngân sách nhà nước Câu 11 Đâu chức giá thị trường? A Cơng cụ để Nhà nước thực quản lí Nhà nước B Chức lưu thơng hàng hố C Chức thông tin D Chức phán bổ nguồn lực Câu 12 Chủ thể đóng vai trị quan trọng việc tạo hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng? A Các điểm bán hàng B Chủ thể sản xuất C Doanh nghiệp Nhà nước D Chủ thể trung gian Câu 13 Theo quy định Luật ngân sách, chủ thể có quyền định khoản thu, chi ngân sách nhà nước ai? A Những người đứng đầu quan cấp Bộ B Các quan lãnh đạo địa phương C Các quan nhà nước có thẩm quyền D Các quan thuộc doanh nghiệp nhà nước Câu 14 Nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi cạnh tranh, có hội bước chân vào thị trường “khó tính” tạo sản phẩm “xanh” đòi hỏi chủ thể sản xuất phải ý tạo sản phẩm A thân thiện với mơi trường B tạo nhiều khí thải C sử dụng nhiều tài nguyên D tạo hiệu ứng nhà kính Câu 15 Sản phẩm sau tạo từ hoạt động lao động sản xuất? A Mua tivi từ cửa hàng B Mua cá tôm chợ ăn C Gạo mua chợ D Rau trồng vườn Câu 16 Phát biểu không thị trường? A Thị trường nơi người tiếp xúc với người để trao đổi thứ khan hiếm, xác định giá số lượng trao đổi B Thị trường nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá thoả mãn thu từ sản phẩm họ mua C Thị trường nơi người bán người mua tiếp xúc với để trao đổi, mua bán D Thị trường nơi người mua tiếp xúc với để xác định giá số lượng hàng hoá Câu 17 Nhà nước có quyền khoản thu, chi ngân sách nhà nước? A Quyền sở hữu B Quyền định C Quyền sử dụng D Quyền sở hữu định Câu 18 Căn vào vai trò đối tượng mua bán, thị trường chia thành A thị trường nước, thị trường nước B thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng C thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo D thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán, Câu 19 Xét mặt chất kinh tế, việc điều tiết chế thị trường ví A mệnh lệnh B bàn tay vơ hình C ý niệm tuyệt đối D thượng đế Câu 20 Một quan hệ thị trường quan hệ A – B mua – bán C cho – nhận D thưởng – phạt Câu 21 Trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực chế thị trường thể việc chủ thể kinh tế để giành nhiều lợi nhuận khơng ngừng A đổi quản lý sản xuất B kích thích đầu găm hàng C khai thác cạn kiệt tài nguyên D hủy hoại môi trường Câu 22 Căn vào đặc điểm để phân chia loại thị trường thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản? A Tính chất chế vận hành B Vai trò đối tượng mua bán C Đối tượng hàng hoá D Phạm vi hoạt động Câu 23 Các nhân tố thị trường A hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán B hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán C hàng hoá, tiền tệ, giá D tiền tệ, người mua, người bán Câu 24 Trong kinh tế hàng hóa, quan hệ kinh tế tự điều chỉnh theo yêu cầu quy luật kinh tế gọi A chế bao cấp B chế quan liêu C chế thị trường D chế phân phối Câu 25 Trong hoạt động người, hoạt động sản xuất đóng vai trị hoạt động A B quan trọng C bình thường D thiết yếu Câu 26 Trong kinh tế, chủ thể đóng vai trị cầu nối chủ thể sản xuất chủ thể tiêu dùng? A Chủ thể trung gian B Nhà đầu tư chứng khoán C Chủ thể doanh nghiệp D Chủ thể nhà nước Câu 27 Trường hợp gọi bội chi ngân sách nhà nước? A Tổng thu nhỏ tổng chi B Tổng thu lớn tổng chi C Tổng thu lớn tổng chi D Tổng thu nhỏ tổng chi Câu 28 Trong kinh tế hàng hóa, chủ thể tiêu dùng thường gắn với việc làm đây? A Phân phối hàng hóa B Giới thiệu việc làm C Mua gạo ăn D Sản xuất hàng hóa II Tự luận (3 điểm) Câu (2 điểm): Doanh nghiệp Z sản xuất kinh doanh thực phẩm Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch, doanh nghiệp định chuyển đổi mơ hình kinh doanh, tập trung sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thân thiện với môi trường Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc khách hàng Hoạt động góp phần mang lại doanh thu cho doanh nghiệp cao 20% so với trước Để tri ân tạo động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp định việc tăng lương cho người lao động thành lập số quỹ để hỗ trợ động viên cho em họ có thành tích cao học tập a) Hãy cho biết, cơng ty Z phân bổ nguồn lực sản xuất phân chia kết lao động nào? b) Việc phân phối kết lao động có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp? Câu (1 điểm): Theo Tống cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng người dân dịp Lễ ông Công, ông Táo chuẩn bị Tết tăng cao, giá hàng hoá dịch vụ thiết yếu tăng vào dịp Tết Giá tiêu dùng tháng 01/2022 số nhóm hàng thực phẩm tăng so với tháng trước sau: Giá thịt lợn tháng 01/2022 tăng 1,79%; giá trứng loại tăng 0,91%; giá thịt gia cầm tươi sống tăng 0,57% Thông tin giá nêu cho em biết điều tình hình thị trường thực phấm dịp tết Nguyên đán? Sự biến động giá điều cần quan tâm chủ thể kinh tế nào? HẾT TRƯỜNG THPT LÊ LỢI TỔ SỬ-ĐỊA-GDKTPL -(Đề thi có trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: GDKTPL 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp: Mã đề 103 Câu Một đặc điểm ngân sách nhà nước A phân chia cho người B có nhiều tiền bạc C có quyền lấy D có tính pháp lý cao Câu Trường hợp gọi bội chi ngân sách nhà nước? A Tổng thu nhỏ tổng chi B Tổng thu nhỏ tổng chi C Tổng thu lớn tổng chi D Tổng thu lớn tổng chi Câu Phát biểu không thị trường? A Thị trường nơi người mua tiếp xúc với để xác định giá số lượng hàng hoá B Thị trường nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá thoả mãn thu từ sản phẩm họ mua C Thị trường nơi người tiếp xúc với người để trao đổi thứ khan hiếm, xác định giá số lượng trao đổi D Thị trường nơi người bán người mua tiếp xúc với để trao đổi, mua bán Câu Theo quy định Luật ngân sách, ngân sách nhà nước không gồm khoản thu đây? A Thu từ dầu thô B Thu nội địa C Thu viện trợ D Thu từ đầu tư phát triển Câu Nền kinh tế chỉnh thể thống hoạt động kinh tế sau đây? A Sản xuất, mua bán - trao đổi, tiêu dùng B Sản xuất, phân loại - trao đổi, tiêu dùng C Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng D Sản xuất, chi phối - trao đổi, tiêu dùng Câu Các nhân tố thị trường A tiền tệ, người mua, người bán B hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán C hàng hoá, tiền tệ, giá D hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán Câu Nhà nước có quyền khoản thu, chi ngân sách nhà nước? A Quyền sử dụng B Quyền sở hữu định C Quyền định D Quyền sở hữu Câu Theo quy định Luật ngân sách, chủ thể có quyền định khoản thu, chi ngân sách nhà nước ai? A Các quan nhà nước có thẩm quyền B Các quan thuộc doanh nghiệp nhà nước C Những người đứng đầu quan cấp Bộ D Các quan lãnh đạo địa phương Câu Trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực chế thị trường thể việc chủ thể kinh tế để giành nhiều lợi nhuận khơng ngừng A khai thác cạn kiệt tài nguyên B hủy hoại môi trường C kích thích đầu găm hàng D đổi quản lý sản xuất Câu 10 Trong kinh tế hàng hóa, chủ thể tiêu dùng thường gắn với việc làm đây? A Mua gạo ăn B Phân phối hàng hóa C Sản xuất hàng hóa D Giới thiệu việc làm Câu 11 Căn vào vai trò đối tượng mua bán, thị trường chia thành A thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng B thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán, C thị trường nước, thị trường nước D thị trường cạnh tranh hồn hảo, thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo Câu 12 Trong kinh tế hàng hóa, quan hệ kinh tế tự điều chỉnh theo yêu cầu quy luật kinh tế gọi A chế phân phối B chế bao cấp C chế thị trường D chế quan liêu Câu 13 Căn vào đặc điểm để phân chia loại thị trường thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản? A Tính chất chế vận hành B Phạm vi hoạt động C Vai trò đối tượng mua bán D Đối tượng hàng hoá Câu 14 Nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi cạnh tranh, có hội bước chân vào thị trường “khó tính” tạo sản phẩm “xanh” đòi hỏi chủ thể sản xuất phải ý tạo sản phẩm A tạo hiệu ứng nhà kính B tạo nhiều khí thải C sử dụng nhiều tài nguyên D thân thiện với mơi trường Câu 15 Tồn khọản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước gọi A tài nhà nước B ngân sách nhà nước C kho bạc nhà nước D tiền tệ nhà nước Câu 16 Trong kinh tế nước ta, chủ thể đóng vai trị quản lý tồn kinh tế quốc dân? A Chủ thể sản xuất B Chủ thể nhà nước C Chủ thể trung gian D Chủ thể tiêu dùng Câu 17 Việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng gọi A vận chuyển B trao đổi C mua bán D cung ứng Câu 18 Xét mặt chất kinh tế, việc điều tiết chế thị trường ví A mệnh lệnh B thượng đế C bàn tay vơ hình D ý niệm tuyệt đối Câu 19 Trong hoạt động người, hoạt động sản xuất đóng vai trị hoạt động A B bình thường C quan trọng D thiết yếu Câu 20 Sản phẩm sau tạo từ hoạt động lao động sản xuất? A Gạo mua chợ B Rau trồng vườn C Mua tivi từ cửa hàng D Mua cá tôm chợ ăn Câu 21 Đâu chức giá thị trường? A Cơng cụ để Nhà nước thực quản lí Nhà nước B Chức lưu thơng hàng hố C Chức thông tin D Chức phán bổ nguồn lực Câu 22 Chủ thể đóng vai trị quan trọng việc tạo hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng? A Các điểm bán hàng B Chủ thể trung gian C Doanh nghiệp Nhà nước D Chủ thể sản xuất Câu 23 Một quan hệ thị trường quan hệ A cầu – sản xuất B cầu – cạnh tranh C cung – cầu D cầu – nhà nước Câu 24 Một tác động tích cực chế thị trường A xuất nhiều hàng giả B hủy hoại môi trường sống C tăng cường đầu tích trữ D thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Câu 25 Trong kinh tế, chủ thể đóng vai trị cầu nối chủ thể sản xuất chủ thể tiêu dùng? A Chủ thể trung gian B Nhà đầu tư chứng khoán C Chủ thể doanh nghiệp D Chủ thể nhà nước Câu 26 Một quan hệ thị trường quan hệ A cho – nhận B thưởng – phạt C mua – bán D – Câu 27 Chủ thể trung gian khơng có vai trị đây? A Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng B Tạo sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng C Thúc đẩy sản xuất tiêu dùng hiệu D Cầu nối sản xuất tiêu dùng Câu 28 Số tiền phải trả cho hàng hố để bù đắp chi phí sản xuất lưu thơng hàng hố gọi A tiêu dùng sản phẩm B giá hàng hoá C phân phối sản phẩm D giá trị sử dụng II Tự luận (3 điểm) Câu (2 điểm): Doanh nghiệp Z sản xuất kinh doanh thực phẩm Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch, doanh nghiệp định chuyển đổi mơ hình kinh doanh, tập trung sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thân thiện với môi trường Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc khách hàng Hoạt động góp phần mang lại doanh thu cho doanh nghiệp cao 20% so với trước Để tri ân tạo động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp định việc tăng lương cho người lao động thành lập số quỹ để hỗ trợ động viên cho em họ có thành tích cao học tập a) Hãy cho biết, công ty Z phân bổ nguồn lực sản xuất phân chia kết lao động nào? b) Việc phân phối kết lao động có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp? Câu (1 điểm): Theo Tống cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng người dân dịp Lễ ông Công, ông Táo chuẩn bị Tết tăng cao, giá hàng hoá dịch vụ thiết yếu tăng vào dịp Tết Giá tiêu dùng tháng 01/2022 số nhóm hàng thực phẩm tăng so với tháng trước sau: Giá thịt lợn tháng 01/2022 tăng 1,79%; giá trứng loại tăng 0,91%; giá thịt gia cầm tươi sống tăng 0,57% Thông tin giá nêu cho em biết điều tình hình thị trường thực phấm dịp tết Nguyên đán? Sự biến động giá điều cần quan tâm chủ thể kinh tế nào? HẾT -TRƯỜNG THPT LÊ LỢI TỔ SỬ-ĐỊA-GDKTPL -(Đề thi có trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MƠN: GDKTPL 10 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp: Mã đề 104 Câu Trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực chế thị trường thể việc chủ thể kinh tế để giành nhiều lợi nhuận khơng ngừng A đổi quản lý sản xuất B kích thích đầu găm hàng C hủy hoại môi trường D khai thác cạn kiệt tài nguyên Câu Một quan hệ thị trường quan hệ A thưởng – phạt B – C mua – bán D cho – nhận Câu Căn vào vai trò đối tượng mua bán, thị trường chia thành A thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán, B thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo C thị trường nước, thị trường nước D thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng Câu Đâu chức giá thị trường? A Công cụ để Nhà nước thực quản lí Nhà nước B Chức lưu thơng hàng hố C Chức thông tin D Chức phán bổ nguồn lực Câu Toàn khọản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước gọi A ngân sách nhà nước B tài nhà nước C tiền tệ nhà nước D kho bạc nhà nước Câu Số tiền phải trả cho hàng hoá để bù đắp chi phí sản xuất lưu thơng hàng hố gọi A tiêu dùng sản phẩm B phân phối sản phẩm C giá trị sử dụng D giá hàng hoá Câu Trường hợp gọi bội chi ngân sách nhà nước? A Tổng thu nhỏ tổng chi B Tổng thu nhỏ tổng chi C Tổng thu lớn tổng chi D Tổng thu lớn tổng chi Câu Căn vào đặc điểm để phân chia loại thị trường thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản? A Tính chất chế vận hành B Đối tượng hàng hoá C Phạm vi hoạt động D Vai trò đối tượng mua bán Câu Trong hoạt động người, hoạt động sản xuất đóng vai trị hoạt động A bình thường B C thiết yếu D quan trọng Câu 10 Một tác động tích cực chế thị trường A xuất nhiều hàng giả B tăng cường đầu tích trữ C hủy hoại mơi trường sống D thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Câu 11 Chủ thể đóng vai trị quan trọng việc tạo hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng? A Chủ thể sản xuất B Chủ thể trung gian C Các điểm bán hàng D Doanh nghiệp Nhà nước Câu 12 Trong kinh tế hàng hóa, chủ thể tiêu dùng thường gắn với việc làm đây? A Giới thiệu việc làm B Phân phối hàng hóa C Mua gạo ăn D Sản xuất hàng hóa Câu 13 Trong kinh tế, chủ thể đóng vai trị cầu nối chủ thể sản xuất chủ thể tiêu dùng? A Chủ thể trung gian B Chủ thể doanh nghiệp C Nhà đầu tư chứng khoán D Chủ thể nhà nước Câu 14 Một quan hệ thị trường quan hệ A cung – cầu B cầu – sản xuất C cầu – cạnh tranh D cầu – nhà nước Câu 15 Trong kinh tế nước ta, chủ thể đóng vai trị quản lý tồn kinh tế quốc dân? A Chủ thể tiêu dùng B Chủ thể trung gian C Chủ thể nhà nước D Chủ thể sản xuất Câu 16 Xét mặt chất kinh tế, việc điều tiết chế thị trường ví A thượng đế B bàn tay vơ hình C mệnh lệnh D ý niệm tuyệt đối Câu 17 Theo quy định Luật ngân sách, ngân sách nhà nước không gồm khoản thu đây? A Thu viện trợ B Thu nội địa C Thu từ đầu tư phát triển D Thu từ dầu thô Câu 18 Chủ thể trung gian vai trị đây? A Thúc đẩy sản xuất tiêu dùng hiệu B Tạo sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng C Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng D Cầu nối sản xuất tiêu dùng Câu 19 Việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng gọi A cung ứng B trao đổi C mua bán D vận chuyển Câu 20 Một đặc điểm ngân sách nhà nước A có tính pháp lý cao B có nhiều tiền bạc C có quyền lấy D phân chia cho người Câu 21 Các nhân tố thị trường A hàng hoá, tiền tệ, giá B tiền tệ, người mua, người bán C hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán D hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán Câu 22 Nền kinh tế chỉnh thể thống hoạt động kinh tế sau đây? A Sản xuất, chi phối - trao đổi, tiêu dùng B Sản xuất, phân loại - trao đổi, tiêu dùng C Sản xuất, mua bán - trao đổi, tiêu dùng D Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng Câu 23 Nhà nước có quyền khoản thu, chi ngân sách nhà nước? A Quyền sử dụng B Quyền sở hữu định C Quyền định D Quyền sở hữu Câu 24 Phát biểu không thị trường? A Thị trường nơi người mua tiếp xúc với để xác định giá số lượng hàng hoá B Thị trường nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá thoả mãn thu từ sản phẩm họ mua C Thị trường nơi người bán người mua tiếp xúc với để trao đổi, mua bán D Thị trường nơi người tiếp xúc với người để trao đổi thứ khan hiếm, xác định giá số lượng trao đổi Câu 25 Nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi cạnh tranh, có hội bước chân vào thị trường “khó tính” tạo sản phẩm “xanh” đòi hỏi chủ thể sản xuất phải ý tạo sản phẩm A tạo hiệu ứng nhà kính B thân thiện với môi trường C sử dụng nhiều tài nguyên D tạo nhiều khí thải Câu 26 Sản phẩm sau tạo từ hoạt động lao động sản xuất? A Gạo mua chợ B Mua cá tôm chợ ăn C Mua tivi từ cửa hàng D Rau trồng vườn Câu 27 Theo quy định Luật ngân sách, chủ thể có quyền định khoản thu, chi ngân sách nhà nước ai? A Những người đứng đầu quan cấp Bộ B Các quan lãnh đạo địa phương C Các quan thuộc doanh nghiệp nhà nước D Các quan nhà nước có thẩm quyền Câu 28 Trong kinh tế hàng hóa, quan hệ kinh tế tự điều chỉnh theo yêu cầu quy luật kinh tế gọi A chế quan liêu B chế phân phối C chế thị trường D chế bao cấp II Tự luận (3 điểm) Câu (2 điểm): Doanh nghiệp Z sản xuất kinh doanh thực phẩm Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch, doanh nghiệp định chuyển đổi mơ hình kinh doanh, tập trung sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thân thiện với môi trường Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc khách hàng Hoạt động góp phần mang lại doanh thu cho doanh nghiệp cao 20% so với trước Để tri ân tạo động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp định việc tăng lương cho người lao động thành lập số quỹ để hỗ trợ động viên cho em họ có thành tích cao học tập a) Hãy cho biết, cơng ty Z phân bổ nguồn lực sản xuất phân chia kết lao động nào? b) Việc phân phối kết lao động có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp? Câu (1 điểm): Theo Tống cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng người dân dịp Lễ ông Công, ông Táo chuẩn bị Tết tăng cao, giá hàng hoá dịch vụ thiết yếu tăng vào dịp Tết Giá tiêu dùng tháng 01/2022 số nhóm hàng thực phẩm tăng so với tháng trước sau: Giá thịt lợn tháng 01/2022 tăng 1,79%; giá trứng loại tăng 0,91%; giá thịt gia cầm tươi sống tăng 0,57% Thông tin giá nêu cho em biết điều tình hình thị trường thực phấm dịp tết Nguyên đán? Sự biến động giá điều cần quan tâm chủ thể kinh tế nào? HẾT TRƯỜNG THPT LÊ LỢI TỔ SỬ-ĐỊA-GDKTPL KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: GDKTPL 10 I Phần đáp án trắc nghiệm (Mỗi câu 0,25đ): điểm Đề\câu 000 A D A A 101 D C D C 102 D A C A 103 D A C D 104 A C D B II Phần tự luận: điểm Câu D C C C A B C B B D D B A B B C B B A B D C C D B 10 D B D A D 11 C B B A A 12 C C B C C 13 D D C D A 14 D C A D A 15 D C D B C 16 B C A B B 17 A D D B C Nội dung 18 A B B C B 19 D C B A B 20 A A B B A 21 A C A B D 22 B C C D D 23 B C A C B 24 D A C D D 25 B C A A B 26 B D A C D 27 C D D B D 28 A A C B C Về phân bổ nguồn lực: Công ty điều chỉnh định chuyển đổi mơ hình kinh doanh, tập trung sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thân thiện với môi trường.0,75đ Câu 1: ( điểm) Về phân chia kết lao động: Công ty điều chỉnh phân phối thành lao động thông qua việc tăng lương cho người lao động thành lập số quỹ để hỗ trợ động viên cho em họ có thành tích cao học tập 0,75đ Tác dụng: Việc phân phối thành kinh doanh giúp người lao động thêm tin tưởng gắn bó với cơng ty thể trách nhiệm đồng hành doanh nghiệp người lao động.0,5đ Thông tin cho biết Câu 1: - Giá dịp cận tết nguyên đán mặt hàng có xu hướng tăng cao đặc biệt nhóm hàng thực phẩm 0,5đ (1 điểm) - Sự biến động giá điều cần quan tâm chủ thể sản xuất, chủ thể tiêu dùng, chủ thể trung gian quan quản lý nhà nước 0,5đ ... Nguyên ? ?án? Sự biến động giá điều cần quan tâm chủ thể kinh tế nào? HẾT -TRƯỜNG THPT LÊ LỢI TỔ S? ?-? ?ỊA-GDKTPL -( Đề thi có trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: GDKTPL 10 ... Nguyên ? ?án? Sự biến động giá điều cần quan tâm chủ thể kinh tế nào? HẾT TRƯỜNG THPT LÊ LỢI TỔ S? ?-? ?ỊA-GDKTPL -( Đề thi có trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: GDKTPL 10 ... Nguyên ? ?án? Sự biến động giá điều cần quan tâm chủ thể kinh tế nào? TRƯỜNG THPT LÊ LỢI TỔ S? ?-? ?ỊA-GDKTPL -( Đề thi có trang) Họ tên: HẾT -KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn GDKT&PL lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Lê Lợi,