0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

113 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:06

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN ĐÌNH THƯỢNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 8850101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI XUÂN DŨNG Hà Nội, 2020 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Nếu nội dung nghiên cứu trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tn thủ kết luận đánh giá luận văn Hội đồng khoa học Lai Châu, ngày 26 tháng 11 năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Thượng PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Chương trình đào tạo sau Đại học Trường Đại học Lâm nghiệp Việt nam, thực đề tài “Đánh giá tác động sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu’’ Có kết ngày hôm nay, vô biết ơn công sinh thành, dưỡng dục cha, mẹ, ơn dạy dỗ truyền đạt kiến thức chuyên môn thầy, cô Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, quan tâm, động viên khích lễ gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp Tơi xin chân thành tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Xuân Dũng, người thầy tận tình bảo, hướng dẫn truyền đạt kiến thức q báu giúp tơi hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Phòng Đào tạo sau Đại học, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng Môi trường giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thực hoàn thành Luận văn Thạc sĩ khoa học lâm nghiệp theo chương trình đào tạo sau đại học Cảm ơn giúp đỡ Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Lai Châu, Lãnh đạo UBND huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường, UBND xã, hộ gia đình khu vực nghiên cứu, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, cung cấp cho tài liệu, số liệu quý giá để hoàn thành luận văn Bản thân tơi có nhiều cố gắng, chắn đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót nội dung, phương pháp hình thức trình bày Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy, bạn bè, đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Lai Châu, ngày 26 tháng 11 năm 2020 Tác giả PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm 1.2 Tình hình nghiên cứu chi trả dịch vụ môi trường rừng giới 1.2.1 Hoạt động chi trả DVMTR Châu Mỹ 1.2.2 Hoạt động chi trả DVMTR Châu Âu 1.2.3 Hoạt động chi trả DVMTR Châu Á 1.3 Tình hình nghiên cứu chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam 1.3.1 Cơ sở hình thành 1.3.2 Chính sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng Việt Nam 12 1.4 Tình hình thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 16 1.5 Xu hướng phát triển DVMTR 18 1.5.1 Trên giới 18 1.5.1 Ở Việt Nam 20 Chương MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 21 2.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 21 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu 21 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma iv 2.3 Nội dung nghiên cứu 22 2.3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác thực sách chi trả dịch vụ môi trường 22 2.3.2 Đề xuất số giải pháp thực sách chi trả dịch vụ môi trường 22 2.4 Phương pháp nghiên cứu 22 2.4.1 Đánh giá thực trạng cơng tác thực sách chi trả dịch vụ môi trường 22 2.4.2 Đánh giá tác động sách chi trả DVMTR 23 Chương ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN TAM ĐƯỜNG 29 3.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.1 Vị trí địa lý 29 3.1.2 Địa hình 30 3.1.3 Khí hậu, thủy văn 30 3.1.4 Địa chất thổ nhưỡng 31 3.1.5 Khoáng sản 32 3.2 Điều kiện dân sinh, kinh tế, xã hội 32 3.2.1 Dân số, dân tộc lao động 32 3.2.2 Xã hội 33 3.2.3 Thực trạng kinh tế 33 3.2.4 Kết cấu hạ tầng 34 3.3 Hiện trạng tài nguyên rừng địa bàn huyện Tam Đường 35 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Thực trạng cơng tác thực sách chi trả dịch vụ môi trường 40 4.1.1 Việc thực sách chi trả DVMTR 40 4.1.2 Những thuận lợi, khó khăn thực sách chi trả DVMTR 56 4.2 Tác động sách chi trả DVMTR 59 4.2.1 Tác động đến nhận thức bên công tác quản lý bảo vệ rừng 59 4.2.2 Tác động đến nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng 64 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma v 4.2.3 Tác động đến hiệu công tác quản lý bảo vệ rừng 74 4.3 Một số giải pháp thực sách chi trả DVMTR 78 4.3.1.Giải pháp tuyên truyền, tập huấn 80 4.3.2 Giải pháp chế, sách 81 4.3.3 Giải pháp hệ thống tổ chức 82 4.3.4 Giải pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ 82 4.3.5 Giải pháp đất đai 83 4.3.6 Giải pháp tài 84 4.3.7 Giải pháp kiểm tra, giám sát, đánh giá 85 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Viết tắt BQL Ban quản lý BQLRPH Ban quản lý rừng phòng hộ BV&PTR Bảo vệ phát triển rừng BVR Bảo vệ rừng DVMTR Dịch vụ môi trường rừng HTX Hợp tác xã NN&PTNT Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn PCCCR Phịng cháy chữa cháy rừng PFES Chi trả dịch vụ môi trường rừng PES Chi trả dịch vụ môi trường PTNT Phát triển nông thôn UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Diện tích thực chi trả DVMTR giai đoạn 2012 – 2019 37 Bảng 4.1: Diện tích lưu vực sở có sử dụng 44 DVMTR địa bàn huyện năm 2019 44 Bảng 4.2: Bên sử dụng DVMTR địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 48 Bảng 4.3: Thông tin, tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2007-2019 60 Bảng 4.4: Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng cho bên 61 Bảng 4.5: Tổng hợp tác động sách đến cơng tác quản lý bảo vệ rừng 78 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Diện tích rừng đất lâm nghiệp năm 2019 35 Biểu đồ 3.2: Diện tích rừng theo chức năm 2019 35 Biểu đồ 3.3: Diện tích rừng chi trả DVMTR giai đoạn 2012 - 2019 38 Biểu đồ 4.1: Số tiền thu từ chi trả DVMTR, giai đoạn 2012-2019 65 Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ nguồn thu theo cấp thực hiện, giai đoạn 2012-2019 66 Biểu đồ 4.3: Tỷ lệ nguồn thu theo loại dịch vụ, giai đoạn 2012-2019 66 Biểu đồ 4.4: Số tiền chi trả từ tổ chức sử dụng DVMTR, 66 giai đoạn 2012-2019 66 Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ số tiền chi trả từ tổ chức sử dụng DVMTR, giai đoạn 20122019 67 Biểu đồ 4.6: Tỷ lệ số tiền chi trả DVMTR cho bên, giai đoạn 2012 - 2019 67 Biểu đồ 4.7: Diện tích rừng theo chủ quản lý chi trả DVMTR 68 giai đoạn 2012 – 2019 68 Biểu đồ 4.8: Số tiền đầu tư giai đoạn trước sau thực 69 sách chi trả DVMTR (2007 -2019) 69 Biểu đồ 4.9: Tỷ lệ nguồn nguồn đầu tư 70 Biểu đồ 4.10: Thu nhập bình qn người nhận khốn bảo vệ rừng 72 Biểu đồ 4.11: Diễn biến diện tích, tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2007-2019 74 Biểu đồ 4.12: Số vụ vi phạm, diện tích rừng bị thiệt hại giai đoạn 2007-2019 75 Biểu đồ 4.13: Số vụ, diện tích rừng bị phá giai đoạn 2007-2019 76 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Ranh giới lưu vực khu vực nghiên cứu thực sách chi trả DVMTR 25 Hình 2.2: Vị trí xã, đối tượng thực vấn 26 Hình 3.1: Vị trí địa lý huyện Tam Đường 29 Hình 3.2: Hiện trạng tài nguyên rừng huyện Tam Đường năm 2019 37 Hình 4.1: Bộ máy tổ chức thực chi trả DVMTR địa bàn huyện 41 Hình 4.2: Lưu vực chi trả tiền DVMTR nhà máy thuỷ điện liên tỉnh: Hồ Bình, Sơn La, Huổi Quảng; nội tỉnh (Bản Chát) nhà máy nước Vinaconex 45 Hình 4.3: Lưu vực chi trả tiền DVMTR nhà máy thuỷ điện Nậm Thi 45 Hình 4.4: Lưu vực chi trả tiền DVMTR nhà máy thuỷ điện Chu Va12 46 Hình 4.5: Lưu vực chi trả tiền DVMTR nhà máy thủy điện Nậm Na 2, 46 Hình 4.6: Lưu vực chi trả tiền DVMTR nhà máy nước Tam Đường 47 Hình 4.7: Lưu vực chi trả tiền DVMTR nhà máy nước thành phố Lai Châu 47 Hình 4.8: Quy trình thực chi trả DVMTR 54 Hình 4.9: Sơ đồ chi trả DVMTR năm 2019 56 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma 89 - Chưa nghiên cứu kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ mơi trường rừng, sở sản xuất công nghiệp, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi cá nước lạnh, dịch vụ hấp thụ lưu giữ cacbon Kiến nghị - Tiếp tục nghiên cứu tác động sách chi trả DVMTR đến việc giảm nghèo sinh kế nông thôn vùng cao, đồng thời xây dựng giải pháp chiến lược lâu dài cho việc thực sách phát huy tính hiệu việc giảm nghèo cải thiện sinh kế nông thôn miền núi dựa vào rừng - Tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn thiện quy định khung pháp lý chế chi trả, việc quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR, số đánh giá, giám sát chi trả DVMTR thuận lợi - Nghiên cứu xác định, áp dụng hệ số K, phương thức quản lý, chi trả tiền DVMTR vừa đảm bảo mối quan hệ cung cầu DVMTR, vừa đảm bảo công ổn định xã hội - Xem xét, nghiên cứu giá trị môi trường rừng sở nuôi trồng thủy sản có sử dụng nước từ rừng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ bon rừng PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2012), Thông tư số 20/2012/TTBNNPTNT ngày 07/5/2012 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Hà Nội Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2011), Thông tư số 80/2011/TTBNNPTNT ngày 23/11/2011 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Hà Nội Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn Bộ tài (2012), Thơng tư liên số: 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 hướng dẫn chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Hà Nội Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2010), Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2010-2020, Hà Nội Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2019), Báo cáo nghiên cứu, đề xuất thí điểm chi trả dịch vụ mơi trường rừng dịch vụ hấp thụ lưu giữ cácbon rừng (C-PFES), Hà Nội Chính phủ (2010), Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2010 Chính sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng, Hà Nội Chính phủ (2018), Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Lâm nghiệp, Hà nội Lê Văn Hưng (2013), Chi trả dịch vụ hệ sinh thái khả áp dụng Việt Nam, Tạp chí Khoa học Phát triển, Hà Nội Forest trends, nhóm Katoomba Unep SBN (2008), Cẩm nang chi trả dịch vụ hệ sinh thái, in ấn: Harris Litho/Washington, DC/USA 10 Phạm Hồng Lượng (2018), Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ lâm nghiệp, Hà Nội 11 Vũ Tấn Phương, Giá trị môi trường dịch vụ môi trường rừng, Trung tâm Nghiên cứu sinh thái môi trường rừng – Viện KHLN Việt Nam 12 Quốc Hội 11 (2004), Luật bảo vệ phát triển rừng, Hà Nội 13 Quốc Hội 14 (2017), Luật Lâm nghiệp, Hà Nội PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma 92 14 Tổ chức Winrock quốc tế Winrock International (2010), nghiên cứu trường hợp thực thí điểm sách chi trả DVMTR Lâm Đồng, Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2010, www.Winrock.Org 15 Thủ tưởng Chính phủ (2008), Quyết định số 380/2008/QĐ-TTg, ngày 10 tháng năm 2008 sách thí điểm chi trả dịch vụ mơi trường rừng, Hà Nội 16 Thủ tưởng Chính phủ (2017), Quyết định số 886/QĐ-TTg, ngày 16 tháng năm 2017 phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Hà Nội 17 Phạm Thu Thủy cộng (2018), Vai trò chi trả DVMTR hỗ trợ tài cho ngành lâm nghiệp Việt Nam 18 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, (2011), Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 phê duyệt kế hoạch triển khai thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng địa bàn tỉnh, Lai Châu 19 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, (2012), Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 việc phê duyệt đề án “ Thực Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2010, Lai Châu 20 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, (2014), Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 việc ban hành Quy chế quản lý, thực sách chi trả DVMTR nhà máy thủy điện sử dụng nước từ lưu vực tỉnh Lai Châu, Lai Châu 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, (2019), Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 việc ban hành Quy định số nội dung thực sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng địa bàn tỉnh Lai Châu, Lai Châu 22 Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường (2020), Quyết định công bố trạng rừng huyện Tam Đường năm 2019, Lai Châu 23 Website Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam: http://vnff.vn/tin-tuc/tintrung-uong/2017/1/chi-so-va-tieu-chuan-giam-sat-danh-gia-chi-tra-dich-vumoi-truong-rung 24 Website Tổ chức nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR): http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-98.pdf 25 Website Tổ chức nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR): http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-188.pdf PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma PHỤ LỤC PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma Phụ lục vấn CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH Họ tên người vấn………………………………………… Tuổi ………………………………………………………………………… Địa chỉ……………………………………………………………………… Ơng/bà có biết thơng tin chi trả DVMTR từ đâu, mục đích chi trả DVMTR? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Ơng/bà cho biết diện tích, số tiền nhận từ chi trả DVMTR hàng năm? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Ơng/bà có hài lịng với mức chi trả khơng? Có kiến nghị đề xuất chi trả DVMTR? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Ông/bà cho biết việc bảo vệ rừng cộng đồng quản lý diễn thời gian qua nào? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Ông/bà cho biết thực chi trả DVMTR, ơng/bà phải làm gì, ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Ông/bà cho biết sử dụng số tiền từ chi trả DVMTR cho mục đích gì? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Ông/bà cho biết tiền chi trả DVMTR cộng đồng trích lại cho hoạt động chung cộng đồng khơng? Nếu có trích lại mục đích sử dụng để làm gì? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Ngoài ý kiến trên, ơng/bà có ý kiến bổ sung ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn anh/chị ! Người vấn PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma Phụ lục vấn CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO BÊN MUA DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Họ tên người vấn :………………………………………… Tuổi…………….Chức vụ………………………………………….……… Đơn vị công tác …………………….……………………………… ……… Anh/chị cho biết, công ty tham gia vào chi trả DVMTR từ năm ?Anh/chị có thấy việc chi trả DVMTR hợp lý, cần thiết ko?tại ? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Trong năm vừa qua Công ty chi trả cho DVMTR với số tiền ? Số tiền chi trả trực tiếp đến chủ rừng hay qua bên quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh ? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Với vai trò đại diên bên mua, anh/chị nêu giá trị môi trường mà bên bán cung cấp khu vực ? Với số tiền trả hàng năm, anh/chị có cảm thấy, mức giá phù hợp với giá trị môi trường mà công ty nhận ? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Sau chi trả DVMTR khu vực mà cơng ty chi trả có thay đổi ? (về diện tích rừng, sinh kế người dân, ý thức bảo vệ rừng người dân….) ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Để việc chi trả DVMTR địa phương đạt hiệu năm Anh/chị có đề xuất ? ………………………………………………………………………………… Ngồi nội dung trao đổi trên, anh/chị đóng góp số ý khiến khác ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Xin cảm ơn anh/chị vấn Người vấn PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma Phụ lục vấn CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO CÁN BỘ CÓ LIÊN QUAN THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Họ tên người vấn…………………………………………… Tuổi …………………………………………………………………………… Chức vụ……………………Đơn vị công tác………………………… …… Địa phương bắt đầu thực chương trình chi trả DVMTR từ năm Anh/chị nêu quy trình chi trả địa phương ? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Anh/ chị cho biết số kết thực địa phương khu vực quản lý ? ……………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………… Anh/ chị cho biết khó khăn, thuận lợi việc chi trả DVMTR địa phương ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Những hội, thách thức việc thực chi trả địa phương ? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Với mức chi trả mà địa phương áp dụng, người dân có cảm thấy hài lịng hay khơng? họ có phản hồi cho anh/ chị khơng ? Phản hồi vấn đề gì? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Sau thực chi trả DVMTR, tình hình bảo vệ, phát triển rừng địa phương thay đổi ? Theo anh/ chị đâu nguyên nhân dẫn đến thay đổi ? ……………………………………………………………………………………… PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma Với mục đích phát triển bền vững, anh/chị cho số ý kiến thao khảo, để người dân sử dụng số tiền chi trả hợp lý có hiệu ? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Anh/ chị nêu số giải pháp để việc chi trả DVMTR hiệu năm ? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ngoài nội dung trao đổi trên, xin mời anh/chị đóng góp số ý kiến khác ? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn anh/chị vấn ! Người vấn PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma MỘT SỐ HÌNH ẢNH THU NHẬP SỐ LIỆU CỦA TÁC GIẢ VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU Phỏng vấn BQL rừng phòng hộ huyện Tam Đường Phỏng vấn Nhà máy Thủy điện Chu Va huyện Tam Đường PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma Phỏng vấn Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường Phỏng vấn Hộ gia đình Chu Va xã Sơn Bình Phỏng vấn hộ gia đình Đơng Pao xã Bản Hon Họp tuyên truyền huyện PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma Họp tuyên truyền xã Thèn Sin Họp tuyên truyền Tuần tra, kiểm tra rừng bên nhận khoán bảo vệ rừng PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma Phát dọn thực bì, tu đường băng trắng cản lửa Nhân dân tham gia chữa cháy rừng PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma Người dân tham gia bảo vệ rừng nhận tiền DVMTR DVMTR góp phần phát triển kinh tế (RT Sơn tra năm 2014 xã Sơn Bình) DVMTR góp phần phát triển kinh tế (Mắc ca năm 2018 xã Thèn Sin) PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma DVMTR góp phần xây dựng nơng thôn (Đường nông thôn Chăn Nuôi xã Bản Hon) DVMTR góp phần xây dựng nơng thơn (Nhà văn hóa Thẳm xã Bản Hon) Lấn chiếm rừng sản xuất nông nghiệp xã Bản Hon Khai thác trái phép Thơng tre xã Sơn Bình Giải tranh chấp đất rừng xã Thèn Sin Cưỡng chế lấn chiếm đất rừng phòng hộ xã Sơn Bình PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma ... 2.3.2 Đánh giá tác động sách chi trả dịch vụ môi trường - Tác động đến nhận thức bên quản lý, bảo vệ rừng - Tác động đến nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng - Tác động đến hiệu công. .. sau Đại học Trường Đại học Lâm nghiệp Việt nam, thực đề tài ? ?Đánh giá tác động sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu? ??’ Có kết... Đánh giá tác động việc thực thi sách chi trả DVMTR đến công tác quản lý, bảo vệ rừng huyện Tam Đường + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho huyện Tam
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu,