0

Công ty tài chính và cho thuê tài chính. Phân tích công ty tài chính Evn Finance

30 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 13:43

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM TIỂU LUẬN NHÓM Đề tài CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH Lớp học phần D02 GV hướng dẫn Nguyễn Thị Mai Huyên SV thực hiện Nguyễn Hữu Ngu. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM - - TIỂU LUẬN NHĨM Đề tài: CƠNG TY TÀI CHÍNH VÀ CHO TH TÀI CHÍNH Lớp học phần: D02 GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Mai Huyên SV thực : Nguyễn Hữu Nguyên An Lê Thanh Ngân Nguyễn Thanh Nhả Văn Nữ Tuyết Phấn Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn Thị Thanh Thảo Đặng Thị Huyền Trang 2022 MỤC LỤ C MỞ ĐẦU NỘI DUNG CƠNG TY TÀI CHÍNH 1.1 Khái niệm cơng ty tài 1.2 Đặc điểm cơng ty tài 1.3 Các loại hình cơng ty tài 1.3.1 Cơng ty tài độc lập cơng ty tài phụ thuộc .3 1.3.2 Cơng ty tài tiêu dùng cơng ty tài bao tốn 1.4 Các nghiệp vụ cơng ty tài 1.4.1 Nghiệp vụ tài sản có 1.4.2 Nghiệp vụ tài sản nợ CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH 2.1 Khái qt chung cơng ty cho th tài 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Quy định chung công ty cho thuê tài 2.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động công ty cho thuê tài 2.2 Vốn huy động cơng ty cho th tài 2.3 Các loại hình cơng ty cho th tài 2.3.1 Cho thuê tài bên 2.3.2 Cho thuê tài bên 2.3.3 Cho thuê đồng tài trợ .8 2.3.4 Mua cho thuê lại .8 2.4 Các nghiệp vụ công ty cho thuê tài 2.4.1 Nghiệp vụ tài sản nợ 2.4.2 Nghiệp vụ tài sản có 2.5 Nguồn vốn sử dụng vốn cơng ty cho th tài 2.5.1 Nguồn vốn .9 2.5.2 Sử dụng vốn 10 PHÂN TÍCH CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC .11 3.1 Giới thiệu chung công ty 11 3.2 Các hoạt động ngân hàng Cơng ty tài Cổ phần Điện Lực 13 3.2.1 Hoạt động huy động vốn .13 3.2.2 Hoạt động tín dụng 16 3.2.3 Hoạt động đầu tư 19 3.2.4 Hoạt động dịch vụ tài 20 KẾT LUẬN .22 TÀI LIỆU THAM KHẢO .23 DANH MỤC SƠ ĐỒ - HÌNH ẢNH Sơ đồ 2.1 Mơ tả hoạt động cho thuê bên Sơ đồ 2.2 Mô tả hoạt động cho thuê bên Sơ đồ 2.3 Mô tả hoạt động mua cho thuê lại Hình 3.1 Biểu đồ cấu cổ đơng sáng lập EVN Finance Hình 3.2 Thuyết minh báo cáo tài niên độ 30/06/2022 Hình 3.3 Bảng cân đối kế tốn niên độ 30/06/2022 Hình 3.4 Thuyết minh báo cáo tài niên độ 30/06/2022 Hình 3.5 Thuyết minh báo cáo tài niên độ 30/06/2022 Hình 3.6 Bảng Cân đối kế tốn theo Q/năm Hình 3.7 Bảng thống kê chất lượng nợ vay năm Hình 3.8 Thuyết minh báo cáo tài niên 30/06/202 MỞ ĐẦU Hiện nay, kinh tế giới bước phát triển nhu cầu vốn kinh tế lớn Để đáp ứng nhu cầu này, địi hỏi cần có phương tiện dẫn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu vốn điển hình tổ chức tín dụng trung gian Tuy nhiên, khơng dạng tài trực tiếp người cầu vốn người cung vốn trao đổi trực tiếp với thị trường tài chính, trung gian tài đóng vai trị cầu nối nghĩa người cầu vốn muốn có vốn phải thơng qua người thứ ba Các tổ chức tài trung gian ngân hàng, hiệp hội cho vay, liên hiệp tín dụng, cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính…hay nói cách khác thơng qua ngân hàng tổ chức tài phi ngân hàng Chính vậy, xuất cơng ty tài hay cơng ty cho th tài kênh dẫn vốn vơ hiệu Tìm hiểu cơng ty tài cơng ty cho thuê tài giúp hiểu sâu đặc thù loại hình cơng ty thấy khác biệt biệt chúng định chế tài khác Từ đó, người đọc biết vai trò cần thiết cơng ty tài cơng ty cho th tài việc góp phần đưa kinh tế ngày phát triển NỘI DUNG CƠNG TY TÀI CHÍNH 1.1 Khái niệm cơng ty tài Việc nghiên cứu cơng ty tài vào quy định hành quốc gia Có hai cách xếp loại cơng ty tài chính:  Cơng ty tài thuộc nhóm định chế tài khơng nhận tiền gửi Ví dụ Mỹ, Anh, Úc,…  Cơng ty tài thuộc nhóm tổ chức tín dụng nhận tiền gửi Ví dụ Việt Nam, Srilanka,… Do có khác nên phương thức huy động nguồn vốn công ty tài khác nhau, từ ảnh hưởng đến cấu nguồn vốn lãi suất cho vay,… Ở Việt Nam, theo Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010 quy định “Cơng ty tài loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hoạt động ngân hàng theo quy định luật này, trừ hoạt động nhận tiền gửi cá nhân cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản khách hàng.” 1.2 Đặc điểm cơng ty tài Cơng ty tài loại hình tổ chức tín dụng nên mang đầy đủ đặc trưng tổ chức tín dụng nói chung đặc điểm riêng thể qua đặc điểm sau:  Theo Pháp luật quy định cơng ty hoạt động tài phải có vốn pháp định 500 tỷ  Cơng ty tài loại hình trung gian tài với chức chuyển vốn từ nơi dư thừa vốn tới nơi thiếu hụt vốn Do vậy, mang đặc điểm trung gian tài chính, theo trung gian tài cầu nối gắn liền người có vốn với người cần vốn, hoạt động huy động vốn cho vay trung gian tài diễn trực tiếp với chủ thể kinh tế thông qua thị trường tài  Cơng ty tài doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường xun số hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên khác với ngân hàng phép thực tất hoạt động ngân hàng, công ty tài thực hoạt động ngân hàng cơng ty tài không huy động tiền gửi cá nhân khơng cung ứng dịch vụ tốn qua tài khoản  Hoạt động cơng ty tài bao gồm: Huy động vốn (nhận tiền gửi tổ chức, phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn tổ chức, vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài nước nước ngồi theo quy định pháp luật, vay Ngân hàng Nhà nước hình thức tái cấp vốn theo quy định Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Hoạt động cho vay (cho vay, cho vay tiêu dùng, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác), bảo lãnh ngân hàng (cơng ty tài bảo lãnh dựa uy tín khả tài người nhận bảo lãnh), phát hành thẻ tín dụng, bao tốn, cho th tài hình thức cấp tín dụng khác sau Ngân hàng Nhà nước chấp thuận  Công ty tài loại hình doanh nghiệp chịu quản lý nhà nước Ngân hàng Nhà nước thuộc phạm vi áp dụng pháp luật ngân hàng Do loại hình trung gian tài chính, hoạt động cơng ty tài có ảnh hưởng lớn tới nhiều chủ thể khác kinh tế, hoạt động cơng ty tài chứa đựng nhiều rủi ro Vì vậy, hoạt động cơng ty tài cần phải quản lý, giám sát định hướng hoạt động phù hợp 1.3 Các loại hình cơng ty tài 1.3.1 Cơng ty tài độc lập cơng ty tài phụ thuộc 1.3.1.1 Cơng ty tài độc lập Cơng ty tài độc lập thường cá nhân gia đình thành lập Đặc trưng: tính chất chủ động việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng (loại cho vay, loại trang thiết bị, ngân hàng thuộc ngành sản xuất nào) Lợi thế: đưa mức lãi suất mang tính cạnh tranh, lợi lớn cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn, loại cơng ty tài độc lập động, kịp thời, linh hoạt kinh doanh Hạn chế: tính chất nội nên loại hình cơng ty thường hạn chế khả huy động vốn mở rộng hoạt động kinh doanh 1.3.1.2 Công ty tài phụ thuộc Cơng ty tài phụ thuộc loại hình cơng ty tài doanh nghiệp sản xuất cung cấp trang thiết bị thành lập với mục đích ban đầu cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp mua sản phẩm, dịch vụ công ty mẹ mua khoản phải thu công ty mẹ Hoạt động cụ thể công ty tài phụ thuộc cơng ty mẹ thơng qua theo luật định Lợi ích: giảm tính chất chu kỳ nghành sản xuất vốn động hàng tồn kho cách công ty tài phụ thuộc mua hàng hóa cơng ty mẹ, góp phần tăng doanh thu cách cho khách hàng vay với lãi suất thấp lãi suất ngân hàng để khách hàng mua sản phẩm dịch vụ công ty mẹ, góp phần nâng cao khả cạnh tranh cơng ty mẹ, cơng ty tài phụ thuộc xem chắn giảm thiểu rủi ro cho công ty mẹ 1.3.2 Công ty tài tiêu dùng cơng ty tài bao tốn 1.3.2.1 Cơng ty tài tiêu dùng Cơng ty tài tiêu dùng cơng ty hoạt động chủ yếu cung cấp khoản vay nhỏ cho cá nhân, gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Ví dụ: mua xe, mua đồ nội thất, cho vay tiền mặt,… Khách hàng công ty người khơng có khả vay Ngân hàng thương mại lịch sử tín dụng khơng tốt Vì cho vay có rủi ro nên lãi suất cho vay cao nhiều so với lãi suất cho vay ngân hàng thương mại Tuy nhiên lợi vay cơng ty tài tiêu dùng người vay vay không cần tài sản đảm bảo, thủ tục cho vay đơn giản 1.3.2.2 Công ty tài bao tốn Cơng ty tài bao tốn: cơng ty có hoạt động chủ yếu bao tốn Đó hình thức cấp tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ cách mua chiết khấu khoản phải thu 1.4 Các nghiệp vụ cơng ty tài 1.4.1 Nghiệp vụ tài sản có Cho vay tiêu dùng Cho vay kinh doanh  Cho vay vốn lưu động: doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ vốn lưu động vay cơng ty tài chính, với tài sản đảm bảo thường hàng tồn kho khoản phải thu  Cho vay mua doanh nghiệp: công ty tài muốn đa dạng hóa sản phẩm họ cách cung cấp khoản vay cho thương vụ mua doanh nghiệp, nhiên loại cho vay mang tính rủi ro cao cho vay vốn lưu động  Bao toán: cho vay cách mua chiết khấu khoản phải thu, theo dõi thu hồi nợ  Cho th tài chính: cách cơng ty tài mua máy móc thiết bị cho th dài hạn Cho vay bất động sản: Các công ty tài cho vay mua bất động sản để để kinh doanh Sản phẩm giúp công ty tăng lợi nhuận rủi ro vỡ nợ thấp 1.4.2 Nghiệp vụ tài sản nợ Huy động vốn vay: nguồn vốn vay đến từ tổ chức tài nhà đầu tư chứng khốn nợ cơng ty tài  Vốn vay ngân hàng: vốn ngắn hạn thường xuyên  Phát hành thương phiếu: cách thức công ty huy động vốn thị trường tiền tệ  Phát hành chứng khoán nợ khác  Vay vốn khơng hồn trả Tạo lập vốn chủ sở hữu: tùy thuộc loại hình sỡ hữu có cách tạo lập vốn ban đầu, tăng vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh khác Đối với cơng ty trách nhiệm hữu hạn tài vốn góp ban đầu thành viên sáng lập cơng ty đóng góp, cơng ty cổ phần vốn góp cổ đơng đóng góp CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH 2.1 Khái qt chung cơng ty cho th tài 2.1.1 Khái niệm Cơng ty cho th tài cơng ty hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn sở hợp đồng cho thuê tài bên cho thuê tài với bên thuê tài Bên cho thuê tài cam kết mua tài sản cho thuê tài theo yêu cầu bên thuê tài nắm giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê tài suốt thời hạn cho thuê, bên thuê tài sử dụng tài sản th tài tốn tiền th suốt thời hạn thuê quy định hợp đồng thuê tài  Là cơng cụ tài giúp doanh nghiệp tăng thêm vốn trung dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh  Phương thức thuê tài giúp doanh nghiệp huy động sử dụng vốn vay cách dễ dàng Do đặc thù th tài người cho th khơng địi hỏi người thuê phải chấp tài sản  Sử dụng thuê tài giúp doanh nghiệp thực nhanh chóng dự án đầu tư, nắm bắt thời kinh doanh Vì người th có quyền chọn tài sản, thiết bị thoả thuận trước hợp đồng thiết bị với nhà cung cấp, rút ngắn thời gian tiến hành đầu tư vào tài sản, thiết bị  Công ty cho th tài thường có mạng lưới tiếp thị, đại lý rộng rãi, có đội ngũ chuyên gia có trình độ chun sâu thiết bị, cơng nghệ, nên tư vấn hữu ích cho bên thuê kĩ thuật, công nghệ mà người thuê cần sử dụng  Bất lợi sử dụng thuê tài  Doanh nghiệp thuê phải chịu chi phí sử dụng vốn mức tương đối cao so với tín dụng thơng thường  Làm gia tăng hệ số nợ công ty Gia tăng mức độ rủi ro tài cơng ty có trách nhiệm phải hồn trả PHÂN TÍCH CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC 3.1 Giới thiệu chung công ty  Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC  Tên giao dịch: CƠNG TY TÀI CHÍNH ĐIỆN LỰC  Tên tiếng Anh: EVN FINANCE JOINT STOCK COMPANY  Tên viết tắt tiếng Anh: EVN FINANCE  Địa bàn kinh doanh: Hội sở Hà Nội năm 2010 thành lập 02 chi nhánh Đà Nẵng, TP.HCM  Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0103025629 ngày 08/07/2008 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp  Vốn điều lệ (đến 30/06/2022): 3.244.870.000.000 đồng  Lĩnh vực kinh doanh  Thu xếp vốn quản lý vốn  Tín dụng doanh nghiệp cá nhân  Nhận tiền gửi có ký hạn  Đầu tư Hợp tác đầu tư  Tư vấn tài hữu ích  Bảo lãnh hỗ trợ kinh doanh 11  Nhận ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư  Kinh doanh ngoại hối ( sau phép Ngân hàng Nhà nước )  Cung cấp dịch vụ tài linh hoạt  Cơ cấu cổ đơng sáng lập  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 40% vốn điều lệ  Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) sở hữu 8.4% vốn điều lệ  Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) sở hữu 1.8% vốn điều lệ  Các cổ đông khác ( tổ chức, cán nhân viên ngành điện) sở hữu 49.8% vốn điều lệ Hình 3.1 Biểu đồ cấu cổ đông sáng lập EVN Finance  Mục tiêu  Là đầu mối đắc lực việc quản trị vốn thu xếp vốn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam  Phấn đấu trở thành định chế tài đại theo hướng hội nhập quy mô, chất lượng hiệu quả, tăng trưởng bền vững  Mang lại lợi ích cao cho khách hàng cổ đơng Cơng ty Tài Cổ phần Điện Lực (EVN Finance) công ty tài tổng hợp có quy mơ đứng thứ tổng số 16 cơng ty tài Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động thức thành lập vào hoạt động từ ngày 01/09/2008 đăng ký giao dịch sàn giao dịch UPCoM với mã EVF vào tháng 8/2018 Với sứ mệnh đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp sản phẩm dịch vụ tài 12 chuyên nghiệp cho đơn vị ngành điện đơn vị thuộc thành phần kinh tế khác Trải qua gần 15 năm hoạt động vượt qua giai đoạn khó khăn chung kinh tế tận dụng tối đa hội, điều kiện thuận lợi q trình hoạt động Có thể nói, EVN Finance xây dựng móng vững chắc, khơng ngừng lớn mạnh số lượng,chất lượng với uy tín vị ngày khẳng định thị trường tài ngồi nước 3.2 Các hoạt động ngân hàng Cơng ty tài Cổ phần Điện Lực EVN Finance hoạt động lĩnh vực gồm:  Hoạt động huy động vốn  Hoạt động tín dụng đầu tư  Hoạt động dịch vụ Mỗi lĩnh vực hoạt động EVN Finance bao gồm đa sản phẩm kèm cung cấp cho thành phần kinh tế mà chủ yếu ba nhóm khách hàng : doanh nghiệp, tổ chức tài khách hàng cá nhân EVN Finance xác định mục tiêu triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ đặt nhằm trì phát triển ổn định quy mô hoạt động truyền thống 3.2.1 Hoạt động huy động vốn EVN Finance chủ động cân đối, điều hòa nguồn vốn, phục vụ cho hoạt động kinh doanh sách huy động vốn hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn huy động, đồng thời đảm bảo trì khoản suốt chu kỳ hoạt động, tuân thủ nghiêm ngặt số kiểm soát theo quy định Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ khả chi trả, tỷ lệ sử dụng vốn,… EVN Finance tập trung cơng tác chăm sóc khách hàng, trì phát triển tảng khách hàng truyền thống, đảm bảo tính ổn định dài hạn, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng tổ chức hoạt động nhiều thành phần kinh tế khác Theo số liệu so sánh tính theo kỳ báo cáo gần Quý 1/2022 tổng nguồn huy động vốn so với toàn ngành mà EVN Finance đạt 5.054 tỷ VNĐ Một số sản phẩm hoạt động huy động vốn như:  Nhận tiền gửi có kỳ hạn EVN Finance cung cấp sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn với mức lãi suất hấp dẫn - lãi suất cố định suốt thời gian gửi, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn gửi linh hoạt phù hợp với nhu 13 cầu sử dụng vốn doanh nghiệp ( từ tháng – 36 tháng) nhận tiền gửi VND ngoại tệ (USD, EUR ) doanh nghiệp, tổ chức nước hoạt động theo pháp luật Việt Nam Số tiền gửi tối thiểu 5.000.000 VND, 500 USD 500 EUR Cho phép doanh nghiệp quản lý dịng tiền cách xác, hiệu Tối đa hóa khả sinh lời nguồn vốn nhàn rỗi doanh nghiệp thời gian định Do tổ chức tín dụng phi ngân hàng nên hoạt động huy động vốn, nhận tiền gửi EVN Finance chịu quy định chặt chẽ so với Ngân hàng thương mại khác Từ thuyết minh báo cáo tài niên 30/06/2022 ta có thấy tổng tiền gửi có kỳ hạn khách hàng tăng nhiều so với cuối năm 2021 đạt tới 3,542,650 triệu đồng Hình 3.2 Thuyết minh báo cáo tài niên độ 30/06/2022 Nguồn: https://cafef.vn  Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu Bên cạnh việc huy động tiền gửi tập trung vào khách hàng lớn tiềm năng, khách hàng thuộc ngành điện tập đồn lớn mạnh có vị thị trường nhằm huy động trì nguồn vốn có kỳ hạn dài, ổn định EVN Finance phát hành giấy tờ có giá để gia tăng nguồn vốn huy động trung, dài hạn (chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu) Quá trình tiến hành thực theo quy định pháp luật mà giá mua/bán bên tự thỏa thuận với cho phù hợp với giá thực tế thị trường Qua bảng số liệu trích báo cáo tài niên độ 30/06/2022 cho thấy nguồn vốn huy động từ phát hành giấy tờ có giá cao so với năm 2021 đạt 8,610,000 triệu đồng 14 Hình 3.3 Bảng cân đối kế toán niên độ 30/06/2022 Nguồn: https://cafef.vn  Vay vốn tổ chức tài chính, tín dụng nước nước ngồi tổ chức tài quốc tế Cơng ty áp dụng sách huy động vốn hiệu quả, phù hợp để đa dạng hóa nguồn vốn huy động giải pháp mở rộng thị trường nước ngồi Ngồi ra, cơng ty tiếp tục thực đa dạng hóa, lựa chọn kênh huy động vốn phù hợp với thời kỳ Với định hướng chiến lược năm vừa qua, EVN Finance ký hợp đồng vay vốn Quỹ nước ngồi có uy tín phải trải qua vòng thẩm định chặt chẽ đối tác như: Quỹ Financing For Heathier Lives D.A.C Quỹ Propaco tài trợ tập trung cho dự án lượng tái tạo; Quỹ Enterprise Bonds S.A (Symbiotic), tài trợ thực Dự án xanh Đây kết có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu tin tưởng EVNFinance từ Tổ chức tài quốc tế Công ty tiếp tục tiếp xúc, làm việc với số Quỹ nước khác, dự kiến tiếp tục tăng nguồn vốn huy động từ nước thời gian tới 15 ... ty cho th tài cơng ty hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn sở hợp đồng cho thuê tài bên cho thuê tài với bên thuê tài Bên cho thuê tài cam kết mua tài sản cho thuê tài theo yêu cầu bên thuê. .. chung công ty cho thuê tài Cơng ty cho th tài thành lập hình thức sau:  Cơng ty cho th tài ngân hàng, cơng ty tài ngân hàng, cơng ty tài doanh nghiệp khác Việt Nam thành lập  Công ty cho thuê tài. .. cơng ty cho thuê tài 2.3.1 Cho thuê tài bên Cho thuê hai bên hình thức cho thuê tài cơng ty cho th tài tiến hành mua tài sản, lập thủ tục chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê Định kỳ, bên thuê
- Xem thêm -

Xem thêm: Công ty tài chính và cho thuê tài chính. Phân tích công ty tài chính Evn Finance,