0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

89 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 08:00

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP PHÙNG ĐẮC HUẤN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ NGÀNH: 8850103 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN HỮU VIÊN Hà Nội, 2020 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực, tơi, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Người cam đoan Phùng Đắc Huấn ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu Để hoàn thành luận văn tơi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới: Thầy giáo hướng dẫn: PGS TS Trần Hữu Viên Các thầy, cô giáo Trường Đại học Lâm nghiệp bảo, hướng dẫn giúp đỡ tận tình q trình tơi thực luận văn Sự giúp đỡ Lãnh đạo, đồng nghiệp quan gia đình, bạn bè quan tâm, động viên tạo điều kiện cho tơi q trình thực Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Phùng Đắc Huấn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận quy hoạch sử dụng đất 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm đất đai 1.1.2 Quy hoạch sử dụng đất 1.1.3 Vai trò QHSDĐ phát triển kinh tế xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường 14 1.2 Cơ sở thực tiễn quy hoạch sử dụng đất 15 1.2.1 Tình hình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất số nước giới 15 1.2.2 Kinh nghiệm thực quy hoạch sử dụng đất số địa phương 19 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho huyện Quế Võ 25 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Nội dung nghiên cứu 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 27 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 28 2.2.3 Các tiêu nghiên cứu 28 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Đặc điểm điều kiện huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 29 iv 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 40 3.2 Thực trạng tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 42 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 42 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 45 3.3 Kết thực quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2018 51 3.3.1 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất năm 2014 - 2018 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 51 3.3.2 Đánh giá tình hình thực dự án huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 59 3.3.3 Kết đạt được, hạn chế nguyên nhân 65 3.4 Đề xuất giải pháp thực hiệu quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 68 3.4.1 Giải pháp vốn 68 3.4.2 Giải pháp sách 69 3.4.3 Giải pháp quản lý, hành 70 3.4.4 Các giải pháp khác 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CNQSDĐ Chứng nhận quyền sử dụng đất ĐKĐĐ Đăng ký đất đai GPMB Giải phóng mặt KT - XH Kinh tế - xã hội QSDĐ Quyền sử dụng đất QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QLĐĐ Quản lý đất đai QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Một số tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2014 - 2018 31 Bảng 3.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 huyện Quế Võ 46 Bảng 3.3 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2014 - 2018 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 51 Bảng 3.4 Kết điều tra chung hiểu biết người dân công tác quy hoạch sử dụng đất 53 Bảng 3.5 Kết so sánh hiểu biết người dân sinh sống khu vực quy hoạch khu vực quy hoạch 54 Bảng 3.6 Kết điều tra lấy ý kiến người dân địa bàn công tác thực QHSDĐ giai đoạn 2014 - 2018 huyện Quế Võ 55 Bảng 3.7 Kết điều tra lấy ý kiến cán TNMT 57 Bảng 3.8 Kết thực cơng trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2018 60 Bảng 3.9 Kết việc chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2018 63 Bảng 3.10 Kết thực thu hồi loại đất giai đoạn 2014 - 2018 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực to lớn đất nước, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn xây dựng khu dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đất nước Trong thời gian vừa qua công tác quản lý tổ chức thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhận quan tâm đạo Đảng, Chính phủ triển khai rộng khắp phạm vi nước đạt số kết định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nội dung công cụ quan trọng quản lý nhà nước đất đai, giúp Nhà nước quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm đất đai, đảm bảo sử dụng đất mục đích Ngày nay, q trình thị hóa diễn với tốc độ nhanh, với sức ép dân số, nhu cầu đất ở, đất xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày tăng, nhiều diện tích đất nơng nghiệp phải chuyển sang mục đích phi nơng nghiệp Trước tình hình đó, vấn đề đặt phải có biện pháp sử dụng tài nguyên đất cách hợp lý nhằm đảm bảo tính tiết kiệm hiệu bền vững đáp ứng nhu cầu cho phát triển tương lai Biện pháp thích hợp quản lý sử dụng đất cách có quy hoạch, kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trị chức quan trọng, tạo điều kiện lãnh thổ cần thiết để tổ chức sử dụng đất có hiệu cao: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Võ UBND tỉnh Bắc Ninh xét duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trị đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa đại hóa, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái thời gian qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện làm để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp xã; làm sở pháp lý để thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy nhiên, trình triển khai thực kế hoạch sử dụng đất bộc lộ số tồn định, dẫn đến tính khả thi phương án quy hoạch chưa cao Việc dự báo nhu cầu sử dụng đất ngành cho mục đích sử dụng chưa sát với thực tiễn, đất cho phát triển sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Cịn thiếu tính đồng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (chưa có thống khơng gian thời gian, nội dung lập điều chỉnh quy hoạch có nhiều điểm khác hệ thống quy hoạch, việc xác định tiêu sử dụng đất giai đoạn xác định không thống ) Một số quy hoạch có mâu thuẫn, chồng chéo bố trí khu vực quy hoạch khai thác khóang sản, quy hoạch thủy sản, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch đất an ninh, quốc phòng Thiếu giải pháp có tính khả thi để thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có hai khâu quan trọng không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng bất cập công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất dẫn đến cơng trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực Tình trạng sử dụng đất khơng mục đích, khơng có khơng theo quy hoạch, sử dụng đất phân tán, manh mún cịn phổ biến thực tế khó đạt hiệu cao việc khai thác tiềm đất đai Thực Luật Đất đai 2013; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 Chính phủ việc triển khai thi hành Luật Đất đai, có nội dung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương cho phù hợp với quy định Luật Đất đai Mặt khác, Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 huyện Quế Võ xây dựng UBND tỉnh phê duyệt trước văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có hiệu lực nên hệ thống tiêu phương án quy hoạch, kế hoạch theo hệ thống tiêu Luật Đất đai 2003 Do đó, khơng có điều chỉnh gặp khó khăn q trình triển khai thực kế hoạch sử dụng đất Như vậy, việc đánh giá tình hình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2018 có ý nghĩa lớn làm sở, cho việc định hướng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu đề tài “Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh” Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: Đánh giá kết thực QHSDĐ huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh năm kỳ 2014 - 2018 - Mục tiêu cụ thể: + Đánh giá thực trạng tổ chức thực phương án QHSDĐ huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh; + Tìm ưu điểm nhược điểm trình tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh; + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả tổ chức thực phương án QHSDĐ đến năm 2020 phù hợp với thực tiễn phát triển huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 huyện Quế Võ; + Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất kỳ 2014 - 2018 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh ... tài ? ?Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh? ?? Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: Đánh giá kết thực QHSDĐ huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh năm. .. 42 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 45 3.3 Kết thực quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2018 51 3.3.1 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất năm 2014... cụ thể: + Đánh giá thực trạng tổ chức thực phương án QHSDĐ huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh; + Tìm ưu điểm nhược điểm trình tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh; +
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2020 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh,