0

Slide Báo cáo thống kê Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến

55 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 10:57

Báo cáo xoay quanh vấn đề khám phá và làm rõ liệu đâu là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến của các bạn sinh viên trường ĐHKT ĐH Đà Nẵng. Từ những vấn đề rút ra được, thì có những chính sách phù hợp cho nhà quản trị. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỐNG KÊ Nhóm: 03 Các yếu tố ảnh hưởng tới định mua hàng trực tuyến sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng THÀNH VIÊN NHĨM Hữu Tín (Leader) Thuỳ Dương Huyề n Diệu Thanh Tú Văn Chương Lệ Huyề n Hữu Đạt NỘI DUNG: PHẦN I THỐNG KÊ MÔ TẢ PHẦN II CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ PHẦN III ƯỚC LƯỢNG TỔNG THỂ PHẦN IV KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ PHẦN V KIỂM ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI TIÊU THỨC ĐỊNH TÍNH PHẦN VI KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ PHÂN PHỐI CHUẨN PHẦN VII KIỂM ĐỊNH TƯƠNG QUAN PHẦN VIII PHÂN TÍCH HỒI QUY PHẦN I THỐNG KÊ MÔ TẢ Đã mua hàng trực tuyến chưa? Statistics Valid 200 Missing N Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Đã 200 100,0 100,0 100,0 Đã 100% Toàn 200 sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tham gia khảo sát mua hàng trực tuyến Giới tính Statistics: Giới tính Nam 44.5% Valid 200 Nữ 55.5% N Missing Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 89 44,5 44,5 44,5 Nữ 111 55,5 55,5 100,0 Total 200 100,0 100,0 Tỷ lệ nam giới 44,5% (89 người), tỷ lệ nữ giới 55,5% (111 người) cho thấy khơng nữ giới có nhu cầu mua sắm trực tuyến nhiều mà nam giới chiếm tỉ lệ xấp xỉ Sinh viên năm? Statistics: Năm học Valid 200 Missing Năm 13.5% Khác 4.5% Năm 16% N Năm 20.5% Năm 45.5% Trong 200 người tham gia khảo sát, có 45,5% sinh viên năm 3, 20,5% sinh viên năm 2, 16% sinh viên năm 1, 13,5% sinh viên năm có 4,5% thuộc đối tượng khác Mức chi tiêu hàng tháng Trên triệu 9.5% Statistics: Chi tiêu Valid 200 N Missing Từ 3-6 triệu 40% Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dưới triệu 101 50,5 50,5 50,5 Từ 3-6 triệu 80 40,0 40,0 90,5 Trên triệu 19 9,5 9,5 100,0 Total 200 100,0 100,0 Valid Dưới triệu 50.5% Theo kết khảo sát cho thấy có 50,5% số sinh viên tham gia khảo sát có mức chi tiêu hàng tháng triệu đồng, từ 3-6 triệu chiếm 40% chi tiêu hàng tháng triệu chiếm 9,5% Số tiền hàng tháng chi cho việc mua sắm hàng hóa mạng? Trên 1.000.000 VNĐ 5% Statistics: Chi cho mua trực tuyến Dưới 200.000 VNĐ 19.5% Valid 200 Missing N Từ 500.000 - 1.000.000 VNĐ 22.5% Từ 200.000 - 500.000 VNĐ 53% Theo kết khảo sát cho thấy có 53% đáp viên thường chi từ 200.000 - 500.000 VNĐ cho việc mua sắm trực tuyến hàng tháng, 22,5% từ 500.000 1.000.000 VNĐ, 19,5% 200.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ chiếm tỉ lệ với 5%, điều dễ hiểu sinh viên đối tượng chưa có tài nhiều Tần suất ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến? Trên lầ n/ tuầ n 15.5% Statistics: Tần suất Valid 200 Missing - lầ n/ tuầ n 49.5% N - lầ n/ tuầ n 35% Thơng qua kết khảo sát cho thấy có đến 49,5% lượng người tham gia khảo sát ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến từ 1-3 lần/tuần, có 35% từ 4-7 lần/tuần 15,5% ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến lần/tuần PHẦN VII KIỂM ĐỊNH TƯƠNG QUAN Kiểm định tương quan tuyến tính nhân tố giới tính tần suất ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến Với mức ý nghĩa 5% kiểm định CĨ HAY KHƠNG mối quan hệ tương quan tuyến tính giới tính tần suất ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Cặp giả thuyết cần kiểm định: Giả thuyết H0: KHƠNG CĨ mối quan hệ tương quan tuyến tính giới tính tần suất ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến sinh viên trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng (R=0) Đối thuyết H1: CĨ mối quan hệ tương quan tuyến tính giới tính tần suất ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (R≠0) Kiểm định tương quan tuyến tính nhân tố giới tính tần suất ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến Giá trị sig kiểm định 0.004 < 0.05 nên bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 Hay nói cách khác, với mức ý nghĩa 5% xác định có mối quan hệ tương quan tuyến tính giới tính tần suất ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Hệ số tương quan giới tính tần suất ghé thăm trang web/ app mua hàng trực tuyến sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 0.203 mức thấp chiều Kiểm định tương quan tuyến tính nhân tố tâm lý mua hàng trực tuyến mức độ hài lòng mua hàng trực tuyến Với mức ý nghĩa 5% kiểm định CĨ HAY KHƠNGvề mối quan hệ tương quan tuyến tính tâm lý mua hàng trực tuyến mức độ hài lòng mua hàng trực tuyến sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Cặp giả thuyết cần kiểm định: • Giả thuyết H0: KHƠNG CĨ mối quan hệ tương quan tuyến tính tâm lý mua hàng trực tuyến mức độ hài lòng mua hàng trực tuyến sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (R=0) • Đối thuyết H1: CĨ mối quan hệ tương quan tuyến tính tâm lý mua hàng trực tuyến mức độ hài lòng mua hàng trực tuyến sinh viên trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng (R≠0) Kiểm định tương quan tuyến tính nhân tố tâm lý mua hàng trực tuyến mức độ hài lòng mua hàng trực tuyến Giá trị kiểm định Sig=0.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Báo cáo thống kê Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến,