0

Luận văn quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình

108 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 16:21

DANH MỤC VIẾT TẮT TT Chử viết tắt Nguyên nghĩa GDP Tổng sản phẩm nội địa KT – XH Kinh tế - Xã hội KCHT Kết cấu hạ tầng 10 11 12 13 14 QLNN TNDL Tài nguyên du lịch CSVC –KT Cơ sở vật chất – Kỷ thuật UNTWO Tổ chức du lịch giới UBND CNXH Ủy ban nhân dân Chủ nghĩa xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa WTO Tổ chức du lịch giới HĐDL Hoạt động du lịch QPPL VHTTDL 15 UNESCO 16 CNH – HĐH 17 Quản lý nhà nước ASEAN Quy phạm pháp luật Văn hóa, thể thao du lịch Tổ chức giáo dục, Khoa học văn hóa Liên Hiệp Quốc Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bản đồ 2.1 Bản đồ hành huyện Quảng Trạch 34 Bảng 2.1: Cơ cấu lao động kinh tế huyện Quảng Trạch giai đoạn 2014 – 2018 36 Bảng 2.2: Số lượng du khách đến Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2018 47 Bảng 2.3: Số lượng du khách đến Quảng Trạch giai đoạn 2014 - 2018 47 Bảng 2.4: Doanh thu du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2018 49 Bảng 2.5: Doanh thu du lịch huyện Quảng Trạch giai đoạn 2014 - 2018 49 Bảng 2.6 Số lượng đội ngũ cán quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Bình 62 Bảng 2.7 Đội ngũ cán quản lý nhà nước du lịch huyện Quảng Trạch 63 Sơ đồ: 2.1 Bộ máy quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Bình 51 Sơ đồ 2.2 Bộ máy quản lý nhà nước du lịch huyện Quảng Trạch 53 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Hiện nhiều nước giới, có Việt Nam, du lịch coi ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, tạo nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia, tạo hội việc làm cho cộng đồng, tạo sức lan tỏa thúc đẩy nhiều ngành kinh tế có liên quan phát triển cầu nối quốc gia, dân tộc, vùng miền nước Ngồi ra, phát triển du lịch cịn góp phần tích cực vào bảo tồn tự nhiên, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Chính vậy, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30 tháng 12 năm 2011 khẳng định: “Đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chun nghiệp, có hệ thống sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh với nước khu vực giới Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển”[42,tr10] Trước yêu cầu thực tiễn, Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2020 định hướng “Phát triển mạnh loại hình dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”[20] Trong phát triển du lịch chung tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Trạch địa phương có nhiều tiềm để phát triển du lịch với tài nguyên du lịch chủ yếu bao gồm, Khu Hoành Sơn Quan (Đèo ngang), Vũng Chùa Đảo Yến (với điểm nhấn khu lăng mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp), Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh (xã Quảng Đông), Suối Sai (xã Quảng Thạch), Suối tam cấp (xã Quảng Kim) Bên cạnh đó, Quảng Trạch vùng đất có bề dày lịch sử với nhiều di tích, chứng tích cách mạng, nơi giao thoa, hội tụ nhiều luồng văn hóa, vừa mang tính chung văn hóa vật thể phi vật thể khu vực Bắc Trung Bộ, vừa mảnh đất lưu giữ nét văn hóa đặc trưng mang đậm sắc quê hương Đó hội lớn để huyện Quảng Trạch phát huy lợi bứt phá phát triển lên từ tiềm du lịch tỉnh Tuy nhiên, thời gian qua, việc tổ chức khai thác tiềm du lịch địa bàn huyện nhiều hạn chế, chưa tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng, mang thương hiệu huyện Quảng Trạch để hấp dẫn khách du lịch đặc biệt công tác QLNN du lịch huyện Quảng Trạch nhiều hạn chế định Để khắc phục hạn chế, bất cập nêu trên, địi hỏi phải có cơng trình khoa học nghiên cứu tương đối toàn diện lý luận thực tiễn quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch Từ đánh giá nhìn nhận trên, tơi lựa chọn đề tài: “Quản lý Nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ Quản lý công Đây đề tài mang tính cấp thiết, khơng lý luận, mà đòi hỏi thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước du lịch huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề quản lý nhà nước phát triển du lịch phạm vi nước nói chung địa phương nói riêng đề tài thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý kinh tế Đã có số cơng trình khoa học nghiên cứu QLNN du lịch du lịch tiêu biểu sau: Tại tỉnh Quảng Bình có số đề tài nghiên cứu du lịch sau: - Lê Hùng Phi (2009) "Quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch Quảng Bình" Luận văn thạc sỹ Luận văn đề cập đến số nội dung liên quan đến phát triển du lịch, mối quan hệ di tích, danh thắng du lịch; quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch địa bàn - Lê Thị Nga (2010), “Tiềm du lịch giải pháp phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình ”, Luận văn thạc sỹ kinh tế khoa Kinh tế Trong xác định tiềm năng, lợi vị trí vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển du lịch Quảng Bình nói chung phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng từ đề xuất giải pháp để phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng Ngồi có số viết liên quan đến du lịch QLNN du lịch địa bàn tỉnh Quảng Bình số tỉnh thành nước, cụ thể như: - Lê Thị Thúy Vinh (2010), “Tăng cường quản lý Nhà nước lĩnh vực hoạt động du lịch bền vững Vịnh Hạ Long”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Chính trị-Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện Hành chính) - Nguyễn Thị Thanh Hiền (1995) “Quản lý Nhà nước du lịch giai đoạn đầu phát triển kinh tế thị trường Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Lê Thanh Bình (2014), “Đẩy mạnh liên kết hợp tác hoạt dộng quảng bá xúc tiến du lịch”, Tạp chí văn hóa Quảng Bình, số 11 Bài viết nhận diện số thực trạng liên kết hợp tác quảng bá du lịch đưa số giải pháp hoạt động quảng bá du lịch Quảng Bình thời gian tới - Phan Hòa (2012); “Du lịch Quảng Bình trước xu phát triển” Tạp chí Văn hóa Quảng Bình, số 11 năm 2012 - Trịnh Đăng Thanh (2004) “Quản lý nhà nước pháp luật hoạt động du lịch Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Luận án đưa sở lý luận cần thiết phải QLNN pháp luật hoạt động du lịch; phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN pháp luật hoạt động du lịch trước yêu cầu Tuy nhiên, tác giả chưa nghiên cứu toàn diện vấn đề QLNN hoạt động du lịch nói chung địa phương nói riêng - Phan Xn Hịa (2011), “Các giải pháp phát triển ngành du lịch Khánh Hòa đến năm 2020”, Luận văn thạc sỹ kinh tế Luận văn nhận diện hạn chế trình phát triển du lịch Khánh Hịa giai đoạn nay; đồng thời đưa giải pháp để khác phục hạn chế Cải thiện tất yếu tố khách quan chủ quan góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triến tương xứng với tiềm lợi - Nguyễn Thị Doan (2015), Quản lý nhà nước du lịch địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế, Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Bùi Thị Hoàng Lan (2011), “Quản lý Nhà nước vận tải du lịch- thực trạng giải pháp”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 191 - Vũ Thị Hạnh (2012), Phát triển nhân lực du lịch Quảng Ninh 2011 – 2012, Luận văn Thạc sỹ Du lịch, Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Các cơng trình nghiên cứu nguồn tư liệu để tham khảo học hỏi “Quản lý Nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” đề tài mang tính đặc thù riêng, khơng chép trùng lặp với cơng trình nghiên cứu trước Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn - Mục đích: Phân tích trạng du lịch huyện Quảng Trạch nay, tiềm năng, lợi du lịch khó khăn, hạn chế du lịch nhằm tìm phương hướng, giải pháp để hồn thiện, đẩy mạnh góp phần đổi công tác quản lý nhà nước để phát huy mạnh tiềm du lịch địa bàn huyện Qua thúc đẩy ngành du lịch huyện phát triển nhanh, hiệu bền vững, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước - Nhiệm vụ: + Nghiên cứu bổ sung, chọn lọc nhằm hệ thống hóa cở sở lý luận du lịch quản lý nhà nước du lịch + Phân tích thực trạng quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch thời gian qua, đánh giá kết đạt hạn chế, nguyên nhân hạn chế + Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước du lịch huyện Quảng Trạch thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu sở lý luận du lịch thực tiễn quản lý nhà nước du lịch nhằm đề xuất số giải pháp đổi quản lý nhà nước du lịch + Về không gian: Luận văn nghiên cứu quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình + Về thời gian: Tập trung tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá số liệu, tư liệu QLNN du lịch huyện Quảng Trạch từ năm 2014 đến năm 2018; định hướng giải pháp QLNN du lịch phục vụ cho giai đoạn đến năm 2019 -2025 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối Đảng văn quy phạm pháp luật nhà nước để nhận thức, đánh giá hoạt động du lịch quản lý nhà nước hoạt động du lịch - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Các phương pháp chủ yếu sử dụng trình thực đề tài bao gồm: phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê, thu thập số liệu; phương pháp so sánh, dự báo; phương pháp chuyên gia Ngồi ra, Luận văn cịn kế thừa cơng trình nghiên cứu tài liệu có liên quan Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Ý nghĩa lý luận: Hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm lý luận chung QLNN du lịch giai đoạn nay; phân tích, đánh giá thực trạng QLNN du lịch huyện Quảng Trạch năm qua, đóng góp tích cực, hạn chế ngun nhân; đề xuất phương hướng giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm hồn thiện QLNN du lịch huyện Quảng Trạch thời gian từ đến năm 2025 - Ý nghĩa thực tiễn: + Luận văn làm tài liệu tham khảo để cá nhân, quan, ban, ngành việc nghiên cứu tình hình du lịch huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình + Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, từ đưa việc làm chưa làm được, tìm nguyên nhân vấn đề + Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện để phát huy mạnh tiềm du lịch huyện Quảng Trạch Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục; nội dung luận văn gồm có chương sau: Chương Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý nhà nước du lịch Chương Thực trạng quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Chương Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 1.1 Du lịch hoạt động du lịch - Một số quan niệm du lịch Khái niệm du lịch có nhiều cách hiểu tiếp cận nhiều cách khác nhau, sau số quan niệm du lịch theo cách tiếp cận phổ biến Du lịch tượng: Trước kỷ XIX đến tận đầu kỷ XX, du lịch coi đặc quyền tầng lớp giàu có, quý tộc người ta coi tượng cá biệt đời sống kinh tế - xã hội Trong thời kỳ này, người ta coi du lịch tượng xã hội góp phần làm phong phú thêm sống nhận thức người Đó tượng người rời khỏi nơi cư trú thường xuyên để đến nơi xa lạ nhiều mục đích khác ngoại trừ mục đích tìm kiếm việc làm họ phải tiêu tiền mà họ kiếm nơi khác Các Giáo sư Thụy Sĩ Hunziker Krapf khái quát: Du lịch tổng hợp tượng mối quan hệ nảy sinh từ việc lại lưu trú người địa rộng quan hệ hợp tác phát triển du lịch với địa phương nước nước bạn: + Khai thác tối đa kênh thông tin quảng bá du lịch, website uy tín du lịch Đầu tư ứng dụng công nghệ cao cho hoạt động xúc tiến, quảng bá, khai thác tối ưu công nghệ thông tin, truyền thông phối hợp tốt với đối tác quốc tế xúc tiến, quảng bá du lịch + Phân loại khách du lịch theo quốc tịch, độ tuổi, giới tính…Từ có nghiên cứu nghiêm túc tâm lý, thị hiếu, tập quán, thói quen tiêu dùng đối tượng khách để làm phát triển sản phẩm cho phù hợp với thị trường khách du lịch + Tổ chức thiết kế, sản xuất phát hành ấn phẩm quảng bá du lịch dạng song ngữ đa ngôn ngữ gồm tờ rơi kiện du lịch, tập gấp tuyến, điểm du lịch sách giới thiệu du lịch; đồ du lịch bỏ túi v.v + Tăng cường hợp tác tỉnh hợp tác quốc tế việc quản lý phát triển du lịch: Xây dựng chương trình hành động kế hoạch khung hợp tác phát triển du lịch huyện tỉnh Quảng Bình tỉnh lân cận Chú trọng đào tạo nhân lực, tuyên truyền quảng bá tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch tỉnh giao lưu, hợp tác khai thác xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Tạo sách ưu đãi nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tư nước vào lĩnh vực khách sạn, tổng hợp khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí Khuyến khích thương hiệu khách sạn tiếng đầu tư quản lý khách sạn địa bàn huyện 92 3.2.5 Nhóm giải pháp Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh du lịch tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động du lịch - Để nâng cao chất lượng QLNN hoạt động kinh doanh du lịch cơng tác QLNN doanh nghiệp du lịch cần phải tập trung nội dung sau: + Thành lập hiêp hội du lịch huyện với yêu cầu hiệp hội Du lịch phải thực cầu nối sở kinh doanh với quan QLNN Thực nội dung tạo điều kiện thuận lợi cho cở sơ kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch phát triển, hoạt động khuôn khổ luật pháp, sở tự giám sát lẫn chất lượng dịch vụ đảm bảo bình đẳng thực nghĩa vụ tài Nhà nước + Chính quyền cấp huyện cấp xã cần rà sốt, thống kê tồn sở kinh doanh địa bàn cấp mình, sở phân loại cụ thể loại hình kinh doanh tổ chức quản lý chặt chẽ theo quy định + Các quan chun mơn có liên quan đến quản lý du lịch thuộc tỉnh, đặc biệt Phịng Văn hóa Thơng tin, Phịng Tài – Kế hoạch, Chi cục Thuế hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp, sở kinh doanh thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kê khai thuế - Tăng cường kiểm tra, tra vi phạm pháp luật du lịch coi nhiệm vụ thường xuyên huyện nhằm hoàn thiện QLNN du lịch Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác tra, kiểm tra hoạt động phát triển du lịch địa bàn cần thực số nội dung sau: + Phải xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn ngành lĩnh vực hoạt động du lịch để làm sở định lượng kết hoạt động, đánh giá cảm quan, định tính 93 + Nhà nước phối hợp chặt chẽ với tổ chức nghề nghiệp (các hiệp hội du lịch) thống quản lý, bảo hộ, tôn vinh hệ thống chứng chỉ, danh hiệu chất lượng du lịch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hệ thống tiêu chí với tham gia tích cực hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp tổ chức, quan nhà nước liên quan + Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, phịng, ban, ngành địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, giám sát việc tổ chức đánh giá tác động trước khai thác cơng trình xây dựng, thủy điện khu, điểm có tiềm du lịch, đặc biệt khu vực có di tích, di sản văn hóa, di sản giới + Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép tổ chức thực cơng trình xây dựng sở vật chất kỹ thuật có liên quan tới hoạt động du lịch khu điểm du lịch điểm du lịch cộng đồng Khuyến khích ưu tiên cơng trình sử dụng cơng nghệ lượng, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường đảm bảo có hệ thống xử lý chất thải nội theo tiêu chuẩn Kiên xử lý cơng trình vi phạm qui định quản lý xây dựng hay trái với quy hoạch phát triển du lịch đô thị địa phương - Đào tạo, lựa chọn đội ngũ cán nững người làm công tác tra, kiểm tra có đủ lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác tra, kiểm tra tình hình 3.3 Kiến nghị Để tạo điều kiện hoàn thiện hoạt động QLNN du lịch huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nay, luận văn xin đề xuất số kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ngành, tỉnh Quảng Bình huyện Quảng Trạch sau: 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ, Bộ - Đề nghị Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 94 + Rà soát, xếp lại máy, phân cấp chức nhiệm vụ quản lý nhà nước du lịch UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo nguồn nhân lực quản lý nhà nước du lịch sở đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển du lịch thời gian tới + Có chế, sách hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch điểm du lịch trọng điểm, điểm có tiềm lớn du lịch địa phương + Đề nghị Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương cho tỉnh Quảng Bình nói chung huyện Quảng Trạch nói riêng để tỉnh huyện có điều kiện hồn thiện sở hạ tầng phục vụ du lịch + Ban hành quy định phù hợp với thực tế hoạt động du lịch sinh thái, hoạt động kinh doanh du lịch khu rừng đặc dụng, rừng sản xuất, đảm bảo vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị tài nguyên du lịch 3.3.2 Kiến nghị tỉnh Quảng Bình huyện Quảng Trạch - Kiến nghị tỉnh Quảng Bình + Tích cực đạo quan chức tỉnh nghiên cứu đề xuất ban hành chế sách đặc thù, phù hợp với điều kiện cụ thể huyện Quảng Trạch thu hút, khuyến khích hỗ trợ cộng đồng tham gia đầu tư phát triển du lịch địa bàn huyện + Xây dựng hoàn chỉnh quy chế, nội quy bảo vệ tài nguyên điểm du lịch, có phương án đảm bảo an tồn, vệ sinh mơi trường, an ninh trật tự điểm du lịch nơi lưu trú lữ khách Kết hợp du lịch với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa Kết hợp phương thức Nhà nước-doanh nghiệp-hộ gia đình tham gia đào tạo nguồn nhân lực + Khảo sát, quy hoạch tiềm nâng du lịch huyện Quảng Trạch khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến, Suối Tam Cấp, Đền Thánh Mẫu, Làng Bích Họa vào hoạch phát triển du lịch tổng thể tỉnh Tạo 95 Tour, tuyến kết nối điểm du lịch tỉnh với Quảng Trạch + Ban hành chế hỗ trợ, thu hút đầu tư vào du lịch địa bàn tỉnh phù hợp với thực tiễn tạo chế thơng thống để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động du lịch + Bố trí kinh phí đầu tư sở hạ tầng, sở vật chất – kỷ thuật du lịch cho huyện Quảng Trạch đảm bảo thuận lợi cho phát triển du lịch huyện + Thường xuyên bố trí lớp tập huấn, đào tạo kỷ năng, nghiệp vụ quản lý du lịch cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã đào tạo nghề cho người dân địa phương tham gia vào hoạt động du lịch - Kiến nghị huyện Quảng Trạch + Chính quyền huyện Quảng Trạch thực kế hoạch phát triển hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển du lịch tỉnh sở cụ thể hóa Chiến lược phát triển du lịch quốc gia kế hoạch phát kinh tế - xã hội địa phương; tổ chức xây dựng thực chương trình, kế hoạch, dự án phát triển du lịch Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp địa bàn, tăng cường nhận thức du lịch cho ngành, cấp cộng đồng dân cư + Tăng cường vai trò lực quản lý nhà nước du lịch Phịng văn hóa thơng tin cấp huyện để phối hợp nâng cao hiệu quản lý tài nguyên phát triển du lịch theo quy hoạch địa bàn + Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện để đầu tư phát triển khu du lịch trọng tâm, điểm có tiềm năng, mạnh du lịch + Cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác du lịch để người dân có trách nhiệm tham gia xây dựng phát triển du lịch 96 Tiểu Kết Chương Đổi QLNN du lịch địa bàn nghiên cứu ln vấn đề khó khăn, địi hỏi có giải pháp đồng bộ, đủ mạnh với tham gia nhiều cấp, nhiều ngành nhiều bên có liên quan Cơ sở khoa học thực tiễn để đề xuất giải pháp đổi QLNN du lịch huyện Quảng Trạch khái quát chương Đây sở vững chắc, đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa tính khả thi giải pháp Trong Chương 3, vào quan điểm định hướng phát triển du lịch huyện Quảng Trạch, giai đoạn 2020 - 2025, sở kết phân tích hạn chế QLNN Chương 2, Luận văn đưa 05 nhóm giải pháp để hồn thiện hoạt động QLNN du lịch huyện Quảng Trạch sau: nhóm giải pháp tăng cường cơng tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chế, sách, pháp luật liên quan đến du lịch tổ chức thực hệ thống văn quy phạm pháp luật du lịch; nhóm giải pháp đẩy mạnh cơng tác quy hoạch, tập trung đầu tư xây dựng sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, bảo vệ mơi trường, gìn giữ tơn tạo tài ngun du lịch; nhóm giải pháp đổi tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch; nhóm giải pháp tăng cường xúc tiến du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch huyện; nhóm giải pháp xây dựng thực sách du lịch nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh du lịch tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn đề xuất số kiến nghị cụ thể quan có liên quan, quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương địa phương… tạo thêm thuận lợi hỗ trợ kịp thời cho 97 nghiệp phát triển Du lịch Quảng Trạch ngày nhanh, mạnh, bền vững xứng đáng với tiềm du lịch phong phú, đa dạng huyện 98 KẾT LUẬN Quản lý nhà nước Trong thời gian qua, tiềm du lịch huyện Quảng Trạch có ảnh hưởng tích cực, đưa du lịch huyện phát triển cách nhanh chóng, tạo cơng ăn việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, đưa kinh tế tỉnh phát triển lên Tuy nhiên, công công tác QLNN để phát huy mạnh tiềm du lịch tỉnh hạn chế, yếu cần khắc phục Xuất phát từ lý đó, đề tài “Quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” chọn làm Luận văn tốt nghiệp học viên Luận văn tập trung nghiên cứu giải vấn đề sau đây: Hệ thống hóa kiến thức quản lý nhà nước du lịch Theo đó, luận văn phân tích khái niệm: khái niệm du lịch, quản lý nhà nước du lịch, vai trò du lịch phát triển xã hội; cần thiết quản lý nhà nước du lịch; yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý nhà nước du lịch, nội dung quản lý nhà nước du lịch Nghiên cứu kinh nghiệm địa phương nước làm tương đối tốt hoạt động quản lý nhà nước du lịch, rút học cho huyện Quảng Trạch Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước du lịch huyện Quảng Trạch giai đoạn 2014 - 2019 Từ rút mặt tích cực, mặt hạn chế tìm nguyên nhân Đề xuất giải pháp quản lý nhà nước du lịch huyện Quảng Trạch qua góp phần cải thiện nâng cao hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch địa bàn huyện nhằm khai thác có hiệu lợi tiềm du lịch huyện, đưa ngành du lịch Quảng Trạch phát triển xứng tầm có vị cao nước, khu vực quốc tế thời gian tới 99 Do hạn chế thời gian khả nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích, đưa giải pháp, kiến nghị nội dung nhất, xúc nhằm góp phần hoàn thiện QLNN du lịch huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Kính mong nhận đóng góp chân tình Thầy, Cơ giáo người quan tâm 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Xuân Ảnh (2007), Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước thị trường du lịch, Tạp chí quản lý nhà nước, số 132 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình (2016), Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 13/7/2016 phát triển du lịch Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, Quảng Bình Ban chấp hành Đảng tỉnh Quảng Bình (2009), Lịch sử Đảng tỉnh Quảng Bình, tài liệu lưu trữ Tỉnh ủy Quảng Bình Ban chấp hành Đảng huyện Quảng Trạch (2006), Lịch sử Đảng huyện Quảng Trạch (1954-1975), tài liệu lưu trữ Huyện ủy Quảng Trạch Lê Thanh Bình (2014), "Đẩy mạnh liên kết hợp tác hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch”, Tạp chí văn hóa Quảng Bình, số 1139 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Bộ Nội vụ (2008), Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cẩu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa Thơng tin thuộc UBND cấp huyện, Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2008), Thông tư số 89/2008/TT- BVHTT&DL quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng, đại diện doanh nghiệp du lịch nước Việt Nam, hướng dẫn xúc tiến du lịch, Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2011), Thơng tư số 07/2011/TT- BVHTTDL sửa đổi, bổ sung, thay bãi bỏ, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ VHTT&DL, Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2011), Thông tư số 88/2008/TT- BVHTT8cDL hướng dẫn thực Nghị định 92/NĐ-CP, Hà Nội 10 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2013), Quyết định số 984/QĐ- BVHTTDL phê duyệt Chương trình kích cầu Du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ năm 2013, Hà Nội 11 Các Mác Angghen toàn tập, tập 23 (1993), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị định lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội 13 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch, Hà Nội 14 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định số 13/2008/NĐ-CP quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội 15 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Nghị định số 27/2011/NĐ-CP kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, Hà Nội 16 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Nghị định số 16/2012/NĐ-CP quy định xử phạt hành lĩnh vực du lịch, Hà Nội 17 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 92/2007/ND-CP quy định chi tiết thỉ hành số điều Luật Du lịch, Hà Nội 18 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 20 Đảng tỉnh Quảng Bình: Nghị đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, giai đoạn 2016 – 2020 21 Đảng huyện Quảng Trạch: Nghị đại hội Đảng huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, giai đoạn 2016 – 2020 22 Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hịa (2006), Giáo trình Kinh tế Du lịch, Đại học Kinh tế Quốc dân, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 23 Phan Hịa (2012), "Du lịch Quảng Bình trước xu phát triển", Tạp chí du lịch Quảng Bình, số tháng 5/2012 24 Phan Xuân Hòa (2011), “Các giải pháp phát triển ngành du lịch Khánh Hòa đến năm 2020”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 25 Học viện Hành (2011), Giáo trình Quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 26 Học viện Hành Quốc gia (2011), Giáo trình quản lý hành nhà nước, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Kỳ (2013), "Những chuyển biến du lịch Quảng Bình năm 2012", Tạp chí Văn hóa Quảng Bình, số 1+2 28 Giáo trình triết học Mác – Lên Nin (2006), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Lê Thị Nga (2010), “Tiềm du lịch giải pháp phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình’’, Luận văn thạc sỹ kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nội 30 Mác - Ph.Ănghen (1995), Toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia Hà 31 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Du lịch Việt Nam ngày 14/6/2005, Hà Nội 32 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương, ngày 19/6/2015, Hà Nội 33 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Bảo vệ Môi trường, ngày 23/6/2014, Hà Nội 34 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Luật Du lịch, ngày 19/6/2017, Hà Nội 35 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Quảng Bình (2014, 2015), Báo cáo tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao du lịch địa bàn tỉnh Quảng Bình 36 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Quảng Bình, Báo cáo tình hình phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2020 -2025, Quảng Bình 37 Sở Du lịch Quảng Bình (2016, 2017, 2018), Báo cáo tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao du lịch địa bàn tỉnh Quảng Bình 38 Tỉnh ủy Quảng Bình (2010,2015), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010-2015; Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quảng Bình 39 Tỉnh ủy Quảng Bình (2014), Chỉ thị phát triển du lịch Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, Quảng Bình 40 Tổng cục Du lịch (2011), Công văn số 775/TCDL-LH việc hướng dẫn thực Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL Thông tư số 07/2011/TT- BVHTTDL, Hà Nội 41 Tổng cục Du lịch (2011), Thông tư số 04/2011/TT-TCDL hướng dẫn thực Nghị định 27/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2011 Chỉnh phủ kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, Hà Nội 42 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Hà Nội 43 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Hà Nội 44 Nguyễn Quốc Tuấn (2008), Quản lý nhà nước hoạt động du lịch tỉnh Kiên Giang nay, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 45 Nguyễn Minh Tuệ-Vũ Tuấn Cảnh-Lê Thông-Phạm Xuân Hậu- Ngyễn Kim Hồng (1997), Địa lý du lịch, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 46 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2015), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình năm 2015, Quảng Bình 47 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2011), Quy hoạch quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến 2025, Quảng Bình 48 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2011), Quy hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2010 2020, tầm nhìn đến 2025, Quảng Bình 49 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 13/9/2016 thực Chương trình hành động phát triển du lịch Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Quảng Bình 50 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 27/12/2016 sơ kết Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 13/9/2016 UBND tỉnh thực Chương trình số 06-CTr/TU ngày 13/7/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020, Quảng Bình 51 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2014, 2015, 2016,2017,2018, tỉnh Quảng Bình 52 Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, huyện Quảng Trạch 53 Trang thông http//www.quangbinh.gov.vn tin điện tử tỉnh Quảng Bình 54 Trang thơng tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình http//www.sdl.quangbinh.gov.vn 55 Trang thơng tin http//www.quangbinhtourism.vn điện tử du lịch Quảng 56 Trang thông tin điện tử http:www.vietnamtourism.com Bình ... quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Chương Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN... đội ngũ cán quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Bình 62 Bảng 2.7 Đội ngũ cán quản lý nhà nước du lịch huyện Quảng Trạch 63 Sơ đồ: 2.1 Bộ máy quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Bình 51 Sơ... nhà nước du lịch Đồng thời, luận văn cần thiết, yêu cầu nội dung quản lý nhà nước du lịch nước Việt Nam quản lý nhà nước du lịch huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Bên cạnh đó, để làm rõ số sở lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình,