0

Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện áp dụng chính sách cạnh tranh trung lập

7 0 0
  • Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện áp dụng chính sách cạnh tranh trung lập

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 12:49

Bài viết Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện áp dụng chính sách cạnh tranh trung lập nghiên cứu hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong điều kiện áp dụng chính sách cạnh tranh trung lập (CTTL) tại Việt Nam. Khoa học Xã hội Nhân văn /Kinh tế kinh doanh DOI: 10.31276/VJST.64(4).07-13 Hoạt động doanh nghiệp nhà nước điều kiện áp dụng sách cạnh tranh trung lập Bùi Tuấn Thành1*, Đỗ Đức Vương2 Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Công an Ngày nhận 5/1/2022; ngày chuyển phản biện 10/1/2022; ngày nhận phản biện 8/2/2022; ngày chấp nhận đăng 11/2/2022 Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp nhà nước (DNNN) điều kiện áp dụng sách cạnh tranh trung lập (CTTL) Việt Nam Kết vấn chuyên gia phân tích số liệu thống kê cho thấy thực trạng hoạt động doanh nghiệp Cụ thể, DNNN đạt nhiều thành tựu đáng kể hoạt động tồn số hạn chế định cần sớm khắc phục Trên sở đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL Việt Nam Từ khóa: cạnh tranh, sách cạnh tranh trung lập, doanh nghiệp nhà nước, hoạt động, Việt Nam Chỉ số phân loại: 5.2 Đặt vấn đề DNNN chiếm chưa đến 1% tổng số doanh nghiệp nước lại lực lượng nắm giữ lĩnh vực then chốt kinh tế, bảo đảm ổn định cân đối kinh tế vĩ mơ, hoạt động cơng ích, an ninh quốc phòng Đến hết năm 2017, theo số liệu Tổng cục Thống kê (20102018) [1], nước ta có 652 DNNN (gồm tập đồn 65 tổng cơng ty), đóng góp gần 30% GDP nước Trong bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng kinh tế giới, đòi hỏi quốc gia phải xây dựng kinh tế thành sân chơi cạnh tranh bình đẳng cơng chủ thể tham gia, kể DNNN [2] Do đó, khái niệm CTTL hình thành, phát triển triển khai nhiều quốc gia giới xu hướng tất yếu [3] Đối với nước phát triển hội nhập Việt Nam, vấn đề CTTL cần trọng áp dụng triển khai cách phù hợp kinh tế Thực tế cho thấy, lực cạnh tranh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh DNNN nhiều hạn chế, bất chấp hưởng ưu đãi nhiều hoạt động lĩnh vực đặc quyền [4, 5] Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, CTTL dần đề cập triển khai, hướng đến loại bỏ hành vi cạnh tranh khơng cịn phù hợp, đổi lực cạnh tranh DNNN, trì phát triển đóng góp tích cực DNNN kinh tế nước nhà sở đảm bảo bình đẳng thành phần kinh tế * Trên sở đó, nhóm tác giả thực nghiên cứu “Hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL” nhằm làm rõ thêm thực trạng hoạt động doanh nghiệp đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL Cơ sở lý luận DNNN Theo Ngân hàng Thế giới, “DNNN chủ thể kinh tế mà quyền sở hữu hay quyền kiểm sốt thuộc Chính phủ phần lớn thu nhập chúng tạo từ việc bán hàng hóa dịch vụ” [6] Tại Việt Nam, theo quy định Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, “DNNN bao gồm doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu theo quy định” [7] Trong nghiên cứu này, tác giả tiếp cận DNNN doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước kiểm sốt tới mức độ định q trình định doanh nghiệp Về loại hình, DNNN bao gồm doanh nghiệp thành lập theo hình thức sau: loại hình thứ nhất, gồm: (1) Các Tổng cơng ty 91 (các tập đoàn kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước); (2) Các Tổng công ty 90 Loại hình thứ hai, gồm DNNN thành lập theo Luật DNNN 2003, bao gồm DNNN, công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) [8] Cụ thể, DNNN thành lập lĩnh vực cung cấp sản phẩm dịch vụ thiết yếu, áp dụng Tác giả liên hệ: Email: btthanh@most.gov.vn 64(4) 4.2022 Khoa học Xã hội Nhân văn /Kinh tế kinh doanh The operation of SOEs in the context of applying a neutral competition policy Tuan Thanh Bui1*, Duc Vuong Do2 Ministry of Science and Technology Ministry of Public Security Received January 2022; accepted 11 February 2022 Abstract: This paper studies the operations of state-owned enterprises (SOEs) in the context of applying a neutral competition policy in Vietnam The results of expert interviews and statistical analysis show the current situation of the operations of these enterprises The SOEs have achieved many remarkable achievements in terms of operations, but there are still certain limitations that need to be overcome soon Therefore, the study proposes some recommendations for improving the operational performance of the SOEs in the context of applying the current neutral competition policy in Vietnam Keywords: competition, competition neutral policy, operations, SOEs, Vietnam Classification number: 5.2 công nghệ tiên tiến, tạo lợi cạnh tranh khuyến khích phát triển kinh tế nhanh chóng khu vực địa lý có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn Các DNNN trước thành lập theo Luật DNNN năm 1995 sau Luật DNNN năm 2003 Theo đó, Thủ tướng Chính phủ định thành lập DNNN với quy mô lớn hoạt động ngành cơng nghiệp chiến lược, chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập DNNN thuộc lĩnh vực khác Các công ty cổ phần công ty TNHH thuộc sở hữu Nhà nước (công ty cổ phần, công ty TNHH thành viên, cơng ty TNHH có hai thành viên trở lên thuộc sở hữu Nhà nước) thành lập theo Điều 11 Luật DNNN năm 2003 sau Luật Doanh nghiệp năm 2005 DNNN có số đặc điểm đặc trưng góc độ lợi cạnh tranh Cụ thể, DNNN có lợi cạnh tranh hẳn doanh nghiệp khác Bên cạnh đó, doanh nghiệp cấp quyền sử dụng đất đai, tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên, hay độc quyền tham gia số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu Về mục tiêu, nhiều trường hợp, DNNN không thiết phải thực mục tiêu lợi nhuận Trên thực tế, DNNN chưa khai thác lợi 64(4) 4.2022 cạnh tranh nhằm tăng cường hiệu suất hoạt động kinh doanh Về bản, DNNN hoạt động theo chế thị trường, lấy hiệu kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm CTTL Ely (1901) [9] cho rằng, cạnh tranh theo nghĩa rộng đấu tranh xung đột lợi ích Cạnh tranh hiểu hành vi chủ thể kinh tế thị trường, nhằm mục đích đạt lợi tốt so với chủ thể khác [10] Hành vi cạnh tranh thường xuất người bán, có người mua [11] CTTL khung sách DNNN doanh nghiệp khu vực tư nhân hoạt động theo quy tắc chung mà khơng có lợi cạnh tranh ưu tiên cho thành phần kinh tế tham gia thị trường [12] Năm 2012, Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) định nghĩa CTTL thiết lập chặt chẽ hiểu môi trường pháp lý với quy định tất doanh nghiệp (cả nhà nước tư nhân) phải tuân theo quy tắc cách bình đẳng mà can thiệp Chính phủ khơng mang lại lợi ích cho thực thể Theo Ủy ban Năng suất (bao gồm Văn phịng tiếp nhận khiếu nại CTTL) Chính phủ Úc, CTTL đòi hỏi hoạt động kinh doanh DNNN không hưởng lợi cạnh tranh so với thành phần kinh tế khác thuộc khu vực tư nhân [12] Trong nghiên cứu này, CTTL đề cập đến trạng thái cạnh tranh mà loại hình doanh nghiệp, gồm DNNN ngồi nhà nước (tư nhân, FDI) tham gia thị trường cách bình đẳng điều kiện cạnh tranh, khơng bên hưởng lợi cạnh tranh mức từ phía Nhà nước Khơng giống cạnh tranh hồn hảo, trọng tâm sách CTTL nhằm đảm bảo bình đẳng cạnh tranh loại bỏ lợi cạnh tranh bất hợp lý DNNN so với chủ thể kinh tế khác, từ nâng cao hiệu hoạt động kinh tế thị trường Cụ thể, CTTL có vai trị sau: đảm bảo cơng bình đẳng mơi trường cạnh tranh; nâng cao hiệu phân bổ nguồn lực kinh tế; tăng cường hài hồ mơi trường kinh doanh; đảm bảo lợi ích đáng người tiêu dùng; hồn thiện sách cạnh tranh; phát triển kinh tế quốc gia; nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung DNNN nói riêng Để triển khai áp dụng CTTL, OECD (2012) [12] nêu nguyên tắc cần tuân thủ như: hợp lý hoá hình thức tổ chức kinh doanh DNNN; xác lập đầy đủ chi phí thực hiện; có tỷ suất lợi nhuận thương mại định; Khoa học Xã hội Nhân văn /Kinh tế kinh doanh hoàn thiện kế tốn dịch vụ cơng; trung lập thuế; đảm bảo trung lập quy định pháp luật; đảm bảo công khoản trợ cấp trực tiếp, khoản nợ mua sắm công Tác động việc áp dụng sách CTTL tới hoạt động DNNN Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh DNNN chịu nhiều tác động quan trọng áp dụng sách CTTL, cụ thể lực cạnh tranh DNNN Điều đặt nhiều thách thức cho DNNN bối cảnh hội nhập cạnh tranh ngày gay gắt Khi đó, DNNN khơng cịn hưởng đặc quyền trước so với doanh nghiệp khu vực tư nhân [13] Khi áp dụng sách CTTL, doanh nghiệp phải từ bỏ đặc quyền, ưu đãi từ phía Nhà nước để cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp khác Điều tạo nên thách thức cho DNNN việc đổi mới, cải thiện để tăng lực cạnh tranh thị trường Đồng thời, hoạt động sản xuất kinh doanh DNNN (bao gồm lợi nhuận, lợi tức đầu tư, thuế, chi phí doanh thu…) bị tác động đáng kể áp dụng sách CTTL Khi áp dụng sách CTTL, DNNN phải tuân theo khung pháp lý doanh nghiệp tư nhân hoạt động thị trường, chịu thêm gánh nặng chi phí đầu tư, lãi suất, thuế… [14] Khi khơng cịn hỗ trợ Chính phủ, vấn đề tài chính, DNNN phải chịu gánh nặng thuế, nợ, lãi suất vay… doanh nghiệp tư nhân hoạt động thị trường Đây thách thức lớn mà DNNN phải đối mặt sách CTTL triển khai Đặc biệt, máy quản lý DNNN chịu tác động đáng kể áp dụng sách CTTL, từ tạo thách thức không nhỏ cho khối doanh nghiệp Khi áp dụng sách CTTL, DNNN phải cân nhắc thu gọn máy quản lý, giảm bớt thủ tục hành để linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào hoạt động mạnh nhằm tăng cường khả cạnh tranh thương trường [15] Mặt khác, nguồn nhân lực cấp cao DNNN cần có thay đổi định bối cảnh áp dụng sách CTTL [16] Bên cạnh đó, sách tác động đến phương thức quản lý nội DNNN, đặt thách thức phải đảm bảo đội ngũ lãnh đạo tinh gọn, linh hoạt, hiệu [17] Ngồi ra, việc áp dụng sách CTTL tạo nên thách thức DNNN việc đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp [14] Như vậy, để nâng cao khả cạnh tranh bối cảnh áp dụng sách CTTL, DNNN cần phải giải thách thức nêu nhằm nâng cao lực 64(4) 4.2022 mặt, đặc biệt lực cạnh tranh điều kiện áp dụng sách CTTL thơng qua đổi quản trị theo hướng đại [17] Phương pháp nghiên cứu Để thực nghiên cứu này, phương pháp vấn chuyên gia tổng hợp, phân tích liệu thứ cấp sử dụng Trước tiên, liệu thứ cấp thu thập từ cơng trình nghiên cứu cơng bố tạp chí uy tín nước, tác phẩm sách, đề tài nghiên cứu, báo cáo thống kê Tổng cục Thống kê, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ… Trên sở tổng hợp phân tích liệu thứ cấp, tác giả tổng hợp, hệ thống hóa xác lập khung lý luận viết CTTL đổi cạnh tranh DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL Dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua phương pháp vấn chuyên gia, nhằm đảm bảo tính tin cậy thuyết phục kết nghiên cứu Các chuyên gia, nhà quản trị DNNN xác định đối tượng vấn nghiên cứu Cụ thể, tác giả lựa chọn 15 chuyên gia địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng để vấn trực tiếp gián tiếp qua điện thoại Dữ liệu thu thập từ vấn xử lý phân tích kết hợp với liệu thứ cấp Từ đó, đưa thuyết phục thực trạng sở cho giải pháp đổi cạnh tranh DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL Việt Nam Kết bàn luận CTTL Việt Nam Kết vấn chuyên gia cho thấy, để tạo lập môi trường cạnh tranh tự bình đẳng, sách pháp luật điều chỉnh hành vi hoạt động cạnh tranh chủ thể kinh tế cần ban hành hồn thiện Tùy thuộc vào tính chất mơ hình kinh tế theo đuổi, Nhà nước ban hành sách cạnh tranh với mục tiêu khác Pháp luật cạnh tranh công cụ chủ yếu để thực sách cạnh tranh, xem “luật chơi” thị trường, có tác dụng điều chỉnh hoạt động cạnh tranh theo khuôn khổ định Nhìn chung, sách cạnh tranh pháp luật cạnh tranh phải đảm bảo quyền tự tiếp cận không giới hạn không bị phân biệt đối xử thị trường doanh nghiệp, tiến đến triệt tiêu tình trạng thao túng quyền lực thị trường, thiết lập môi trường kinh doanh lành mạnh phù hợp với mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Theo chuyên gia, manh nha đầu tiên, liên quan đến sách tổ chức hoạt động doanh nghiệp Luật Khoa học Xã hội Nhân văn /Kinh tế kinh doanh Doanh nghiệp 2005 [7] quy định: thực theo lộ trình chuyển đổi hàng năm, chậm thời hạn năm kể từ ngày Luật có hiệu lực, cơng ty nhà nước thành lập theo quy định Luật DNNN 2003 phải chuyển đổi thành công ty TNHH công ty cổ phần theo quy định Luật (Điều 166, chuyển đổi công ty nhà nước) Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể hoạt động có liên quan DNNN Theo hành lang pháp lý này, DNNN phải tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh; điều đòi hỏi DNNN phải đổi hình thức tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu Mặc dù có nhiều nỗ lực sửa đổi, hệ thống luật pháp Việt Nam cạnh tranh nhiều bất cập, khiến cho việc tổ chức, triển khai thực thi luật cịn hạn chế Về phía quan thực thi luật pháp, nguồn nhân lực hạn chế số lượng, kinh nghiệm nhân lực trẻ, sở vật chất hạn chế; cộng đồng, xã hội quan khác tâm lý ngại khiếu nại… Luật Cạnh tranh sửa đổi 2018 khắc phục nhiều vấn đề hạn chế Luật Cạnh tranh cũ, song chưa giải triệt để tất vấn đề liên quan đến việc thực thi sách pháp luật cạnh tranh Bên cạnh đó, Luật Cạnh tranh 2004 [18] đời đánh dấu chuyển đổi lớn hệ thống pháp luật kinh tế thị trường Việt Nam Sự tồn yếu tố cạnh tranh thức thừa nhận; pháp luật bảo đảm cạnh tranh đối xử cơng bằng, bình đẳng chủ thể kinh tế công - tư; Điều 13 Luật Cạnh tranh quy định điều chỉnh hành vi vị độc quyền, vốn thường có DNNN Theo kết vấn chuyên gia, DNNN đóng vai trị trụ cột phát triển kinh tế đất nước Kết phân tích thực trạng hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL Việt Nam cho thấy doanh nghiệp đạt thành công định Các DNNN hoạt động tích cực theo chế thị trường bối cảnh áp dụng sách CTTL Nội DNNN tiến hành tổ chức quản lý theo hướng tinh gọn, phân loại xếp lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, nhiều DNNN trọng đến hoạt động nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu Chất lượng nguồn nhân lực môi trường làm việc cải thiện rõ rệt Ngoài ra, lực quản lý điều hành DNNN có đổi tích cực, đảm bảo hoạt động quản trị công ty hiệu minh bạch trước áp lực cạnh tranh thị trường Các chuyên gia cho rằng, sau 12 năm thi hành Luật Cạnh tranh 2004, số bất cập nội dung, quy định Luật, đồng thời với thay đổi mạnh mẽ kinh tế theo hướng toàn cầu hóa, số quy định Luật khơng phù hợp Trên sở báo cáo, tổng kết đánh giá kết 12 năm thi hành Luật Cạnh tranh 2004, ngày 12/6/2018, Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh sửa đổi nhằm khắc phục hạn chế, bãi bỏ điều khơng cịn phù hợp bổ sung thêm quy định Luật Cạnh tranh 2018 bổ sung nhiều nội dung quan trọng áp dụng “nguyên tắc ảnh hưởng” để điều chỉnh hành vi thực nước có khả gây ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh đất nước Nhìn chung, văn hệ thống pháp luật hành có đề cập đến khía cạnh CTTL, ví dụ, lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cho ngành hàng không, cho phép đơn vị nhà nước cung ứng Các nguyên tắc CTTL manh nha tìm thấy nhiều văn pháp luật Luật Đầu tư công 2014 [19]; Luật Đấu thầu 2013 [20] văn luật có liên quan Luật Bưu 2010 [21], Luật Viễn thông 2009 [22]; Luật Đường sắt 2005 [23]; Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2014 Chính phủ kinh doanh xăng dầu [24]… Mặc dù vậy, Nhà nước cần tiếp tục thực nhiều điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu lợi cạnh tranh khơng cịn phù hợp DNNN so với doanh nghiệp nhà nước khác 64(4) 4.2022 Hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL Theo chuyên gia, bên cạnh thành công hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL, thời gian qua, tồn hạn chế định Một số DNNN chưa xác lập rõ ràng chức năng, nhiệm vụ Năng lực quản lý điều hành DNNN còn thấp so với yêu cầu Một số DNNN yếu quản lý, vận hành, dẫn đến hoạt động hiệu quả, thua lỗ, làm thất thoát tài sản nhà nước tồn tại… Về bản, hạn chế nêu xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác Một số nguyên nhân quan trọng hàng đầu kể đến Chính phủ chưa thực quyết liệt việc xây dựng một sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, nhận thức bối cảnh cạnh tranh số DNNN thiếu động lực đổi mang nặng tư tưởng nhiệm kỳ Theo số liệu Tổng cục Thống kê (2010-2018) [1], giai đoạn đầu năm 1990, nước có 12.000 DNNN Trong nhiều năm qua, Bộ Kế hoạch Đầu tư 10 Khoa học Xã hội Nhân văn /Kinh tế kinh doanh đề nhiều phương cách để thúc đẩy tốc độ tái cấu, cổ phần hóa DNNN thoái vốn DNNN hoạt động yếu Trong giai đoạn 2010-2018, số lượng DNNN giảm liên tục từ 3.281 (năm 2010) xuống 2.486 (năm 2018), có 490 doanh nghiệp thuộc 100% sở hữu Nhà nước Tỷ trọng DNNN tổng số doanh nghiệp giảm từ 1,17 xuống 0,44% Trong đó, doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, hoạt động yếu giảm xuống đổi lại chất lượng quy mơ lại tăng lên Theo sách Bộ Kế hoạch Đầu tư, phải tiếp tục cổ phần hóa DNNN thối vốn doanh nghiệp hoạt động yếu Tuy nhiên, nhìn chung, tốc độ cổ phần hóa DNNN cịn chậm Tính đến hết năm 2018, theo số liệu thống kê, tổng nguồn vốn DNNN đạt 9.089 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 3.702 nghìn tỷ đồng năm 2010 Trong đó, 28,2% DNNN có số vốn từ 500 tỷ đồng trở lên 9,1% DNNN có số vốn 10 tỷ đồng Tỷ trọng vốn sản xuất DNNN từ 34,15 (năm 2010) giảm xuống 29,60% (năm 2018) Vào năm 2010, giá trị tài sản cố định đầu tư tài dài hạn DNNN đạt 1.759 nghìn tỷ đồng tăng lên đến 4.567 nghìn tỷ đồng vào năm 2018 (tăng 159%) Tỷ lệ đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP DNNN giai đoạn dao động khoảng 26-28% [1] Thực trạng số liệu giai đoạn 2010-2018 (bảng 1) cho thấy, tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận DNNN hạn chế, chưa tương xứng với mức độ tăng giá trị tài sản vốn sản xuất Doanh thu sản xuất kinh doanh DNNN tính đến cuối năm 2018 3.126 nghìn tỷ đồng, tăng 1,54 lần so với năm 2010 Tổng lợi nhuận trước thuế DNNN năm 2010 115.193 nghìn tỷ đồng tăng lên 200.892 nghìn tỷ đồng vào năm 2018 (tăng 74,4%) [1] Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng DNNN chưa đạt kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm ưu đãi từ phía Chính phủ Tỷ suất lợi nhuận DNNN năm 2010 5,31% tăng lên 6,43% vào năm 2018 Những DNNN có tỷ suất lợi nhuận cao đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng GDP chủ yếu doanh nghiệp độc quyền điện, đất đai dầu khí Đứng trước áp lực cạnh tranh số ngành kinh tế, hiệu DNNN thấp Bảng Số liệu thống kê DNNN (2010-2018) [1] Số lượng DN hoạt động GDP theo giá hành (tỷ đồng) Thu ngân sách nhà nước (tỷ đồng) Vốn SXKD bình quân (nghìn tỷ đồng) Giá trị TSCĐ đầu tư tài dài hạn (nghìn tỷ đồng) Doanh thu SXKD (nghìn tỷ đồng) LNTT DN (tỷ đồng) Tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp (%) Số lao động DN (nghìn người) Thu nhập NLĐ DN (tỷ đồng) Thu nhập bình quân tháng lao động DN (nghìn đồng) Số lượng Tỷ trọng (%) Kinh tế nhà nước Đóng góp (%) Thu từ DNNN Đóng góp vào tổng thu (%) Đóng góp vào thu nước (%) Vốn SXKD Tỷ trọng (%) Giá trị TSCĐ Tỷ trọng (%) Doanh thu Tỷ trọng (%) DNNN Tỷ trọng (%) Tất DN DNNN DN nhà nước Doanh nghiệp FDI Số lao động Tỷ trọng (%) DNNN Tỷ trọng (%) Tất DN DNNN DN nhà nước Doanh nghiệp FDI 2010 3.281 1,17 633.187 29,34 112.143 18,69 28,86 3.702 34,15 1.759 37,75 2.034 27,16 115.193 32,33 4,53 5,31 2,71 8,84 1.603 16,45 125.071 26,85 4.124 6.553 3.420 4.252 2014 3.199 0,86 1.131.319 28,73 188.062 21,43 31,68 5.793 32,61 2.973 39,00 2.944 24,13 201.603 41,29 3,91 6,50 1,25 6,70 1.559 13,60 168.335 21,35 5.850 8.970 4.733 6.768 2015 3.048 0,76 1.202.850 28,69 159.907 15,67 20,72 6.251 31,77 3.359 39,75 2.961 21,91 185.116 33,25 4,04 6,04 1,72 6,95 1.451 12,05 171.470 19,22 6.335 9.793 5.327 6.955 2016 2.835 0,64 1.297.274 28,81 152.975 13,52 16,79 6.945 31,36 4.600 43,95 2.722 18,21 157.064 28,42 3,63 5,57 1,84 5,80 1.372 10,67 157.798 15,23 6.966 9.509 6.225 7.502 2017 2.662 0,53 1.433.139 28,63 148.093 11,45 14,25 7.609 29,21 4.367 34,79 2.866 16,43 197.253 27,71 3,99 6,62 1,88 6,68 1.286 9,18 177.140 14,66 7.514 11.411 6.405 8.504 2018 2.486 0,44 1.533.459 27,67 153.025 10,74 13,32 9.089 29,60 4.567 32,71 3.126 15,13 200.892 22,92 4,24 6,43 2,48 6,62 1.202 8,28 173.514 12,38 8.272 11.909 7.370 9.035 Chú thích: SXKD: sản xuất kinh doanh; TSCĐ: tài sản cố định; LNTT: lợi nhuận trước thuế; DN: doanh nghiệp; FDI: đầu tư nước ngoài; NLĐ: người lao động 64(4) 4.2022 11 Khoa học Xã hội Nhân văn /Kinh tế kinh doanh Trong giai đoạn 2010-2018, lực lượng lao động giảm đáng kể DNNN Nếu năm 2010, có 1.603 nghìn người làm việc DNNN đến năm 2018, số giảm cịn 1.202 nghìn Trong số DNNN, có 33,7% doanh nghiệp có quy mơ lao động 50-199 người số doanh nghiệp có quy mơ 200-299 người chiếm 9,5% Thu nhập bình quân lao động DNNN tăng lên rõ rệt, từ 6,5 triệu đồng/tháng năm 2010 lên 11,9 triệu đồng/tháng vào năm 2018 Trong bối cảnh áp dụng sách CTTL Việt Nam, hoạt động DNNN bị ảnh hưởng đáng kể lợi bị suy giảm Trước đây, so với doanh nghiệp tư nhân FDI, DNNN bảo lãnh Nhà nước, có nhiều lợi định tiếp cận nguồn vốn, trái phiếu, nguồn ngoại hối lãi suất thấp; cấp đất thuê đất với chi phí thấp hơn; khơng phải chịu kiểm soát quản lý chặt chẽ bên thứ ba Kiểm toán Nhà nước, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (nếu có) khơng phải trả cổ tức vào ngân sách nhà nước mà giữ lại để tái đầu tư; chịu áp lực hiệu quản lý rủi ro hoạt động doanh nghiệp; không gặp nhiều áp lực cạnh tranh thị trường có bảo trợ Nhà nước; ưu tiên tham gia vào dự án Chính phủ so với doanh nghiệp tư nhân; chịu thuế thấp DNNN bị “chôn vùi” nợ xấu, số nợ họ mua lại Tổng công ty Đầu tư vốn nhà nước Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam Tuy nhiên, áp dụng sách CTTL, lợi DNNN bị suy giảm đáng kể, buộc doanh nghiệp phải chủ động trình hoạt động Nhà nước, với vai trò chủ sở hữu DNNN, có quyền định phê duyệt kế hoạch thành lập DNNN, điều lệ DNNN việc bổ nhiệm cấp quản lý; định sáp nhập, phân tách giải thể theo quy định; định vốn điều lệ nguồn vốn bổ sung, phân bổ vốn, kiểm tra giám sát việc bảo toàn phát triển nguồn vốn; phê chuẩn kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn liên kết khởi nghiệp; định áp dụng mơ hình quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng quản lý vị trí quản lý chủ chốt doanh nghiệp; thiết lập tiêu chuẩn định mức quy định tiền lương thưởng trợ cấp; kiểm tra giám sát việc thực DNNN theo mục tiêu, nhiệm vụ đề phân cơng Chính phủ Ngồi quyền đặc biệt trên, Chính phủ cịn thực quyền kiểm sốt ảnh hưởng thơng qua số cơng cụ pháp lý Luật Giá luật ngành công nghiệp cụ thể Luật Viễn thông (2009), Luật Cạnh tranh (2018)… nhằm đảm bảo bình ổn giá cả, giảm thiểu 64(4) 4.2022 nguy lạm phát tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng DNNN doanh nghiệp nhà nước Mặc dù triển khai sách CTTL, nước ta thiếu khung pháp lý thành lập, quản lý vận hành DNNN DNNN thiếu chế kiểm soát đầy đủ trách nhiệm nhà quản lý thường khơng kiểm sốt chặt chẽ Sở dĩ việc quản trị DNNN không hiệu có ranh giới mong manh chức quản trị doanh nghiệp “thống trị” Nhà nước Một số nhà quản lý thuộc DNNN thiếu kinh nghiệm lực quản lý, vận hành doanh nghiệp; họ bổ nhiệm mà không cần trải qua kiểm tra tiêu chí điều kiện Thực tế cho thấy, nhiều DNNN có quy mơ lớn lại lãnh đạo người thiếu lực kinh nghiệm, dẫn đến tình trạng vận hành hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận thấp thua lỗ gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước Đề xuất số giải pháp Trên sở kết nghiên cứu, xin đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL sau: Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức CTTL Các DNNN cần nâng cao nhận thức đổi tư cạnh tranh, đặc biệt CTTL điều kiện áp dụng sách Việt Nam Bên cạnh đó, DNNN cần tích cực nắm bắt thơng tin Luật Cạnh tranh nói chung sách CTTL nói riêng thơng qua văn hướng dẫn thi hành Thứ hai, cần đổi chiến lược cạnh tranh Các DNNN cần đổi hoạt động nghiên cứu, phân tích lựa chọn thị trường mục tiêu Các DNNN hoàn thiện chiến lược phân phối sở xây dựng, phát triển điều khiển cấp lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp Các DNNN cần hồn thiện chiến lược truyền thơng thơng qua tăng cường đầu tư cho hoạt động quảng cáo Trong bối cảnh này, DNNN cần đổi chiến lược kinh doanh không dựa kinh nghiệm khứ, kinh nghiệm từ doanh nghiệp khác mà cần phải phát huy lực sáng tạo, dựa tầm nhìn mục đích doanh nghiệp Thứ ba, cần nâng cao tính minh bạch chịu trách nhiệm Các DNNN cần đảm bảo minh bạch công bố thông tin nâng cao trách nhiệm hội đồng quản trị Đặc biệt cần đổi quy trình tổ chức mơ hình tăng trưởng DNNN Thứ tư, cần tăng cường quản lý nguồn lực tài để hoạt động hiệu áp dụng sách CTTL Các DNNN cần chủ động tăng cường tiềm lực tài chính, nên lập kế hoạch để tự chủ tiếp cận sử dụng nguồn vốn 12 Khoa học Xã hội Nhân văn /Kinh tế kinh doanh Hơn nữa, doanh nghiệp cần đạt tỷ suất sinh lợi thương mại định dựa sở so sánh với tỷ suất thương mại mà loại hình doanh nghiệp khác đạt ngành [5] M Gershman, V Roud, T.W Thurner (2018), “Open innovation in Russian state-owned enterprises”, Industry and Innovation, 26(2), pp.199-217 Thứ năm, cần hợp lý hóa hình thức vận hành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp DNNN cần tăng cường lực quản lý vận hành theo khung quy chuẩn quản trị công ty OECD Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống nguyên tắc, chuẩn mực quản trị doanh nghiệp, áp dụng kỹ quản trị từ đối tác chiến lược đổi mơ hình quản trị theo thơng lệ quản trị thị trường [7] Quốc hội (2005, 2014, 2020), Luật Doanh nghiệp năm 2005, sửa đổi năm 2014 2020 Kết luận [11] G.J Stigler (1957), “Perfect competition, historically contemplated”, Journal of Political Economy, 65(1), pp.1-17 Kết nghiên cứu cho thấy, hoạt động DNNN đạt nhiều thành tựu đáng kể Nhìn chung, DNNN hoạt động tích cực theo chế thị trường bối cảnh áp dụng sách CTTL Q trình đổi mới, xếp, tổ chức quản lý tiến hành theo điều kiện cạnh tranh mới, giảm bớt số lượng DNNN đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu Tuy nhiên, tồn vài hạn chế hoạt động doanh nghiệp, cần sớm khắc phục Trên sở kết thu được, viết đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL Việt Nam Trong thời gian tới, DNNN cần nâng cao nhận thức CTTL, đồng thời đổi chiến lược cạnh tranh, nâng cao tính minh bạch chịu trách nhiệm [6] World Bank Group (2014), Corporate Governance of State-Owned Enterprise: a Toolkit, 276pp [8] Quốc hội (2003, 2005), Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003, sửa đổi năm 2005 [9] R.T Ely (1901), Competition: Its Nature, Its Permanency, and Its Beneficence, American Economic Association Publisher, 16pp [10] Tăng Văn Nghĩa (2013), Pháp luật cạnh tranh, Nhà xuất Giáo dục, 329tr [12] Organisation for Economic Co-operation and Development (2012), State-Owned Enterprises and the Principle of Competitive Neutrality, 480pp [13] Nguyễn Hữu Thắng (2008), “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước nay”, Lý luận Chính trị, 8, tr.43-48 [14] Tăng Văn Nghĩa, Bùi Tuấn Thành (2017), “Cạnh tranh trung lập: thách thức đặt việc áp dụng Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, 92, tr.79-90 [15] Phí Vĩnh Tường (2018), “Cạnh tranh có hiệu hội nhập cải cách doanh nghiệp nhà nước”, Tạp chí Thơng tin Khoa học Xã hội, 3, tr.11-23 [16] Nguyễn Thanh Hải (2016), “Thực trạng giải pháp phát triển đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước”, Tạp chí Khoa học Thương mại, 91, tr.17-22 TÀI LIỆU THAM KHẢO [17] Hoàng Trường Giang (2018), “Một năm nhìn lại thực Nghị 12-NQ/TW cấu lại, đổi nâng cao hiệu DNNN: vấn đề đặt giải pháp”, Kỷ yếu Diễn đàn thúc đẩy trình đổi nâng cao hiệu DNNN [1] Tổng cục Thống kê (2010-2018), Niên giám Thống kê Việt Nam, Nhà xuất Thống kê [18] Quốc hội (2004, 2018), Luật Cạnh tranh năm 2004, sửa đổi năm 2018 [2] A Capobianco, H Christiansen (2011), "Competitive neutrality and state-owned enterprises: challenges and policy options", OECD Corporate Governance Working Papers No [19] Quốc hội (2014), Luật Đầu tư công [3] D Claudio (2016), “How PTAs address “competitive neutrality” between state and private owned enterprises?”, VNU Journal of Science, 32(1S), pp.202-217 [21] Quốc hội (2010), Luật Bưu [4] K Henning, K Kou (2018), “Innovation output and state ownership: empirical evidence from China’s listed firms”, Industry and Innovation, 26(2), pp.176-198 64(4) 4.2022 [20] Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu [22] Quốc hội (2009), Luật Viễn thông [23] Quốc hội (2005), Luật Đường sắt [24] Chính phủ (2014), Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2014 kinh doanh xăng dầu 13 ... 4.2022 Hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL Theo chuyên gia, bên cạnh thành công hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL, thời gian qua, tồn hạn chế định Một số DNNN chưa xác lập rõ... đất nước Kết phân tích thực trạng hoạt động DNNN điều kiện áp dụng sách CTTL Việt Nam cho thấy doanh nghiệp đạt thành công định Các DNNN hoạt động tích cực theo chế thị trường bối cảnh áp dụng sách. .. cụ chủ yếu để thực sách cạnh tranh, xem “luật chơi” thị trường, có tác dụng điều chỉnh hoạt động cạnh tranh theo khuôn khổ định Nhìn chung, sách cạnh tranh pháp luật cạnh tranh phải đảm bảo quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện áp dụng chính sách cạnh tranh trung lập,