0

Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong giảng dạy môn hóa học 9 ở trường THCS

22 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 11:50

Sáng kiến kinh nghiệm THCS Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong giảng dạy môn hóa học 9 ở trường THCS được thực hiện với mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống một số hiện tượng hóa học thực tiễn cho các bài giảng trong chương trình hóa học lớp 9. Vận dụng hệ thống các hiện tượng đã xây dựng để dạy học chương trình hóa 9 nhằm giáo dục ý thức và tăng hứng thú học tập bộ môn Hóa học cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo! MỤC LỤC Nội dung A. MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 1. Thực trạng 2. Kết quả của thực trạng III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Giải pháp 1: Lồng ghép các hiện tượng vào phần mở bài   Giải   pháp  2:   Lồng   ghép       tượng       trình  giảng dạy 3. Giải pháp 3: Lồng ghép các hiện tượng khi kết thúc hoặc   củng cố bài học IV. KIỂM NGHIỆM C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Kiến nghị Trang 1 2 3 3 4 10 17 18 18 18 A. MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hố học có vai trị rất to lớn trong sản xuất , đời sống, trong cơng cuộc  xây dựng và bảo vệ  đất nước. Hố học cũng có vai trị rất quan trong trong  việc thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường phổ  thơng. Việc xác định  mục tiêu đào tạo của mơn Hố học trong trường THCS có vai trị quyết định  đối với chất lượng dạy học mơn học  Nhằm thực  hiện mục tiêu của ngành  giáo dục là đào tạo thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước  những con người “vừa hồng vừa chun”.  Bản thân là một giáo viên đứng lớp giảng dạy bộ mơn Hóa học nhận thấy  rằng: Hố học là bộ  mơn khoa học rất quan trọng trong nhà trường phổ  thơng  nói chung và trường THCS nói riêng. Mơn hố học THCS cung cấp cho học sinh   một hệ thống kiến thức phổ thơng, cơ bản và thiết thực đầu tiên về hố học, là  giáo viên bộ mơn hố học thì cần hình thành ở các em học sinh một kỹ năng cơ  bản, phổ  thơng, thói quen học tập và làm việc khoa học để  làm nền tảng cho   việc giáo dục xã hội chủ  nghĩa, phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành   động Tuy nhiên việc lĩnh hội kiến thức hố học của học sinh là hết sức khó  khăn. Mặt khác, Hóa học là một mơn học hồn tồn mới lạ  đối với học sinh  THCS, mà khối lượng kiến thức học sinh cần lĩnh hội tương đối nhiều. Phần   lớn các bài gồm những khái niệm mới, rất trừu tượng, khó hiểu. Do đó, giáo  viên cần tìm ra phương pháp dạy học gây được hứng thú học tập bộ mơn giúp   các em chủ  động lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ  nhàng, khơng gượng ép là  điều cần quan tâm. Khi học sinh có hứng thú, niềm say mê với mơn Hóa sẽ giúp   học sinh phát huy được năng lực tư duy, khả năng tự học và óc sáng tạo. Chính  vì vậy, Tơi nghĩ đổi mới phương pháp dạy học phải thể  hiện được bốn tính  chất cơ bản sau:   Một là: Học để biết (Cốt lõi là hiểu)   Hai là:  Học để làm (Trên cơ sở hiểu)   Ba là: Học để cùng sống với nhau (Trên cơ sở hiểu nhau) Bốn là: Học để làm người (Trên cơ sở hiểu bản thân) Kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy hóa học tơi nhận thấy rằng:  Học sinh  thấy hứng thú và dễ  ghi nhớ  bài hơn nếu trong q trình dạy và học giáo viên  ln có định hướng liên hệ thực tế giữa các kiến thức sách giáo khoa với thực   tiễn đời sống hàng ngày. Rất nhiều kiến thức hóa học có thể liên hệ được với  các hiện tượng tự nhiên xung quanh chúng ta Xuất phát từ những thực tế đó và một số kinh nghiệm trong giảng dạy bộ  mơn hóa học, tơi thấy để  có chất lượng giáo dục bộ  mơn hóa học cao, người  giáo viên ngồi phát huy tốt các phương pháp dạy học tích cực cần khai thác  thêm các hiện tượng hóa học thực tiễn trong đời sống đưa vào bài giảng bằng  nhiều hình thức khác nhau nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh,   tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập bộ  mơn. Từ  những lí do đó tơi  chọn đề tài: “Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong giảng dạy   mơn hóa học 9 ở trường THCS”  để nghiên cứu.  II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng hệ  thống một số  hiện tượng hóa học thực tiễn cho các bài  giảng trong chương trình hóa học lớp 9 Vận dụng hệ thống các hiện tượng đã xây dựng để dạy học chương trình  hóa 9 nhằm giáo dục ý thức và tăng hứng thú học tập bộ mơn Hóa học cho học   sinh III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Q trình dạy học mơn hóa học 9 ở trường THCS Các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp tích hợp mơi trường, kĩ  năng vận dụng kiến thức trong học tập và liên hệ  thực tiễn của bộ  mơn hóa   học Học sinh khối 9 trường THCS Hà Tiến IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ­  Nêu vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh tự học và thảo  luận theo nhóm học tập ­  Giáo viên giải đáp thắc mắc, tổng kết B. NỘI DUNG I. C Ơ  S Ở  LÝ LU ẬN Đối với học sinh THCS các em chưa có nhiều định hướng nghề  nghiệp  cho tương lai nên ý thức học tập các bộ mơn chưa cao, các em chỉ thích mơn nào  mình học có kết quả cao  hoặc thích giáo viên nào thì thích học mơn đó. Người   giáo viên dạy hóa học phải biết nắm tâm lý và đặc điểm lứa tuổi của học sinh,   trong đó phương pháp dạy học bằng cách lồng ghép Trả lời các hiện tượng hóa  học thực tiễn trong tự nhiên và trong đời sống hàng ngày để  các em thấy mơn  hóa học rất gần gũi với các em.  Trong q trình dạy học, dựa vào sự  hướng dẫn  của giáo viên học sinh  thực hiện các hoạt động chủ yếu theo một quy trình sau: Thu thập thơng tin: thơng qua việc tự  làm thí  nghiệm hoặc quan sát thí  nghiệm do giáo  viên biểu diễn, quan sát hiện tượng tự nhiên, đọc tài liệu, xem  tranh ảnh, ơn lại những kiến thức đã học, học sinh sẽ thu được những thơng tin   cần thiết về  các hiện tượng hóa học cần học Xử lí thơng tin: thơng qua một hệ thống câu hỏi, giáo viên hướng dẫn học  sinh căn cứ  vào thơng tin đã  thu thập để rút ra những kết luận cần thiết Vận dụng: Dựa vào kết luận đã rút ra từ bài học,  học sinh vận dụng vào  thực tiễn để hiểu sâu bài hơn Tuy nhiên tùy thuộc vào từng bài giảng cụ thể giáo viên có thể lồng ghép   trả lời các hiện tượng trong thực tế vào bài dạy của mình cho phù  hợp II. TH ỰC TR ẠNG C ỦA V ẤN ĐỀ 1. Th ực tr ạng Trước tình hình học hố học phải đổi mới phương pháp dạy học đã và  đang thực sự là yếu tố quyết định hiệu quả giờ dạy. Một trong những yếu tố  để đạt giờ dạy có hiệu quả và tiến bộ là phải phát huy tính thực tế, giáo dục  về mơi trường, về tư tưởng vừa mang bản sắc dân tộc mà khơng mất đi tính  cộng đồng trên tồn thế  giới, những vấn đề  cũ nhưng khơng cũ mà vẫn có  tính chất cập nhật và mới mẽ, đảm bảo: tính khoa học – hiện đại, cơ  bản;  tính thực tiễn và giáo dục kỹ thuật tổng hợp; tính hệ thống sư phạm     Tuy nhiên mỗi tiết học có thể  khơng nhất thiết phải hội tụ  tất cả  những quan điểm nêu trên, cần phải nghiên cứu kỹ  lưỡng, đừng q lạm  dụng khi lượng kiến thức khơng đồng nhất Mơn hố học trong trường THCS là một trong  mơn học khó, nếu khơng  có những bài giảng và phương pháp hợp lý phù hợp với thế hệ học trị dễ làm  cho học sinh thụ động trong việc tiếp thu, cảm nhận. Đã có hiện tượng một  số bộ phận học sinh khơng muốn học hố học, ngày càng lạnh nhạt với giá trị  thực tiễn của hố học      Nhiều giáo viên chưa quan tâm đúng mức đối tượng giáo dục: Chưa đặt  ra cho mình nhiệm vụ và trách nhiệm nghiên cứu, hiện tượng dùng đồng loạt  cùng một cách dạy, một bài giảng cho nhiều lớp, nhiều thế  hệ  học trị là   khơng ít. Do phương pháp ít có tiến bộ mà người giáo viên đã trở thành người  cảm nhận, truyền thụ tri thức một chiều. Giáo viên nên là người h ướng dẫn  học sinh chủ động trong q trình lĩnh hội tri thức hố học     Có những vấn đề  hố học có thể  giúp học sinh Trả  lời những hiện  tượng trong tự  nhiên, tránh việc mê tín dị  đoan, thậm chí hiểu được những  dụng ý khoa học hố học trong những câu ca dao – tục ngữ mà thế  hệ  trư ớc  để  lại và có thể   ứng dụng trong thực tiễn đời sống thường ngày chỉ  bằng  những kiến thức rất phổ  thơng mà khơng gây nhàm chán, xa lạ; lại có tác   dụng kích thích tính chủ động, sáng tạo, hứng thú trong mơn học; làm cho hố   học khơng khơ khan, bớt đi tính đặc thù và phức tạp 2. Kết quả của thực trạng Qua giảng dạy tơi thấy nhiều học sinh chưa thực sự u thích mơn hóa  học và kết quả  học tập của học sinh cịn thấp. Tơi đã tiến hành khảo sát và  thu được kết năm học 20… –20…  như sau: a. Kết quả khảo sát việc ham thích học mơn Hố học Thích Khơng thích Sợ Tổng số HS SL % SL % SL % 63 18 28,6 32 50,8 13 20,6 a. Kết quả học tập: Giỏi Khá Trung bình Yếu, kém Tổng số HS SL % SL % SL % SL TL 63 6,3 18 28,6 37 58,8 6,3 Qua khảo sát thực tế  tơi thấy rằng đa phần học sinh khơng thích hoặc  sợ  và kết quả  học tập chưa cao. Vì vậy tơi đã nghiên cứu và đưa ra đề  tài:  “Lồng ghép các hiện tượng thực tế  trong giảng dạy mơn hóa học 9    trường THCS” III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CH ỨC TH ỰC HI ỆN 1. Giải pháp 1: Lồng ghép các hiện tượng vào phần mở bài Ví dụ 1: “Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại như thế nào ? Trả lời   ­ Khí thải cơng nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong (ơ tơ, xe máy)  có chứa các khí CO2, SO2, NO, NO2,…Các khí này tác dụng với oxi O2 và hơi  nước trong khơng khí tạo ra axit các axit tương ứng CO2  +  H2O → H2CO3 SO2 +  H2O → H2SO3 2SO2  +  O2 + 2H2O → 2H2SO4 2NO + O2 → 2NO2 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 ­ Axit H2CO3, H2SO3, H2SO4, HNO3  tan vào nước mưa tạo ra mưa axit   Trong đó  H2SO4 là ngun nhân chính gây ra mưa axit.  ­ Hiện nay mưa axit là nguồn ơ nhiễm chính ở  một số nơi trên thế  giới   Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các cơng trình xây dựng, các tượng  đài làm từ đá cẩm thạch, đá vơi, đá phiến (các loại đá này thành phần chính là   CaCO3):                   CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2↑ + H2O Áp dụng: Bài 1: Tính chất hóa học của Oxit, khái qt về  sự  phân loại   oxit Ví dụ  2:  Tại sao khi cho vơi sống vào nước, ta thấy khói bốc lên mù mịt,   nước vơi như bị sơi lên và nhiệt độ hố vơi rất cao có thể gây nguy hiểm cho   tính mạng của người và động vật. Do đó cần tránh xa hố đang tơi vơi hoặc   sau khi tơi vơi ít nhất 2 ngày? Trả lời   ­ Khi tơi vơi đã xảy ra phản ứng tạo thành canxi hiđroxit:  CaO  +  H2O   Ca(OH)2 ­ Phản ứng này tỏa rất nhiều nhiệt nên làm nước sơi lên và bốc hơi đem  theo cả những hạt Ca(OH)2 rất nhỏ tạo thành như khói mù trắng. Do nhiệt tỏa ra  nhiều nên nhiệt độ của hố vơi rất cao. Do đó người và động vật cần tránh xa hố  vơi để tránh rơi xuống hố vơi tơi sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng Áp dụng: Bài 2: Một số oxit  quan trọng Ví dụ 3: Tại sao những đồ  dùng bằng sắt thường bị gỉ tạo thành gỉ sắt và   dần dần đồ vật bị hỏng và khơng dùng được ?  Trả lời   ­ Khi tiếp xúc với khơng khí ẩm có oxi, hơi nước   sắt bị oxi hóa theo các  phản ứng sau: 2Fe  +    O2    +   2H2O   khơng khí ẩm    2Fe(OH)2 4Fe(OH)2    +    O2    +   2H2O        4Fe(OH)3 ­ Fe(OH)3  bị  loại nước dần tạo thành Fe2O3  theo thời gian. Vì gỉ  sắt  Fe2O3.nH2O xốp nên q trình ăn mịn tiếp diễn vào lớp bên trong đến khi tồn    khối kim loại đều gỉ. Gỉ sắt khơng cịn tính cứng, ánh kim, dẻo của sắt mà  xốp, giịn nên làm đồ vật bị hỏng.  Áp dụng: Bài 21: Sự ăn mịn kim loại và bảo vệ kim loại khơng  bị ăn mịn   Ví dụ 4: Tại sao khi ta ăn cùi dừa, lạc, vừng lại dễ chán (bị ngấy)? Trả lời   ­ Trong cùi dừa, lạc, vừng chứa hàm lượng chất béo tương đối lớn. Nên  khi ta ăn cùi dừa, lạc, vừng lại dễ chán (bị ngấy) Áp dụng: Bài 47: Chất béo Ví dụ 5: Hiện tượng tạo thạch nhũ ở các hang động với những hình dạng   phong phú đa dạng được hình thành như thế nào ? Trả lời   ­ Ở các vùng núi đá vơi, thành phần chủ yếu là CaCO3. Khi trời mưa trong  khơng khí có CO2 tạo thành mơi trường axit nên làm tan được đá vơi. Những giọt  mưa rơi xuống sẽ bào mịn đá theo phương trình:                   CaCO3  +  CO2  + H2O   Ca(HCO3)2   ­ Theo thời gian tạo thành các hang động. Khi nước có chứa Ca(HCO 3)2 ở  đá thay đổi về nhiệt độ và áp suất nên khi giọt nước nhỏ từ từ có cân bằng:                            Ca(HCO3)2   CaCO3  +  CO2   + H2O ­ Như  vậy lớp CaCO3  dần dần lưu lại ngày càng nhiều, dày tạo thành  những hình thù đa dạng Áp dụng: Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat Ví dụ 6:  Tại sao khi đốt bơng hoặc giấy, sản phẩm thu được làm đục nước   vơi trong và có hơi nước bám lên thành ống nghiệm Trả lời   ­ Bơng hoặc giấy đều là hợp chất hữu cớ, nên khi đốt cháy sẽ sinh ra khí  CO2 và hơi nước. Chính khí CO2 này làm đục nước vơi trong Áp dụng: Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Ví dụ 7: Dấm ăn là gì? Có ích gì?  Trả lời   ­ Giấm ăn là dung dịch axit axetic (CH3COOH) có nồng độ  từ  2­5%.  Dấm ăn có tác dụng tạo vị  chua và có tác dụng làm cho cơ  thể  có cảm giác   muốn ăn và tiêu hố tốt, có khả năng tiêu độc, sát khuẩn.   Áp dụng: Bài 45: Axit axetic 2. Giải pháp 2: Lồng ghép các hiện tượng trong q trình giảng dạy Ví dụ 1: Tại sao người ta thường bón vơi cho ao, hồ ni trồng thủy sản? Trả lời   ­ Nghề  ni trồng thủy sản rất coi trọng việc cải tạo ao ni bởi sau   một vụ  ni tồn bộ  chất thải, thức ăn dư  thừa, mầm bệnh  đều tích tụ   ở  đáy ao và ngấm vào trong nền đáy và bờ ao.  ­ Đối với ao mới đào việc cải tạo ao cũng vơ cùng quan trọng nhất là  những ao   vùng chua phèn, chiêm trũng bởi những ao này thường có pH4,5) người ta mắc bệnh khó tiêu, ngược lại nồng độ  axit lớn hơn 0,001   mol/l (pH  100oC. Do nhiệt độ  sơi của nước muối cao hơn của n ước nên rau chín nhanh  hơn, thời gian luộc rau khơng lâu nên rau ít mất vitamin. Vì vậy khi đó rau   muống sẽ mềm hơn và xanh hơn Áp dụng: Bài 10:  Một số muối quan trọng Ví dụ 7: Vì sao người ta dùng tro bếp để bón cho cây ? Trả lời   ­ Trong tro bếp có chứa muối K2CO3, cung cấp ngun tố kali cho cây Áp dụng: Bài 11: Phân bón hóa học 13 Ví dụ 8: Cao dao Việt Nam có câu:  “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” Câu này mang hàm ý của khoa học hố học như thế nào? Trả lời   ­ Câu ca dao nhắc nhở người làm lúa:  ­ Vụ chiêm khi lúa đang trổ địng địng mà có trận m ưa rào, kèm theo sấm  chớp thì sẽ rất tốt và cho năng suất cao sau này.  ­ Do trong khơng khí có khoảng 80% khí N2 và khoảng 20% khí O2, khi có  chớp (tia lửa điện) sẽ tạo điều kiện cho N2 hoạt động:                                             N2   +    O2     Tia lửa điện   2NO ­ Sau đó:              2NO   +     O2   2NO2 ­ Khí NO2 sẽ tan trong nước mưa: NO2  +  H2O  +  O2   HNO3  +   +  HNO3     H  + NO3 ­ Nhờ hiện tượng này, hàng năm làm tăng 6−7 kg N cho mỗi mẫu đất Áp dụng: Bài 11: Phân bón hóa học Ví dụ 9: Hãy giải thích vì sao khơng được bón chung các loại phân đạm:   đạm 2 lá NH4NO3, đạm sunfat (NH4)2SO4 và urê CO(NH2)2 với vơi Trả lời   ­ Khi ta bón phân đạm là cung cấp ngun tố nitơ cho cây trồng. Nếu bón  chung với vơi thì sẽ xảy ra các phản ứng: CaO  +  H2O    Ca(OH)2 2NH4NO3    +  Ca(OH)2   Ca(NO3)2  +  2NH3   +  2H2O (NH4)2SO4   +  Ca(OH)2   CaSO4      +  2NH3   +  2H2O (NH4)2CO3   +  Ca(OH)2   CaCO3    +  2NH3   +  2H2O ­ Khi phản  ứng xảy ra thì khí NH3 sẽ  thốt ra làm cho lượng nitơ  trong  phân đạm bị mất dần gây thất thốt nitơ.  ­ Chính vì vậy, khơng được bón chung các loại phân đạm với vơi Áp dụng: Bài 11: Phân bón hóa học Ví dụ 10: Tại sao để cải tạo đất ở một số ruộng chua người ta thường bón   bột vơi?  Trả lời   ­ Thành phần của bột vơi  gồm CaO và Ca(OH)2 và một số ít CaCO3. Ở  ruộng chua có chứa axit, pH 
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong giảng dạy môn hóa học 9 ở trường THCS,