0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.

191 12 0
  • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:48

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG o0o LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN THỊ HẠNH Hà Nội, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG o0o LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9340101 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hạnh Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Lê Thái Phong Hà Nội, tháng 06 năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập hướng dẫn PGS,TS Lê Thái Phong Các công tin, số liệu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng cụ thể hợp pháp Ngoài phần tài liệu tham khảo trích dẫn, nội dung luận án tự nghiên cứu chưa cơng vố cơng trình nghiên cứu trước Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm với trung thực toàn văn luận án Hà Nội, 2022 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tiến sĩ viết luận án, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ, động viên đến từ thầy cơ, đồng nghiệp, gia đình bạn Trước tiên, xin bày tỏ l ng biết ơn sâu sắc đến người thầy hướng dẫn tơi, PGS,TS Lê Thái Phong hướng dẫn khoa học, hỗ trợ nghiên cứu gợi mở tri thức thầy Nhờ có giúp đỡ nhiệt tình thầy tơi hồn thiện luận án Tiếp theo, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học ph ng ban chức Trường đại học Ngoại Thương hỗ trợ q trình học tập hồn thiện luận án Xin cám ơn thầy cô tham gia giảng dạy chương trình nghiên cứu sinh, thầy hội đồng sinh hoạt chuyên môn, hội đồng bảo vệ luận án cấp có góp ý quý báu để tơi hồn thiện luận án Lời cảm ơn chân thành xin gửi tới Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương thầy, cô Khoa hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ trình học nghiên cứu sinh thực luận án Tôi xin cảm ơn đồng nghiệp giảng viên trường, chuyên gia hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với người bạn thân thiết đóng góp ý kiến, luận điểm quan trọng giúp tơi hồn luận án Trên thực tế nhận nhiều giúp đỡ, ủng hộ mà kể hết Cuối cùng, lời cảm ơn sâu sắc xin gửi tới gia đình thân yêu, ln tin tưởng, động viên tơi hồn thành việc học tiến sĩ Đây q mà tơi muốn giành tặng cho gia đình tơi MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .VII DANH MỤC BẢNG VIII PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5 Những đóng góp luận án 6 Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .9 1.1.Các nghiên cứu liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 1.2.Các nghiên cứu liên quan đến huy động vốn cho khởi nghiệp 12 1.3.Các nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn khởi nghiệp sáng tạo 17 1.4.Khoảng trống nghiên cứu .24 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 27 2.1 Khái quát doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 27 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 27 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo .32 2.1.3 Hệ thống sách pháp luật điều chỉnh doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 34 2.2 Khái quát huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 35 2.2.1 Khái niệm vốn huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 35 2.2.2 Vai trò hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 37 2.2.3 Các giai đoạn huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 38 2.3 Các lý thuyết liên quan đến hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 40 2.3.1 Lý thuyết huy động nguồn lực (Resource mobilization theory) 40 2.3.2 Lý thuyết Thông tin bất cân xứng (Asymetric information theory) .42 2.3.3 Lý thuyết tín hiệu (Signaling theory) 43 2.3.4 Lý thuyết mạng lưới xã hội (Social netwwork theory) 45 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 46 2.4.1 Cơ sở lập luận yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 46 2.4.2 Ảnh hưởng vốn nhân lực hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo .49 2.4.3 Ảnh hưởng vốn xã hội hoạt động huy động doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo .52 2.4.4 Ảnh hưởng đặc điểm doanh nghiệp hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 53 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 3.1 Quy trình nghiên cứu 55 3.2 Mơ hình nghiên cứu .58 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu sơ 58 3.2.2 Lấy ý kiến chun gia mơ hình nghiên cứu sơ 59 3.2.3 Mơ hình nghiên cứu thức 62 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 63 3.3.1 Vốn nhân lực hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp 64 3.2.2 Vốn xã hội hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp 67 3.2.3 Đặc điểm DNKNST hoạt động huy động vốn 68 3.4 Đo lường biến mô hình nghiên cứu 70 3.4.1 Đo lường biến phụ thuộc .70 3.4.2 Đo lường biến độc lập 72 3.4.3 Biến kiểm soát .74 3.5 Thu thập liệu nghiên cứu .75 3.5.1 Dữ liệu nghiên cứu 75 3.5.2 Thu thập liệu nghiên cứu 78 3.6 Phương pháp phân tích liệu 79 3.7 Phương pháp vấn chuyên gia 82 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 85 4.1 Thực trạng chung hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 85 4.2 Kết thống kê mô tả 91 4.3 Kết phân tích chuẩn bị hồi quy 98 4.4 Kết phân tích hồi quy 101 4.4.1 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới khả huy động vốn doanh nghiệp 101 4.4.2 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới khả huy động vốn doanh nghiệp giai đoạn Covid-19 104 4.4.3 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới giá trị huy động vốn doanh nghiệp 106 4.4.4 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới số vòng huy động vốn doanh nghiệp 108 4.4.5 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn huy động vốn doanh nghiệp 113 4.4.6 Kết mơ hình ảnh hưởng ngành tới hoạt động huy động vốn doanh nghiệp 118 4.4.7 Tổng hợp kết giả thuyết luận án .119 4.5 Kết vấn chuyên gia 121 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu .125 4.6.1 Ảnh hưởng vốn nhân lực tới hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo .125 4.6.2 Ảnh hưởng vốn xã hội đến hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo .127 4.6.3 Ảnh hưởng đặc điểm doanh nghiệp tới hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 129 CHƯƠNG MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT NAM 132 5.1 Triển vọng phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 132 5.2 Một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 135 5.2.1 Một số khuyến nghị doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 135 5.2.2 Một số khuyến nghị nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 140 5.2.3 Một số khuyến nghị nhà hoạch định sách hỗ trợ phát triển đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 142 KẾT LUẬN .145 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO .151 PHỤ LỤC I PHỤ LỤC II PHỤ LỤC .IV PHỤ LỤC .VI i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt FFF Family, Friend, Fools Gia đình, Bạn bè, kẻ ngốc VC Venture capital Quỹ đầu tư mạo hiểm PE Private Equity Quỹ đầu tư tư nhân CVC Corporate venture capital Quỹ đầu tư doanh nghiệp DNKNST Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tổng quan nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn sở hữu doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 20 Bảng 3.1 Kết khảo sát định tính lần 60 Bảng 4.1 Tổng quan mẫu khảo sát 91 Bảng 4.2 Số lượng doanh nghiệp theo mã ngành liệu nghiên cứu 91 Bảng 4.3 Kết thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình 92 Bảng 4.4 Thống kê trung bình hoạt động huy động vốn theo ngành 93 Bảng 4.5 Thống kê tần số hoạt động huy động vốn theo vị trí địa lý 94 Bảng 4.6 Thống kê tần số hoạt động huy động vốn theo loại hình doanh nghiệp 95 Bảng 4.7 Thống kê tần số hoạt động huy động vốn theo giới tính 95 Bảng 4.8 Thống kê mô tả biến du học 97 Bảng 4.9 Thống kê mơ tả biến nhóm sáng lập 97 Bảng 4.10 Kết phân tích tương quan biến độc lập phụ thuộc 100 Bảng 4.11 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới khả huy động vốn doanh nghiệp 102 Bảng 4.12 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới khả huy động vốn doanh nghiệp giai đoạn Covid-19 104 Bảng 4.13 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới giá trị huy động vốn doanh nghiệp 106 Bảng 4.14 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới số v ng huy động vốn doanh nghiệp 109 Bảng 4.15 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới giá trị trung bình v ng huy động vốn 111 Bảng 4.16 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn huy động vốn doanh nghiệp 114 Bảng 4.17 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết huy động vốn cho giai đoạn: serie A Serie B 116 Bảng 4.18 Kết kiểm định Manova 118 Bảng 4.19 Kết mơ hình hồi quy ảnh hưởng ngành tới hoạt động huy động vốn 118 166 94 Hustedde, R.J and Pulver, G.C (1992), “Factors affecting equity capital acquisition: the demand side”, Journal of Business Venturing, Vol No 5, pp 363374 95 Hoffman, K., et al (1998) "Small firms, R&D, technology and innovation in the UK: a literature review." Technovation 18(1): 39-55 96 Holstein, A (2015) The evolving tech startup ecosystem in Pittsburgh: Economic impact and case studies 31st International Business Research Conference 97 Honjo, Y (2021) "The impact of founders’ human capital on initial capital structure: Evidence from Japan." Technovation 100: 102191 98 Hsu, D H (2007) "Experienced entrepreneurial founders, organizational capital, and venture capital funding." Research policy 36(5): 722-741 99 Is, J Z (2004) Self-employment among older US workers Monthly Labor Review, 25 100 Jennings, P L., Perren, L., & Carter, S (2005) Guest editors’ introduction: Alternative perspectives on entrepreneurship research Entrepreneurship Theory and Practice, 29(2), 145-152 101 Jeng, L A and P C Wells (2000) "The determinants of venture capital funding: evidence across countries." Journal of Corporate Finance 6(3): 241289 102 Josefy, M A., et al (2017) "Living and dying: Synthesizing the literature on firm survival and failure across stages of development." Academy of Management Annals 11(2): 770-799 103 Kaplan, S N and A Schoar (2003) Private equity performance: Returns, persistence and capital, National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA 104 Kirzner, I M (1999) "Creativity and/or alertness: A reconsideration of the Schumpeterian entrepreneur." The review of Austrian economics 11(1): 5-17 105 Klepper, S (2015) Experimental capitalism, Princeton University Press 106 Ko, E.-J and A McKelvie (2018) "Signaling for more money: The roles of founders' human capital and investor prominence in resource acquisition across 167 different stages of firm development." Journal of Business Venturing 33(4): 438454 107 Kortum, S and J Lerner (2001) Does venture capital spur innovation?, Emerald Group Publishing Limited 108 Kaplan, S N and Strömberg, P (2000), “How venture capitalists choose investments”, Working Paper, University of Chicago, Vol 121, pp 55-93 109 Kane, T.J., 2010 The importance of startups in job creation and job destruction Available at SSRN 1646934 110 Levy, D., & Scully, M (2007) The institutional entrepreneur as modern prince: The strategic face of power in contested fields Organization studies, 28(7), 971991 111 Le, T.P and Nguyen, T.H (2017), “Determinants of fundraising for Vietnamese startups”, International conference for young researchers in economics and business, ICYREB 2017, October 30th 2017, Da Nang, Vietnam, pp 543-552 112 Lerner, S.E., Chowdhury, A and Goebel, S.G., GM Global Technology Operations LLC, 2015 Control detection method to enable gas composition observing during fuel cell system startup U.S Patent 8,951,684 113 Lerner, J (1998) "Venture capital and private equity: a course overview." Available at SSRN 79148 114 Lerner, J (2009) "The empirical impact of intellectual property rights on innovation: Puzzles and clues." American Economic Review 99(2): 343-348 115 Lerner, J (2022) The syndication of venture capital investments In Venture Capital (pp 207-218) Routledge 116 Mäkelä, M M., & Maula, M V (2005) Cross-border venture capital and new venture internationalization: An isomorphism perspective Venture Capital, 7(3), 227-257 117 MacMillan, I C., et al (1985) "Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals." Journal of Business Venturing 1(1): 119-128 118 Magalhães, R P C (2019) What is a startup?: a scoping review on how the literature defines startup 119 Masters, B and P Thiel (2014) Zero to one: notes on start ups, or how to build the future, Random House 168 120 McDowell, L and J Dyson (2011) "The other side of the knowledge economy:‘Reproductive’employment and affective labours in Oxford." Environment and Planning A 43(9): 2186-2201 121 McMullen, J S and D Dimov (2013) "Time and the entrepreneurial journey: The problems and promise of studying entrepreneurship as a process." Journal of management studies 50(8): 1481-1512 122 Mason, C M and Harrison, R T (1994), “Informal venture capital in the UK”, Finance and the small firm, pp 64-111 123 Mason, C.M and Harrison, R.T., 2000, “The size of the informal venture capital market in the United Kingdom”, Small Business Economics, Vol 15 No 2, pp 137148 124 McKinsey and Company (2015), “FinTechnicolor: the new picture in finance”, available at: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/ou r %20insights/bracing%20for%20seven%20critical%20changes%20as%20fintech %20matures/fintechnicolor-the-new-picture-in-finance.ashx (accessed July 8, 2019) 125 Minniti, M., Arenius, P and Langowitz, N (2005), “The 2005 global entrepreneurship monitor special topic report: women in entrepreneurship”, Babson Park, MA: Center for Women Leadership, Babson College, available at: http://genderinbusiness.com/uploads/1/2/8/5/128558688/women _entrepreneu rsh ip_2005-global_monitor_report.pdf (accessed July 8, 2019) 126 Murray, G (1994), “The second 'equity gap': exit problems for seed and early stage venture capitalists and their investee companies”, International Small Business Journal, Vol 12 No 4, pp 59-76 127 Nordman, E R., & Melén, S (2008) The impact of different kinds of knowledge for the internationalization process of born globals in the biotech business Journal of World Business, 43(2), 171-185 128 Nguyen, T.H (2019), “World experience of financing capital for stapups, and some suggestions for Vietnam ”, Economy and Forcast Review, Vol 32, pp 9195 169 129 Nguyen, M.-H., et al (2021) "On the social and conceptual structure of the 50year research landscape in entrepreneurial finance." SN Business & Economics 1(1): 1-29 130 Nofsinger, J R and W Wang (2011) "Determinants of start-up firm external financing worldwide." Journal of Banking & Finance 35(9): 2282-2294 131 Ooghe, H., Manigart, S and Fassin, Y (1991), “Growth patterns of the European venture capital industry”, Journal of Business Venturing, Vol No 6, pp 381-404 132 OECD (2006), The SME financing gap (Vol I): theory and evidence, OECD Publishing 133 Park, K and Taher, A ( 2010), 'Encouraging Entrepreneurship Development and Its Impact on HRD in Emerging Economies, Korean Journal of Business Ethics, The Korean Academy of Business Ethics, Vol 12, No.1, June 134 Puri, M and Zarutskie, R (2012), “On the life cycle dynamics of venture capital and non-venture capital financed firms”, The Journal of Finance, Vol 67 No 6, pp 2247-2293 135 Robb, A M., & Robinson, D T (2014) The capital structure decisions of new firms The Review of Financial Studies, 27(1), 153-179 136 Ratzinger, D., et al (2018) "The impact of digital start-up founders’ higher education on reaching equity investment milestones." The Journal of Technology Transfer 43(3): 760-778 137 Ries, E (2010) "What is a startup." Startup lesson learned 21 138 Robb, A M and D T Robinson (2014) "The capital structure decisions of new firms." The Review of Financial Studies 27(1): 153-179 139 Ruzzier, M., Antoncic, B., & Hisrich, R D (2007) The internationalization of SMEs: developing and testing a multi-dimensional measure on Slovenian firms 140 Rea, D.K., Leinen, M and Janecek, T.R (1985), “Geologic approach to the longterm history of atmospheric circulation”, Science, Vol 227 No 4688, pp 721-725 141 Skan, J., Dickerson, J and Masood, S (2015), “The future of fintech and banking: available digitally disrupted or at: https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion- reimagined?”, 170 Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_11/Accenture-FutureFintechBanking.pdf#zoom=50 (accessed July 8, 2019) 142 Söderblom, A and Samuelsson, M., 2014 Sources of capital for innovative startup firms In Näringspolitiskt forum Entreprenưrskapsforum, Ưrebro 143 Smith, A (1776) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: Volume One London: printed for W Strahan; and T Cadell, 1776 144 Schultz, T W (1961) Investment in human capital: reply The american economic review, 51(5), 1035-1039 145 Sharma, P., Chrisman, J J., & Chua, J H (2003) Predictors of satisfaction with the succession process in family firms Journal of business Venturing, 18(5), 667687 146 Salamzadeh, A (2015) "New venture creation: Controversial perspectives and theories." Economic Analysis 48(3-4): 101-109 147 Sarkar, A (2016) "Startup India-A New Paradigm for Young Entrepreneurs (A Conceptual Study)." Available at SSRN 2835322 148 Schäfer, S and H Mayer (2019) "Entrepreneurial ecosystems: Founding figures and research frontiers in economic geography." Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 63(2-4): 55-63 149 Scherr, F C., et al (1993) "Financing the small firm start-up: Determinants of debt use." The Journal of Entrepreneurial Finance 3(1): 17-36 150 Schumpeter, J A (1982) "The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (1912/1934)." Transaction Publishers.–1982.–January 1: 244 151 Schumpeter, J A and A J Nichol (1934) "Robinson's economics of imperfect competition." Journal of political economy 42(2): 249-259 152 Shane, S (2012) "The importance of angel investing in financing the growth of entrepreneurial ventures." The Quarterly Journal of Finance 2(02): 1250009 153 Shane, S and D Cable (2002) "Network ties, reputation, and the financing of new ventures." Management science 48(3): 364-381 154 Shane, S and S Venkataraman (2000) "The promise of entrepreneurship as a field of research." Academy of management review 25(1): 217-226 171 155 Shapira, P (2008) "Putting innovation in place: Policy strategies for industrial services, regional clusters, and manufacturing SMEs in Japan and the United States." Prometheus 26(1): 69-87 156 Shepherd, D A., et al (2000) "New venture survival: Ignorance, external shocks, and risk reduction strategies." Journal of Business Venturing 15(5-6): 393410 157 Staniewski, M W., et al (2016) "Entrepreneurship and innovativeness of small and medium-sized construction enterprises." International Entrepreneurship and Management Journal 12(3): 861-877 158 Starr, J A and I C MacMillan (1990) "Resource cooptation via social contracting: Resource acquisition strategies for new ventures." Strategic Management Journal: 79-92 159 Stevenson, H H and J C Jarillo (2007) A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management Entrepreneurship, Springer: 155-170 160 Solow, R M (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth Quarterly Journal of Economics, 70(1) 161 Smith, J K and R L Smith (2019) Entrepreneurial Finance: Venture Capital, Deal Structure & Valuation, Stanford University Press 162 Sahlman, W A (1990) Why sane people shouldn't serve on public boards Harvard Business Review, 68(3), 28-32 163 Sapienza, H J., Manigart, S., & Vermeir, W (1996) Venture capitalist governance and value added in four countries Journal of Business Venturing, 11(6), 439-469 164 Tyebjee, T T., & Bruno, A V (1984) A model of venture capitalist investment activity Management science, 30(9), 1051-1066 165 Talaia, M., et al (2016) "Factors influencing the fund raising process for innovative new ventures: an empirical study." Journal of Small Business and Enterprise Development 166 Tanha, D., et al (2011) "Commercialization of university research and innovations in Iran: obstacles and solutions." Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 1(7): 126-146 172 167 Tyebjee, T T and A V Bruno (1984) "A model of venture capitalist investment activity." Management science 30(9): 1051-1066 168 Van Praag, M (2005) Successful entrepreneurship: Confronting economic theory with empirical practice, Edward Elgar Publishing 169 Verheul, I and R Thurik (2001) "Start-up capital:" does gender matter?"." Small business economics 16(4): 329-346 170 Vogel, P (2017) "From venture idea to venture opportunity." Entrepreneurship Theory and Practice 41(6): 943-971 171 Vuong, Q.-H (2020) An unprecedented time for entrepreneurial finance upon the arrival of industry 4.0, Multidisciplinary Digital Publishing Institute 13: 224 172 Vũ, V Đ., Trần, N G., & Nguyễn, T P A (2018) The Impact of Relationship Quality on Business Model Innovation of the Start-up Firms in Ba Ria-Vung Tau Province 173 Van Praag, C.M and Versloot, P.H., 2007 What is the value of entrepreneurship? A review of recent research Small business economics, 29(4), pp.351-382 174 Wang, S., & Zhou, H (2004) Staged financing in venture capital: moral hazard and risks Journal of corporate finance, 10(1), 131-155 175 Waleczek P, Zehren T, Flatten TC Start-up financing: How founders finance their ventures' early stage Manage Decis Econ 2018;39:535–549 https://doi.org/ 10.1002/mde.292 176 Waldron, D and C M Hubbard (1991) "Valuation methods and estimates in relationship to investing versus consulting." Entrepreneurship Theory and Practice 16(1): 43-52 177 Warne, F K (1988) Essays on the venture capital market(Doctoral dissertation, Yale University) 178 Wiklund, J., et al (2011) "The future of entrepreneurship research." Entrepreneurship Theory and Practice 35(1): 1-9 179 Wilson, N., et al (2018) "The equity gap and knowledge-based firms." Journal of Corporate Finance 50: 626-649 173 180 Witt, P and G Brachtendorf (2006) "Staged financing of start-ups." Financial Markets and Portfolio Management 20(2): 185-203 181 Wright, M and K Robbie (1996) "Venture capitalists, unquoted equity investment appraisal and the role of accounting information." Accounting and Business research 26(2): 153-168 182 Winborg, J., & Landström, H (2001) Financial bootstrapping in small businesses: Examining small business managers' resource acquisition behaviors Journal of business venturing, 16(3), 235-254 183 Yen, H T H (2020) Framework for evaluation of startup promoting policies Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 9(1) 184 Youtie, J and P Shapira (2008) "Building an innovation hub: A case study of the transformation of university roles in regional technological and economic development." Research policy 37(8): 1188-1204 185 Zacharakis, A L and G D Meyer (1998) "A lack of insight: venture capitalists really understand their own decision process?" Journal of Business Venturing 13(1): 57-76 186 Zahra, S A (1991) "Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study." Journal of Business Venturing 6(4): 259285 187 Zahra, S A (1993) "Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach." Journal of Business Venturing 8(4): 319340 188 Zahra, S A and J G Covin (1995) "Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis." Journal of Business Venturing 10(1): 43-58 189 Zhou, C and X.-m Peng (2008) "The entrepreneurial university in China: nonlinear paths." Science and Public Policy 35(9): 637-646 190 Zacharakis, A L and G D Meyer (1998) "A lack of insight: venture capitalists really understand their own decision process?" Journal of Business Venturing 13(1): 57-76 i PHỤ LỤC Bảng câu hỏi vấn chuyên gia mơ hình nghiên cứu sơ hưởng Rất ảnh Bình thường khơng ảnh Hồn tồn Anh/chị đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau tới khả huy động vốn DNKNST Việt Nam nào? Anh/chị đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau tới khả huy động vốn DNKNST Việt Nam nào? Hình thức pháp lý Quy mơ doanh nghiệp Tuổi doanh nghiệp Lĩnh vực kinh doanh Địa điểm đăng ký kinh doanh Trình độ học vấn nhà sáng lập Kinh nghiệm nhà sáng lập Giới tính nhà sáng lập Số lượng nhà sáng lập Sự nỗ lực DN thể qua Số lượng báo DN Theo anh/chị, c n yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn doanh nghiệp mà không thuộc yếu tố hay không? Tại sao? LỤC Hướng dẫn vấn – Nhà sáng lập ếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn doanh nghiệ i ạo Việt Nam” u chung: Chia sẻ chút doanh nghiệp bạn? (lĩnh vực, sản phẩm dịch vụ chính, thị trường tại) Giới thiệu vị trí bạn cơng ty? ii PHỤ Tên luận án: “Các y p khở nghiệp sáng t Giới thiệ Một số thành tựu đạt doanh nghiệp năm qua (ngắn gọn) Doanh nghiệp anh/chị thực gọi vốn từ bên ngồi hay chưa? Nếu có nêu chi tiết nguồn huy động vốn doanh nghiệp? Câu hỏi nghiên cứu – Vai tr học vấn tới hoạt động huy động vốn Theo anh/chị vai tr giáo dục tới hiệu hoạt động doanh nghiệp nào? Theo anh/chị mức độ học vấn có tác động tích cực tới hiệu kinh doanh doanh nghiệp? Theo anh/chị mức độ học vấn có tác động tiêu cực tới hiệu kinh doanh doanh nghiệp? Mức độ đồng ý anh/chị mối quan hệ mật thiết hiệu kinh doanh doanh nghiệp tới kết huy động vốn doanh nghiệp? Ảnh hưởng học vấn tới kết huy động vốn doanh nghiệp nào? Yếu tố nước giáo dục nhà sáng lập theo anh chị có vai tr tới kết huy động vốn đầu tư doanh nghiệp? Câu hỏi nghiên cứu – Vai tr kinh nghiệm tới hoạt động huy động vốn 10 Anh/chị đánh giá vai tr kinh nghiệm làm việc (chung ngành) nhà sáng lập tới kết thu hút nhà đầu tư? 11 Anh/chị đánh giá vai tr kinh nghiệm khởi nghiệp nhà sáng lập tới kết thu hút vốn quỹ đầu tư? 12 Theo anh/chị c n kinh nghiệm nhà sáng lập ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kết huy động vốn doanh nghiệp? Câu hỏi nghiên cứu – Vai tr vốn xã hội doanh nghiệp tới hoạt động huy động vốn 13 Anh/chị kể học sống, vốn sống, mối quan hệ xã hội anh chị tích luỹ qua thời gian du học hay khơng? iii 14 Anh/chị đánh giá học có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh tại? 15 Những học sống có vai tr lần gọi vốn thành công anh/chị? * Anh chị đánh giá vai tr quan trọng đội nhóm sáng lập việc điều hành doanh nghiệp hiệu hay không? Vai tr tới hoạt động thu hút đầu tư nào? 16 Anh chị có mối quan hệ với quỹ đầu tư tổ chức hỗ trợ đầu tư trước thực huy động vốn hay không? Anh/chị đánh giá vai tr mối quan hệ với kết huy động vốn doanh nghiệp? sao? 17 Doanh nghiệp anh chị có tham dự thi KNST khơng? Nếu có, anh/chị đánh giá vai tr việc tham dự thi tới hiệu huy động vốn doanh nghiệp? 18 Anh/chị đánh giá danh tiếng doanh nghiệp? Điều có ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn doanh nghiệp? Xin chân thành cám ơn anh/chị tham gia vấn! LỤC HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN – ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ ếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn doanh nghiệ i ạo Việt Nam” u chung: Chia sẻ chút quỹ đầu tư mà anh/chị đại diện? (Lĩnh vực, phạm vi v ng huy động vốn) Giới thiệu vị trí bạn? Một số kết đáng ý mà quỹ đạt thời gian qua? Những dấu hiệu từ phía Start-up mà bạn thường quan tâm trình sàng lọc để định đầu tư? Câu hỏi nghiên cứu – Vai tr học vấn nhà sáng lập tới hoạt động huy động vốn Theo anh/chị trình độ học vấn nhà sáng lập có ảnh hưởng tới định đầu tư? iv PHỤ Tên luận án: “Các y p khở nghiệp sáng t Giới thiệ Theo anh/chị giáo dục chuyên ngành giáo dục kinh doanh nhà sáng lập ảnh hưởng tới định đầu tư? Yếu tố nước ngồi giáo dục nhà sáng lập có vai tr tới định đầu tư anh/chị? Câu hỏi nghiên cứu – Vai tr kinh nghiệm tới hoạt động huy động vốn Anh/chị đánh giá vai tr kinh nghiệm làm việc (chung ngành) nhà sáng lập tới kết thu hút nhà đầu tư? Anh/chị đánh giá vai tr kinh nghiệm khởi nghiệp nhà sáng lập tới kết thu hút vốn quỹ đầu tư? 10 Theo anh/chị c n kinh nghiệm nhà sáng lập ảnh hưởng đến kết huy động vốn doanh nghiệp? Câu hỏi nghiên cứu – Vai tr vốn xã hội doanh nghiệp tới hoạt động huy động vốn 11 Xác suất đầu tư vào start-up mà anh/chị quen biết trước nào? Đánh giá vai tr mối quan hệ doanh nghiệp quỹ đầu tư (kể các quỹ đầu tư khác) tới định đầu tư? 12 Anh/chị đánh giá vai tr lực xã hội (giao tiếp, thích ứng với đa dạng mơi trường sống, mạng lưới xã hội) nhà sáng lập tới định đầu tư? * vai tr đội nhóm sáng lập định đầu tư quỹ? * kinh nghiệm vốn sống founder nước qua thời gian du học có ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn? 13 Anh/chị đánh giá mức độ tiếng (trên phương tiện truyền thơng) doanh nghiệp? Điều có ảnh hưởng tới định đầu tư? 14 Theo anh/chị c n điều liên quan đến vốn xã hội start-up ảnh hưởng đến định đầu tư quỹ hay không? Câu hỏi nghiên cứu – Ảnh hưởng đặc điểm start-up tới hoạt động huy động vốn doanh nghiệp v 15 Tính mơ hình giải pháp kinh doanh có vai tr đến định đầu tư anh/chị? 16 Theo anh/chị, việc start-up tham dự thi KNST có vai tr tới hoạt động đầu tư quỹ? 17 Quỹ đầu tư anh chị có tính đến thời gian start-up thành lập trình sàng lọc dự án đầu tư hay khơng? 18 Hình thức pháp lý vị trí địa lý doanh nghiệp có ảnh hưởng tới định đầu tư quỹ? 19 C n đặc điểm start-up theo anh/chị có ảnh hưởng đến định đầu tư quỹ? Xin chân thành cám ơn anh/chị tham gia vấn! LỤC HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN – CHUYÊN GIA ếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn doanh nghiệ i ạo Việt Nam” u chung: Chia sẻ công việc tổ chức anh/chị? Vai tr anh/chị hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam? Kinh nghiệm anh chị có liên quan tới hỗ trợ kết nối đầu tư start-up quỹ đầu tư mạo hiểm? Câu hỏi nghiên cứu – Vai tr học vấn nhà sáng lập tới hoạt động huy động vốn Theo anh/chị trình độ học vấn nhà sáng lập có ảnh hưởng tới định đầu tư? Theo anh/chị giáo dục chuyên ngành giáo dục kinh doanh nhà sáng lập ảnh hưởng tới định đầu tư? Yếu tố nước giáo dục nhà sáng lập có vai tr tới định đầu tư anh/chị? Câu hỏi nghiên cứu – Vai tr kinh nghiệm tới hoạt động huy động vốn Anh/chị đánh giá vai tr kinh nghiệm làm việc (chung ngành) nhà sáng lập tới kết thu hút nhà đầu tư? vi PHỤ Tên luận án: “Các y p khở nghiệp sáng t Giới thiệ Anh/chị đánh giá vai tr kinh nghiệm khởi nghiệp nhà sáng lập tới kết thu hút vốn quỹ đầu tư? 10 Theo anh/chị c n kinh nghiệm nhà sáng lập ảnh hưởng đến kết huy động vốn doanh nghiệp? Câu hỏi nghiên cứu – Vai tr vốn xã hội doanh nghiệp tới hoạt động huy động vốn 11 Xác suất đầu tư vào start-up mà anh/chị quen biết trước nào? Đánh giá vai tr mối quan hệ doanh nghiệp quỹ đầu tư (kể các quỹ đầu tư khác) tới định đầu tư? 12 Anh/chị đánh giá vai tr lực xã hội (giao tiếp, thích ứng với đa dạng môi trường sống, mạng lưới xã hội) nhà sáng lập tới định đầu tư? 13 Anh/chị đánh giá mức độ tiếng (trên phương tiện truyền thông) doanh nghiệp? Điều có ảnh hưởng tới định đầu tư? 14 Theo anh/chị c n điều liên quan đến vốn xã hội start-up ảnh hưởng đến định đầu tư quỹ hay không? Câu hỏi nghiên cứu – Ảnh hưởng đặc điểm start-up tới hoạt động huy động vốn doanh nghiệp 15 Tính mơ hình giải pháp kinh doanh có vai tr đến định đầu tư anh/chị? 16 Theo anh/chị, việc start-up tham dự thi KNST có vai tr tới hoạt động đầu tư quỹ? 17 Quỹ đầu tư anh chị có tính đến thời gian start-up thành lập trình sàng lọc dự án đầu tư hay khơng? 18 Hình thức pháp lý vị trí địa lý doanh nghiệp có ảnh hưởng tới định đầu tư quỹ? 19 C n đặc điểm start-up theo anh/chị có ảnh hưởng đến định đầu tư quỹ? Xin chân thành cám ơn anh/chị tham gia vấn! vii ... hỏi nghiên cứu sau: Cơ sở lý thuyết hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo gì? Mức độ ảnh hưởng yếu. .. khởi nghiệp sáng tạo, hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Sáu khoảng trống nghiên cứu rõ, lập... LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 2.1 Khái quát doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 2.1.1 Khái niệm doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.,

Từ khóa liên quan