0

Quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam

154 1 0
  • Quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:09

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUỲNH NGỌC PHÚC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG, NĂM 2021 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUỲNH NGỌC PHÚC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 814 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.NGƯT LÊ QUANG SƠN ĐÀ NẴNG, NĂM 2021 iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước .5 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý giáo dục 1.2.2 Khái niệm tệ nạn xã hội 11 1.2.3 Khái niệm hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội 12 1.2.4 Quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội 13 1.3 Hoạt động GDPN TNXH trường THPT .14 1.3.1 Đặc điểm tâm - sinh lý HS THPT 14 1.3.2 Các loại TNXH xuất trường THPT 15 1.3.3 Mục tiêu hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .16 1.3.4 Nội dung hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 17 1.3.5 Phương pháp hình thức tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .19 1.3.6 Lực lượng tham gia vào hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .20 1.3.7 Điều kiện để tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 20 1.4 Quản lý hoạt động GDPN TNXH trường THPT 22 1.4.1 Quản lý mục tiêu hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 22 1.4.2 Quản lý nội dung hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 22 1.4.3 Quản lý phương pháp hình thức tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .23 1.4.4 Quản lý phối hợp lực lượng tham gia vào hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 27 1.4.5 Quản lý điều kiện để tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .27 v 1.4.6 Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .28 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 29 1.5.1 Các yếu tố khách quan 29 1.5.2 Các yếu tố chủ quan 30 Tiểu kết Chương 32 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM 33 2.1 Khái quát trình khảo sát 33 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 33 2.1.2 Nội dung khảo sát .33 2.1.3 Phương pháp khảo sát 33 2.1.4 Tổ chức khảo sát 34 2.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 35 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam .35 2.2.2 Kết giáo dục HS THPT huyện Núi Thành, Quảng Nam 38 2.3 Thực trạng hoạt động GDPN TNXH cho HS trường THPT huyện Núi Thành, Quảng Nam 39 2.3.1 Các nguyên nhân hành vi TNXH HS THPT .39 2.3.2 Thực trạng mục tiêu hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 41 2.3.3 Thực trạng nội dung hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 42 2.3.4 Thực trạng phương pháp – hình thức tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .42 2.3.5 Thực trạng lực lượng tham gia vào hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .45 2.3.6 Thực trạng điều kiện để tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 46 2.3.7 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .47 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động GDPN TNXH cho HS trường THPT huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 48 2.4.1 Thực trạng quản lý mục tiêu hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT48 2.4.2 Thực trạng quản lý nội dung hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 49 2.4.3 Thực trạng quản lý phương pháp hình thức tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 51 2.4.4 Thực trạng quản lý phối hợp lực lượng tham gia vào hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 52 vi 2.4.5 Thực trạng quản lý điều kiện tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT .53 2.4.6 Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết GDPN TNXH cho HS THPT .55 2.5 Đánh giá chung .56 2.5.1 Ưu điểm 56 2.5.2 Hạn chế .57 2.5.3 Nguyên nhân .58 Tiểu kết Chương 59 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 60 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.1.1 Đảm bảo tính quy phạm pháp luật 60 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa 60 3.1.3 Đảm bảo tính thống nhất, đồng 60 3.1.4 Đảm bảo tính thực tiễn 61 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi hiệu .61 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động GDPN TNXH cho HS trường THPT huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 61 3.2.1 Biện pháp Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lực lượng tham gia quản lý hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 61 3.2.2 Biện pháp Xây dựng nội dung triển khai thực bồi dưỡng CBQL, Đoàn TNCSHCM, GV, Ban thi đua HS GDPN TNXH cho HS THPT .64 3.2.3 Biện pháp Thực bổ sung, điều chỉnh nội dung, tiêu chí đánh giá xếp loại đạo đức HS THPT nội dung GDPN TNXH cho HS THPT phù hợp với Thông tư 58, 26, 32 Bộ Giáo dục Đào tạo điều kiện cụ thể nhà trường 65 3.2.4 Biện pháp Thực đổi phương pháp tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực 67 3.2.5 Biện pháp Chỉ đạo thực đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức hoạt động GDPN TNXH cho HS thông qua hoạt động giáo dục trải nghiệm 70 3.2.6 Biện pháp Tăng cường phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường để tổ chức tốt hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT 74 3.3 Mối quan hệ biện pháp .82 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp .83 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm .83 3.4.2 Quy trình khảo nghiệm .83 3.4.3 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản vii lý hoạt động GDPN TNXH cho HS THPT huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 84 Tiểu kết Chương 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC PL1 viii DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CBĐ TNCSHCM Các Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh CMHS Cha mẹ học sinh CSVC Cơ sở vật chất GDĐT Giáo dục Đào tạo GDKLTC Giáo dục kỉ luật tích cực GDPN TNXH Giáo dục phịng ngừa TNXH GV Giáo viên GVBM Giáo viên môn GVCN Giáo viên chủ nhiệm HS Học sinh NGLL Ngoài lên lớp NV Nhân viên THPT Trung học phổ thông TNXH Tệ nạn xã hội TT Thông tư TT32 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT TT58 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT TT26 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT TT08 Thông tư 08/1988/TT-BGDĐT UBND Ủy ban nhân dân ...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUỲNH NGỌC PHÚC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM. .. dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh trung học phổ thông + Chương Thực trạng quản lý cơng tác giáo dục phịng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh trường trung học phổ thông huyện Núi Thành, tỉnh. .. vào học đường Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn trên, chọn đề tài nghiên cứu: ? ?Quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh trường THPT địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam ,