0

khóa luận tốt nghiệp TCCT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG cải CÁCH HÀNH CHÍNH tại ủy BAN NHÂN dân xã QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH

34 18 0
  • khóa luận tốt nghiệp TCCT   GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG cải CÁCH HÀNH CHÍNH tại ủy BAN NHÂN dân xã QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:30

PAGE 1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH Họ tên học viên Đơn vị công tác Lớp Trung cấp LLCT – HC Giảng viên hướng dẫn Bình Phước, năm 2021 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 1 Lý do chọn đề tài 1 2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2 3 Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ nghiên cứu 2 4 Phương pháp Nghiên cứu 2 PHẦN NỘI DUNG 3 Chương 1 CƠ SỞ. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành ĐỀ TÀI : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH, HUYỆN THÀNH Họ tên học viên: Đơn vị công tác: Lớp: Trung cấp LLCT – HC Giảng viên hướng dẫn: CHƠN Bình Phước, năm 2021 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích, yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp Nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Khái quát chung cải cách hành 1.1 Quan điểm, đường lối Đảng sách, pháp luật 1.2 Nhà nước cải cách hành 11 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH Chương CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH, 12 HUYỆN CHƠN THÀNH Khái quát xã Quang Minh, huyện Chơn Thành 12 Thực trạng hoạt động cải cách hành Ủy ban nhân 2.1 2.2 dân xã Quang Minh, huyện Chơn Thành 13 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH HOẠT Chương 3.1 3.2 ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN 21 NAY Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm vụ cải cách hành nhà nước đến năm 2030 21 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cải cách hành UBND xã Quang Minh, huyện Chơn Thành 3.3 Kiến nghị PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT UBND HĐND MTTQ NGHĨA ĐẦY ĐỦ Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Mặt trận Tổ quốc 23 27 29 30 TTHC TCVN Thủ tục hành Tiêu chuẩn Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam cải cách hành cho nội dung quan trọng nhất, khâu đột phá chiến lược Đảng Nhà nước Hoạt động cải cách hành hướng đến xây dựng hành gọn nhẹ, động hiệu nhằm đáp ứng tốt yêu cầu hộ nhập kinh tế quốc tế Chúng ta ln xác định rõ cải cách hành xem mục tiêu hàng đầu xây dựng hành dân chủ, vững mạnh, chuyên nghiệp, lấy dân làm gốc nhằm thúc đẩy đất nước nhanh chóng hội nhập khu vực giới Sau 35 năm cơng đổi tồn diện mặt, lĩnh vực đất nước kinh tế Việt Nam có bước tiến vượt bậc với đóng góp quan trọng cải cách hành Cải cách hành điều kiện cần việc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội đất nước Trong hệ thống quyền cấp, quyền sở cấp xã có vai trị, vị trí ý nghĩa quan trọng tổ chức thực chủ trương, đường lối, sách Đảng pháp luật nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, nơi trực tiếp phát huy quyền làm chủ nhân dân, khai thác tiềm chỗ địa phương nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương xây dựng sống ấm no, hạnh phúc Vì vậy, cải cách hành quyền cấp xã vấn đề cần quan tâm trọng Quang Minh xã nông huyện Chơn thành, năm qua, nhờ biện pháp tích cực triển khai thực cải cách hành chính, hoạt động UBND xã có nhiều thay đổi, bước đáp ứng yêu cầu việc chuyển đổi số cách mạng công nghiệp 4.0 Tuy nhiên, hoạt động cải cách hành xã nơng cịn bộc lộ mặt hạn chế việc chậm số hóa thủ tục hành chính, nếp tác phong cán công chức chưa thống nhất, sở vật chất đầu tư cho hoạt động cơng vụ cịn thiếu thốn cần nghiêm túc nhìn nhận Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cải cách hành UBND xã Quang Minh, huyện Chơn Thành” đề biện pháp khắc phục Với lý đó, Tơi định lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cải cách hành UBND xã Quang Minh, huyện Chơn Thành” làm Khóa luận tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cải cách hành UBND xã Quang Minh, huyện Chơn Thành * Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi: UBND xã Quang Minh, huyện Chơn Thành Thời gian: từ năm 2016 đến Mục đích, yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích, u cầu nghiên cứu: Khóa luận khái quát chung số vấn đề cải cách hành Trên sở nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn thực cải cách hành xã Quang Minh, huyện Chơn Thành để từ đề xuất, đưa giải pháp, kiến nghị góp phần tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động cải cách hành * Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, khóa luận tốt nghiệp thực số nhiệm vụ cụ thể sau: - Nghiên cứu, hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến cải cách hành - Nghiên cứu đánh giá thực trạng thực sách cải cách hành xã Quang Minh, huyện Chơn Thành - Đề xuất kiến nghị góp phần nâng cao hiệu hoạt động cải cách hành xã Quang Minh, huyện Chơn Thành Phương pháp nghiên cứu Khóa luận dựa sở lý luận củ nghĩa vật biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, sách Đảng Nhà nước thực cải cách hành Đồng thời sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê so sánh PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CƠ SỞ 1.1 Khái quát chung cải cách hành 1.1.1 Khái niệm Các khái niệm cải cách hành Nhà nước khác khái niệm có số điểm thống sau: Cải cách hành nhà nước thay đổi có kế hoạch, có mục tiêu định, xác định quan nhà nước có thẩm quyền Cải cách hành nhà nước khơng làm thay đổi chất hệ thống hành mà làm cho hệ thống trở nên hiệu hơn, phục vụ nhân dân tốt trước, chất lượng thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi vào sống hơn; chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc quan nhà nước sau tiến hành cải cách hành đạt hiệu lực, hiệu hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội quốc gia Cải cách hành nhà nước tùy theo điều kiện thời kỳ, giai đoạn lịch sử, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia đặt trọng tâm, trọng điểm khác nhau, hướng tới hoàn thiện nội dung hành nhà nước như: tổ chức máy hành nhà nước, thể chế pháp lý, tài cơng, đội ngũ cán bộ, công chức Như vậy, theo nghĩa rộng, Cải cách hành hiểu trình thay đổi lâu dài, liên tục bao gồm cấu quyền lực hành pháp tất hoạt động có ý thức máy Nhà nước nhằm đạt hợp tác Bộ phận cá nhân mục đích chung cộng đồng phối hợp nguồn lực để tạo hiệu lực, hiệu quản lý dịch vụ phục vụ nhân dân thông qua phương thức tổ chức thực quyền lực Theo nghĩa hẹp: Cải cách hành hiểu trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ phương pháp hành cũ, xây dựng tổ chức, chế độ phương pháp hành lĩnh vực quản lý máy Hành nhà nước 1.1.2 Mục tiêu cải cách hành Nghị 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 Xác định: Cải cách liệt, đồng bộ, hiệu quy định thủ tục hành liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành nội quan hành nhà nước; rà sốt, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ tối ưu hóa quy trình giải thủ tục hành sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ rào cản hạn chế quyền tự kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi nâng cao hiệu thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành Đẩy mạnh thực thủ tục hành mơi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp thực dịch vụ lúc, nơi, phương tiện khác Đến năm 2025: Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh văn có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng năm 2020; Hồn thành việc đổi thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, khơng theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin, giảm thời gian lại, chi phí xã hội tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Tối thiểu 80% hồ sơ giải thủ tục hành luân chuyển nội quan có thẩm quyền giải quan có liên quan thực phương thức điện tử; Tối thiểu 80% thủ tục hành có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, triển khai tốn trực tuyến, số đó, tỷ lệ giao dịch toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên; Số hóa kết giải thủ tục hành cịn hiệu lực có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng 40%, 30%, 20%, 15%; giai đoạn 2022 - 2025, năm tăng tối thiểu 20% cấp hành đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ liệu giải thủ tục hành mơi trường điện tử; Tối thiểu 80% thủ tục hành bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, cung cấp trực tuyến mức độ Trong số đó, 80% thủ tục hành tích hợp, cung cấp cổng Dịch vụ cơng quốc gia Tỷ lệ hồ sơ giải trực tuyến mức độ tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%; Mức độ hài lòng người dân, doanh nghiệp giải thủ tục hành đạt tối thiểu 90% Trong đó, mức độ hài lịng giải thủ tục hành lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%; 90% thủ tục hành nội quan hành nhà nước cơng bố, cơng khai cập nhật kịp thời; 80% người dân, doanh nghiệp thực thủ tục hành khơng phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu chấp nhận thực thành cơng thủ tục hành trước đó, mà quan nhà nước có thẩm quyền giải thủ tục hành quản lý, thông tin, giấy tờ, tài liệu quan nhà nước kết nối, chia sẻ Đến năm 2030: 100% thủ tục hành chính, có u cầu nghĩa vụ tài chính, triển khai tốn trực tuyến, số đó, tỷ lệ giao dịch tốn trực tuyến đạt từ 50% trở lên; Tối thiểu 90% thủ tục hành bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, cung cấp trực tuyến mức độ 4, đồng thời, hồn thành việc tích hợp, cung cấp cổng Dịch vụ công quốc gia Tỷ lệ hồ sơ giải trực tuyến mức độ tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%; 90% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử xác thực định danh điện tử thông suốt hợp tất hệ thống thơng tin cấp quyền từ Trung ương đến địa phương; Mức độ hài lòng người dân, doanh nghiệp giải thủ tục hành đạt tối thiểu 95% Trong đó, mức độ hài lịng giải thủ tục hành lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%; Môi trường kinh doanh Việt Nam xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu 1.1.3 Yêu cầu cải cách hành Một là, cải cách hành nhà nước phải đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhanh đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ đời sống xã hội; huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tham gia người dân vào tiến trình phát triển đất nước Hai là, cải cách hành nhà nước nói chung, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính, phải bảo đảm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp góp phần tích cực chống quan liêu, phịng chống tham nhũng, lãng phí Ba là, xây dựng tổ chức máy hành tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rạch ròi trách nhiệm quan, cấp quyền, quyền thị quyền nơng thơn, tập thể người đứng đầu quan hành chính; hoạt động có kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Bốn là, cải cách hành nhà nước phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tận tuỵ phục vụ nhân dân Năm là, cải cách hành nhà nước phải hướng tới xây dựng hành đại, ứng dụng có hiệu thành tựu phát triển khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin 1.1.4 Nội dung cải cách hành sở 1.1.4.1 Cải cách thể chế Nghị 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 xác định nhiệm vụ chủ yếu cải cách thể chế hành nhà nước Trong đó, cấp sở (xã, phường, thị trấn tương đương) cần tập trung số nội dung chủ yếu, là: Đến năm 2025: Cơ hồn thiện hệ thống thể chế hành nhà nước, trọng tâm thể chế tổ chức máy quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước lực kiến tạo phát triển ; tập trung ưu tiên hồn thiện đồng bộ, có chất lượng tổ chức thực tốt hệ thống luật pháp, chế, sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công cho thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi sáng tạo Đến năm 2030: Hồn thiện tồn diện, đồng vận hành có hiệu thể chế hành đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo bước đột phá huy động, phân bổ sử dụng có hiệu nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước 1.1.4.2.Cải cách thủ tục hành Cải cách thủ tục hành nhằm giải mối quan hệ quan nhà nước với quan nhà nước với công dân tổ chức xã hội theo hướng đơn giản, gọn nhẹ công khai, minh bạch Những nhiệm vụ cụ thể đặt cải cách thủ tục hành giai đoạn 2021-2030 theo Nghị 76/NQCP ngày 15/7/2021 cấp sở bao gồm: Cải cách thủ tục hành để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh, bảo đảm điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển Cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành tất lĩnh vực quản lý nhà nước, thủ tục hành liên quan tới người dân, doanh nghiệp Một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung là: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; y tế; giáo dục; bảo hiểm; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành theo quy định pháp luật; Công khai, minh bạch tất thủ tục hành hình thức thiết thực thích 16 chức, viên chức đơn vị nhằm hồn thiện, bổ sung quy hoạch cán bộ, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phân cấp theo quy định Trong đó, quan tâm củng cố kiện tồn đội ngũ cán công chức đảm bảo thực tốt nhiệm vụ giao Ban Thường vụ Đảng ủy rà soát triển khai phương án quy hoạch cán giai đoạn giai đoạn 2016-2021 2021 – 2025 Xây dựng phương án xếp, bố trí cán bộ, đảm bảo lực, phù hợp với vị trí cơng tác trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức Đội ngũ công chức xã Quang Minh kiện tồn để đảm bảo đủ số lượng, có cấu hợp lý, có phẩm chất đạo lối sống lành mạnh, có trình độ chun mơn đạt chuẩn theo quy định, trình độ Đại học, chiếm 95%, trình độ Cao đẳng, trung cấp % * Cơng tác cải cách tài cơng Căn Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước UBND xã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 ban hành quy chế chi tiêu nội ngân sách xã UBND xã chủ trương đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa lĩnh vực, đặc biệt trọng xã hội hóa đầu tư xây dựng, cải tạo sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn, nhằm thu hút nguồn vốn từ thành phần kinh tế, bước cải thiện mặt chung Xã đã chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; chủ động đề biện pháp sử dụng tiết kiệm kinh phí đáp ứng nhiệm vụ ngày cao Thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập, UBND xã phát huy quyền tự chủ, chủ động khai thác nguồn thu nghiệp, mở rộng đa dạng hóa loại hình cung ứng dịch vụ, chủ động sử dụng nguồn kinh phí theo yêu cầu hoạt động đơn vị, đảm bảo chi tiêu có hiệu quả, tiết kiệm sở quy chế chi tiêu nội Cơng khai tài tiến hành bảo đảm, công tác thu – chi ngân sách niêm yết công khai hàng tháng UBND xã * Xây dựng phát triển quyền điện tử, quyền số Duy trì thực trao đổi văn điện tử UBND xã quan hành phần mềm quản lý văn bản, điều hành qua hộp thư công vụ, ứng dụng chữ ký số quan nhà nước UBND xã tiếp tục triển khai thực 17 việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quan hành nhà nước Hiện nay, 100% TTHC xã đăng tải công khai cổng thông tin điện tử, đảm bảo thuận tiện cho công dân tra cứu TTHC (đảm bảo mức độ 3) Bộ phận “một cửa” xã tiến hành việc thực giải thủ tục hành trực tuyến qua mạng cấp độ Hệ thống camera giám sát phận “một cửa” triển khai lắp đặt Theo quy trình tác nghiệp từ cơng tác quản lý, điều hành, giải hồ sơ đến phản hồi kết quả, lưu trữ tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt.Việc đánh giá, khắc phục, cải tiến đặt cách nghiêm túc, triệt để Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND xã Quang Minh quan tâm đầu tư sở vật chất, củng cố trang thiết bị làm việc, cải tạo, sửa trụ sở làm việc với kinh phí 500 triệu đồng 2.2.1.2 Nguyên nhân đạt kết Trước hết, Đảng ủy, UBND xã Quang Minh xác định Cải cách hành nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trị ý nghĩa vơ quan trọng việc nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động máy hành nhà nước sở Muốn có kết cao điều quan trọng tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ đội ngũ cán công chức Cùng với việc đầu tư máy móc, trang thiết bị hướng đến mục tiêu xây dựng quyền điện tử, quyền số; xây dựng quyền thân thiện: Cơng khai - Minh bạch – Tận tình – Chính xác, nói khơng với Tiêu cực - Nhũng nhiễu - Phiền hà Hoạt động cải cách hành xã Quang Minh quan tâm lãnh đạo đạo, kiểm tra sâu sát Đảng ủy xã, giám sát chặt chẽ HĐND, MTTQ xã đồn thể nhân dân việc thực cơng tác cải cách hành nhà nước UBND Trong đó, đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm người đứng đầu UBND tổ chức thực Chương trình, Kế hoạch cấp Đồng thời, UBND xã Quang Minh ln tăng cường cơng tác phịng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tổ chức thực nhiệm vụ Trong trình đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, UBND xã Quang Minh thường xuyên nghiên cứu đơn giản hóa tối đa thủ tục hành theo đạo Trung ương tinhr Bình Phước; bổ sung, hồn thiện quy trình phối hợp 18 quan đơn vị việc thực thủ tục hành chính, đồng thời tạo phối kết hợp chặt chẽ, đồng quan đơn vị kịp thời giải khó khăn vướng mắc trình phục vụ tổ chức công dân 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 2.2.2.1 Những hạn chế Bên cạnh kết đạt So với yêu cầu đề ra, công tác cách hành nhà nước xã Quang Minh, huyện Chơn Thành số hạn chế cần khắc phục, - Việc giải số TTHC theo chế “một cửa liên thơng” chưa đồng chưa có phối kết hợp chặt chẽ cấp xã cấp huyện, lĩnh vực lao động, thương binh xã hội - Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo sở vật chất Bộ phận “một cửa” xã có thời điểm chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đủ tiêu chuẩn diện tích trang thiết bị thiếu, chưa đồng chưa đại - Sự phối hợp UBND xã với phòng chuyên môn huyện việc giải thủ tục hành cịn chưa nhịp nhàng, ý thức cộng đồng trách nhiệm đơn vị chưa cao Thực cải cách hành nhà nước việc cải tiến, nâng cao chất lượng hội nghị chuyển biến chậm; có thời điểm, địa phương cịn tình trạng hội họp nhiều, gây lãng phí thời gian kinh phí - Một số TTHC và văn quy định thực chưa có đồng thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, số TTHC thực phát sinh đời sống hàng ngày khơng có TTHC dẫn đến khó khăn cho cán thụ lý cơng dân nộp hồ sơ 2.2.2.2 Nguyên nhân hạn chế Xã Quang Minh địa phương nông, đời sống kinh tế xã hội cịn nhiều khó khăn so với địa phương khác huyện Chơn Thành, trình độ dân trí cịn thấp, tạo áp lực không nhỏ đội ngũ công chức xã hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực TTHC ảnh hưởng đến công tác cải cách hành địa phương Đội ngũ cơng chức phận “một cửa” xã thường xuyên củng cố, kiện tồn song trình độ chun mơn, kỹ hành chính, thái độ tiếp cơng dân thái độ chưa mực, thiếu nhiệt tình hướng dẫn cơng dân thực thủ tục hành chưa thực quy chế văn hóa cơng sở (nhất trang phục có lúc khơng thống nhất) 19 Nhận thức phận cán chủ chốt, cán bộ, cơng chức cơng tác cải cách hành nhà nước chưa sâu sắc, chưa thấy tầm quan trọng, vai trị cơng tác cải cách hành nhiệm vụ trọng tâm khâu đột phá cấp ủy Đảng Việc kiểm tra giám sát cấp ủy, UBND có lúc, có thời điểm chưa kịp thời CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm vụ cải cách hành nhà nước đến năm 2030 Quán triệt Nghị số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021-2030, xác định định hướng trọng tâm cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 Cụ thể: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối Đảng đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tổ chức thực Chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 cách tồn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vào chiều sâu, thiết thực, hiệu nhằm xây dựng hành dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, bước đại phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy hài lòng người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động máy hành nhà nước Thứ hai, nâng cao vai trị đạo, lãnh đạo cấp ủy đảng, trách nhiệm tổ chức trị, xã hội, người dân, doanh nghiệp cơng tác cải cách hành Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành tới tồn thể đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức, người dân toàn xã hội để tạo động lực đồng thuận xã hội thực cơng cải cách hành gắn với thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2021 - 2030 Thứ ba, cải cách thể chế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế máy hành nhà nước đầy đủ, đồng bộ, đại Xây dựng, hồn thiện đồng vận hành có hiệu hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 20 hội chủ nghĩa, phù hợp với chuẩn mực phổ biến kinh tế thị trường đại hội nhập quốc tế; tạo bước đột phá huy động, phân bổ sử dụng có hiệu nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước Mặt khác, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật, kịp thời kiểm tra, rà soát, phát xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, hết hiệu lực khơng cịn phù hợp Triển khai biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cá nhân, tổ chức Thứ tư, cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục hồn thiện thể chế kiểm sốt thủ tục hành theo hướng gắn kết chặt chẽ với xây dựng Chính phủ điện tử thực kiểm soát thực thủ tục hành điện tử Tiếp tục rà sốt, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa tồn quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp để tháo gỡ rào cản, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển Đồng thời, tăng cường giải quyết, gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải thủ tục hành mơi trường điện tử; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giao dịch toán trực tuyến; đảm bảo kết nối, chia sẻ liệu phục vụ giải thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ cơng trực tuyến Ngồi ra, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với việc đổi chế thực thủ tục hành theo mơ hình cửa, cửa liên thơng đại, gắn với số hóa hồ sơ, giấy tờ phi địa giới hóa việc tiếp nhận, giải thủ tục hành Tập trung rà sốt, cải cách thủ tục hành nội bộ, gắn với việc đẩy mạnh xây dựng hành phi giấy tờ cơng chức điện tử Thứ năm, cải cách tổ chức máy hành nhà nước , tiếp tục xây dựng, hồn thiện sách, pháp luật tổ chức máy hành nhà nước Đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm số mơ hình thu gọn tổ chức máy gắn với thực sách tinh giản biên chế Tăng cường thí điểm chuyển giao số nhiệm vụ dịch vụ hành cơng mà Nhà nước không thiết phải thực cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhiệm; kịp thời sơ kết, tổng kết mở rộng dần mơ hình phù hợp, hiệu Nghiên cứu, triển khai biện pháp đổi phương thức làm việc, nâng cao suất, hiệu hoạt động 21 quan hành nhà nước cấp sở ứng dụng mạnh mẽ tiến khoa học công nghệ, công nghệ thông tin Thứ sáu, cải cách chế độ công vụ, đổi chế, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức Nghiên cứu triển khai thí điểm chế độ hợp đồng hành Hồn thiện quy định xác định vị trí việc làm cơng chức, viên chức làm sở cho việc tuyển dụng, sử dụng bổ nhiệm công chức, viên chức Nghiên cứu, đổi phương pháp, quy trình đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa tiêu chí đánh giá đề cao trách nhiệm người đứng đầu Thứ bảy, cải cách tài cơng, tiếp tục đổi chế phân bổ ngân sách cho quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ giao sản phẩm đầu Sửa đổi, bổ sung quy định thực chế khốn kinh phí quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cụ thể hóa chủ trương Đảng Tăng cường giải pháp để cung ứng dịch vụ nghiệp công lập theo chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa Thứ tám, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hồn thiện thể chế tạo sở pháp lý xây dựng sở liệu tảng phục vụ cho việc triển khai phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Thực chiến lược chuyển đổi số quốc gia theo lộ trình Tăng cường đầu tư tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin bộ, ngành, địa phương; chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng điện toán đám mây 3.2 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cải cách hành UBND xã Quang Minh, huyện Chơn Thành 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng ủy xã hoạt động cải cách hành Trong trình thực cải cách hành nhà nước xã Quang Minh, lãnh đạo Đảng ủy, đạo thực đồng bộ, thống hệ thống trị, phối hợp chặt chẽ cấp, ngành từ tỉnh đến xã cơng tác cải cách hành chính, thực cần thiết Song song với đó, Đảng ủy, UBND xã cần tăng cường công tác tra, kiểm tra công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành Xây dựng đổi chế kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát việc thực cải cách hành UBND xã Đối với chi quan, ấp trực thuộc đảng xã Quang Minh có 22 vai trò quan trọng việc tổ chức thực cải cách hành Chi đơn vị lãnh lãnh đạo xây dựng thực có hiệu nhiệm vụ, tiêu chuyên môn theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, phục vụ nhiệm vụ trị địa phương Trên sở đó, giám sát hoạt động đơn vị đội ngũ cán bộ, đảng viên thực nhiệm vụ cải cải hành nội đơn vị mình, đơn đốc đảng viên q trình thực thi cơng vụ phải tuân thủ theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Đồng thời chi đóng vai trò then chốt phát huy quyền làm chủ đảng viên, quần chúng; thực nghiêm túc việc công khai minh bạch hoạt động đơn vị, ngăn ngừa đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí góp phần tích cực vào cơng tác cải cách hành chung địa phương 3.2.2 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức nhân dân vai trò, cần thiết phải tiến hành hoạt động cải cách hành UBND xã Đầu tiên, UBND xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết nhận thức cải cách hành cho cán bộ, cơng chức nhân dân địa bàn xã Song cần đổi công tác Trong thời gian qua, xã Quang Minh quan tâm thực tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền cải cách hành chưa phân loại đối tượng cần tuyên truyền tương ứng với nội dung, mục đích tuyên truyền nội dung với đối tượng khác cách thức, biện pháp tuyên truyền phải khác Để có ý nghĩa thiết thực cơng tác tun truyền cải cách hành UBND xã cần đẩy mạnh việc xây dựng nhân rộng mơ hình tổ chức, gương điển hình tập thể cá nhân thực tốt cải cách hành nhà nước địa Cần tăng cường công tác tuyên truyền thủ tục hành để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực giám sát việc thực thủ tục hành qua nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân Bên cạnh đó, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn đội ngũ công chức xã thực Chương trình cải cách hành 23 Đặc biệt, cần phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu thực nhiệm vụ cải cách hành chính, tiếp tục tuyên truyền triển khai thực có hiệu Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thơng giải thủ tục hành Căn vào kế hoạch cải cách hàng năm, UBND xã rà soát triển khai đầy đủ nhiệm vụ lĩnh vực văn cụ thể, bảo đảm chất lượng, mục tiêu tiến độ thực 3.2.3 Đổi nâng cao chất lượng cán bộ, cơng chức Đây vấn đề mang tính chất định hoạt động cải cách hành chính, “ người định tất cả” Để có đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nội dung cải cách hành cần triển khai tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, thực tốt chế , sách thu hút nhân tài, tuyển dụng đãi ngộ Xây dựng đội ngũ cán công chức UBND xã Quang Minh cần ý việc hợp lý cấu gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ Xây dựng kỷ luật công vụ, nâng lời hứa cam kết thực nhiệm vụ hành trở thành ràng buộc mặt đạo đức nghề nghiệp, khuyến khích cơng chức trở thành chuyên gia không chạy theo chức tước; coi trọng thực tài; xóa bỏ tình trạng chạy theo cấp cách hình thức; khơng cứng nhắc tuổi để tránh lãng phí nguồn nhân lực quản lý, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu hụt cán lãnh đạo, quản lý kế cận cấp, ngành Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sở thực kế hoạch tiêu chuẩn hóa, chun mơn hóa quy trình hành Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phận “một cửa” xã bên cạnh việc thường xuyên bồi dưỡng kỹ ứng xử quy chế văn hóa nơi cơng sở ; thường xun tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kỹ giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công chức UBND xã cần bố trí kiêm nhiệm với số chức danh cán bộ, công chức, kiêm nhiệm chức danh cán không chuyên trách xã, ấp UBND xã Quang Minh cần thường xuyên đổi công tác đạo, điều hành; tổ chức phát động - đăng ký thi đua, phân công nhiệm vụ chịu trách nhiệm tiêu chí Cải cách hành chính, tập trung vào công tác triển khai, quán triệt, 24 tuyên truyền đến cán cơng chức, hội viên, đồn viên nhân dân nhiều hình thức đa dạng phong phú Kịp thời biểu dương, khen thưởng khích lệ tinh thần cho cá nhân nhằm mục đích nhân rộng cách làm hay, sáng tạo đội ngũ cán bộ, công chức việc thực cải cách hành xã 3.2.4 Tăng cường đầu tư sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thơng cải cách hành Trong q trình thực hiện, UBND xã Quang Minh cần kịp thời kiểm tra, đơn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sở vật chất để phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính, hệ thống máy móc, trang thiết bị để phục vụ nhiệm vụ số hóa hành bảo đảm thuận tiện cho người dân đến trụ sở UBND xã giao dịch Nội dung đòi hỏi UBND xã phải chủ động nguồn kinh phí linh hoạt mua sắm máy móc, trang thiết bị, khơng trơng chờ, ỷ lại vào kinh phí cấp lĩnh vực cải cách hành Đảng ủy, UBND xã cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác đạo, điều hành, cải cách phương thức hội họp, tăng cường việc giao ban chung, họp trực tuyến Cán bộ, công chức xã sử dụng đồng phần mềm quản lý hồ sơ hành để hỗ trợ phận cửa việc nhận trả kết giải thủ tục hành cho tổ chức công dân Cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hịm thư điện tử, hịm thư cơng vụ để trao đổi tài liệu; Tin học hóa quy trình cơng việc nội quan hành chính, giao dịch với quan hành khác giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt hoạt động phục vụ hành cơng, dịch vụ công UBND xã Công bố danh mục dịch vụ hành cơng trực tuyến trang thơng tin điện tử Xây dựng sử dụng thống biểu mẫu điện tử giao dịch quan hành chính, tổ chức cá nhân Tổ chức thực tốt việc tiếp nhận, giải thủ tục hành trực tuyến cổng thơng tin điện tử quốc gia, cổng Dịch vụ công Hệ thống thôn tin cửa điện tử tỉnh Bình Phước Tuyệt đối khơng để xảy tình trạng hồ sơ trễ hẹ hệ thống Đẩy mạnh giải pháp tăng cường tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến Bộ phận Một cửa xã Tích cực vận động tổ chức cá nhân đăng ký giải thủ tục hành qua dịch vụ bưu cơng ích Ngoài ra, UBD xã cần tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá, nhận xét 25 trách nhiệm phục vụ cán bộ, công chức q trình giải thủ tục hành chính, trước hết lĩnh vực trọng điểm đất đai, lao động, thương binh xã hội Bố trí camera giám sát hoạt động giao dịch phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành UBND xã cần xác định phương châm phải đào tạo cán giỏi chuyên môn, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào thực nhiệm vụ theo yêu cầu hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng Ngồi ra, Cơng tác cải cách hành thành công thực nội quan, đơn vị Thực Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Thủ tướng thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính, UBND xã cần ban hành chặt chẽ Quy chế hoạt động phận tiếp nhận trả kết hồ sơ cửa cấp xã Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực kết hợp để hướng dẫn, giúp đỡ công dân đến làm việc bảo đảm tốt nhất, tránh tình tràng đùn đẩy trách nhiệm từ lĩnh vực sang lĩnh vực Đồng thời UBND xã cần phối hợp chặt chẽ phịng chun mơn huyện việc xây dựng trình tự giải thủ tục hành theo chế cửa, chế cửa liên thông theo hướng phù hợp với nhiệm vụ cải cách hành tình hình thực nhiệm vụ phịng chun mơn thuộc huyện Chơn Thành nói chung xã Quang Minh nói riêng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Trung ương Chủ trì triển khai nội dung cải cách tổ chức máy hành chính, cải cách cơng chức, cơng vụ cải cách sách tiền lương cho cán bộ, cơng chức, viên chức; Chủ trì triển khai xác định Chỉ số cải cách hành Bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số hài lòng cá nhân, tổ chức phục vụ quan hành nhà nước; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức chuyên trách thực cơng tác cải cách hành nhà nước; đẩy mạnh cơng tác tun truyền, cải cách hành nhà nước tỉnh Bình Phước nói chung xã Quang Minh nói riêng Đẩy mạnh việc để lập, thẩm định phân bổ kinh phí hoạt động triển khai đề án, dự án, nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021 26 - 2030 3.3.2 Đối với tỉnh Bình Phước UBND tỉnh Bình Phước cần tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức chuyên trách thực công tác cải cách hành chính; Chủ trì, phối hợp với quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra tỉnh Bình Phước nói chung địa phương nói riêng triển khai thực Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu yêu cầu, tiến độ quy định Quán triệt Luật Tổ chức quyền địa phương đến cán chủ chốt tỉnh, huyện, thị xã; Tổ chức kiểm tra kết tuyên truyền Luật Tổ chức quyền địa phương gắn với việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm tỉnh 3.3.3 Đối với UBND huyện Chơn Thành UBND huyện Chơn Thành cần tổ chức hội nghị tập huấn, giới hiệu, tọa đàm Luật Tổ chức quyền địa phương, văn hướng dẫn thi hành văn pháp luật có liên quan; Tổ chức thực chuyên mục, chương trình, tin phổ biến Luật Tổ chức Chính quyền địa phương văn hướng dẫn thi hành phương tiện thông tin đại chúng UBND huyện cần tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện cải cách hành tổ chức tổ công tác để kiểm tra, giúp đỡ UBND xã, thị trấn nói chung, xã Quang Minh nói riêng Quán triệt thực đạo tỉnh Bình Phước đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin xây dựng quyền điện tử, xây dựng kế hoạch cán lâu dài, trước mắt lựa chọn số cán để tập huấn phục vụ cho công tác tham mưu phục lãnh đạo, đạo, điều hành để đảm bảo thực tốt nhiệm vụ giao theo yêu cầu giải loại dịch vụ hành cơng Phương châm huyện phải đào tạo cán giỏi chuyên môn, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào thực nhiệm vụ theo yêu cầu hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng Các quan, đơn vị tiến hành rà sốt phần mềm có, phần mềm dùng chung huyện, đánh giá chất lượng, hiệu quả, mức độ phù hợp phần mềm với thực tế để báo cáo tỉnh; thường xuyên liên hệ với sở Thông tin truyền thông để tiếp nhận, sử dụng phần mềm huyện; rà sốt đánh giá hạ tầng cơng nghệ thông tin, xác định mức độ cần thiết để bổ sung; 27 tiếp tục số hóa liệu cần có chuyển liệu tới quan quản lý liệu tỉnh Bình Phước; đẩy mạnh cơng tác tun truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa, tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin công tác cải cách hành PHẦN KẾT LUẬN Hoạt động cải cách nhà nước nói chung cải cách hành nhà nước xã Quang Minh, huyện Chơn Thành nói riêng giai đoạn 2016 - 2021 đạt kết quan trọng mặt, lĩnh vực khác Những kết quả góp phần tích cực, quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập Đẩy mạnh cải cách hành nhà nước nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại, đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ phẩm chất lực Cải cách hành nhà nước phải tiến hành sở nguyên tắc Đảng xây dựng hệ thống trị, đổi phương thức lãnh đạo nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng Cải cách hành nhà nước phải tiến hành thực đồng hệ thống từ Trung ương đến địa phương, tất lĩnh vực Cải cách hành nhà nước địi hỏi phải có tham gia hệ thống trị, quan, cán bộ, cơng chức toàn thể nhân dân Thực cải cách hành nhà nước phải đồng với cải cách lập pháp tư pháp Trên sở đánh giá thực trạng, kết đạt cải cách hành nhà nước xã Quang Minh, khóa luận xin đề giải pháp cụ thể kiến nghị nhằm đẩy mạnh cải cách hành nhà nước thời gian tới địa phương Hoạt động hệ thống quyền cấp xã ln gắn liền với cơng dân, trực tiếp đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp công dân, dân chủ đời sống nhân dân qua thể niềm tin nhân dân với nhà nước Cấp xã cấp trực tiếp tiếp xúc giải công việc hàng ngày với cơng dân Vì vậy, đẩy mạnh cải cách hành nhà nước tạo điều kiện tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu cấp quyền địa phương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, H.2021 Chính phủ (2021), Nghị số 76/NQ-CP ngày 15 tháng năm 2021, Nghị Ban hành tổng thể cải cách hành Nhà nước Giai đoạn 2021 – 2030 Quốc hội (2015), Luật số 77/2015/QH13: Luật tổ chức quyền địa phương Nghị số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nghị Đại hội Đại biểu đảng xã Quang Minh, nhiệm kỳ 2020 2025 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN 29 ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH Chương CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH, 12 HUYỆN CHƠN THÀNH Khái quát xã Quang Minh, huyện Chơn Thành 12 Thực trạng hoạt động cải cách hành Ủy ban nhân 2.1... thực cải cách hành địa phương cấp xã Quang Minh CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH 2.1 Khái quát xã Quang Minh, huyện Chơn Thành Xã. .. nhân 2.1 2.2 dân xã Quang Minh, huyện Chơn Thành 13 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH HOẠT Chương 3.1 3.2 ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN 21 NAY
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp TCCT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG cải CÁCH HÀNH CHÍNH tại ủy BAN NHÂN dân xã QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH,

Từ khóa liên quan